దివ్య ఖుర్ఆన్ సందేశం

1. అల్-ఫాతి'హా 2. అల్-బఖరహ్ 3. ఆలె-'ఇమ్రాన్ 4. అన్-నిసా' 5. అల్-మాఇ'దహ్ 6. అల్-అన్'ఆమ్ 7. అల్-అ'అరాఫ్ 8. అల్-అన్ఫాల్ 9. అత్-తౌబహ్ 10. యూనుస్ 11. హూద్ 12. యూసుఫ్ 13. అర్-ర'అద్ 14. ఇబ్రాహీమ్ 15. అల్-'హిజ్ర్ 16. అన్-న'హ్ల్ 17. అల్-ఇస్రా' 18. అల్-కహఫ్ 19. మర్యమ్ 20. 'తా-హా 21. అల్-అంబియా' 22. అల్-'హజ్జ్ 23. అల్-ము'మినూన్ 24. అన్-నూర్ 25. అల్-ఫుర్ఖాన్ 26. అష్-షు'అరా' 27. అన్- నమ్ల్ 28. అల్-ఖ'స'స్ 29. అల్-'అంకబూత్ 30. అర్-రూమ్ 31. లుఖ్మాన్ 32. అస్-సజ్ దహ్ 33. అల్-అ'హ్'జాబ్ 34. సబా' 35. ఫా'తిర్‌ 36. యా-సీన్ 37. అ'స్-'సాఫ్ఫాత్ 38. 'సాద్ 39. అ'జ్-'జుమర్ 40. 'గాఫిర్ 41. ఫు'స్సిలత్ 42. అష్-షూరా' 43. అ'జ్-'జు'ఖ్ రుఫ్ 44. అద్-దు'ఖాన్ 45. అల్-జాసి'యహ్ 46. అల్-అ'హ్ ఖాఫ్ 47. ము'హమ్మద్ 48. అల్-ఫత్'హ్ 49. అల్-'హుజురాత్ 50. ఖాఫ్ 51. అజ్'-జా'రియాత్ 52. అ'త్-'తూర్ 53. అన్-నజ్మ్ 54. అల్-ఖమర్ 55. అర్-ర'హ్ మాన్ 56. అల్-వాఖి'అహ్ 57. అల్-'హదీద్ 58. అల్-ముజాదిలహ్ 59. అల్-'హష్ర్ 60. అల్-ముమ్ త'హినహ్ 61. అ'స్-'సఫ్ఫ్ 62. అల్-జము'అహ్ 63. అల్-మునాఫిఖూన్ 64. అత్-త'గాబున్ 65. అ'త్-'తలాఖ్ 66. అ'త్-త'హ్రీమ్ 67. అల్-ముల్క్ 68. అల్-ఖలమ్ 69. అల్-'హాఖ్ఖహ్ 70. అల్-మ'ఆరిజ్ 71. నూ'హ్ 72. అల్-జిన్న్ 73. అల్-ము'జ్జమ్మిల్ 74. అల్-ముద్దస్సి'ర్ 75. అల్-ఖియామహ్ 76. అల్-ఇన్సాన్ 77. అల్-ముర్సలాత్ 78. అన్-నబా' 79. అన్-నా'జి'ఆత్ 80. 'అబస 81. అత్-తక్వీర్ 82. అల్-ఇన్ ఫి'తార్ 83. అల్-ము'తఫ్ఫిఫీన్ 84. అల్-ఇన్ షిఖాఖ్ 85. అల్-బురూజ్ 86. అ'త్-'తారిఖ్ 87. అల్-అ'అలా 88. అల్-'గాషియహ్ 89. అల్-ఫజ్ర్ 90. అల్-బలద్ 91. అష్-షమ్స్ 92. అల్-లైల్ 93. అ'ద్-'దుహా 94. అష్-షర్'హ్ 95. అత్-తీన్ 96. అల్-'అలఖ్ 97. అల్-ఖద్ర్ 98. అల్-బయ్యినహ్ 99. అ'జ్-జల్'జలహ్ 100. అల్-'ఆదియాత్ 101. అల్-ఖారి'అహ్ 102. అత్-తకాసు'ర్ 103. అల్-'అస్ర్ 104. అల్-హుమజహ్ 105. అల్-ఫీల్ 106. ఖురైష్ 107. అల్-మా'ఊన్ 108. అల్-కౌస'ర్ 109. అల్-కాఫిరూన్ 110. అన్-న'స్ర్ 111. అల్-మసద్ 112. అల్-ఇ'ఖ్ లాస్ 113. అల్-ఫలఖ్ 114. అన్-నాస్