12:1

అలిఫ్-లామ్-రా. ఇవి స్పష్టమైన గ్రంథ ఆయతులు.

12:2

వాస్తవంగా, మీరు బాగా అర్థం చేసుకోవాలని, మేము ఈ ఖుర్ఆన్ను అరబ్బీ భాషలో అవతరింపజేశాము.

12:3

(ఓ ప్రవక్తా!) మేము ఈ ఖుర్ఆన్ ద్వారా అవతరింపజేసిన కథలలో ఉత్తమ మైన గాథను నీకు వినిపించ బోతున్నాము మరియు ఇంతకు ముందు నీవు దీనిని ఎరుగవు.

12:4

(జ్ఞాపకం చేసుకోండి) యూసుఫ్ తన తండ్రితో: ''ఓ నాన్నా! నేను వాస్తవంగా (కలలో) పదకొండు నక్షత్రాలను, సూర్యుణ్ణి మరియు చంద్రుణ్ణి చూశాను; వాటిని నా ముందు సాష్టాంగపడుతున్నట్లు చూశాను.'' అని అన్నప్పుడు!

12:5

(అతని తండ్రి) అన్నాడు: ''ఓ నా చిన్న ప్రియ కుమారుడా! నీ స్వప్నాన్ని నీ సోదరులకు తెలుపకు. ఎందుకంటే వారు నీకు విరుధ్ధంగా కుట్ర పన్నవచ్చు! నిశ్చయంగా, షై'తాన్ మానవునికి బహిరంగ శత్రువు.

12:6

''మరియు ఆ విధంగానే జరుగు తుంది! నీ ప్రభువు నిన్ను ఎన్నుకుంటాడు మరియు నీకు సంఘటనల (స్వప్నాల) గూడార్థ వివరణ కూడా నేర్పుతాడు మరియు నీ పూర్వికులైన (తాతముత్తాతలైన), ఇబ్రాహీమ్ మరియుఇస్'హాఖ్లకు ప్రసాదించి నట్లు నీకూ మరియు య'అఖూబ్ సంతతి వారికి సంపూర్ణంగా తన అనుగ్రహాన్ని ప్రసాదిస్తాడు. నిశ్చయంగా, నీ ప్రభువు సర్వజ్ఞుడు, మహా వివేకవంతుడు.'' (3/4)

12:7

వాస్తవానికి, యూసుఫ్ మరియు అతని సోదరుల (గాథలో) అడిగే వారికి ఎన్నో సూచనలు ఉన్నాయి.

12:8

అప్పుడు వారు(యూసుఫ్ సోదరులు పరస్పరం) ఇలా అనుకున్నారు: ''మనది ఒక బలమైనవర్గం, అయినప్పటికీ యూసుఫ్ మరియు అతని సోదరుడు (బెన్యామీన్) అంటే మన తండ్రికి మనకంటే ఎక్కువ ప్రేమ. నిశ్చయంగా, మన తండ్రి స్పష్టమైన తప్పుడు అభిప్రాయంలో ఉన్నాడు.''

12:9

(వారిలో ఒకడు ఇలా అన్నాడు): ''యూసుఫ్ను చంపండి, లేదా అతణ్ణి ఎక్కడైనా ఒంటరిగా వదలిపెట్టండి. ఇలా చేసినట్లయితే మీ తండ్రి ధ్యాస (ప్రేమ) కేవలం మీ వైపునకే మరలుతుంది. ఆ తరువాత మీరు (ప్రాయశ్చిత్తం చేసి) సద్వర్తనులుగా ప్రవర్తించండి.''

12:10

వారిలో మరొకడు అన్నాడు: ''యూసుఫ్ను చంపకండి. మీరు (ఏదైనా) చేయాలనే అనుకుంటే! అతనిని ఒక లోతైన బావిలో పడవేయండి, ఎవరైనా బాటసారులు అతనిని తీసుకొనిపోవచ్చు!''

12:11

వారు అన్నారు: ''నాన్నా నీవు యూసుఫ్ విషయంలో మమ్మల్ని ఎందుకు నమ్మవు? వాస్తవానికి మేము అతని శ్రేయోభిలాషులము!

12:12

''రేపు అతనిని మా వెంట పంపండి, అతడు అక్కడ ఆడుకొని సంతోషపడతాడు. మరియు మేము తప్పక అతనికి రక్షకులముగా ఉంటాము.''

12:13

(వారి తండ్రి య'అఖూబ్) అన్నాడు: 'మీరు అతనిని తీసుకొనిపోవటం నిశ్చయంగా నన్ను చింతాక్రాంతునిగా చేస్తోంది. మీరు అతని విషయంలో ఏమరు పాటులో ఉన్నప్పుడు, అతనిని ఏదైనా తోడేలు తిని వేస్తుందేమోనని నేను భయపడుతున్నాను.''

12:14

వారన్నారు: ''మేము ఇంత పెద్దబలగం ఉన్నప్పటికీ అతనిని తోడేలు తినివేస్తే! నిశ్చయంగా, మేము పనికిరాని (చేతగాని) వారమే కదా!''

12:15

ఆ పిదప వారు అతనిని తీసుకొని పోయి ఒక లోతుబావిలో పడవేద్దామని నిర్ణయించు కున్నారు. అప్పుడు మేము అతనికి దివ్య జ్ఞానం (వ'హీ) ద్వారా ఇలా తెలిపాము: ''నీవు (ఒక రోజు) వారికి ఈ కార్యాన్ని జ్ఞప్తికితెచ్చే సమయం వస్తుంది మరియు వారు నిన్ను గుర్తుపట్టలేరు.''

12:16

మరియు 'ఇషా సమయంలో (చీకటి పడ్డ తరువాత) వారు తమ తండ్రి వద్దకు ఏడ్చుకుంటూ వచ్చారు.

12:17

వారన్నారు: ''ఓ నాన్నా! మేము పరుగు పందాలలో మునిగిపోయాము. మరియు యూసుఫ్ను మేము మా సామాగ్రి వద్ద విడిచివెళ్లాము; అప్పుడు ఒక తోడేలు అతనిని తినిపోయింది. మరియు మేము సత్యం పలికినా నీవు మా మాట నమ్మక పోవచ్చు!''

12:18

వారు అతని అంగికి బూటకపు రక్తాన్ని పూసి తెచ్చారు. (వారి తండ్రి) అన్నాడు: ''మీ ఆత్మ మిమ్మల్ని (ఒక ఘోర) కార్యాన్ని (విషయాన్ని), తేలికైనదిగా అనిపించేటట్లు చేసింది. ఇక (నా కొరకు) సహనమే మేలైనది. మరియు మీరు చెప్పే విషయంలో అల్లాహ్ సహాయమే నేను కోరేది!''

12:19

మరియు అటువైపునకు ఒక బాట సారుల బృందం వచ్చింది. వారు తమ నీరు తెచ్చే మనిషిని పంపారు, అతడు (బావిలో) బొక్కెనను దింపాడు. (అతనికి బావిలో ఒక బాలుడు కనిపించగా) అన్నాడు: ''ఇదిగో శుభ వార్త! ఇక్కడ ఒక బాలు డున్నాడు.'' వారు అతనిని ఒక వ్యాపార సరుకుగా (బాని సగా) భావించి దాచు కున్నారు. మరియు వారుచేస్తున్నదంతా అల్లాహ్కుబాగాతెలుసు.

12:20

మరియు వారు స్వల్పధరకు, కొన్ని దిర్హములకు మాత్రమే అతనిని అమ్ము కున్నారు. మరియు అసలు వారు అతనికి ఎలాంటి ప్రాధాన్యతనివ్వలేదు.

12:21

మరియు అతనిని కొన్న ఈజిప్టు (మి'స్ర్) వాసి తన భార్యతో అన్నాడు: ''ఇతనిని గౌరవంగా ఉంచుకో! బహుశా ఇతను మనకు లాభదాయకుడు కావచ్చు! లేదా మనం ఇతనిని కొడుకుగా చేసుకో వచ్చు!'' మరియు ఈ విధంగా మేము యూసుఫ్ను భూమిపై స్థానమిచ్చి అతనికి సంఘటనల గూఢార్థాన్ని (స్వప్నాల భావాన్ని) తెలియజేసే (విద్యను) నేర్పాము. అల్లాహ్ తన కార్యాన్ని పూర్తిచేయగల శక్తి కలిగి ఉన్నాడు, కాని చాలా మందికి ఇది తెలియదు.

12:22

మరియు అతను తన నిండు యవ్వనానికి చేరుకున్నపుడు, మేము అతనికి వివేకాన్ని మరియు జ్ఞానాన్ని ప్రసాదించాము. మరియు ఈ విధంగా మేము సజ్జనులకు ప్రతిఫలము నొసంగుతాము.

12:23

మరియు అతను నివసించే ఇంటి స్త్రీ అతనిని మోహించి అతని మనస్సును చలింప జేయగోరి తలుపులు మూసి, అతనితో: ''(నా వద్దకు) రా!'' అని పిలిచింది. అతను: ''నేను అల్లాహ్ శరణు గోరుతున్నాను! నిశ్చయంగా ఆయన! నా ప్రభువు, నాకు మంచి స్థానాన్ని ప్రసాదించాడు. నిశ్చయంగా, దుర్మార్గులు ఎన్నటికీ సాఫల్యం పొందలేరు.'' అని పలికాడు.

12:24

మరియు వాస్తవానికి, ఆమె అతనిని ఆశించింది. మరియు అతను కూడా ఆమె కోరికకు మొగ్గిఉండేవాడే! ఒకవేళ అతను తన ప్రభువు యొక్క నిదర్శనాన్ని చూసి ఉండక పోతే! ఈ విధంగా జరిగింది, మేము పాపం మరియు అశ్లీలతను అతని నుండి దూరంగా ఉంచటానికి. నిశ్చయంగా, అతను మేము ఎన్నుకున్న దాసులలో ఒకడు.

12:25

మరియు వారిద్దరు (ఒకరి వెనుక ఒకరు) తలుపువైపుకు పరుగెత్తారు. ఆమె అతని అంగిని వెనుకనుండి లాగి చించింది. వారిద్దరు తలుపువద్ద ఆమె భర్తను చూశారు. ఆమె (తన భర్తతో) అన్నది: ''నీ భార్యను చెరుపాలని తలచిన వానికి చెరసాలలో ఉంచటం, లేదా బాధాకరమైన శిక్ష విధించటం తప్ప, మరొక శిక్ష ఏముంటుంది?''

12:26

(యూసుఫ్) అన్నాడు: ''ఈమెనే, నన్ను మోహింపజేయగోరింది!'' ఆమె కుటుంబం వారిలో నుండి అక్కడ ఉన్న ఒకడు ఇలా సాక్ష్యమిచ్చాడు: ''ఒకవేళ అతని అంగి, ముందు నుండి చినిగి ఉంటే ఆమె పలికేది సత్యం మరియు అతను అసత్యుడు!

12:27

''కాని ఒకవేళ అతని అంగి వెనుక నుండి చినిగిఉంటే! ఆమె పలికేది అబద్ధం మరియు అతను సత్యవంతుడు!''

12:28

అతని అంగి వెనుకనుండి చినిగి ఉండటాన్ని చూసి (ఆమెభర్త) ఇలా అన్నాడు: ''నిశ్చయంగా, ఇది మీ స్త్రీల పన్నాగం. నిశ్చయంగా, మీ పన్నాగం ఎంతో భయంకర మైనది!

12:29

''ఓ యూసుఫ్! ఈ విషయాన్ని పోనివ్వు!'' (తనభార్యతో అన్నాడు): ''నీవు నీ పాపానికి క్షమాపణ కోరుకో, నిశ్చయంగా, నీవే తప్పుచేసిన దానవు.'' (7/8)

12:30

మరియు నగరస్త్రీలు పరస్పరం ఇలా చర్చించుకోసాగారు: '''అ'జీ'జ్ భార్య తన యువ బానిసను మోహింపగోరింది. నిశ్చయంగా ఆమె గాఢమైన ప్రేమలో పడి ఉంది. నిశ్చయంగా, ఆమె స్పష్టమైన పొర పాటులో ఉన్నట్లు మేము చూస్తున్నాము.''

12:31

ఆమె వారి నిందారోపణలు విని, వారికి ఆహ్వానం పంపింది. వారికి ఒక మంచి విందు ఏర్పాటు చేసి, ఒక్కొక్క స్త్రీకి ఒక్కొక్క కత్తి ఇచ్చి, (యూసుఫ్తో): ''వారి ముందుకు రా!'' అని అన్నది. ఆ స్త్రీలు అతనిని చూడగానే నివ్వెర పోయారు మరియు (ఆశ్చర్యంతో చేతులలో ఉన్నకత్తులతో) తమ చేతులను కోసుకున్నారు. (అప్రయత్నంగా) అన్నారు: ''అల్లాహ్ మహిమ! ('హాషలిల్లాహ్) ఇతను మానవుడు మాత్రం కాడు! ఇతను గొప్ప దేవ దూతయే కాగలడు!''.

12:32

ఆమె అన్నది: ''ఇతనే ఆ మనిషి! ఇతనిని గురించే మీరు నాపై నిందలు మోపింది. వాస్తవానికి నేనే ఇతనిని మోహింపజేయటానికి ప్రయత్నించాను, కాని ఇతను తప్పించు కున్నాడు. కాని ఇతను ఇక నేను చెప్పింది చేయకుంటే తప్పక చెరసాలపాలు కాగలడు, లేదా తీవ్ర అవమానానికి గురికాగలడు!''

12:33

(యూసుఫ్) అన్నాడు: ''ఓ నా ప్రభూ! ఈ స్త్రీలు నన్ను పిలిచే విషయాని కంటే నాకు చెరసాలయే ప్రియమైనది. నీవు వారి ఎత్తుగడల నుండి నన్ను తప్పించక పోతే, నేను వారి వలలో చిక్కిపోయే వాడిని మరియు అజ్ఞానులలో చేరిపోయేవాడిని.''

12:34

అప్పుడు అతని ప్రభువు అతని ప్రార్థనను అంగీకరించి, అతనిని ఆ స్త్రీల పన్నాగాల నుండి తప్పించాడు. నిశ్చయంగా, ఆయనే సర్వం వినేవాడు, సర్వజ్ఞుడు.

12:35

ఆ తరువాత వారికి – (అతను నిర్దోషి అనే) సూచనలు కనిపించినా – అతనిని కొంత కాలం చెరసాలలో ఉంచాలని అనిపించింది.

12:36

మరియు అతనితో బాటు ఇద్దరు యువకులు కూడా చెరసాలలో ప్రవేశించారు. వారిలో ఒకడు అన్నాడు: ''నేను సారాయి పిండుతూ ఉన్నట్లు కలచూశాను!'' రెండో వాడు అన్నాడు: ''నేను నా తలపై రొట్టెలు మోస్తున్నట్లు, వాటిని పక్షులు తింటున్నట్లు కలలో చూశాను.'' (ఇద్దరూ కలిసి అన్నారు): ''మాకు దీనిభావాన్ని తెలుపు. నిశ్చయంగా, మేము నిన్ను సజ్జనునిగా చూస్తున్నాము.''

12:37

(యూసుఫ్) అన్నాడు: ''మీరిద్దరికి తినటానికి ఇవ్వబడే భోజనం వస్తుంది కదా! అది రాకముందే నేను వీటి (మీ కలల) భావాన్ని మీ ఇద్దరికి తెలుపుతాను. ఇది నా ప్రభువు నేర్పిన విద్యలలోనిదే. నిశ్చయంగా నేను, అల్లాహ్ను విశ్వసించని వారి మరియు పరలోకాన్ని తిరస్కరించే వారి ధర్మాన్ని వదలిపెట్టాను.

12:38

''మరియు నేను నా తండ్రితాతలైన ఇబ్రాహీమ్, ఇస్'హాఖ్ మరియు య'అఖూబ్ల యొక్క ధర్మాన్ని అవలంబించాను. అల్లాహ్కు ఎవడినైనా సాటి కల్పించటం మా విధానం కాదు. వాస్తవానికి ఇది మాపై మరియు సర్వ మానవులపై ఉన్న అల్లాహ్ యొక్క అనుగ్రహం. కాని చాలామంది ప్రజలు కృతజ్ఞతలు చూపరు.

12:39

''ఓ నా ఇద్దరు చెరసాల సహచరు లారా! ఏమీ? చాలామంది విభిన్న ప్రభువులు మేలా? లేక, తన సృష్టిపై సంపూర్ణాధికారం గల అద్వితీయుడైన అల్లాహ్ మేలా?

12:40

''ఆయన (అల్లాహ్)ను వదలి మీరు ఆరాధిస్తున్నవి – మీరు మరియు మీ తండ్రి తాతలు కల్పించుకున్న – పేర్లు మాత్రమే! దాని కొరకు అల్లాహ్ ఎలాంటి ప్రమాణాన్ని అవతరింప జేయలేదు. నిశ్చయంగా ఆజ్ఞాపించే అధికారం కేవలం అల్లాహ్కే చెందు తుంది. ఆయననుతప్ప మరొకరిని ఆరాధించ రాదని ఆయన ఆజ్ఞాపించాడు. ఇదే సరైన ధర్మం, కానీ చాలా మందికి ఇది తెలియదు.

12:41

''ఓ నాఇద్దరుచెరసాలసహచరులారా! మీలో ఒకడు తన యజ మానికి మద్యపానం (సారాయి) త్రాగిస్తూ ఉంటాడు. ఇక రెండవ వాడు సిలువపై ఎక్కించబడతాడు మరియు అతడి నెత్తిపై నుండి పక్షులు తింటూ ఉంటాయి. మీరు అడుగుతున్న (కలల) విషయం గురించి ఈ విధమైన తీర్పు ఇవ్వబడుతోంది!''

12:42

మరియు వారిద్దరిలో విడుదల పొందుతాడని భావించిన వాడితో (యూసుఫ్) అన్నాడు: ''నీ స్వామి దగ్గర నా ప్రస్తావన చెయ్యి.'' కాని అతనిని తన స్వామి దగ్గర ప్రస్తావన చేయటాన్ని షై'తాన్ మరపింప జేశాడు, కావున (యూసుఫ్) చెరసాలలో మరికొన్ని సంవత్సరాలు ఉండిపోయాడు.

12:43

(ఒకరోజు) రాజు అన్నాడు: ''వాస్తవానికి నేను (కలలో) ఏడు బలిసిన ఆవులను, ఏడు బక్కచిక్కిన (ఆవులు) తిని వేస్తున్నట్లు మరియు ఏడుపచ్చి వెన్నులను మరొక ఏడు ఎండిపోయిన వాటిని చూశాను. ఓ సభాసదులారా! మీకు స్వప్నాల భావం తెలిస్తే నా స్వప్నపు భావాన్ని తెలుపండి!''

12:44

వారన్నారు: ''ఇవి పీడకలలు. మరియు మాకు కలలగూఢార్థం తెలుసుకునే నైపుణ్యం లేదు!''

12:45

ఆ ఇద్దరు బందీలలో నుండి విడుదల పొందిన వ్యక్తికి చాలాకాలం తరువాత ఇప్పుడా విషయం గుర్తుకు వచ్చింది. అతడు అన్నాడు: ''నేను దీని గూఢార్థాన్ని మీకు తెలుపుతాను, దానికి నన్ను (యూసుఫ్ వద్దకు) పంపండి.''

12:46

(అతడు అన్నాడు): ''యూసుఫ్! సత్యవంతుడా! నాకు – ఏడు బలిసిన ఆవులను, ఏడు బక్కచిక్కిన ఆవులు తినివేయటాన్ని; మరియు ఏడు పచ్చి వెన్నుల మరి ఏడు ఎండిపోయిన (వెన్నుల) – గూఢార్థమేమిటో చెప్పు. నేను (రాజ సభలోని) ప్రజల వద్దకు పోయి (చెబుతాను), వారు దానిని తెలుసుకుంటారు.''

12:47

(యూసుఫ్) అన్నాడు: ''మీరు యథాప్రకారంగా ఏడు సంవత్సరాలు సేద్యం చేస్తూ ఉంటారు, కాని మీరు కోసిన పంటలో కొంత భాగాన్ని మాత్రమే తినటానికి ఉపయో గించుకొని, మిగిలిందంతా, వెన్నులతోనే కొట్లలో ఉంచి (భద్రపరచండి).

12:48

''ఆ తరువాత చాలా కఠినమైన ఏడు సంవత్సరాలు వస్తాయి, వాటిలో మీరు ముందే నిలువ చేసి ఉంచిన దానిని తింటారు. మీరు (విత్తనాని కోసం) భద్రంగా ఉంచుకున్న కొంత భాగం తప్ప!

12:49

''ఆ తరువాత ఒక సంవత్సరం వస్తుంది. అందులో ప్రజలకు పుష్కలమైన వర్షాలు కురుస్తాయి. అందులో వారు (రసం / నూనె) తీస్తారు (పిండుతారు).''

12:50

రాజు ఇలా అన్నాడు: ''అతనిని నావద్దకు తీసుకురండి!'' రాజదూత అతని వద్దకు వచ్చినపుడు (యూసుఫ్) అన్నాడు: ''నీవు తిరిగిపోయి నీ స్వామిని అడుగు: 'తమ చేతులు కోసుకున్న స్త్రీల వాస్తవ విషయమేమిటి?' నిశ్చయంగా, నా ప్రభువుకు వారి కుట్ర గురించి బాగా తెలుసు.''

12:51

(రాజు స్త్రీలను) విచారించాడు: ''మీరు యూసుఫ్ను మోహింపజేయటానికి ప్రయత్నించిన విషయమేమిటి?'' వారందరూ (ఒకేసారిగా) అన్నారు: ''అల్లాహ్ రక్షించు గాక! మేము అతనిలో ఏ పాపాన్ని చూడ లేదు! 'అ'జీ'జ్ భార్య ఇలా అన్నది: ''ఇప్పుడు సత్యం బయటపడింది. నేనే అతనిని మోహింప జేయటానికి ప్రయత్నించాను. మరియు నిశ్చయంగా, అతను సత్యవంతుడు.''

12:52

(అప్పుడు యూసుఫ్) అన్నాడు: ''నేను ఇదంతా చేసింది నిశ్చయంగా, నేను ('అ'జీ'జ్కు) గోప్యంగా ఎలాంటి నమ్మక ద్రోహం చేయలేదని తెలుపటానికే మరియు నిశ్చయంగా, అల్లాహ్ నమ్మకద్రోహుల కుట్రను సాగనివ్వడు.

12:53

''మరియు నన్ను నేను (ఈ నింద నుండి) విముక్తి చేసుకోవడం లేదు. వాస్తవానికి మానవ ఆత్మ చెడు (పాపం) చేయటానికి పురికొల్పుతూ ఉంటుంది – నా ప్రభువు కరుణించిన వాడు తప్ప – నిశ్చయంగా, నా ప్రభువు క్షమాశీలుడు, అపార కరుణాప్రదాత.''

12:54

మరియు రాజుఅన్నాడు: ''అతనిని నా వద్దకు తీసుకొనిరండి నేను అతనిని ప్రత్యేకంగా నాకొరకు నియమించుకుంటాను.'' (యూసుఫ్) అతడితో మాట్లాడి నప్పుడు (రాజు) అన్నాడు: ''నిశ్చయంగా, నీవు ఈ నాటి నుండి మా వద్ద ఉన్నత స్థానంలో నమ్మకంగల వ్యక్తిగా పరిగణింపబడతావు.''

12:55

(యూసుఫ్) అన్నాడు: ''నన్నుదేశపు కోశాగారాధికారిగా నియమించండి. నిశ్చయంగా, నేను తెలివిగల మంచి రక్షకుడను.''

12:56

మరియు ఈ విధంగా మేము యూసుఫ్కు భూమిపై అధికార మొసంగాము. దానితో అతను తన ఇష్ట ప్రకారం వ్యవహరించ గలిగాడు. మేము కోరిన వారిమీద మా కారుణ్యాన్ని ధార పోస్తాము. మరియు మేము సజ్జనుల ప్రతి ఫలాన్ని వ్యర్థంచేయము.

12:57

మరియు విశ్వసించి భయభక్తులు గల వారికి, పరలోక ప్రతిఫలమే ఎంతో ఉత్తమమైనది.

12:58

మరియు యూసుఫ్ (జోసెఫ్) సోదరులు వచ్చి అతని ముందు ప్రవేశించారు. అతను వారిని గుర్తించాడు కాని, వారు అతనిని గుర్తించ లేక పోయారు.

12:59

మరియు అతను వారి సామాగ్రిని సిధ్ధపరచిన తరువాత వారితో అన్నాడు: ''మీ నాన్న కుమారుడైన మీ సోదరుణ్ణి మీరు (మళ్ళీ వచ్చేటప్పుడు) నా వద్దకు తీసుకొని రండి. ఏమీ? నేను ఏ విధంగా నిండుగా కొలిచి ఇస్తున్నానో మీరుచూడటంలేదా?నిశ్చయంగా ఆతిథ్యం చేసేవారిలో నేను ఉత్తముడను.

12:60

''కాని మీరు అతనిని నావద్దకు తీసుకొని రాకపోతే నావద్ద మీకు ఎలాంటి (ధాన్యం) దొరకదు, అలాంటప్పుడు మీరు నా దరిదాపులకు కూడా రాకండి!''

12:61

వారు ఇలా అన్నారు: ''మేము అతనిని గురించి అతని తండ్రిని ఒప్పించ టానికి ప్రయత్నిస్తాము. మరియు మేము అలా తప్పకుండా చేస్తాము.''

12:62

మరియు (యూసుఫ్) తన సేవకులతో: ''వారు (ధాన్యాన్ని కొనటానికి) తెచ్చిన సామగ్రిని (తిరిగి) వారి సంచులలో పెట్టండి. వారు తిరిగి తమ కుటుంబం వారి వద్దకు పోయిన తరువాత అది తెలుసుకొని బహుశా తిరిగి రావచ్చు!'' అని అన్నాడు.

12:63

వారు తమ తండ్రి దగ్గరకు తిరిగి వచ్చిన తరువాత అన్నారు: ''నాన్నా! ఇక ముందు మనకు ధాన్యం ఇవ్వడానికి తిరస్క రించారు, కావున ధాన్యం తేవాలంటే! నీవు మా తమ్ముణ్ణి (బెన్యామీన్ను) మాతోబాటు పంపు మరియు నిశ్చయంగా, మేము అతనిని కాపాడుతాము.''

12:64

(య'అఖూబ్) అన్నాడు: ''ఏమీ? నేను మిమ్మల్ని అతని విషయంలో – ఇది వరకు అతని సోదరుని విషయంలో నమ్మి నట్లు – నమ్మాలా? వాస్తవానికి, అల్లాహ్యే ఉత్తమ రక్షకుడు. ఆయనే కరుణించేవారిలో అందరికంటే ఉత్తమమైన కారుణ్యమూర్తి.''

12:65

మరియు వారు తమ మూటలను విప్పగా తమ సొమ్ము కూడా తమకు తిరిగి ఇవ్వబడటాన్నిచూసి తమతండ్రితో అన్నారు: ''నాన్నా! (చూడండి) ఇంకేం కావాలి? మన సొమ్ము కూడా మనకు తిరిగి ఇవ్వబడింది. మరియు మేము మన ఇంటివారి కొరకు మరింత ఎక్కువ ధాన్యం తేగలము. మేము మా తమ్ముణ్ణి కాపాడుకుంటాము. ఇంకా ఒక ఒంటె మోసే బరువు (ధాన్యం) కూడా ఎక్కువగా తీసుకొని రాగలము. ఇక అంత ధాన్యం కూడా (అదనంగా) సులభంగా లభిస్తుంది కదా!''

12:66

(య'అఖూబ్) అన్నాడు: ''మీరు ముట్టడికి గురిఅయితే తప్ప, అతనిని నా వద్దకు తప్పక తీసుకురాగలమని అల్లాహ్ పేరుతో నా ముందు ప్రమాణం చేస్తేనే గానీ, నేను అతనిని మీ వెంట పంపను.'' వారు ప్రమాణం చేసిన తరువాత, అతను అన్నాడు: ''మన ఈ మాటలకు అల్లాహ్యే సాక్షి!''

12:67

(ఇంకా) ఇలా అన్నాడు: ''ఓ నా కుమారులారా! మీరందరూ ఒకే ద్వారం గుండా ప్రవేశించకండి, మీరు వేర్వేరు ద్వారాల గుండా ప్రవేశించండి. నేను మిమ్మల్ని అల్లాహ్ (సంకల్పం) నుండి ఏవిధంగానూ తప్పించలేను. అంతిమ తీర్పు కేవలం అల్లాహ్కే చెందుతుంది. నేను ఆయనను మాత్రమే నమ్ముకున్నాను. మరియు ఆయనను నమ్ముకున్నవారు కేవలం ఆయనపైననే ఆధారపడి ఉంటారు.''

12:68

మరియు వారు తమ తండ్రి ఆజ్ఞ ప్రకారం (ఆ నగరంలో వేర్వేరు ద్వారాల గుండా) ప్రవేశించారు. అది కేవలం య'అఖూబ్ మనస్సులోని కోరికను పూర్తి చేయటానికి మాత్రమే, కాని అల్లాహ్ సంకల్పంనుండి తప్పించుకోవటానికి, వారికి ఏ మాత్రమూ పనికిరాలేదు. మేము అతనికి నేర్పిన జ్ఞానం ప్రకారం అతను జ్ఞానవంతుడే కాని చాలా మందికి తెలియదు.

12:69

మరియు వారు యూసుఫ్ వద్ద ప్రవేశించగా అతను తన సోదరుణ్ణి (బెన్యామీన్ను) తన దగ్గరికి తీసుకున్నాడు. అతనితో అన్నాడు:''వాస్తవానికి! నేనే నీ(తప్పిపోయిన) సోదరుడను, కావున వారు ఇంత వరకు చేస్తూ వచ్చిన పనులకు నీవు దుఃఖపడకు.''

12:70

వారికి వారిసామగ్రి సిధ్ధరచిన తరువాత తన సోదరుని జీనుసంచిలో ఒక నీరుత్రాగే పాత్రను పెట్టాడు. ఆ పిదప ఒక ప్రకటించే వాడు ఇలాప్రకటించాడు: ''ఓ బిడారు వారలారా! మీరు నిశ్చయంగా దొంగలు!''

12:71

వారు (యూసుఫ్ సోదరులు) వారి వైపు తిరిగి ఇలా అన్నారు: ''మీవస్తువు ఏదైనా పోయిందా?''

12:72

(కార్యకర్తలు) అన్నారు: ''రాజుగారి పాత్ర పోయింది! మరియు ఎవడు దానిని తీసుకొని వస్తాడో అతనికి ఒక ఒంటె బరువు ధాన్యం (బహుమానంగా) ఇవ్వబడుతుంది మరియు నేను దానికి బాధ్యుణ్ణి.''

12:73

(యూసుఫ్ సోదరులు) అన్నారు: ''అల్లాహ్ సాక్షి! మీకు బాగా తెలుసు. మేము మీ దేశంలో సంక్షోభం రేకెత్తించటానికి రాలేదు మరియు మేము దొంగలము కాము!''

12:74

(కార్యకర్తలు)అన్నారు:''మీరు అబద్ధ మాడుతున్నారనితెలిస్తే దానికి శిక్ష ఏమిటి?''

12:75

వారు (యూసుఫ్ సోదరులు) జవాబిచ్చారు: ''ఎవడిసంచిలో ఆ పాత్ర దొరుకుతుందో అతడు దానికి పరిహారంగా (బానిసగా) ఉండాలి. మేము ఇదే విధంగా దుర్మార్గులను శిక్షిస్తాము.''

12:76

అప్పుడతడు తన సోదరుని మూట వెదికే ముందు, వారి (సవతిసోదరుల) మూటలను వెతకటం ప్రారంభించాడు. చివరకు తనసోదరుని మూటనుండి దానిని (పాత్రను) బయటికి తీశాడు. ఈ విధంగా మేము యూసుఫ్ కొరకు యుక్తి చూపాము. ఈ విధంగా – అల్లాహ్ ఇచ్ఛయే లేకుంటే – అతను తన సోదరుణ్ణి, రాజధర్మం ప్రకారం ఉంచుకోలేక పోయేవాడు. మేము కోరిన వారి స్థానాలను పెంచుతాము. మరియు జ్ఞానులందరినీ మించిన జ్ఞాని ఒకడు (అల్లాహ్) ఉన్నాడు. (1/8)

12:77

(అతని సోదరులన్నారు): ''ఇతడు దొంగతనం చేసినా (ఆశ్చర్యం లేదు)! వాస్త వానికి ఇతనిసోదరుడు కూడా ఇంతకు ముందు దొంగతనం చేశాడు.'' ఇది విని యూసుఫ్ (కోపాన్ని) తన హృదయంలోనే దాచుకున్నాడు మరియు దానిని వారిపై వ్యక్త పరచలేదు. (తనమనస్సులో) అనుకు న్నాడు: ''మీరు చాలా నీచమైనవారు మరియు మీరు పలికేది అల్లాహ్కు బాగా తెలుసు!''

12:78

వారన్నారు: ''ఓ సర్దార్ ('అ'జీ'జ్)! వాస్తవానికి, ఇతని తండ్రి చాలా ముసలి వాడు, కావున ఇతనికి బదులుగా నీవు మాలో ఒకనిని ఉంచుకో. వాస్తవానికి, మేము నిన్ను మేలు చేసేవానిగా చూస్తున్నాము.''

12:79

అతను అన్నాడు: ''అల్లాహ్ నన్ను రక్షించుగాక! మాసొమ్ము ఎవరివద్ద దొరికిందో అతనిని విడిచి, మరొకనిని మేమెలా పట్టుకో గలము. ఒకవేళ అలాచేస్తే నిశ్చయంగా, మేము దుర్మార్గులమవుతాము.''

12:80

తరువాత వారు అతని పట్ల నిరాశులై, ఆలోచించటానికి ఏకాంతంలో చేరారు! వారిలో పెద్దవాడు అన్నాడు: ''ఏమీ? మీ తండ్రి వాస్తవానికి మీతో అల్లాహ్పై ప్రమాణం తీసుకున్న విషయం మీకు గుర్తులేదా? మరియు ఇంతకు పూర్వం మీరు యూసుఫ్ విషయంలో కూడా మాట తప్పారు కదా? కావున నేను నా తండ్రి నాకు అనుమతి ఇవ్వనంతవరకు, లేదా అల్లాహ్ నా గురించి తీర్పుచేయనంత వరకు, నేను ఈ దేశాన్ని వదలను. మరియు ఆయనే తీర్పు చేసే వారిలో అత్యుత్తముడు.''

12:81

(ఇంకా ఇలా అన్నాడు): ''మీరు మీ నాన్న దగ్గరికిపోయి అతనితో ఇలా చెప్పండి: 'నాన్నా! వాస్తవానికి నీ కుమారుడు దొంగతనం చేశాడు. మేము అతనిని (దొంగతనం చేస్తూ ఉండగా) చూడలేదు! మాకు తెలిసిందే (మేము చెబుతున్నాము). మరియు వాస్తవానికి రహస్యంగా జరిగే దానిని మేము చూడలేము కదా!

12:82

'' 'మరియు మేము ఉన్న నగర వాసులను మరియు మేము కలిసి తిరిగి వచ్చిన బిడారు వారిని కూడా అడగండి. మరియు మేము నిశ్చయంగా సత్యం పలుకుతున్నాము.' ''

12:83

(య'అఖూబ్) అన్నాడు: ''కానీ, మీ (దుష్ట) మనస్సులు మీ చేత మరొక ఘోర కార్యాన్ని తేలికగా చేయించాయి. ఇక నా కొరకు సహనమే మేలైనది. ఇక అల్లాహ్యే! వారందరినీ నా వద్దకు తీసుకురావచ్చు! నిశ్చయంగా, ఆయనే సర్వజ్ఞుడు, మహా వివేకవంతుడు.''

12:84

మరియు అతను వారినుండి ముఖం త్రిప్పుకొని అన్నాడు: ''అయ్యో! యూసుఫ్.'' అతని కన్నులు, దుఃఖం వలన తెల్లబడ్డాయి (చూపు పోయింది). అయినా అతను దానిని (వెలిబుచ్చకుండా) అణచుకున్నాడు.

12:85

అతని (కుమారులు) అన్నారు: ''అల్లాహ్తోడు! నీవు వ్యాధితో కృశించిపోయే వరకో లేదా నశించిపోయే వరకో యూసుఫ్ను జ్ఞాపకం చేసుకోవటం మానవు.''

12:86

(య'అఖూబ్) అన్నాడు: ''వాస్తవానికి నా ఆవేదనను మరియు నా దుఃఖాన్ని నేను కేవలం అల్లాహ్తో మాత్రమే మొర పెట్టు కోగలను మరియు మీకు తెలియనిదినాకు అల్లాహ్ ద్వారా తెలుస్తుంది.

12:87

నా కుమారులారా! మీరు పోయి యూసుఫ్ను మరియు అతని సోదరుణ్ణి గురించి దర్యాఫ్తు చేయండి మరియు అల్లాహ్ అనుగ్రహంపట్ల నిరాశచెందకండి. నిశ్చయంగా సత్య-తిరస్కారజాతికి చెందిన వారు తప్ప, ఇతరులు అల్లాహ్ అనుగ్రహంపట్ల నిరాశ చెందరు.''

12:88

వారు అతని (యూసుఫ్) దగ్గరకు (మరల) వచ్చి అన్నారు: ''ఓ సర్దార్('అ'జీ'జ్)! మేము మా కుటుంబంవారు చాలా ఇబ్బందులకు గురయ్యాము. మరియు మేము చాలా తక్కువ సామాగ్రి తెచ్చాము, కాని మాకు పూర్తి సామగ్రి (ధాన్యాన్ని) దాన ధర్మ రూపంలో నైనా సరే ఇవ్వండి. నిశ్చయంగా, అల్లాహ్ దాన ధర్మాలు చేసే వారికి మంచిప్రతిఫలం ఇస్తాడు.''

12:89

(యూసుఫ్) అడిగాడు: ''అజ్ఞానంలో పడి మీరు యూసుఫ్ మరియు అతని సోదరునితో ఎలా వ్యవహరించారో మీకు గుర్తుందా?''

12:90

వారన్నారు: ''ఏమిటి? వాస్తవానికి నీవే యూసుఫ్వా?'' అతను జవాబిచ్చాడు: ''నేనే యూసుఫ్ను మరియు ఇతడు (బెన్యామీన్) నా సోదరుడు. నిశ్చయంగా, అల్లాహ్ మమ్మల్ని అనుగ్రహించాడు. నిశ్చయంగా, ఎవరైతే దైవభీతి కలిగివుండి, సహనంతో ఉంటారో, అలాంటి సజ్జనుల ప్రతిఫలాన్ని అల్లాహ్ ఎన్నడూ వృథా చేయడు.''

12:91

వారన్నారు: ''అల్లాహ్ తోడు! వాస్తవంగా, అల్లాహ్ నీకు మాపై ఔన్నత్యాన్ని ప్రసాదించాడు. మరియు నిశ్చయంగా మేము అపరాధులము!''

12:92

(యూసుఫ్) అన్నాడు: ''ఈరోజు మీ పై ఎలాంటినిందలేదు. అల్లాహ్ మిమ్మల్ని క్షమించుగాక! ఆయన కరుణించే వారిలో అందరికంటే ఉత్తమమైన కారుణ్య మూర్తి!

12:93

''మీరు నా ఈచొక్కా తీసుకొని పోయి దానిని నాతండ్రి ముఖం మీద వేయండి. అతనికి దృష్టివస్తుంది. మరియు మీరు మీ కుటుంబం వారినందరినీ నా వద్దకు తీసుకొని రండి.''

12:94

ఆ బిడారం (ఈజిప్టునుండి) బయలు దేరగానే వారితండ్రి అన్నాడు: ''మీరు నన్ను బుధ్ధినశించిన ముసలివాడు అన్నా! నిశ్చయంగా నాకు యూసుఫ్ సువాసన వస్తోంది.''

12:95

(అతని దగ్గరఉన్నవారు) అన్నారు: ''అల్లాహ్తోడు! నిశ్చయంగానీవు నీపూర్వపు పొరపాటులోనే పడి ఉన్నావు.''

12:96

ఆ తరువాత శుభవార్త తెలిపేవాడు వచ్చి, (యూసుఫ్ చొక్కాను) అతని ముఖం మీద వేయగానే అతని దృష్టి తిరిగి వచ్చే సింది. (అప్పుడు) అతను అన్నాడు: ''ఏమీ నేను మీతో అనలేదా? 'మీకు తెలియనిది నాకు అల్లాహ్ ద్వారా తెలుస్తుందని?' ''

12:97

వారన్నారు: ''ఓ మా నాన్నా! మా పాపాల క్షమాపణకై (అల్లాహ్ను) ప్రార్థించు. నిశ్చయంగా, మేము అపరాధులము.''

12:98

అతను అన్నాడు: ''మిమ్మల్ని క్షమించమని నేను నా ప్రభువును ప్రార్థించ గలను. నిశ్చయంగా, ఆయన క్షమాశీలుడు, అపార కరుణాప్రదాత!''

12:99

తరువాత వారందరూ యూసుఫ్ వద్దకు వెళ్ళినప్పుడు, అతను తన తల్లి-దండ్రులకు స్థానమిచ్చి అన్నాడు: ''ఈజిప్టులో ప్రవేశించండి. అల్లాహ్ కోరితే, మీకు సుఖశాంతులు దొరుకుతాయి.''

12:100

మరియు అతను తన తల్లి-దండ్రులను సింహాసనం మీద కూర్చోబెట్టు కున్నాడు. మరియు వారందరూ అతని ముందు సాష్టాంగపడ్డారు. మరియు (యూసుఫ్) అన్నాడు: ''ఓ నా తండ్రీ! నేను పూర్వం కన్న కల యొక్క భావం ఇదే కదా! నా ప్రభువు వాస్తవంగా దానిని సత్యం చేసి చూపాడు. మరియు వాస్తవంగా నన్ను చెరసాల నుండి బయటికి తీసి కూడా నాకు ఎంతో మేలు చేశాడు; నాకూ మరియు నా సోదరుల మధ్య షై'తాను విరోధం కలిగించిన తరువాత (ఇప్పుడు) మిమ్మల్ని ఎడారినుండి (ఇక్కడకు) తెచ్చాడు. నిశ్చయంగా, నా ప్రభువు సూక్ష్మగ్రాహి తాను కోరినది యుక్తితో నెరవేర్చుతాడు. నిశ్చయంగా ఆయన సర్వజ్ఞుడు, మహా వివేకవంతుడు. (1/4)

12:101

''ఓ నా ప్రభూ! నీవు నాకు వాస్తవంగా రాజ్యాధికారాన్ని ప్రసాదించావు మరియు నాకు స్వప్ననిర్వచన జ్ఞానాన్ని కూడా ప్రసాదించావు. నీవే భూమ్యాకాశాలకు మూలాధారుడవు. మరియు ఇహపర లోకాలలో నీవే నా సంరక్షకుడవు. నీకు విధేయునిగా (ముస్లింగా) ఉన్న స్థితిలోనే నన్ను మరణింపజేయి. మరియు నన్ను సద్వర్తనులలో కలుపు.''

12:102

(ఓ ప్రవక్తా!) మేము నీకు దివ్య జ్ఞానం (వ'హీ) ద్వారా అవతరింపజేసిన ఈ గాథ అగోచర విషయాలలోనిది. ఎందుకంటే, వారందరూ కలసి కుట్రపన్ని, నిర్ణయాలు చేసి నప్పుడు, నీవు అక్కడ వారితోబాటు లేవు.

12:103

మరియు నీవు ఎంత కోరినా, వీరిలో చాలామంది విశ్వసించేవారు కారు.

12:104

మరియు నీవు వారిని దీని (హితబోధ) కొరకు ఎలాంటి ప్రతిఫలాన్ని అడగటం లేదు. ఇది సర్వలోకాల వారికి కేవలం ఒక హితబోధ మాత్రమే.

12:105

మరియు ఆకాశాలలో మరియు భూమిలో ఎన్ని సూచనలను వారు చూస్తూ ఉన్నారు. అయినా వారు (వాటిని గమనించ లేక) వాటినుండి ముఖం త్రిప్పు కుంటున్నారు.

12:106

మరియు వారిలో చాలా మంది అల్లాహ్ను విశ్వసించి కూడా, ఆయనకు సాటి కల్పించే వారున్నారు.

12:107

ఏమిటి? అల్లాహ్ శిక్ష తమను క్రమ్ముకోకుండా, వారు సురక్షితంగా ఉండ గలరని, వారు భావిస్తున్నారా? లేదా వారికి తెలియకుండానే అకస్మాత్తుగా (అంతిమ) ఘడియ రాదని వారు భావిస్తున్నారా?

12:108

(వారితో) అను: ''ఇదే నా మార్గం. నేనూ మరియు నన్ను అనుసరించేవారూ, నిశ్చితజ్ఞానంతో మిమ్మల్ని అల్లాహ్ వైపునకు పిలుస్తున్నాము. మరియు అల్లాహ్ సర్వలోపా లకు అతీతుడు మరియు నేను ఆయనకు సాటికల్పించే వారిలోని వాడను కాను!''

12:109

మరియు మేము నీ కంటే పూర్వం దివ్యజ్ఞానం (వ'హీ) ఇచ్చిపంపిన వారందరూ పురుషులే, వారూ నగర వాసులలోని వారే. ఏమీ? వీరు భూమిలో సంచారం చేయ లేదా, తమ పూర్వీకుల గతి ఏమయిందో చూడటానికి? దైవభీతి గలవారికి పరలోక వాసమే ఎంతో మేలైనది. ఏమీ? మీరిది అర్థం చేసుకోలేరా?

12:110

తుదకు ప్రవక్తలు నిరాశులయ్యారు మరియు వారు వాస్తవానికి (ప్రజల ద్వారా) అబద్ధీలని తిరస్కరించబడ్డారని భావించి నప్పుడు వారికి (ప్రవక్తలకు) మా సహాయం లభించింది కాబట్టి మేము కోరినవాడు రక్షించ బడ్డాడు. మరియు మా శిక్ష అపరాధులైన జాతి వారిపై నుండి తొలగింపబడదు.

12:111

వాస్తవానికి వారి గాథలలో బుధ్ధి మంతులకు గుణపాఠముంది. ఇది (ఈ ఖుర్ఆన్) కల్పితగాథ కాదు. కాని ఇది ఇంత వరకు వచ్చిన గ్రంథాలలో మిగిలివున్న సత్యాన్ని ధృవీకరిస్తుంది మరియు ప్రతి విషయాన్ని వివరిస్తుంది. మరియు ఇది విశ్వసించే వారికి మార్గదర్శిని మరియు కారుణ్యం కూడాను.


**********

Telugu Quran

+0123 456 70 9012:1

అలిఫ్-లామ్-రా. ఇవి స్పష్టమైన గ్రంథ ఆయతులు.

12:2

వాస్తవంగా, మీరు బాగా అర్థం చేసుకోవాలని, మేము ఈ ఖుర్ఆన్ను అరబ్బీ భాషలో అవతరింపజేశాము.

12:3

(ఓ ప్రవక్తా!) మేము ఈ ఖుర్ఆన్ ద్వారా అవతరింపజేసిన కథలలో ఉత్తమ మైన గాథను నీకు వినిపించ బోతున్నాము మరియు ఇంతకు ముందు నీవు దీనిని ఎరుగవు.

12:4

(జ్ఞాపకం చేసుకోండి) యూసుఫ్ తన తండ్రితో: ''ఓ నాన్నా! నేను వాస్తవంగా (కలలో) పదకొండు నక్షత్రాలను, సూర్యుణ్ణి మరియు చంద్రుణ్ణి చూశాను; వాటిని నా ముందు సాష్టాంగపడుతున్నట్లు చూశాను.'' అని అన్నప్పుడు!

12:5

(అతని తండ్రి) అన్నాడు: ''ఓ నా చిన్న ప్రియ కుమారుడా! నీ స్వప్నాన్ని నీ సోదరులకు తెలుపకు. ఎందుకంటే వారు నీకు విరుధ్ధంగా కుట్ర పన్నవచ్చు! నిశ్చయంగా, షై'తాన్ మానవునికి బహిరంగ శత్రువు.

12:6

''మరియు ఆ విధంగానే జరుగు తుంది! నీ ప్రభువు నిన్ను ఎన్నుకుంటాడు మరియు నీకు సంఘటనల (స్వప్నాల) గూడార్థ వివరణ కూడా నేర్పుతాడు మరియు నీ పూర్వికులైన (తాతముత్తాతలైన), ఇబ్రాహీమ్ మరియుఇస్'హాఖ్లకు ప్రసాదించి నట్లు నీకూ మరియు య'అఖూబ్ సంతతి వారికి సంపూర్ణంగా తన అనుగ్రహాన్ని ప్రసాదిస్తాడు. నిశ్చయంగా, నీ ప్రభువు సర్వజ్ఞుడు, మహా వివేకవంతుడు.'' (3/4)

12:7

వాస్తవానికి, యూసుఫ్ మరియు అతని సోదరుల (గాథలో) అడిగే వారికి ఎన్నో సూచనలు ఉన్నాయి.

12:8

అప్పుడు వారు(యూసుఫ్ సోదరులు పరస్పరం) ఇలా అనుకున్నారు: ''మనది ఒక బలమైనవర్గం, అయినప్పటికీ యూసుఫ్ మరియు అతని సోదరుడు (బెన్యామీన్) అంటే మన తండ్రికి మనకంటే ఎక్కువ ప్రేమ. నిశ్చయంగా, మన తండ్రి స్పష్టమైన తప్పుడు అభిప్రాయంలో ఉన్నాడు.''

12:9

(వారిలో ఒకడు ఇలా అన్నాడు): ''యూసుఫ్ను చంపండి, లేదా అతణ్ణి ఎక్కడైనా ఒంటరిగా వదలిపెట్టండి. ఇలా చేసినట్లయితే మీ తండ్రి ధ్యాస (ప్రేమ) కేవలం మీ వైపునకే మరలుతుంది. ఆ తరువాత మీరు (ప్రాయశ్చిత్తం చేసి) సద్వర్తనులుగా ప్రవర్తించండి.''

12:10

వారిలో మరొకడు అన్నాడు: ''యూసుఫ్ను చంపకండి. మీరు (ఏదైనా) చేయాలనే అనుకుంటే! అతనిని ఒక లోతైన బావిలో పడవేయండి, ఎవరైనా బాటసారులు అతనిని తీసుకొనిపోవచ్చు!''

12:11

వారు అన్నారు: ''నాన్నా నీవు యూసుఫ్ విషయంలో మమ్మల్ని ఎందుకు నమ్మవు? వాస్తవానికి మేము అతని శ్రేయోభిలాషులము!

12:12

''రేపు అతనిని మా వెంట పంపండి, అతడు అక్కడ ఆడుకొని సంతోషపడతాడు. మరియు మేము తప్పక అతనికి రక్షకులముగా ఉంటాము.''

12:13

(వారి తండ్రి య'అఖూబ్) అన్నాడు: 'మీరు అతనిని తీసుకొనిపోవటం నిశ్చయంగా నన్ను చింతాక్రాంతునిగా చేస్తోంది. మీరు అతని విషయంలో ఏమరు పాటులో ఉన్నప్పుడు, అతనిని ఏదైనా తోడేలు తిని వేస్తుందేమోనని నేను భయపడుతున్నాను.''

12:14

వారన్నారు: ''మేము ఇంత పెద్దబలగం ఉన్నప్పటికీ అతనిని తోడేలు తినివేస్తే! నిశ్చయంగా, మేము పనికిరాని (చేతగాని) వారమే కదా!''

12:15

ఆ పిదప వారు అతనిని తీసుకొని పోయి ఒక లోతుబావిలో పడవేద్దామని నిర్ణయించు కున్నారు. అప్పుడు మేము అతనికి దివ్య జ్ఞానం (వ'హీ) ద్వారా ఇలా తెలిపాము: ''నీవు (ఒక రోజు) వారికి ఈ కార్యాన్ని జ్ఞప్తికితెచ్చే సమయం వస్తుంది మరియు వారు నిన్ను గుర్తుపట్టలేరు.''

12:16

మరియు 'ఇషా సమయంలో (చీకటి పడ్డ తరువాత) వారు తమ తండ్రి వద్దకు ఏడ్చుకుంటూ వచ్చారు.

12:17

వారన్నారు: ''ఓ నాన్నా! మేము పరుగు పందాలలో మునిగిపోయాము. మరియు యూసుఫ్ను మేము మా సామాగ్రి వద్ద విడిచివెళ్లాము; అప్పుడు ఒక తోడేలు అతనిని తినిపోయింది. మరియు మేము సత్యం పలికినా నీవు మా మాట నమ్మక పోవచ్చు!''

12:18

వారు అతని అంగికి బూటకపు రక్తాన్ని పూసి తెచ్చారు. (వారి తండ్రి) అన్నాడు: ''మీ ఆత్మ మిమ్మల్ని (ఒక ఘోర) కార్యాన్ని (విషయాన్ని), తేలికైనదిగా అనిపించేటట్లు చేసింది. ఇక (నా కొరకు) సహనమే మేలైనది. మరియు మీరు చెప్పే విషయంలో అల్లాహ్ సహాయమే నేను కోరేది!''

12:19

మరియు అటువైపునకు ఒక బాట సారుల బృందం వచ్చింది. వారు తమ నీరు తెచ్చే మనిషిని పంపారు, అతడు (బావిలో) బొక్కెనను దింపాడు. (అతనికి బావిలో ఒక బాలుడు కనిపించగా) అన్నాడు: ''ఇదిగో శుభ వార్త! ఇక్కడ ఒక బాలు డున్నాడు.'' వారు అతనిని ఒక వ్యాపార సరుకుగా (బాని సగా) భావించి దాచు కున్నారు. మరియు వారుచేస్తున్నదంతా అల్లాహ్కుబాగాతెలుసు.

12:20

మరియు వారు స్వల్పధరకు, కొన్ని దిర్హములకు మాత్రమే అతనిని అమ్ము కున్నారు. మరియు అసలు వారు అతనికి ఎలాంటి ప్రాధాన్యతనివ్వలేదు.

12:21

మరియు అతనిని కొన్న ఈజిప్టు (మి'స్ర్) వాసి తన భార్యతో అన్నాడు: ''ఇతనిని గౌరవంగా ఉంచుకో! బహుశా ఇతను మనకు లాభదాయకుడు కావచ్చు! లేదా మనం ఇతనిని కొడుకుగా చేసుకో వచ్చు!'' మరియు ఈ విధంగా మేము యూసుఫ్ను భూమిపై స్థానమిచ్చి అతనికి సంఘటనల గూఢార్థాన్ని (స్వప్నాల భావాన్ని) తెలియజేసే (విద్యను) నేర్పాము. అల్లాహ్ తన కార్యాన్ని పూర్తిచేయగల శక్తి కలిగి ఉన్నాడు, కాని చాలా మందికి ఇది తెలియదు.

12:22

మరియు అతను తన నిండు యవ్వనానికి చేరుకున్నపుడు, మేము అతనికి వివేకాన్ని మరియు జ్ఞానాన్ని ప్రసాదించాము. మరియు ఈ విధంగా మేము సజ్జనులకు ప్రతిఫలము నొసంగుతాము.

12:23

మరియు అతను నివసించే ఇంటి స్త్రీ అతనిని మోహించి అతని మనస్సును చలింప జేయగోరి తలుపులు మూసి, అతనితో: ''(నా వద్దకు) రా!'' అని పిలిచింది. అతను: ''నేను అల్లాహ్ శరణు గోరుతున్నాను! నిశ్చయంగా ఆయన! నా ప్రభువు, నాకు మంచి స్థానాన్ని ప్రసాదించాడు. నిశ్చయంగా, దుర్మార్గులు ఎన్నటికీ సాఫల్యం పొందలేరు.'' అని పలికాడు.

12:24

మరియు వాస్తవానికి, ఆమె అతనిని ఆశించింది. మరియు అతను కూడా ఆమె కోరికకు మొగ్గిఉండేవాడే! ఒకవేళ అతను తన ప్రభువు యొక్క నిదర్శనాన్ని చూసి ఉండక పోతే! ఈ విధంగా జరిగింది, మేము పాపం మరియు అశ్లీలతను అతని నుండి దూరంగా ఉంచటానికి. నిశ్చయంగా, అతను మేము ఎన్నుకున్న దాసులలో ఒకడు.

12:25

మరియు వారిద్దరు (ఒకరి వెనుక ఒకరు) తలుపువైపుకు పరుగెత్తారు. ఆమె అతని అంగిని వెనుకనుండి లాగి చించింది. వారిద్దరు తలుపువద్ద ఆమె భర్తను చూశారు. ఆమె (తన భర్తతో) అన్నది: ''నీ భార్యను చెరుపాలని తలచిన వానికి చెరసాలలో ఉంచటం, లేదా బాధాకరమైన శిక్ష విధించటం తప్ప, మరొక శిక్ష ఏముంటుంది?''

12:26

(యూసుఫ్) అన్నాడు: ''ఈమెనే, నన్ను మోహింపజేయగోరింది!'' ఆమె కుటుంబం వారిలో నుండి అక్కడ ఉన్న ఒకడు ఇలా సాక్ష్యమిచ్చాడు: ''ఒకవేళ అతని అంగి, ముందు నుండి చినిగి ఉంటే ఆమె పలికేది సత్యం మరియు అతను అసత్యుడు!

12:27

''కాని ఒకవేళ అతని అంగి వెనుక నుండి చినిగిఉంటే! ఆమె పలికేది అబద్ధం మరియు అతను సత్యవంతుడు!''

12:28

అతని అంగి వెనుకనుండి చినిగి ఉండటాన్ని చూసి (ఆమెభర్త) ఇలా అన్నాడు: ''నిశ్చయంగా, ఇది మీ స్త్రీల పన్నాగం. నిశ్చయంగా, మీ పన్నాగం ఎంతో భయంకర మైనది!

12:29

''ఓ యూసుఫ్! ఈ విషయాన్ని పోనివ్వు!'' (తనభార్యతో అన్నాడు): ''నీవు నీ పాపానికి క్షమాపణ కోరుకో, నిశ్చయంగా, నీవే తప్పుచేసిన దానవు.'' (7/8)

12:30

మరియు నగరస్త్రీలు పరస్పరం ఇలా చర్చించుకోసాగారు: '''అ'జీ'జ్ భార్య తన యువ బానిసను మోహింపగోరింది. నిశ్చయంగా ఆమె గాఢమైన ప్రేమలో పడి ఉంది. నిశ్చయంగా, ఆమె స్పష్టమైన పొర పాటులో ఉన్నట్లు మేము చూస్తున్నాము.''

12:31

ఆమె వారి నిందారోపణలు విని, వారికి ఆహ్వానం పంపింది. వారికి ఒక మంచి విందు ఏర్పాటు చేసి, ఒక్కొక్క స్త్రీకి ఒక్కొక్క కత్తి ఇచ్చి, (యూసుఫ్తో): ''వారి ముందుకు రా!'' అని అన్నది. ఆ స్త్రీలు అతనిని చూడగానే నివ్వెర పోయారు మరియు (ఆశ్చర్యంతో చేతులలో ఉన్నకత్తులతో) తమ చేతులను కోసుకున్నారు. (అప్రయత్నంగా) అన్నారు: ''అల్లాహ్ మహిమ! ('హాషలిల్లాహ్) ఇతను మానవుడు మాత్రం కాడు! ఇతను గొప్ప దేవ దూతయే కాగలడు!''.

12:32

ఆమె అన్నది: ''ఇతనే ఆ మనిషి! ఇతనిని గురించే మీరు నాపై నిందలు మోపింది. వాస్తవానికి నేనే ఇతనిని మోహింపజేయటానికి ప్రయత్నించాను, కాని ఇతను తప్పించు కున్నాడు. కాని ఇతను ఇక నేను చెప్పింది చేయకుంటే తప్పక చెరసాలపాలు కాగలడు, లేదా తీవ్ర అవమానానికి గురికాగలడు!''

12:33

(యూసుఫ్) అన్నాడు: ''ఓ నా ప్రభూ! ఈ స్త్రీలు నన్ను పిలిచే విషయాని కంటే నాకు చెరసాలయే ప్రియమైనది. నీవు వారి ఎత్తుగడల నుండి నన్ను తప్పించక పోతే, నేను వారి వలలో చిక్కిపోయే వాడిని మరియు అజ్ఞానులలో చేరిపోయేవాడిని.''

12:34

అప్పుడు అతని ప్రభువు అతని ప్రార్థనను అంగీకరించి, అతనిని ఆ స్త్రీల పన్నాగాల నుండి తప్పించాడు. నిశ్చయంగా, ఆయనే సర్వం వినేవాడు, సర్వజ్ఞుడు.

12:35

ఆ తరువాత వారికి – (అతను నిర్దోషి అనే) సూచనలు కనిపించినా – అతనిని కొంత కాలం చెరసాలలో ఉంచాలని అనిపించింది.

12:36

మరియు అతనితో బాటు ఇద్దరు యువకులు కూడా చెరసాలలో ప్రవేశించారు. వారిలో ఒకడు అన్నాడు: ''నేను సారాయి పిండుతూ ఉన్నట్లు కలచూశాను!'' రెండో వాడు అన్నాడు: ''నేను నా తలపై రొట్టెలు మోస్తున్నట్లు, వాటిని పక్షులు తింటున్నట్లు కలలో చూశాను.'' (ఇద్దరూ కలిసి అన్నారు): ''మాకు దీనిభావాన్ని తెలుపు. నిశ్చయంగా, మేము నిన్ను సజ్జనునిగా చూస్తున్నాము.''

12:37

(యూసుఫ్) అన్నాడు: ''మీరిద్దరికి తినటానికి ఇవ్వబడే భోజనం వస్తుంది కదా! అది రాకముందే నేను వీటి (మీ కలల) భావాన్ని మీ ఇద్దరికి తెలుపుతాను. ఇది నా ప్రభువు నేర్పిన విద్యలలోనిదే. నిశ్చయంగా నేను, అల్లాహ్ను విశ్వసించని వారి మరియు పరలోకాన్ని తిరస్కరించే వారి ధర్మాన్ని వదలిపెట్టాను.

12:38

''మరియు నేను నా తండ్రితాతలైన ఇబ్రాహీమ్, ఇస్'హాఖ్ మరియు య'అఖూబ్ల యొక్క ధర్మాన్ని అవలంబించాను. అల్లాహ్కు ఎవడినైనా సాటి కల్పించటం మా విధానం కాదు. వాస్తవానికి ఇది మాపై మరియు సర్వ మానవులపై ఉన్న అల్లాహ్ యొక్క అనుగ్రహం. కాని చాలామంది ప్రజలు కృతజ్ఞతలు చూపరు.

12:39

''ఓ నా ఇద్దరు చెరసాల సహచరు లారా! ఏమీ? చాలామంది విభిన్న ప్రభువులు మేలా? లేక, తన సృష్టిపై సంపూర్ణాధికారం గల అద్వితీయుడైన అల్లాహ్ మేలా?

12:40

''ఆయన (అల్లాహ్)ను వదలి మీరు ఆరాధిస్తున్నవి – మీరు మరియు మీ తండ్రి తాతలు కల్పించుకున్న – పేర్లు మాత్రమే! దాని కొరకు అల్లాహ్ ఎలాంటి ప్రమాణాన్ని అవతరింప జేయలేదు. నిశ్చయంగా ఆజ్ఞాపించే అధికారం కేవలం అల్లాహ్కే చెందు తుంది. ఆయననుతప్ప మరొకరిని ఆరాధించ రాదని ఆయన ఆజ్ఞాపించాడు. ఇదే సరైన ధర్మం, కానీ చాలా మందికి ఇది తెలియదు.

12:41

''ఓ నాఇద్దరుచెరసాలసహచరులారా! మీలో ఒకడు తన యజ మానికి మద్యపానం (సారాయి) త్రాగిస్తూ ఉంటాడు. ఇక రెండవ వాడు సిలువపై ఎక్కించబడతాడు మరియు అతడి నెత్తిపై నుండి పక్షులు తింటూ ఉంటాయి. మీరు అడుగుతున్న (కలల) విషయం గురించి ఈ విధమైన తీర్పు ఇవ్వబడుతోంది!''

12:42

మరియు వారిద్దరిలో విడుదల పొందుతాడని భావించిన వాడితో (యూసుఫ్) అన్నాడు: ''నీ స్వామి దగ్గర నా ప్రస్తావన చెయ్యి.'' కాని అతనిని తన స్వామి దగ్గర ప్రస్తావన చేయటాన్ని షై'తాన్ మరపింప జేశాడు, కావున (యూసుఫ్) చెరసాలలో మరికొన్ని సంవత్సరాలు ఉండిపోయాడు.

12:43

(ఒకరోజు) రాజు అన్నాడు: ''వాస్తవానికి నేను (కలలో) ఏడు బలిసిన ఆవులను, ఏడు బక్కచిక్కిన (ఆవులు) తిని వేస్తున్నట్లు మరియు ఏడుపచ్చి వెన్నులను మరొక ఏడు ఎండిపోయిన వాటిని చూశాను. ఓ సభాసదులారా! మీకు స్వప్నాల భావం తెలిస్తే నా స్వప్నపు భావాన్ని తెలుపండి!''

12:44

వారన్నారు: ''ఇవి పీడకలలు. మరియు మాకు కలలగూఢార్థం తెలుసుకునే నైపుణ్యం లేదు!''

12:45

ఆ ఇద్దరు బందీలలో నుండి విడుదల పొందిన వ్యక్తికి చాలాకాలం తరువాత ఇప్పుడా విషయం గుర్తుకు వచ్చింది. అతడు అన్నాడు: ''నేను దీని గూఢార్థాన్ని మీకు తెలుపుతాను, దానికి నన్ను (యూసుఫ్ వద్దకు) పంపండి.''

12:46

(అతడు అన్నాడు): ''యూసుఫ్! సత్యవంతుడా! నాకు – ఏడు బలిసిన ఆవులను, ఏడు బక్కచిక్కిన ఆవులు తినివేయటాన్ని; మరియు ఏడు పచ్చి వెన్నుల మరి ఏడు ఎండిపోయిన (వెన్నుల) – గూఢార్థమేమిటో చెప్పు. నేను (రాజ సభలోని) ప్రజల వద్దకు పోయి (చెబుతాను), వారు దానిని తెలుసుకుంటారు.''

12:47

(యూసుఫ్) అన్నాడు: ''మీరు యథాప్రకారంగా ఏడు సంవత్సరాలు సేద్యం చేస్తూ ఉంటారు, కాని మీరు కోసిన పంటలో కొంత భాగాన్ని మాత్రమే తినటానికి ఉపయో గించుకొని, మిగిలిందంతా, వెన్నులతోనే కొట్లలో ఉంచి (భద్రపరచండి).

12:48

''ఆ తరువాత చాలా కఠినమైన ఏడు సంవత్సరాలు వస్తాయి, వాటిలో మీరు ముందే నిలువ చేసి ఉంచిన దానిని తింటారు. మీరు (విత్తనాని కోసం) భద్రంగా ఉంచుకున్న కొంత భాగం తప్ప!

12:49

''ఆ తరువాత ఒక సంవత్సరం వస్తుంది. అందులో ప్రజలకు పుష్కలమైన వర్షాలు కురుస్తాయి. అందులో వారు (రసం / నూనె) తీస్తారు (పిండుతారు).''

12:50

రాజు ఇలా అన్నాడు: ''అతనిని నావద్దకు తీసుకురండి!'' రాజదూత అతని వద్దకు వచ్చినపుడు (యూసుఫ్) అన్నాడు: ''నీవు తిరిగిపోయి నీ స్వామిని అడుగు: 'తమ చేతులు కోసుకున్న స్త్రీల వాస్తవ విషయమేమిటి?' నిశ్చయంగా, నా ప్రభువుకు వారి కుట్ర గురించి బాగా తెలుసు.''

12:51

(రాజు స్త్రీలను) విచారించాడు: ''మీరు యూసుఫ్ను మోహింపజేయటానికి ప్రయత్నించిన విషయమేమిటి?'' వారందరూ (ఒకేసారిగా) అన్నారు: ''అల్లాహ్ రక్షించు గాక! మేము అతనిలో ఏ పాపాన్ని చూడ లేదు! 'అ'జీ'జ్ భార్య ఇలా అన్నది: ''ఇప్పుడు సత్యం బయటపడింది. నేనే అతనిని మోహింప జేయటానికి ప్రయత్నించాను. మరియు నిశ్చయంగా, అతను సత్యవంతుడు.''

12:52

(అప్పుడు యూసుఫ్) అన్నాడు: ''నేను ఇదంతా చేసింది నిశ్చయంగా, నేను ('అ'జీ'జ్కు) గోప్యంగా ఎలాంటి నమ్మక ద్రోహం చేయలేదని తెలుపటానికే మరియు నిశ్చయంగా, అల్లాహ్ నమ్మకద్రోహుల కుట్రను సాగనివ్వడు.

12:53

''మరియు నన్ను నేను (ఈ నింద నుండి) విముక్తి చేసుకోవడం లేదు. వాస్తవానికి మానవ ఆత్మ చెడు (పాపం) చేయటానికి పురికొల్పుతూ ఉంటుంది – నా ప్రభువు కరుణించిన వాడు తప్ప – నిశ్చయంగా, నా ప్రభువు క్షమాశీలుడు, అపార కరుణాప్రదాత.''

12:54

మరియు రాజుఅన్నాడు: ''అతనిని నా వద్దకు తీసుకొనిరండి నేను అతనిని ప్రత్యేకంగా నాకొరకు నియమించుకుంటాను.'' (యూసుఫ్) అతడితో మాట్లాడి నప్పుడు (రాజు) అన్నాడు: ''నిశ్చయంగా, నీవు ఈ నాటి నుండి మా వద్ద ఉన్నత స్థానంలో నమ్మకంగల వ్యక్తిగా పరిగణింపబడతావు.''

12:55

(యూసుఫ్) అన్నాడు: ''నన్నుదేశపు కోశాగారాధికారిగా నియమించండి. నిశ్చయంగా, నేను తెలివిగల మంచి రక్షకుడను.''

12:56

మరియు ఈ విధంగా మేము యూసుఫ్కు భూమిపై అధికార మొసంగాము. దానితో అతను తన ఇష్ట ప్రకారం వ్యవహరించ గలిగాడు. మేము కోరిన వారిమీద మా కారుణ్యాన్ని ధార పోస్తాము. మరియు మేము సజ్జనుల ప్రతి ఫలాన్ని వ్యర్థంచేయము.

12:57

మరియు విశ్వసించి భయభక్తులు గల వారికి, పరలోక ప్రతిఫలమే ఎంతో ఉత్తమమైనది.

12:58

మరియు యూసుఫ్ (జోసెఫ్) సోదరులు వచ్చి అతని ముందు ప్రవేశించారు. అతను వారిని గుర్తించాడు కాని, వారు అతనిని గుర్తించ లేక పోయారు.

12:59

మరియు అతను వారి సామాగ్రిని సిధ్ధపరచిన తరువాత వారితో అన్నాడు: ''మీ నాన్న కుమారుడైన మీ సోదరుణ్ణి మీరు (మళ్ళీ వచ్చేటప్పుడు) నా వద్దకు తీసుకొని రండి. ఏమీ? నేను ఏ విధంగా నిండుగా కొలిచి ఇస్తున్నానో మీరుచూడటంలేదా?నిశ్చయంగా ఆతిథ్యం చేసేవారిలో నేను ఉత్తముడను.

12:60

''కాని మీరు అతనిని నావద్దకు తీసుకొని రాకపోతే నావద్ద మీకు ఎలాంటి (ధాన్యం) దొరకదు, అలాంటప్పుడు మీరు నా దరిదాపులకు కూడా రాకండి!''

12:61

వారు ఇలా అన్నారు: ''మేము అతనిని గురించి అతని తండ్రిని ఒప్పించ టానికి ప్రయత్నిస్తాము. మరియు మేము అలా తప్పకుండా చేస్తాము.''

12:62

మరియు (యూసుఫ్) తన సేవకులతో: ''వారు (ధాన్యాన్ని కొనటానికి) తెచ్చిన సామగ్రిని (తిరిగి) వారి సంచులలో పెట్టండి. వారు తిరిగి తమ కుటుంబం వారి వద్దకు పోయిన తరువాత అది తెలుసుకొని బహుశా తిరిగి రావచ్చు!'' అని అన్నాడు.

12:63

వారు తమ తండ్రి దగ్గరకు తిరిగి వచ్చిన తరువాత అన్నారు: ''నాన్నా! ఇక ముందు మనకు ధాన్యం ఇవ్వడానికి తిరస్క రించారు, కావున ధాన్యం తేవాలంటే! నీవు మా తమ్ముణ్ణి (బెన్యామీన్ను) మాతోబాటు పంపు మరియు నిశ్చయంగా, మేము అతనిని కాపాడుతాము.''

12:64

(య'అఖూబ్) అన్నాడు: ''ఏమీ? నేను మిమ్మల్ని అతని విషయంలో – ఇది వరకు అతని సోదరుని విషయంలో నమ్మి నట్లు – నమ్మాలా? వాస్తవానికి, అల్లాహ్యే ఉత్తమ రక్షకుడు. ఆయనే కరుణించేవారిలో అందరికంటే ఉత్తమమైన కారుణ్యమూర్తి.''

12:65

మరియు వారు తమ మూటలను విప్పగా తమ సొమ్ము కూడా తమకు తిరిగి ఇవ్వబడటాన్నిచూసి తమతండ్రితో అన్నారు: ''నాన్నా! (చూడండి) ఇంకేం కావాలి? మన సొమ్ము కూడా మనకు తిరిగి ఇవ్వబడింది. మరియు మేము మన ఇంటివారి కొరకు మరింత ఎక్కువ ధాన్యం తేగలము. మేము మా తమ్ముణ్ణి కాపాడుకుంటాము. ఇంకా ఒక ఒంటె మోసే బరువు (ధాన్యం) కూడా ఎక్కువగా తీసుకొని రాగలము. ఇక అంత ధాన్యం కూడా (అదనంగా) సులభంగా లభిస్తుంది కదా!''

12:66

(య'అఖూబ్) అన్నాడు: ''మీరు ముట్టడికి గురిఅయితే తప్ప, అతనిని నా వద్దకు తప్పక తీసుకురాగలమని అల్లాహ్ పేరుతో నా ముందు ప్రమాణం చేస్తేనే గానీ, నేను అతనిని మీ వెంట పంపను.'' వారు ప్రమాణం చేసిన తరువాత, అతను అన్నాడు: ''మన ఈ మాటలకు అల్లాహ్యే సాక్షి!''

12:67

(ఇంకా) ఇలా అన్నాడు: ''ఓ నా కుమారులారా! మీరందరూ ఒకే ద్వారం గుండా ప్రవేశించకండి, మీరు వేర్వేరు ద్వారాల గుండా ప్రవేశించండి. నేను మిమ్మల్ని అల్లాహ్ (సంకల్పం) నుండి ఏవిధంగానూ తప్పించలేను. అంతిమ తీర్పు కేవలం అల్లాహ్కే చెందుతుంది. నేను ఆయనను మాత్రమే నమ్ముకున్నాను. మరియు ఆయనను నమ్ముకున్నవారు కేవలం ఆయనపైననే ఆధారపడి ఉంటారు.''

12:68

మరియు వారు తమ తండ్రి ఆజ్ఞ ప్రకారం (ఆ నగరంలో వేర్వేరు ద్వారాల గుండా) ప్రవేశించారు. అది కేవలం య'అఖూబ్ మనస్సులోని కోరికను పూర్తి చేయటానికి మాత్రమే, కాని అల్లాహ్ సంకల్పంనుండి తప్పించుకోవటానికి, వారికి ఏ మాత్రమూ పనికిరాలేదు. మేము అతనికి నేర్పిన జ్ఞానం ప్రకారం అతను జ్ఞానవంతుడే కాని చాలా మందికి తెలియదు.

12:69

మరియు వారు యూసుఫ్ వద్ద ప్రవేశించగా అతను తన సోదరుణ్ణి (బెన్యామీన్ను) తన దగ్గరికి తీసుకున్నాడు. అతనితో అన్నాడు:''వాస్తవానికి! నేనే నీ(తప్పిపోయిన) సోదరుడను, కావున వారు ఇంత వరకు చేస్తూ వచ్చిన పనులకు నీవు దుఃఖపడకు.''

12:70

వారికి వారిసామగ్రి సిధ్ధరచిన తరువాత తన సోదరుని జీనుసంచిలో ఒక నీరుత్రాగే పాత్రను పెట్టాడు. ఆ పిదప ఒక ప్రకటించే వాడు ఇలాప్రకటించాడు: ''ఓ బిడారు వారలారా! మీరు నిశ్చయంగా దొంగలు!''

12:71

వారు (యూసుఫ్ సోదరులు) వారి వైపు తిరిగి ఇలా అన్నారు: ''మీవస్తువు ఏదైనా పోయిందా?''

12:72

(కార్యకర్తలు) అన్నారు: ''రాజుగారి పాత్ర పోయింది! మరియు ఎవడు దానిని తీసుకొని వస్తాడో అతనికి ఒక ఒంటె బరువు ధాన్యం (బహుమానంగా) ఇవ్వబడుతుంది మరియు నేను దానికి బాధ్యుణ్ణి.''

12:73

(యూసుఫ్ సోదరులు) అన్నారు: ''అల్లాహ్ సాక్షి! మీకు బాగా తెలుసు. మేము మీ దేశంలో సంక్షోభం రేకెత్తించటానికి రాలేదు మరియు మేము దొంగలము కాము!''

12:74

(కార్యకర్తలు)అన్నారు:''మీరు అబద్ధ మాడుతున్నారనితెలిస్తే దానికి శిక్ష ఏమిటి?''

12:75

వారు (యూసుఫ్ సోదరులు) జవాబిచ్చారు: ''ఎవడిసంచిలో ఆ పాత్ర దొరుకుతుందో అతడు దానికి పరిహారంగా (బానిసగా) ఉండాలి. మేము ఇదే విధంగా దుర్మార్గులను శిక్షిస్తాము.''

12:76

అప్పుడతడు తన సోదరుని మూట వెదికే ముందు, వారి (సవతిసోదరుల) మూటలను వెతకటం ప్రారంభించాడు. చివరకు తనసోదరుని మూటనుండి దానిని (పాత్రను) బయటికి తీశాడు. ఈ విధంగా మేము యూసుఫ్ కొరకు యుక్తి చూపాము. ఈ విధంగా – అల్లాహ్ ఇచ్ఛయే లేకుంటే – అతను తన సోదరుణ్ణి, రాజధర్మం ప్రకారం ఉంచుకోలేక పోయేవాడు. మేము కోరిన వారి స్థానాలను పెంచుతాము. మరియు జ్ఞానులందరినీ మించిన జ్ఞాని ఒకడు (అల్లాహ్) ఉన్నాడు. (1/8)

12:77

(అతని సోదరులన్నారు): ''ఇతడు దొంగతనం చేసినా (ఆశ్చర్యం లేదు)! వాస్త వానికి ఇతనిసోదరుడు కూడా ఇంతకు ముందు దొంగతనం చేశాడు.'' ఇది విని యూసుఫ్ (కోపాన్ని) తన హృదయంలోనే దాచుకున్నాడు మరియు దానిని వారిపై వ్యక్త పరచలేదు. (తనమనస్సులో) అనుకు న్నాడు: ''మీరు చాలా నీచమైనవారు మరియు మీరు పలికేది అల్లాహ్కు బాగా తెలుసు!''

12:78

వారన్నారు: ''ఓ సర్దార్ ('అ'జీ'జ్)! వాస్తవానికి, ఇతని తండ్రి చాలా ముసలి వాడు, కావున ఇతనికి బదులుగా నీవు మాలో ఒకనిని ఉంచుకో. వాస్తవానికి, మేము నిన్ను మేలు చేసేవానిగా చూస్తున్నాము.''

12:79

అతను అన్నాడు: ''అల్లాహ్ నన్ను రక్షించుగాక! మాసొమ్ము ఎవరివద్ద దొరికిందో అతనిని విడిచి, మరొకనిని మేమెలా పట్టుకో గలము. ఒకవేళ అలాచేస్తే నిశ్చయంగా, మేము దుర్మార్గులమవుతాము.''

12:80

తరువాత వారు అతని పట్ల నిరాశులై, ఆలోచించటానికి ఏకాంతంలో చేరారు! వారిలో పెద్దవాడు అన్నాడు: ''ఏమీ? మీ తండ్రి వాస్తవానికి మీతో అల్లాహ్పై ప్రమాణం తీసుకున్న విషయం మీకు గుర్తులేదా? మరియు ఇంతకు పూర్వం మీరు యూసుఫ్ విషయంలో కూడా మాట తప్పారు కదా? కావున నేను నా తండ్రి నాకు అనుమతి ఇవ్వనంతవరకు, లేదా అల్లాహ్ నా గురించి తీర్పుచేయనంత వరకు, నేను ఈ దేశాన్ని వదలను. మరియు ఆయనే తీర్పు చేసే వారిలో అత్యుత్తముడు.''

12:81

(ఇంకా ఇలా అన్నాడు): ''మీరు మీ నాన్న దగ్గరికిపోయి అతనితో ఇలా చెప్పండి: 'నాన్నా! వాస్తవానికి నీ కుమారుడు దొంగతనం చేశాడు. మేము అతనిని (దొంగతనం చేస్తూ ఉండగా) చూడలేదు! మాకు తెలిసిందే (మేము చెబుతున్నాము). మరియు వాస్తవానికి రహస్యంగా జరిగే దానిని మేము చూడలేము కదా!

12:82

'' 'మరియు మేము ఉన్న నగర వాసులను మరియు మేము కలిసి తిరిగి వచ్చిన బిడారు వారిని కూడా అడగండి. మరియు మేము నిశ్చయంగా సత్యం పలుకుతున్నాము.' ''

12:83

(య'అఖూబ్) అన్నాడు: ''కానీ, మీ (దుష్ట) మనస్సులు మీ చేత మరొక ఘోర కార్యాన్ని తేలికగా చేయించాయి. ఇక నా కొరకు సహనమే మేలైనది. ఇక అల్లాహ్యే! వారందరినీ నా వద్దకు తీసుకురావచ్చు! నిశ్చయంగా, ఆయనే సర్వజ్ఞుడు, మహా వివేకవంతుడు.''

12:84

మరియు అతను వారినుండి ముఖం త్రిప్పుకొని అన్నాడు: ''అయ్యో! యూసుఫ్.'' అతని కన్నులు, దుఃఖం వలన తెల్లబడ్డాయి (చూపు పోయింది). అయినా అతను దానిని (వెలిబుచ్చకుండా) అణచుకున్నాడు.

12:85

అతని (కుమారులు) అన్నారు: ''అల్లాహ్తోడు! నీవు వ్యాధితో కృశించిపోయే వరకో లేదా నశించిపోయే వరకో యూసుఫ్ను జ్ఞాపకం చేసుకోవటం మానవు.''

12:86

(య'అఖూబ్) అన్నాడు: ''వాస్తవానికి నా ఆవేదనను మరియు నా దుఃఖాన్ని నేను కేవలం అల్లాహ్తో మాత్రమే మొర పెట్టు కోగలను మరియు మీకు తెలియనిదినాకు అల్లాహ్ ద్వారా తెలుస్తుంది.

12:87

నా కుమారులారా! మీరు పోయి యూసుఫ్ను మరియు అతని సోదరుణ్ణి గురించి దర్యాఫ్తు చేయండి మరియు అల్లాహ్ అనుగ్రహంపట్ల నిరాశచెందకండి. నిశ్చయంగా సత్య-తిరస్కారజాతికి చెందిన వారు తప్ప, ఇతరులు అల్లాహ్ అనుగ్రహంపట్ల నిరాశ చెందరు.''

12:88

వారు అతని (యూసుఫ్) దగ్గరకు (మరల) వచ్చి అన్నారు: ''ఓ సర్దార్('అ'జీ'జ్)! మేము మా కుటుంబంవారు చాలా ఇబ్బందులకు గురయ్యాము. మరియు మేము చాలా తక్కువ సామాగ్రి తెచ్చాము, కాని మాకు పూర్తి సామగ్రి (ధాన్యాన్ని) దాన ధర్మ రూపంలో నైనా సరే ఇవ్వండి. నిశ్చయంగా, అల్లాహ్ దాన ధర్మాలు చేసే వారికి మంచిప్రతిఫలం ఇస్తాడు.''

12:89

(యూసుఫ్) అడిగాడు: ''అజ్ఞానంలో పడి మీరు యూసుఫ్ మరియు అతని సోదరునితో ఎలా వ్యవహరించారో మీకు గుర్తుందా?''

12:90

వారన్నారు: ''ఏమిటి? వాస్తవానికి నీవే యూసుఫ్వా?'' అతను జవాబిచ్చాడు: ''నేనే యూసుఫ్ను మరియు ఇతడు (బెన్యామీన్) నా సోదరుడు. నిశ్చయంగా, అల్లాహ్ మమ్మల్ని అనుగ్రహించాడు. నిశ్చయంగా, ఎవరైతే దైవభీతి కలిగివుండి, సహనంతో ఉంటారో, అలాంటి సజ్జనుల ప్రతిఫలాన్ని అల్లాహ్ ఎన్నడూ వృథా చేయడు.''

12:91

వారన్నారు: ''అల్లాహ్ తోడు! వాస్తవంగా, అల్లాహ్ నీకు మాపై ఔన్నత్యాన్ని ప్రసాదించాడు. మరియు నిశ్చయంగా మేము అపరాధులము!''

12:92

(యూసుఫ్) అన్నాడు: ''ఈరోజు మీ పై ఎలాంటినిందలేదు. అల్లాహ్ మిమ్మల్ని క్షమించుగాక! ఆయన కరుణించే వారిలో అందరికంటే ఉత్తమమైన కారుణ్య మూర్తి!

12:93

''మీరు నా ఈచొక్కా తీసుకొని పోయి దానిని నాతండ్రి ముఖం మీద వేయండి. అతనికి దృష్టివస్తుంది. మరియు మీరు మీ కుటుంబం వారినందరినీ నా వద్దకు తీసుకొని రండి.''

12:94

ఆ బిడారం (ఈజిప్టునుండి) బయలు దేరగానే వారితండ్రి అన్నాడు: ''మీరు నన్ను బుధ్ధినశించిన ముసలివాడు అన్నా! నిశ్చయంగా నాకు యూసుఫ్ సువాసన వస్తోంది.''

12:95

(అతని దగ్గరఉన్నవారు) అన్నారు: ''అల్లాహ్తోడు! నిశ్చయంగానీవు నీపూర్వపు పొరపాటులోనే పడి ఉన్నావు.''

12:96

ఆ తరువాత శుభవార్త తెలిపేవాడు వచ్చి, (యూసుఫ్ చొక్కాను) అతని ముఖం మీద వేయగానే అతని దృష్టి తిరిగి వచ్చే సింది. (అప్పుడు) అతను అన్నాడు: ''ఏమీ నేను మీతో అనలేదా? 'మీకు తెలియనిది నాకు అల్లాహ్ ద్వారా తెలుస్తుందని?' ''

12:97

వారన్నారు: ''ఓ మా నాన్నా! మా పాపాల క్షమాపణకై (అల్లాహ్ను) ప్రార్థించు. నిశ్చయంగా, మేము అపరాధులము.''

12:98

అతను అన్నాడు: ''మిమ్మల్ని క్షమించమని నేను నా ప్రభువును ప్రార్థించ గలను. నిశ్చయంగా, ఆయన క్షమాశీలుడు, అపార కరుణాప్రదాత!''

12:99

తరువాత వారందరూ యూసుఫ్ వద్దకు వెళ్ళినప్పుడు, అతను తన తల్లి-దండ్రులకు స్థానమిచ్చి అన్నాడు: ''ఈజిప్టులో ప్రవేశించండి. అల్లాహ్ కోరితే, మీకు సుఖశాంతులు దొరుకుతాయి.''

12:100

మరియు అతను తన తల్లి-దండ్రులను సింహాసనం మీద కూర్చోబెట్టు కున్నాడు. మరియు వారందరూ అతని ముందు సాష్టాంగపడ్డారు. మరియు (యూసుఫ్) అన్నాడు: ''ఓ నా తండ్రీ! నేను పూర్వం కన్న కల యొక్క భావం ఇదే కదా! నా ప్రభువు వాస్తవంగా దానిని సత్యం చేసి చూపాడు. మరియు వాస్తవంగా నన్ను చెరసాల నుండి బయటికి తీసి కూడా నాకు ఎంతో మేలు చేశాడు; నాకూ మరియు నా సోదరుల మధ్య షై'తాను విరోధం కలిగించిన తరువాత (ఇప్పుడు) మిమ్మల్ని ఎడారినుండి (ఇక్కడకు) తెచ్చాడు. నిశ్చయంగా, నా ప్రభువు సూక్ష్మగ్రాహి తాను కోరినది యుక్తితో నెరవేర్చుతాడు. నిశ్చయంగా ఆయన సర్వజ్ఞుడు, మహా వివేకవంతుడు. (1/4)

12:101

''ఓ నా ప్రభూ! నీవు నాకు వాస్తవంగా రాజ్యాధికారాన్ని ప్రసాదించావు మరియు నాకు స్వప్ననిర్వచన జ్ఞానాన్ని కూడా ప్రసాదించావు. నీవే భూమ్యాకాశాలకు మూలాధారుడవు. మరియు ఇహపర లోకాలలో నీవే నా సంరక్షకుడవు. నీకు విధేయునిగా (ముస్లింగా) ఉన్న స్థితిలోనే నన్ను మరణింపజేయి. మరియు నన్ను సద్వర్తనులలో కలుపు.''

12:102

(ఓ ప్రవక్తా!) మేము నీకు దివ్య జ్ఞానం (వ'హీ) ద్వారా అవతరింపజేసిన ఈ గాథ అగోచర విషయాలలోనిది. ఎందుకంటే, వారందరూ కలసి కుట్రపన్ని, నిర్ణయాలు చేసి నప్పుడు, నీవు అక్కడ వారితోబాటు లేవు.

12:103

మరియు నీవు ఎంత కోరినా, వీరిలో చాలామంది విశ్వసించేవారు కారు.

12:104

మరియు నీవు వారిని దీని (హితబోధ) కొరకు ఎలాంటి ప్రతిఫలాన్ని అడగటం లేదు. ఇది సర్వలోకాల వారికి కేవలం ఒక హితబోధ మాత్రమే.

12:105

మరియు ఆకాశాలలో మరియు భూమిలో ఎన్ని సూచనలను వారు చూస్తూ ఉన్నారు. అయినా వారు (వాటిని గమనించ లేక) వాటినుండి ముఖం త్రిప్పు కుంటున్నారు.

12:106

మరియు వారిలో చాలా మంది అల్లాహ్ను విశ్వసించి కూడా, ఆయనకు సాటి కల్పించే వారున్నారు.

12:107

ఏమిటి? అల్లాహ్ శిక్ష తమను క్రమ్ముకోకుండా, వారు సురక్షితంగా ఉండ గలరని, వారు భావిస్తున్నారా? లేదా వారికి తెలియకుండానే అకస్మాత్తుగా (అంతిమ) ఘడియ రాదని వారు భావిస్తున్నారా?

12:108

(వారితో) అను: ''ఇదే నా మార్గం. నేనూ మరియు నన్ను అనుసరించేవారూ, నిశ్చితజ్ఞానంతో మిమ్మల్ని అల్లాహ్ వైపునకు పిలుస్తున్నాము. మరియు అల్లాహ్ సర్వలోపా లకు అతీతుడు మరియు నేను ఆయనకు సాటికల్పించే వారిలోని వాడను కాను!''

12:109

మరియు మేము నీ కంటే పూర్వం దివ్యజ్ఞానం (వ'హీ) ఇచ్చిపంపిన వారందరూ పురుషులే, వారూ నగర వాసులలోని వారే. ఏమీ? వీరు భూమిలో సంచారం చేయ లేదా, తమ పూర్వీకుల గతి ఏమయిందో చూడటానికి? దైవభీతి గలవారికి పరలోక వాసమే ఎంతో మేలైనది. ఏమీ? మీరిది అర్థం చేసుకోలేరా?

12:110

తుదకు ప్రవక్తలు నిరాశులయ్యారు మరియు వారు వాస్తవానికి (ప్రజల ద్వారా) అబద్ధీలని తిరస్కరించబడ్డారని భావించి నప్పుడు వారికి (ప్రవక్తలకు) మా సహాయం లభించింది కాబట్టి మేము కోరినవాడు రక్షించ బడ్డాడు. మరియు మా శిక్ష అపరాధులైన జాతి వారిపై నుండి తొలగింపబడదు.

12:111

వాస్తవానికి వారి గాథలలో బుధ్ధి మంతులకు గుణపాఠముంది. ఇది (ఈ ఖుర్ఆన్) కల్పితగాథ కాదు. కాని ఇది ఇంత వరకు వచ్చిన గ్రంథాలలో మిగిలివున్న సత్యాన్ని ధృవీకరిస్తుంది మరియు ప్రతి విషయాన్ని వివరిస్తుంది. మరియు ఇది విశ్వసించే వారికి మార్గదర్శిని మరియు కారుణ్యం కూడాను.


**********