అల్‌-'ఆదియాత్‌: The Chargers, వడిగా పరిగెత్తే గుర్రాలు, యుద్ధాశ్వాలు, Those That Run, ఇది సూరహ్‌ అల్‌-'అస్ర్‌ (103) తరువాత మొదటి మక్కహ్ కాలంలో అవతరింపజేయ- బడింది. 11 ఆయాతులున్న ఈ సూరహ్ పేరు మొదటి ఆయత్‌ నుండి తీసుకోబడింది.

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

 • 100:1

وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا ١

వగర్చుతూ పరిగెత్తే గుర్రాల సాక్షిగా! 1


 • 100:2

فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا ٢

తమ ఖురాల తట్టులతో అగ్నికణాలు లేపేవాటి; 2


 • 100:3

فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا ٣

తెల్లవారుఝామున దాడిచేసే వాటి; 3


 • 100:4

فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا ٤

(మేఘాల వంటి) దుమ్ము లేపుతూ; 4


 • 100:5

فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا ٥

(శత్రువుల) సమూహంలోకి దూరిపోయే వాటి.


 • 100:6

إِنَّ الْإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ ٦

నిశ్చయంగా, మానవుడు తన ప్రభువు పట్ల ఎంతో కృతఘ్నుడు. 5


 • 100:7

وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَٰلِكَ لَشَهِيدٌ ٧

మరియు నిశ్చయంగా, దీనికి స్వయంగా అతడే సాక్షి.


 • 100:8

وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ ٨

మరియు నిశ్చయంగా, అతడు సిరిసంపదల వ్యామోహంలో పూర్తిగా మునిగి ఉన్నాడు. (7/8)


 • 100:9

أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ ٩

* ఏమిటి? అతనికి తెలియదా? గోరీలలో ఉన్నదంతా పెళ్ళగించి బయటికి తీయబడి నప్పుడు; 6


 • 100:10

وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ ١٠

మరియు (మానవుల) హృదయాలలోని విషయాలన్నీ వెల్లడిచేయబడినప్పుడు;


 • 100:11

إِنَّ رَبَّهُم بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّخَبِيرٌ ١١

నిశ్చయంగా, ఆ రోజున వారి ప్రభువు వారిని గురించి అంతా తెలుసుకొని ఉంటాడని!