10:1

అలిఫ్-లామ్-రా. ఇవి వివేకంతో నిండి వున్న దివ్యగ్రంథం యొక్క ఆయతులు.

10:2

''ఏమీ? మానవులను హెచ్చరించ టానికి మరియు విశ్వసించిన వారికి నిశ్చయంగా, తమ ప్రభువు వద్ద, వారు చేసిపంపిన మంచి పనులకు తగిన స్థానం ఉంది.'' అనే శుభవార్త వినిపించటానికి, మేము వారిలోని ఒకమనిషి (ము'హమ్మద్) పై మా సందేశాన్ని అవతరింప జేయటం ప్రజలకు ఆశ్చర్యకరమైన విషయంగా ఉందా? (ఎందుకంటే) సత్య-తిరస్కారులు ఇలా అన్నారు: ''నిశ్చయంగా ఇతను పచ్చి మాంత్రికుడు!''

10:3

నిశ్చయంగా మీ పోషకుడూ, ప్రభువూ అయిన అల్లాహ్, ఆకాశాలను మరియు భూమిని ఆరు దినములలో (అయ్యామ్లలో) సృష్టించి, తర్వాత తన సింహాసనాన్ని ('అర్ష్ను) అధిష్టించాడు. ఆయనే (సర్వసృష్టి) వ్యవహా రాలను నడుపు తున్నాడు. ఆయన అనుమతి లేకుండా సిఫారసు చేయగలవాడు ఎవ్వడూ లేడు. ఆయనే అల్లాహ్! మీ పోషకుడు (ప్రభువు), కావున మీరు ఆయననే ఆరాధించండి. ఏమీ? మీరు హితోపదేశం స్వీకరించరా?

10:4

ఆయన వైపునకే మీరందరూ మరలి పోవలసి ఉంది. అల్లాహ్ వాగ్దానం నిజమైనది. నిశ్చయంగా, ఆయనే సృష్టిని మొదట సరి క్రొత్తగా ప్రారంభించాడు, మరల ఆయనే దానిని ఉనికిలోకి తెస్తాడు. ఇది విశ్వసించి సత్కార్యాలు చేసే వారికి న్యాయమైన ప్రతిఫల మివ్వటానికి. మరియు సత్యాన్ని తిరస్క రించిన వారికి – వారు సత్యాన్ని తిరస్క రిస్తూ ఉండినందుకు – త్రాగటానికి సలసల కాగేనీళ్ళు మరియు బాధాకరమైన శిక్ష ఉంటాయి.

10:5

ఆయనే, సూర్యుణ్ణి (ప్రకాశించే) దీపంగానూ మరియు చంద్రుణ్ణి వెలుగును (ప్రతిబింబింపజేసే) దానిగానూ చేసి, దానికి (పెరిగే-తరిగే) దశలు నియమించాడు, దాని ద్వారా మీరు సంవత్సరాల మరియు (కాలపు) గణనను తెలుసుకోవాలని. అల్లాహ్ ఇదంతా సత్యాధారంగా తప్ప సృష్టించ లేదు. జ్ఞానంగల వారికి ఆయన తన సూచనలను (ఈ విధంగా) విశదీక రిస్తున్నాడు.

10:6

నిశ్చయంగా, రేయింబవళ్ళ నిరంతర మార్పులలోనూ మరియు భూమ్యా-కాశా లలో, అల్లాహ్ సృష్టించిన ప్రతిదాని లోనూ, దైవభీతి గల ప్రజలకు సూచన లున్నాయి.

10:7

నిశ్చయంగా, ఎవరైతే మమ్మల్ని కలుసు కోవటాన్ని ఆశించక, ఇహలోక జీవితంతోనే సంతసించి, దానితోనే తృప్తి చెందుతారో మరియు మా సూచన (ఆయాత్) లను గురించి నిర్లక్ష్యభావం కలిగి ఉంటారో!

10:8

అలాంటి వారి ఆశ్రయం – తమ కర్మలకు ఫలితంగా – నరకాగ్నియే!

10:9

నిశ్చయంగా, విశ్వసించి సత్కార్యాలు చేసిన వారిని, వారి విశ్వాసఫలితంగా, వారి ప్రభువు వారిని సన్మార్గం మీద నడిపిస్తాడు. వారి క్రింద పరమసుఖాలతో నిండిఉన్న స్వర్గ వనాలలో, సెలయేళ్ళు ప్రవహిస్తూ ఉంటాయి.

10:10

అందులో వారి ప్రార్థన: ''ఓ అల్లాహ్! నీవు సర్వలోపాలకు అతీతుడవు.'' అని మరియు వారి అభివందనం: ''అస్సలాముఅలైకుం (మీకు శాంతి కలుగుగాక)!'' అని, మాత్రమే ఉంటాయి. మరియు వారు తమ ప్రార్థనలను: ''సర్వస్తోత్రా లకు అర్హుడు, సమస్తలోకాలపోషకుడైన అల్లాహ్ మాత్రమే!'' అని ముగించు కుంటారు. (3/8)

10:11

మరియు ప్రజలు తమ మేలు కొరకు తొందరపడినట్లు అల్లాహ్ వారిపై (వారి చేష్టలకు) కీడును పంపటంలో తొందరపడి ఉంటే, వారి వ్యవధి ఎప్పుడో పూర్తయి ఉండేది. అందువలన మేము, మమ్మల్ని కలుసుకునే నమ్మకంలేని వారిని, తమ తలబిరుసుతనంలో భ్రష్టులై తిరగటానికి వదలిపెడుతున్నాము.

10:12

మరియు మానవునికి కష్టకాలం వచ్చినప్పుడు: అతడు పరుండినా, కూర్చుండినా లేక నిలుచుండినా, మమ్మల్ని ప్రార్థిస్తాడు. కాని మేము అతని ఆపదను తొలగించిన వెంటనే, అతడు తనకు కలిగిన కష్టానికి, ఎన్నడూ మమ్మల్ని ప్రార్థించనే లేదు, అన్నట్లు ప్రవర్తిస్తాడు. ఈ విధంగా మితిమీరి ప్రవర్తించే వారికి, వారి చేష్టలు ఆకర్షణీయ మైనవిగా చూపబడతాయి.

10:13

మరియు వాస్తవంగా మీకు పూర్వం ఎన్నోతరాలను మేము నాశనంచేశాము, ఎందుకంటే వారు దుర్మార్గపు వైఖరిని అవలంబించారు; మరియు వారి ప్రవక్తలు వారివద్దకు స్పష్టమైన నిదర్శనాలు తీసుకొని వచ్చినా, వారు విశ్వసించలేదు. ఈ విధంగా మేము అపరాధులకు ప్రతీకారం చేస్తాము.

10:14

వారి తరువాత – మీరు ఏ విధంగా ప్రవర్తిస్తారో చూడటానికి – మేము మిమ్మల్ని భూమికి వారసులుగా చేశాము.

10:15

మరియు మా స్పష్టమైన ఆయతులను వారికి చదివి వినిపించి నప్పుడు – మమ్మల్ని కలుసుకునే నమ్మకం లేనివారు – అంటారు: ''దీనికి బదులుగా మరొక ఖుర్ఆన్ తీసుకురా లేదా ఇందులో సవరణలు చెయ్యి.'' (ఓ ప్రవక్తా!) వారితో ఇలా అను: ''ఇందులో నా అంతట నేను మార్పులు చేయటం నాపని కాదు. నా వద్దకు పంపబడే దివ్యజ్ఞానాన్ని (వ'హీని) మాత్రమే నేను అనుసరిస్తాను. నిశ్చయంగా, నేను నా ప్రభువు ఆజ్ఞను ఉల్లంఘిస్తే, ఆ గొప్ప దినమున శిక్ష పడుతుందని భయపడుతున్నాను!''

10:16

(ఇంకా ఇలా) అను: ''ఒకవేళ అల్లాహ్ కోరితే, నేను దీనిని మీకు వినిపించి ఉండేవాడిని కాదు; మరియు ఆయన కూడా దీనిని మీకు తెలిపి ఉండేవాడు కాదు. వాస్తవంగా నేను దీనికి (ఈ గ్రంథ అవతరణకు) పూర్వం మీతో నా వయస్సు లోని దీర్ఘకాలాన్ని గడిపాను కదా? ఏమీ? మీరిది గ్రహించలేరా?''

10:17

ఇక అబద్ధాన్ని కల్పించి, దానిని అల్లాహ్కు ఆపాదించే వాడి కంటే, లేక ఆయన సూచన (ఆయాత్)లను అబద్ధాలని తిరస్కరించే వాడి కంటే, మహా దుర్మార్గు డెవడు? నిశ్చయంగా, పాపులు ఎన్నటికీ సాఫల్యం పొందలేరు!

10:18

మరియు వారు అల్లాహ్ను కాదని తమకు నష్టంగానీ, లాభంగానీ కలిగించలేని వాటిని ఆరాధిస్తున్నారు. మరియు వారు ఇలా అంటున్నారు: ''వీరు మాకు అల్లాహ్ వద్ద సిఫారసు చేసేవారు.'' వారినడుగు: ''ఏమీ? ఆకాశాలలో గానీ, భూమిలో గానీ, అల్లాహ్ ఎరుగని విషయాన్ని, మీరు ఆయనకు తెలుపగోరుతున్నారా?'' ఆయన సర్వ లోపాలకు అతీతుడు, మీరు సాటి కల్పించే వాటికంటే ఆయన అత్యున్నతుడు.

10:19

మరియు మానవులందరూ మొదట ఒకే సంఘంగా (ఒకే ధర్మంమీద) ఉండేవారు. కానీ, వారు తరువాత భిన్నాభిప్రాయాలకు లోనయ్యారు. మరియు నీ ప్రభువు తరఫు నుండి ముందుగానే ఈ విషయం నిర్ణయించ బడకుండా ఉండి ఉన్నట్లయితే, వారి మధ్య ఉన్న ఈ విభేదాల తీర్పు ఎప్పుడో జరిగి వుండేది.

10:20

మరియు వారంటున్నారు: ''అతనిపై, అతని ప్రభువు తరఫునుండి ఏదైనా (అధ్భుత) సంకేతం ఎందుకు అవతరింపజేయబడ లేదు?'' నీవిలా జవాబివ్వు: ''నిశ్చయంగా అగోచర విషయ జ్ఞానం కేవలం అల్లాహ్కే చెందుతుంది, కావున వేచి ఉండండి! నిశ్చయంగా, నేను కూడా మీతోబాటు వేచి ఉంటాను.''

10:21

మరియు మానవులకు ఆపద కలిగిన పిదప, మేము వారికి కారుణ్యం రుచి చూపిస్తే, వెంటనే వారు మా సూచనలకు విరుద్ధంగా ఎత్తుగడలు వేయటం ప్రారంభిస్తారు. వారితో అను: ''ఎత్తుగడలు వేయటంలో అల్లాహ్ అతి శీఘ్రుడు!'' నిశ్చయంగా, మా దూతలు మీరు చేసే ఎత్తుగడలన్నింటినీ వ్రాస్తున్నారు.

10:22

ఆయన (అల్లా)యే! మిమ్మల్ని భూమి లోనూ మరియు సముద్రంలోనూ ప్రయాణింప జేయగలవాడు. ఇక మీరు ఓడలలో ఉన్నప్పుడు: అవి వారితో సహా, అనుకూలమైన గాలి వీస్తూ ఉండగా పోతూ ఉంటాయి మరియు దానితో వారు ఆనందిస్తూ ఉంటారు. (అకస్మాత్తుగా) వారిపైకి తీవ్రమైన తుఫానుగాలి వస్తుంది మరియు ప్రతి దిక్కు నుండి వారిమీదికి పెద్దపెద్ద అలలు వస్తాయి మరియు వారు వాటివల్ల నిశ్చయంగా, చుట్టుకోబడ్డామని భావించి, అల్లాహ్ను వేడుకుంటారు. తమ ధర్మం (ప్రార్థన )లో కేవలం ఆయననే ప్రత్యేకించుకొని ఇలా ప్రార్థిస్తారు: ''ఒకవేళ నీవు మమ్మల్ని ఈ ఆపద నుండి కాపాడితే మేము నిశ్చయంగా కృతజ్ఞతలు చూపేవారమై ఉంటాము!''

10:23

కాని, ఆయన వారిని కాపాడిన వెంటనే, వారు భూమిలో అన్యాయంగా దౌర్జన్యం చేయ సాగుతారు. ఓ మానవులారా! నిశ్చయంగా, మీ దౌర్జన్యాలు మీకే హాని కలిగిస్తాయి. ఇహలోక జీవితం తాత్కాలిక ఆనందమే. చివరకు మీకు మా వైపునకే మరలి రావలసిఉన్నది, అప్పుడు మేము, మీరు చేస్తూ ఉండిన కర్మలన్నీ మీకు తెలియజేస్తాము.

10:24

వాస్తవానికి ఈ ప్రాపంచిక జీవితాన్ని ఇలా పోల్చవచ్చు: మేము ఆకాశం నుండి నీటిని కురిపించగా దాని నుండి భూమిలో మానవులకు మరియు పశువులకు తినటానికి, వివిధరకాల చెట్లూ చేమలూ పెరుగుతాయి. అప్పుడు భూమి తన అలంకారంతో వర్ధిల్లుతూ ఉండగా, దాని యజమానులు నిశ్చయంగా, అది తమ వశంలో ఉందనుకుంటారు; అలాంటి సమయంలో అకస్మాత్తుగా రాత్రి పూటనో లేక పగటి పూటనో మా తీర్పు వస్తుంది. అప్పుడు మేము దానిని – నిన్నటి వరకు ఏమీ లేని – కోసివేసిన పంటపొలంగా మార్చివేస్తాము. ఈ విధంగా మేము మా సూచనలను ఆలోచించే ప్రజల కొరకు స్పష్టంగా వివరిస్తాము.

10:25

మరియు అల్లాహ్ మిమ్మల్ని శాంతి నిలయం (దారుస్సలాం) వైపునకు ఆహ్వానిస్తున్నాడు. మరియు ఆయన తాను కోరిన వానికి ఋజుమార్గం వైపునకు మార్గదర్శ కత్వం చేస్తాడు. (1/2)

10:26

మంచిపనులు చేసినవారికి, మంచి ఫలితందొరుకుతుంది. మరియుఇంకాఎక్కువ లభిస్తుంది. మరియు వారి ముఖాలు నల్లబడవు మరియు వారికి అవమానమూ జరుగదు. అలాంటి వారు స్వర్గవాసులు. వారందు శాశ్వతంగా ఉంటారు.

10:27

మరియు పాపకార్యాలు చేసినవారికి, వారి పాపాలకు తగినట్టి ప్రతిఫలం లభిస్తుంది మరియు వారిని అవమానం క్రమ్ముకుంటుంది. అల్లాహ్ నుండి వారిని రక్షించేవాడెవ్వడూ ఉండడు. వారి ముఖాలు చీకటిరాత్రి యొక్క నల్లని తెరల వంటి వాటితో కప్పబడి ఉంటాయి. అలాంటి వారు నరకాగ్నివాసులు. అందులో వారు శాశ్వతంగా ఉంటారు.

10:28

మరియు మేము వారందరినీ సమావేశ పరచినరోజు, సాటికల్పించిన (షిర్కు చేసిన) వారితో ఇలా అంటాము: ''మీరునూ మరియు మీరు అల్లాహ్కు సాటికల్పించిన వారునూ, మీ స్థానాలలోనే ఆగండి!'' ఆ పిదప మేము వారిని వేరుచేస్తాము. వారు అల్లాహ్కు భాగ స్వాములుగా కల్పించిన వారు (వారి దైవాలు) ఇలా అంటారు: ''మీరు ఆరాధిస్తూ ఉండేది మమ్మల్ని కాదు;

10:29

''ఇక మీకూ మరియు మాకూ మధ్య అల్లాహ్ సాక్ష్యం చాలు. నిశ్చయంగా, మీరు (చేస్తూవున్న) ఆరాధన గురించి మాకు ఏ మాత్రం తెలియదు!''

10:30

అక్కడ ప్రతివ్యక్తి తాను ముందుగా చేసి పంపుకున్న కర్మలను తెలుసు కుంటాడు. అందరూ తమ వాస్తవ యజమాని అయిన అల్లాహ్ వైపునకు మరలింప బడతారు మరియు వారు కల్పించుకున్న (బూటకదైవాలన్నీ) వారిని వీడిపోతాయి.

10:31

వారిని అడుగు: ''ఆకాశం నుండి మరియు భూమి నుండి, మీకు జీవనోపాధిని ఇచ్చేవాడు ఎవడు? వినేశక్తీ, చూసేశక్తీ ఎవడి ఆధీనంలో ఉన్నాయి? మరియు ప్రాణం లేని దాని నుండి ప్రాణమున్న దానిని మరియు ప్రాణమున్న దానినుండి ప్రాణం లేని దానిని తీసేవాడు ఎవడు? మరియు ఈ విశ్వ వ్యవస్థను నడుపుతున్నవాడు ఎవడు?'' వారు: ''అల్లాహ్!'' అని తప్పకుండా అంటారు. అప్పుడను: ''అయితే మీరు దైవభీతి కలిగి ఉండరా?''

10:32

ఆయనే అల్లాహ్! మీ నిజమైన ప్రభువు. అయితే సత్యం తరువాత, మార్గ భ్రష్టత్వం తప్ప మిగిలేదేమిటి? అయితే మీరు ఎందుకు (సత్యం నుండి) తప్పించ బడుతున్నారు?

10:33

ఈ విధంగా దుష్టులైన వారి విషయంలో వారెన్నడూ విశ్వసించరని, నీ ప్రభువు అన్న మాట నిజమయింది.

10:34

వారిని అడుగు: ''మీరు అల్లాహ్కు సాటిగా కల్పించుకున్న వారిలో సృష్టిని మొదటి సారి ఆరంభించేవాడు, తరువాత దానిని తిరిగి ఉనికిలోకి తెచ్చేవాడు ఎవడైనా ఉన్నాడా?'' ఇలా అను: ''సృష్టి ఆరంభించే వాడు, దానిని తిరిగి ఉనికిలోకి తెచ్చేవాడూ కేవలం అల్లాహ్ మాత్రమే! అయితే మీరు ఎందుకు మోసగింప బడుతున్నారు (సత్యంనుండి మరలింప బడుతున్నారు)?''

10:35

వారిని అడుగు: ''మీరు అల్లాహ్కు సాటి కల్పించుకున్న వారిలో సత్యం వైపునకు మార్గదర్శకత్వం చేసేవాడు, ఎవడైనా ఉన్నాడా?'' ఇంకా ఇలా అను: ''కేవలం అల్లాహ్యే సత్యం వైపునకు మార్గదర్శకత్వం చేసేవాడు. ఏమీ? సత్యం వైపునకు మార్గదర్శకత్వం చేసేవాడు విధేయతకు ఎక్కువ అర్హుడా? లేక మార్గదర్శకత్వం చేయబడితేనే తప్ప స్వయంగా సన్మార్గం పొందలేని వాడా? అయితే మీకేమయింది? మీరెలాంటి నిర్ణయాలు తీసుకుంటున్నారు?''

10:36

మరియు వారిలో చాలా మంది తమ ఊహలను మాత్రమే అనుసరించే వారున్నారు. నిశ్చయంగా ఊహ, సత్య (అవగాహనకు) ఏ మాత్రం పనికిరాదు. నిశ్చయంగా, వారు చేసేదంతా అల్లాహ్కు బాగా తెలుసు.

10:37

మరియు అల్లాహ్ తప్ప మరొకరి ద్వారా ఈ ఖుర్ఆన్ కల్పించబడటం సంభవం కాదు; వాస్తవానికి ఇది (పూర్వ గ్రంథాలలో) మిగిలి ఉన్న దానిని (సత్యాన్ని) ధృవపరు స్తోంది మరియు ఇది (ముఖ్య సూచనలను) వివరించే గ్రంథం; ఇది సమస్త లోకాల పోషకుని (అల్లాహ్) తరఫు నుండి వచ్చిందనటంలో ఎలాంటి సందేహం లేదు!

10:38

అయినా వారు: ''అతనే (ము'హమ్మదే) దీనిని కల్పించాడు.'' అని అంటున్నారా? వారితో అను: ''మీరు సత్య వంతులే అయితే – అల్లాహ్ను విడిచి మీరు పిలువగలిగే వారినందరినీ (మీ సహాయానికి) పిలుచుకొని – దీనివంటి ఒక్క సూరహ్నైనా (రచించి) తీసుకురండి!''

10:39

కాని వారు – దాని జ్ఞానాన్ని ఇముడ్చు కొనక ముందే మరియు దాని వ్యాఖ్యానం వారివద్దకు రాకముందే – దానిని అబధ్ధమని తిరస్కరించారు. వీరికి పూర్వ మున్న వారు కూడా ఈ విధంగానే అబధ్ధ మని తిరస్క రించారు. కావున, చూశారా! ఆ దుర్మార్గుల ముగింపు ఎలా జరిగిందో!

10:40

మరియు వారిలో కొందరు దీనిని (ఈ ఖుర్ఆన్ను) నమ్మేవారున్నారు మరి కొందరు దీనిని నమ్మనివారున్నారు. మరియు దౌర్జన్య పరులు ఎవరో నీ ప్రభువుకు బాగా తెలుసు.

10:41

మరియు ఒకవేళ వారు నిన్ను అసత్యుడవని తిరస్కరిస్తే, వారితో అను: ''నా కర్మలు నాకు మరియు మీ కర్మలు మీకు. నా కర్మలకు మీరు బాధ్యులు కారు మరియు మీ కర్మలకు నేను బాధ్యుడను కాను.''

10:42

మరియు వారిలో కొందరు నీ మాటలను వింటూ ఉంటారు! ఏమీ? నీవు చెవిటి వారికి వినిపించ గలవా? మరియు వారు ఏమీ అర్థం చేసుకోలేక పోయిప్పటికీ (వారికి వినిపించ గలవా)?

10:43

మరియు వారిలో కొందరు నీవైపుకు చూస్తూఉంటారు. ఏమీ? నీవు గ్రుడ్డి వారికి సరైనమార్గం చూపించగలవా? మరియు వారికి ఏమీ కనిపించనప్పటికి కూడానా?

10:44

నిశ్చయంగా, అల్లాహ్ మానవులకు ఎలాంటి అన్యాయంచేయడు, కాని మానవులే తమకుతాము అన్యాయం చేసు కుంటారు.

10:45

మరియు ఆయన (అల్లాహ్)వారిని సమా వేశపరచేరోజు, ఒకదినపు ఒక ఘడియ కంటే ఎక్కువ కాలం (ఇహలోకంలో) గడప లేదని వారు భావిస్తారు. వారు ఒకరినొకరు గుర్తుపడ తారు. వాస్తవానికి అల్లాహ్ను దర్శించ వలసివున్న సత్యాన్ని నిరాకరించిన వారు, తీవ్రమైన నష్టానికి గురి అవుతారు మరియు వారు మార్గదర్శ కత్వాన్ని పొందలేక పోయారు.

10:46

మరియు (ఓ ము'హమ్మద్!) మేము వాస్తవానికి వారికి వాగ్దానం చేసిన (శిక్షలలో) కొన్నింటిని నీకు చూపినా, లేక (అంతకు ముందే) నిన్ను మరణింపజేసినా, వారు మా వైపుకే కదా మరలి రావలసివున్నది. చివరకు వారి కర్మలన్నింటికీ అల్లాహ్యే సాక్షి!

10:47

మరియు ప్రతి సమాజానికీ ఒక ప్రవక్త (పంపబడ్డాడు). ఎప్పుడైతే వారి ప్రవక్త వస్తాడో అప్పుడు వారిమధ్య (వ్యవహారాల) తీర్పు న్యాయంగా చేయబడుతుంది. మరియు వారి కెలాంటి అన్యాయం జరుగదు.

10:48

మరియు వారిలా అడుగుతున్నారు: ''మీరు సత్యవంతులే అయితే ఈ వాగ్దానం ఎప్పుడు పూర్తి కానున్నది?''

10:49

(ఓ ము'హమ్మద్!) వారితో ఇలా అను: ''అల్లాహ్ కోరితే తప్ప! నా కొరకు నేను కీడుగానీ, మేలుగానీ చేసుకోగలిగే శక్తి నాకు లేదు. ప్రతి సమాజానికి ఒక గడువు నియమింపబడి ఉంది. వారి గడువు వచ్చి నపుడు వారు ఒక ఘడియ వెనక గానీ లేక ముందు గానీ కాలేరు.''

10:50

వారితో అను: ''ఏమీ? మీరు ఆలో చించారా (చూశారా)! ఒకవేళ ఆయన శిక్ష మీపై రాత్రిగానీ, లేక పగలుగానీ వచ్చి పడితే (మీరేం చేయగలరు)? అయితే దేని కొరకు ఈ అపరాధులు తొందరపెడుతున్నారు?''

10:51

ఏమి? అది (ఆ శిక్ష) మీపై వచ్చిపడిన తరువాతనే మీరు దానిని నమ్ముతారా? (ఆ రోజు మీరిలా అడగబడతారు): ''ఇప్పుడా (మీరు దానిని నమ్మేది)? వాస్తవానికి మీరు దానికొరకు తొందరపెడ్తూ ఉండేవారు కదా!''

10:52

అప్పుడు దుర్మార్గులతో ఇలా అనబడు తుంది: ''మీరు శాశ్వతమైన శిక్షను అనుభ వించండి! మీకు – మీరు చేస్తూ ఉండిన కర్మల ప్రతిఫలం తప్ప – వేరే (శిక్ష) విధించబడునా?'' (5/8)

10:53

మరియు (ఓ ము'హమ్మద్!) వారు ఇంకా ఇలా అడుగుతున్నారు: ''ఏమీ? ఇదంతా సత్యమేనా?'' వారితో అను: ''అవును, నా ప్రభువు సాక్షిగా! ఇదంతా నిశ్చయంగా, జరగబోయే సత్యమే! మరియు మీరు దాని నుండి తప్పించుకోలేరు!''

10:54

మరియు దుర్మార్గం చేసిన ప్రతివ్యక్తి వద్ద ఒకవేళ వాస్తవానికి భూమిలో ఉన్న ధనమంతా ఉన్నా, దానిని అంతా పరిహారంగా ఇవ్వటానికి సిధ్ధపడతాడు, (కాని అది స్వీకరించబడదు). మరియు వారు ఆ శిక్షను చూసినప్పుడు లోలోపల పశ్చాత్తాపపడతారు. మరియు వారి మధ్య తీర్పు న్యాయంగా జరుగుతుంది, మరియు వారికెలాంటి అన్యాయం జరుగదు.

10:55

వినండి! నిశ్చయంగా, ఆకాశాల లోనూ మరియు భూమిలోనూ ఉన్న సమస్తమూ, అల్లాహ్కే చెందినది. తెలుసు కోండి! నిశ్చయంగా, అల్లాహ్ వాగ్దానం సత్యం, కాని చాలామందికి ఇది తెలియదు.

10:56

ఆయనే జీవన్మరణాలను ఇచ్చేవాడు మరియు ఆయన వైపునకే మీరంతా మరలింప బడతారు.

10:57

ఓ మానవులారా! వాస్తవంగా మీ ప్రభువు తరఫునుండి మీ వద్దకు హితోపదేశం (ఈ ఖుర్ఆన్) వచ్చింది మరియు ఇది మీ హృదయాల (రోగాల)కు స్వస్థతనిస్తుంది. మరియు విశ్వసించిన వారికి మార్గదర్శ కత్వం మరియు కారుణ్యం (ప్రసాదిస్తుంది).

10:58

ఇలా అను: ''ఇది అల్లాహ్ అనుగ్రహంవల్ల మరియు ఆయన కారుణ్యంవల్ల, కావున దీనితో వారిని ఆనందించమను, ఇది వారు కూడబెట్టే దానికంటే ఎంతో మేలైనది.''

10:59

ఇలా అను: ''మీరు ఆలోచించారా! అల్లాహ్ మీ కొరకు అవతరింపజేసిన జీవనో పాధిలో నుండి మీరు స్వయంగానే కొన్నింటిని ధర్మసమ్మతం, మరి కొన్నింటిని నిషేధం చేసుకున్నారు.'' ఇలా అడుగు: ''ఏమీ అల్లాహ్ దీనికి అనుమతినిచ్చాడా? లేదా మీ బూటక కల్పనలను అల్లాహ్కు అంటగట్టు తున్నారా?''

10:60

మరియు అల్లాహ్పై అబద్ధాలు కల్పించే వారు, తీర్పుదినమును గురించి ఏమను కుంటున్నారు? నిశ్చయంగా, అల్లాహ్ మానవుల యెడల అత్యంత అనుగ్రహం కల వాడు, కాని చాలామంది కృతజ్ఞతలు చూపరు.

10:61

మరియు (ఓ ప్రవక్తా!) నీవు ఏ కార్యంలో ఉన్నా మరియు ఖుర్ఆన్ నుండి నీవు దేనిని పఠిస్తూ ఉన్నా మరియు (ఓ మానవులారా!) మీరు ఏమి చేస్తూఉన్నా! మీరు మీ పనులలో నిమగ్నులై ఉన్నప్పుడు, మేము మిమ్మల్ని కనిపెట్టు కునే ఉంటాము. భూమ్యాకాశాలలో ఉన్నటువంటి ఒక రవంత (పరమాణువంత) వస్తువైనా, దాని కంటే చిన్నదైనా లేదా పెద్దదైనా, నీప్రభువు దృష్టినుండి మరుగుగాలేదు. అదంతా ఒక స్పష్టమైన గ్రంథంలో వ్రాయబడి ఉంది.

10:62

వినండి! నిశ్చయంగా, అల్లాహ్కు ప్రియులైన వారికి ఎలాంటి భయమూ ఉండదు మరియు వారు దుఃఖపడరు కూడా!

10:63

ఎవరైతే విశ్వసించారో మరియు దైవభీతి కలిగి ఉంటారో!

10:64

వారికి ఇహలోక జీవితంలోనూ మరియు పరలోకంలోనూ శుభవార్త ఉంటుంది. అల్లాహ్ పలుకులలో ఎలాంటి మార్పు ఉండదు. ఇదే ఆ గొప్ప సాఫల్యం (విజయం).

10:65

మరియు (ఓ ము'హమ్మద్!) వారి మాటలు నిన్ను దుఃఖింపజేయకూడదు. నిశ్చయంగా, శక్తి (గౌరవం) అంతా అల్లాహ్ కే చెందుతుంది. ఆయనే సర్వం వినేవాడు, సర్వజ్ఞుడు.

10:66

వినండి! నిశ్చయంగా, ఆకాశాలలో ఉన్నదంతా మరియు భూమిలో ఉన్నదంతా అల్లాహ్కే చెందుతుంది. మరియు అల్లాహ్ను కాదని ఆయనకు భాగస్వాములను కల్పించి వారిని ప్రార్థించే వారు, ఎవరిని అనుస రిస్తున్నారు? వారు అనుసరిస్తున్నది కేవలం తమ భ్రమలనే. మరియు వారు కేవలం ఊహాగానాలు మాత్రమే చేస్తున్నారు.

10:67

ఆయనే మీ కొరకు రాత్రిని విశ్రాంతి పొందటానికి మరియు పగటిని (సంపాదించ టానికి) ప్రకాశవంతంగా చేశాడు. నిశ్చయంగా శ్రధ్ధగా వినేవారికి ఇందులో సూచనలున్నాయి.

10:68

''అల్లాహ్ (ఒకడ్ని) కొడుకుగా చేసుకున్నాడు.'' అని వారు (యూదులు మరియు క్రైస్తవులు) అంటారు. ఆయన సర్వలోపాలకు అతీతుడు. ఆయన స్వయం సమృద్ధుడు. ఆకాశాలలోను మరియు భూమిలోనూ ఉన్నదంతా ఆయనకే చెందు తుంది! ఇలా అనటానికి మీ దగ్గర ఏదైనా నిదర్శనం ఉందా? ఏమీ? అల్లాహ్ను గురించి మీకు తెలియని మాటలు అంటారా?

10:69

ఇలా అను: ''నిశ్చయంగా, అల్లాహ్కు అబద్ధం అంటగట్టేవారు ఎన్నటికీ సాఫల్యం పొందరు.''

10:70

ఇహలోకంలో వారు కొంతకాలం సుఖాలు అనుభవించవచ్చు! కాని తరువాత మా వైపునకే, వారికి మరలి రావలసి ఉంది. అప్పుడు మేము వారి సత్య-తిరస్కారానికి ఫలితంగా, వారికి కఠినశిక్షను రుచి చూపుతాము. (3/4)

10:71

మరియు వారికి నూ'హ్ గాథను వినిపించు. అతను తన జాతివారితో ఇలా అన్నప్పుడు: ''నా జాతిసోదరులారా! నేను మీతో ఉండటం మరియు అల్లాహ్ సూచన (ఆయాత్)లను బోధించటం, మీకు బాధాకరమైనదిగా ఉంటే! నేను మాత్రం అల్లాహ్నే నమ్ముకున్నాను. మీరూ మరియు మీరు అల్లాహ్కు సాటికల్పించిన వారూ, అందరూ కలిసి ఒక (పన్నాగపు) నిర్ణయం తీసుకోండి, తరువాత మీ నిర్ణయంలో మీకెలాంటి సందేహం లేకుండా చూసుకోండి. ఆ పిదప ఆ పన్నాగాన్ని నాకు వ్యతిరేకంగా ప్రయోగించండి; నాకు ఏమాత్రం వ్యవధి నివ్వకండి.

10:72

''కాని, ఒకవేళ మీరు వెనుదిరిగితే, నేను మాత్రం మీనుండి ఎలాంటి ప్రతిఫలాన్ని అడగటం లేదు! నా ప్రతిఫలం కేవలం అల్లాహ్ దగ్గర ఉంది. మరియు నేను కేవలం అల్లాహ్కే విధేయుడను (ముస్లిం) అయి ఉండాలని ఆజ్ఞాపించబడ్డాను.''

10:73

కాని, వారు అతనిని అబద్ధీకుడని తిరస్కరించారు. కావున మేము అతనిని మరియు అతనితో పాటు ఓడలో ఉన్నవారిని రక్షించి, వారినిభూమికి వారసులుగాచేశాము. మరియు మా సూచనలను అబద్ధాలని తిరస్కరించిన వారిని ముంచి వేశాము. కావున చూడండి, హెచ్చరిక చేయబడినా (విశ్వసించని) వారి గతి ఏమయిందో!

10:74

అతని (నూ'హ్) తరువాత ప్రవక్తలను వారివారి జాతులవారి వద్దకు పంపాము. వారు, వారి వద్దకు స్పష్టమైన నిదర్శనాలు తీసుకొని వచ్చినా! వారు మొదట అబధ్ధమని తిరస్క రించిన విషయాన్ని మళ్ళీ విశ్వసించ లేక పోయారు. ఈ విధంగా మేము హద్దులు మీరి ప్రవర్తించే వారి హృదయాల మీద ముద్ర వేస్తాము.

10:75

ఇక వారి తరువాత, మూసా మరియు హారూన్లను మా సూచనలతో ఫిర్'ఔన్ మరియు అతని నాయకుల వద్దకు పంపితే, వారు దురహంకారం చూపారు. వారు అపరాధులైన జనులు.

10:76

కావున మా వద్దనుండి సత్యం వారి ముందుకు వచ్చినపుడు వారు: ''నిశ్చయంగా, ఇది స్పష్టమైన మంత్ర జాలమే!'' అని అన్నారు.

10:77

మూసా అన్నాడు: ''ఏమీ? సత్యం మీ ముందుకు వచ్చిన తరువాత కూడా ఇలా అంటారా? ఏమీ? ఇది మంత్రజాలమా? మరియు మాంత్రికులు ఎన్నడూ సాఫల్యం పొందరు కదా!''

10:78

వారన్నారు: ''మా తండ్రి-తాతలు నడిచిన మార్గం నుండి మమ్మల్ని మళ్ళించా లని మరియు మీ ఇద్దరి పెద్దరికాన్ని భూమిలో స్థాపించాలనా, మీరిద్దరూ వచ్చింది? మరియు మేము మీ ఇద్దరినీ ఏ మాత్రం విశ్వసించము!''

10:79

మరియు ఫిర్'ఔన్ (తనవారితో) అన్నాడు: ''నేర్పుగల ప్రతి మాంత్రికుణ్ణి నా వద్దకు తీసుకురండి!''

10:80

మాంత్రికులు వచ్చిన తరువాత మూసా వారితో: ''మీరు విసరదలచుకున్న వాటిని విసరండి!'' అని అన్నాడు.

10:81

వారు విసరగానే మూసా: ''మీరు విసిరింది మంత్రజాలం. నిశ్చయంగా, అల్లాహ్ దానిని భంగపరుస్తాడు. నిశ్చయంగాఅల్లాహ్ దౌర్జన్యపరుల కార్యాలను చక్కబడ నివ్వడు.

10:82

మరియు అల్లాహ్ తన ఆజ్ఞతో సత్యాన్ని సత్యంగా నిరూపిస్తాడు, అది అపరాధులకు ఎంత అసహ్యకరమైనా సరే!''

10:83

కాని ఫిర్'ఔన్ మరియు అతని నాయకులు తమను హింసిస్తారేమో అనే భయంతో! అతని జాతివారిలోని కొందరు ప్రజలు తప్ప ఇతరులు మూసాను విశ్వసించలేదు. మరియు వాస్తవానికి, ఫిర్'ఔన్ దేశంలో ప్రాబల్యం వహించి ఉండేవాడు. మరియు నిశ్చయంగా, అతడు మితిమీరి పవర్తించే వారిలో ఒకడుగా ఉండేవాడు.

10:84

మరియు మూసా అన్నాడు: ''నా జాతి ప్రజలారా! మీకు నిజంగానే అల్లాహ్ మీద విశ్వాసం ఉంటే మరియు మీరు నిజంగానే అల్లాహ్కు విధేయులు (ముస్లింలు) అయితే, మీరు ఆయన (అల్లాహ్) పైననే నమ్మకం ఉంచుకోండి.''

10:85

అప్పుడు వారిలా జవాబిచ్చారు: ''మేము అల్లాహ్నే నమ్ముకున్నాము. ఓ మా ప్రభూ! మమ్మల్ని దుర్మార్గులకు పరీక్షా సాధనంగా చేయకు;

10:86

''మరియు నీకారుణ్యంతో మమ్మల్ని సత్య-తిరస్కార ప్రజలనుండి కాపాడు.''

10:87

మరియు మేము మూసాకు మరియు అతని సోదరునికి ఇలా దివ్యజ్ఞానం (వ'హీ) పంపాము: ''మీరు, మీ జాతివారి కొరకు ఈజిప్టులో గృహాలను సమకూర్చుకోండి. మరియు మీ గృహాలను, ప్రార్థనా స్థలాలుగా చేసుకొని నమా'జ్లను స్థాపించండి. మరియు విశ్వాసులకు శుభవార్తలు ఇవ్వు.''

10:88

మూసా ఇలా ప్రార్థించాడు: ''ఓ మా ప్రభూ! నిశ్చయంగా, నీవు ఫిర్'ఔన్కు మరియు అతని నాయకులకు ఇహలోక జీవితంలో వైభవం మరియు సంపదలను ప్రసాదించావు. ఓ మా ప్రభూ! వారిని (ప్రజలను) నీ మార్గం నుండి తప్పించటానికా ఇవి? ఓ మా ప్రభూ! వారి సంపదలను ధ్వంసం చేయి, వారి హృదయాలపై కఠినా వస్థను కలుగజేయి, ఎందుకంటే వారు కఠిన శిక్షను చూసేంతవరకు విశ్వసించరు!''

10:89

(అల్లాహ్) సెలవిచ్చాడు: ''మీ ఉభయుల ప్రార్థన అంగీకరించబడింది. మీరిద్దరూ (ఋజు మార్గంపై) స్థిరంగా ఉండండి. మీరిద్దరూ తెలివి లేనివారి మార్గాన్ని అనుసరించకండి.'' (7/8)

10:90

మరియు మేము ఇస్రాయీ'ల్ సంతతి వారిని సముద్రం దాటించాము. ఆ పిదప ఫిర్'ఔన్ మరియు అతని సైనికులు దౌర్జన్యంతో మరియు శతృత్వంతో వారిని వెంబడించారు. చివరకు (ఫిర్'ఔన్) మునిగిపోతూ అన్నాడు: ''నిశ్చయంగా, ఇస్రాయీ'ల్ సంతతివారు విశ్వసించిన దేవుడు తప్ప మరొక దేవుడు లేడని నేను విశ్వసించాను. నేను విధేయులలో (ముస్లింలలో) చేరాను!''

10:91

(అతనికి ఇలా జవాబు ఇవ్వ బడింది): ''ఇప్పుడా, (నీవు విశ్వసించేది)? మరియు వాస్తవానికి నీవు, ఇంత వరకు ఆజ్ఞోల్లంఘన చేస్తూ ఉన్నావు మరియు దౌర్జన్యపరులలో చేరి ఉన్నావు కదా!

10:92

''ఇక నీ తరువాత వచ్చేవారికి ఒక సూచనగా ఉండటానికి ఈ నాడు నీ శవాన్ని కాపాడుతాము.'' మరియు నిశ్చయంగా, చాలా మంది ప్రజలు మా సూచనల పట్ల నిర్లక్ష్యులై ఉన్నారు.

10:93

మరియు వాస్తవానికి మేము ఇస్రాయీ'ల్ సంతతివారికి ఉండటానికి మంచి స్థానాన్ని ఇచ్చి, వారికి ఉత్తమ జీవనోపాధిని ప్రసాదించాము. మరియు వారి వద్దకు దివ్య జ్ఞానం వచ్చినంతవరకు వారి మధ్య భేదాభి ప్రాయాలు రాలేదు. నిశ్చయంగా, నీ ప్రభువు పునరుత్థాన దినమున వారిమధ్య ఉన్న భేదాభిప్రాయాలను గురించి తీర్పు చేస్తాడు.

10:94

(ఓ ము'హమ్మద్) ఒకవేళ నీ వైపునకు అవతరింపజేయబడిన విషయా లను గురించి నీకేమైనా సందేహ ముంటే నీకు పూర్వం వచ్చినగ్రంథాన్ని చదువు తున్న వారిని అడుగు! వాస్తవంగా, నీ ప్రభువు తరఫునుండి నీ వద్దకు సత్యం వచ్చింది. కావున నీవు సందేహించే వారిలో చేరకు;

10:95

మరియు అల్లాహ్ సూచనలను అబద్ధాలని నిరాకరించినవారిలో చేరకు. అలాచేస్తే నీవు కూడా తప్పక నష్టం పొందే వారిలో చేరిపోతావు.

10:96

నిశ్చయంగా, ఎవరి విషయం లోనైతే నీ ప్రభువు వాక్కు సత్యమని నిరూపించ బడిందో, వారు ఎన్నటికీ విశ్వసించరు.

10:97

మరియు ఒకవేళ వారి వద్దకు ఏ విధమైన అద్భుతసూచన వచ్చినా! వారు బాధాకరమైన శిక్షను చూడనంత వరకు (విశ్వసించరు).

10:98

యూనుస్ జాతివారు తప్ప! ఇతర ఏ పురవాసులకు కూడా, (శిక్షను చూసిన తరువాత) విశ్వసించగా, వారి విశ్వాసం వారికి లాభదాయకం కాలేకపోయింది! (యూనుస్ జాతి) వారు విశ్వసించిన పిదప మేము వారి నుండి ఇహలోక జీవితపు అవమానకరమైన శిక్షను తొలగించాము. మరియు వారిని కొంతకాలం వరకు వారికి (ఇహలోక జీవితాన్ని) అనుభవించే అవకాశాన్ని ఇచ్చాము.

10:99

మరియు నీప్రభువుకోరితే, భూమిలో ఉన్న వారందరూ విశ్వసించేవారు. ఏమీ? నీవు మానవులందరినీ విశ్వాసు లయ్యే వరకు, వారిని బలవంతం చేస్తూ ఉంటావా?

10:100

మరియు ఏ వ్యక్తి అయినా సరే అల్లాహ్ అనుమతిలేనిదే విశ్వసించజాలడు. జ్ఞానాన్ని ఉపయోగించనివారిపై ఆయన (అవిశ్వాసపు) మాలిన్యాన్ని రుద్దుతాడు.

10:101

ఇలా అను: ''ఆకాశాలలోనూ మరియు భూమిలోనూ, ఏమేమున్నాయో చూడండి!'' మరియు విశ్వసించని ప్రజలకు సూచనలు గానీ, హెచ్చరికలు గానీ ఏవిధం గానూ పనికిరావు!

10:102

ఇప్పుడు వారు, తమకు పూర్వం గతించిన వారికి సంభవించిన దినాలకోసం తప్ప మరి దేనికోసం నిరీక్షిస్తున్నారు? వారితో అను: ''మీరూ నిరీక్షించండి! నిశ్చయంగా, నేను కూడా మీతోపాటు నిరీక్షిస్తాను!''

10:103

తరువాత (చివరకు) మేము మా ప్రవక్తలను మరియు విశ్వసించిన వారిని కాపాడుతూ ఉంటాము. ఈ విధంగా విశ్వాసులను కాపాడటం మా విధి.

10:104

(ఓ ప్రవక్తా!) ఇలా అను: ''ఓ మానవులారా! నా ధర్మాన్ని గురించి మీకు ఎలాంటి సందేహం ఉన్నా అల్లాహ్ను వదలి మీరు ఆరాధించేవారిని నేనెన్నడూ ఆరాధించను. అంతేకాదు, నేను అల్లాహ్నే ఆరాధిస్తాను. ఆయనే మిమ్మల్ని మరణింప జేస్తాడు. మరియు నేను విశ్వాసులలో ఒకడిగా ఉండాలని ఆదేశించబడ్డాను.''

10:105

(నేను ఇలా ఆజ్ఞాపించబడ్డాను): ''నీవు మాత్రం సత్యధర్మమైన ఏకదైవ సిధ్ధాంతాన్నే అనుసరించు. మరియు ఎన్నటికీ అల్లాహ్కు సాటి కల్పించేవారిలో (షిర్క్చేసే వారిలో) చేరకు.

10:106

''మరియు అల్లాహ్ను వదలి నీకు లాభంగానీ మరియు నష్టంగానీ కలిగించలేని దానిని నీవు ప్రార్థించకు. ఒకవేళ నీవు అలాచేస్తే! నిశ్చయంగా, నీవు దుర్మార్గులలో చేరిన వాడవవుతావు.''

10:107

ఒకవేళ అల్లాహ్ నీకు ఏదైనా ఆపద కలిగించదలిస్తే ఆయన తప్ప మరెవ్వరూ దానిని తొలగించలేరు. మరియు ఆయన నీకు మేలు చేయదలిస్తే, ఆయన అనుగ్రహాన్ని ఎవ్వడూ మళ్ళించలేడు. ఆయన తన దాసులలో తాను కోరిన వారికి తన అనుగ్రహాన్ని ప్రసాదిస్తాడు. మరియు ఆయనే క్షమాశీలుడు, అపార కరుణా ప్రదాత.

10:108

(ఓ ప్రవక్తా!) ఇలా అను: ''ఓ మానవులారా! వాస్తవంగా, మీ ప్రభువు తరఫు నుండి మీ వద్దకు సత్యం వచ్చి ఉన్నది. ఇక ఎవడు సన్మార్గాన్ని అనుస రిస్తాడో! నిశ్చయంగా, అతడు తన మేలుకే సన్మార్గాన్ని అనుసరిస్తాడు. ఇక ఎవడు మార్గభ్రష్టుడవుతాడో నిశ్చయంగా, తనకే నష్టం కలిగించుకుంటాడు. నేను మీ బాధ్యత వహించేవాడను కాను!''

10:109

మరియు (ఓ ప్రవక్తా!) నీపై అవతరింపజేయబడిన సందేశాన్ని (వ'హీని) అనుసరించు. మరియు అల్లాహ్ తీర్పుచేసే వరకు నీవు ఓర్పువహించు. మరియు న్యాయాధిపతులలో ఆయనే అత్యుత్తముడు.


**********