20:1

'తా-హా !

20:2

మేము ఈ ఖుర్ఆన్ను నీపై అవతరింప జేసింది నిన్ను కష్టానికి గురిచేయటానికి కాదు.

20:3

కేవలం (అల్లాహ్కు) భయపడే వారికి హితబోధ చేయటానికే!

20:4

ఇది (ఈ ఖుర్ఆన్) భూమినీ మరియు అత్యున్నతమైన ఆకాశాలనూ సృష్టించిన ఆయన (అల్లాహ్) తరఫునుండి క్రమ-క్రమంగా అవతరింపజేయబడింది.

20:5

ఆ కరుణామయుడు, సింహాసనం ('అర్ష్)పై ఆసీనుడై ఉన్నాడు.

20:6

ఆకాశాలలోనూ మరియు భూమి లోనూ మరియు ఆ రెండింటి మధ్యనూ, ఇంకా నేల క్రిందనూ ఉన్న, సమస్తమూ ఆయనకు చెందినదే.

20:7

మరియు నీవు బిగ్గరగా మాట్లాడితే (ఆయన విననే వింటాడు); వాస్తవానికి, ఆయనకు రహస్యంగా (చెప్పుకునే మాటలే గాక) అతి గోప్యమైన మాటలు కూడా, తెలుస్తాయి.

20:8

అల్లాహ్! ఆయన తప్ప మరొక ఆరాధ్యుడు లేడు. ఆయనకు అత్యుత్తమ మైన పేర్లు ఉన్నాయి.

20:9

ఇక మూసా వృత్తాంతం నీకుఅందిందా?

20:10

అతను ఒక మంటను చూసినపుడు తన ఇంటి వారితో ఇలాఅన్నాడు: ''ఆగండి! నిశ్చయంగా, నాకొక మంట కనబడుతోంది; బహుశా నేను దానినుండి మీకొరకు ఒక కొరి విని తీసుకొనివస్తాను లేదా ఆ మంట దగ్గర, నా కేదైనా మార్గదర్శకత్వం లభించ వచ్చు!''

20:11

అతను దాని దగ్గరకు చేరినప్పుడు ఇలా పిలువబడ్డాడు: ''ఓ మూసా!

20:12

''నిశ్చయంగా, నేనే నీ ప్రభువును, కావున నీవు నీ చెప్పులను విడువు. వాస్తవానికి, నీవు పవిత్రమైన 'తువా లోయలో ఉన్నావు.

20:13

''మరియు నేను నిన్ను (ప్రవక్తగా) ఎన్నుకున్నాను. నేను నీ పై అవతరింపజేసే దివ్యజ్ఞానాన్ని (వ'హీని) జాగ్రత్తగా విను.

20:14

''నిశ్చయంగా, నేనే అల్లాహ్ను! నేను తప్ప మరొక ఆరాధ్యుడు లేడు, కావున నన్నే ఆరాధించు మరియు నన్ను స్మరించ డానికి నమా'జ్ను స్థాపించు.

20:15

''నిశ్చయంగా, తీర్పు ఘడియ రానున్నది, ప్రతివ్యక్తీ తాను చేసిన కర్మల ప్రకారం ప్రతిఫలం పొందటానికి; నేను దానిని గోప్యంగా ఉంచాలని నిర్ణయించాను.

20:16

''కావున దానిని విశ్వసించకుండా, తన మనోవాంఛలను అనుసరించే వాడు, నిన్ను దాని (ఆ ఘడియ చింత) నుండి మరలింపనివ్వరాదు; అలా అయితే నీవు నాశనానికి గురి కాగలవు.

20:17

''మరియు ఓ మూసా! నీ కుడి చేతిలో ఉన్నది ఏమిటి?''

20:18

(మూసా) అన్నాడు: ''ఇది నా చేతి కర్ర, దీనిని ఆనుకొని నిలబడతాను మరియు దీనితో నా మేకల కొరకు ఆకులు రాల్చు తాను. మరియు దీనినుండి నాకు ఇంకా ఇతర ఉపయోగాలు కూడా ఉన్నాయి.''

20:19

(అల్లాహ్) అన్నాడు: ''ఓ మూసా! దానిని భూమి మీద పడవేయి.''

20:20

అప్పుడు అతను దానిని పడవేశాడు. వెంటనే అది పాముగా మారిపోయి చురుకుగా చలించసాగింది.

20:21

(అల్లాహ్) ఆజ్ఞాపించాడు: ''దానిని పట్టుకో, భయపడకు. మేము దానిని దాని పూర్వస్థితిలోకి మార్చుతాము.

20:22

''మరియు నీ చేతిని చంకలో పెట్టి తీయి, దాని కెలాంటి బాధ కలుగకుండా, అది తెల్లగా మెరుస్తూ బయటికి వస్తుంది, ఇది రెండవ అద్భుత సూచన!

20:23

''ఇదంతా మేము నీకు మా గొప్ప సూచనలను చూపటానికి!

20:24

''నీవు ఫిర్'ఔన్ వద్దకుపో! నిశ్చయంగా అతడు మితిమీరిపోయాడు.''

20:25

(మూసా) ఇలా మనవి చేసు కున్నాడు: ''ఓ నా ప్రభూ! నా హృదయాన్ని వికసింపజేయి.

20:26

''మరియు నా వ్యవహారాన్ని నా కొరకు సులభంచేయి.

20:27

''నా నాలుకలోని ముడిని (ఆటంకాన్ని) తొలగించు.

20:28

''(దానితో) వారు నా మాటలను సులభంగా అర్థం చేసుకోవటానికి.

20:29

''మరియు నా కొరకు నా కుటుంబం నుండి ఒక సహాయకుణ్ణి నియమించు.

20:30

''నా సోదరుడైన హారూన్ను.

20:31

''అతని ద్వారా నా బలాన్ని దృఢపరచు.

20:32

''మరియు అతనిని నా వ్యవహారంలో సహాయకారిగా (భాగస్వామిగా) చేయి.

20:33

''మేము నీ పవిత్రతను బాగా కొనియాడటానికి;

20:34

''మరియు నిన్ను అత్యధికంగా స్మరించటానికి;

20:35

''నిశ్చయంగా, నీవు మమ్మల్ని ఎల్లప్పుడూ కనిపెట్టుకునే ఉంటావు!''

20:36

(అల్లాహ్) సెలవిచ్చాడు: ''ఓ మూసా! వాస్తవంగా, నీవుకోరినదంతా నీకు ఇవ్వబడింది.

20:37

''మరియు వాస్తవానికి మేము నీకు మరొకసారి ఉపకారం చేశాము.

20:38

''అప్పుడు మేము నీ తల్లికి ఇవ్వ వలసిన ఆ సూచనను ఈ విధంగా సూచించాము:

20:39

'ఇతనిని (ఈ బాలుణ్ణి) ఒక పెట్టెలో పెట్టి దానిని (ఆ పెట్టెను) నదిలో విడువు. నది దానిని ఒక ఒడ్డుకు చేర్చుతుంది; దానిని నాకు మరియు ఇతనికి శత్రువు అయినవాడు తీసుకుంటాడు.' మరియు నేను నా తరఫునుండి నీ మీద ప్రేమను కురిపించాను మరియు నిన్ను నా కంటి ముందు పోషింపబడేటట్లు చేశాను

20:40

''అప్పుడు నీ సోదరి (నిన్ను) అనుసరిస్తూ పోయి, వారితో ఇలా అన్నది: 'ఇతనిని పెంచి పోషించగల ఒకామెను నేను మీకు చూపనా?' ఈ విధంగా మేము నిన్ను మళ్ళీ నీ తల్లి దగ్గరకు చేర్చాము, ఆమె కళ్ళకు చల్లదనమివ్వటానికి, ఆమెను దుఃఖ పడకుండా ఉంచటానికి. మరియు నీవొక వ్యక్తిని చంపావు, మేము ఆ ఆపద నుండి నీకు విముక్తి కలిగించాము. మేము నిన్ను అనేక విధాలుగా పరీక్షించాము. ఆ తరువాత నీవు ఎన్నో సంవత్సరాలు మద్యన్ వారితో ఉంటివి. ఓ మూసా! ఇప్పుడు నీవు (మా) నిర్ణయానుసారంగా (ఇక్కడికి) వచ్చావు.

20:41

''మరియు నేను నిన్ను నా (సేవ) కొరకు ఎన్నుకున్నాను.

20:42

''నీవు మరియు నీ సోదరుడు నా సూచనలతో వెళ్ళండి. నన్ను స్మరించటంలో అశ్రధ్ధ వహించకండి.

20:43

''మీరిద్దరు ఫిర్'ఔన్ దగ్గరకు వెళ్ళండి. అతడు మితిమీరి ప్రవర్తిస్తున్నాడు.

20:44

''కాని అతనితో మృదువుగా మాట్లాడండి. బహుశా అతడు హితబోధ స్వీకరిస్తాడేమో, లేదా భయపడతాడేమో!''

20:45

(మూసా మరియు హారూన్) ఇద్దరూ ఇలా అన్నారు: ''ఓ మా ప్రభూ! వాస్తవానికి, అతడు మమ్మల్ని శిక్షిస్తాడేమోనని, లేదా తలబిరుసుతనంతో ప్రవర్తిస్తాడేమోనని మేము భయపడుతున్నాము!''

20:46

(అల్లాహ్) సెలవిచ్చాడు: ''మీరిద్దరు భయపడకండి, నిశ్చయంగా, మీరిద్దరితో పాటు నేనూ ఉన్నాను. నేను అంతా వింటూ ఉంటాను మరియు అంతా చూస్తూ ఉంటాను.

20:47

''కావున మీరిద్దరు అతనివద్దకు పోయి ఇలా అనండి: 'నిశ్చయంగా, మేమిద్దరం నీ ప్రభువు యొక్క సందేశహరులము. కావున ఇస్రాయీ'ల్ సంతతి వారిని మా వెంట పోనివ్వు. మరియు వారిని బాధపెట్టకు. వాస్తవానికి మేము నీ వద్దకు నీ ప్రభువు తరఫు నుండి సూచనలు తీసుకొని వచ్చాము. మరియు సన్మార్గాన్ని అనుసరించే వానిపై (అల్లాహ్ తరఫు నుండి) శాంతి వర్థిల్లుతుంది!

20:48

'' 'నిశ్చయంగా, ఎవడైతే సత్యాన్ని తిరస్కరించి వెనుదిరిగిపోతాడో, అతనికి కఠిన శిక్ష తప్పక ఉంటుంది.' అని వాస్తవానికి మాకు దివ్యజ్ఞానం (వ'హీ) ద్వారా తెలుపబడింది.''

20:49

(ఫిర్'ఔన్) అన్నాడు: ''ఓ మూసా! మీ ఇరువురి ప్రభువు ఎవరు?''

20:50

(మూసా) జవాబిచ్చాడు: ''ప్రతిదానికి దాని రూపాన్నిచ్చి, తరువాత దానికి మార్గదర్శకత్వం చేసేవాడే మా ప్రభువు.''

20:51

(ఫిర్'ఔన్) అన్నాడు: ''అయితే పూర్వం గతించిన తరాలవారి సంగతి ఏమిటి?''

20:52

(మూసా) జవాబిచ్చాడు: ''వాటి జ్ఞానం నా ప్రభువు వద్ద ఒక గ్రంథంలో (వ్రాయబడి) వుంది. నా ప్రభువు పొరపాటు చేయడు మరియు మరువడు కూడాను.''

20:53

ఆయనే మీ కొరకు భూమిని చదునుగా (పరుపుగా) జేసి, అందులో మీకు (నడవటానికి) త్రోవలను ఏర్పరిచాడు. మరియు ఆకాశం నుండి నీటిని కురిపించాడు. మేము దాని ద్వారా రకరకాల వృక్షకోటిని పుట్టిచాము.

20:54

మీరు వాటిని తినండి మరియు మీ పశువులకు మేపండి. నిశ్చయంగా, అర్థం చేసుకోగలవారికి ఇందులో అనేక సూచన లున్నాయి. (5/8)

20:55

దాని (ఆ మట్టి) నుంచే మిమ్మల్ని సృష్టించాము, మరల మిమ్మల్ని దానిలోకే చేర్చుతాము మరియు దాని నుంచే మిమ్మల్ని మరొకసారి లేపుతాము.

20:56

మరియు వాస్తవానికి, మేము అతనికి (ఫిర్'ఔన్కు) మా సూచనలన్నీ చూపాము, కాని అతడు వాటిని అబద్ధా లన్నాడు మరియు తిరస్కరించాడు.

20:57

(ఫిర్'ఔన్) ఇలా అన్నాడు: ''ఓ మూసా! నీవు నీ మంత్రజాలంతో మమ్మల్ని మా దేశం నుండి వెడలగొట్టటానికి మావద్దకు వచ్చావా?

20:58

''సరే! మేము కూడా దానివంటి మంత్రజాలాన్ని నీకు పోటిగా తెస్తాము; కావున మా మధ్య నీ మధ్య (సమావేశానికి) ఒక సమయం మరియు స్థలాన్ని నిర్ణయించు, దాని నుండి మేము కానీ నీవు కానీ, వెనుకాడ కూడదు. మరియు అదొక యుక్తమైన స్థలమై ఉండాలి.''

20:59

(మూసా) అన్నాడు: ''మీతో సమావేశం ఉత్సవదినమున నియమించు కుందాము. ప్రొద్దెక్కే వరకు ప్రజలందరూ సమావేశమై ఉండాలి.''

20:60

ఆ పిదప ఫిర్'ఔన్ వెళ్ళిపోయి తన తంత్ర సామాగ్రిని సమీకరించుకొని తిరిగి వచ్చాడు.

20:61

మూసా వారితో అన్నాడు: ''మీరు నాశనమవు గాక! అల్లాహ్పై అబద్ధాలు కల్పించకండి! అలాచేస్తే ఆయన కఠిన శిక్షతో మిమ్మల్ని నిర్మూలించవచ్చు! (అల్లాహ్పై) అబద్ధాలు కల్పించే వాడు తప్పక విఫలుడవుతాడు.''

20:62

(ఇది విన్న) తరువాత వారు ఆ విషయాన్ని గురించి తర్కించుకున్నారు, కాని తమ చర్చను రహస్యంగానే సాగించారు.

20:63

(వారు పరస్పరం ఈ విధంగా) మాట్లాడు కున్నారు: ''వాస్తవానికి వీరిద్దరూ మాంత్రికులే! వీరిద్దరు తమ మంత్రజాలంతో మిమ్మల్ని మీ దేశంనుండి వెడలగొట్టి, మీ ఆదరణీయమైన విధానాన్ని అంతమొందించ గోరుతున్నారు.

20:64

''కావున మీరు మీ యుక్తులను సమీక రించుకొని సమైక్యంగా (రంగంలోకి) దిగండి. ఈ నాడు ప్రాబల్యం పొందినవాడే, వాస్తవానికి సాఫల్యం (గెలుపు) పొందిన వాడు.''

20:65

వారు (మాంత్రికులు) ఇలా అన్నారు: ''ఓ మూసా! నీవు విసురుతావా, లేదా మేము మొదట విసరాలా?''

20:66

(మూసా) అన్నాడు: ''లేదు! మీరే (ముందు)విసరండి!'' అప్పుడు అకస్మాత్తుగా వారి త్రాళ్ళు మరియు వారి కర్రలూ – వారి మంత్రజాలం వల్ల – అతనికి (మూసాకు) చలిస్తూ ఉన్నట్లు కనిపించాయి.

20:67

దానితో మూసాకు, తన మనస్సులో కొంత భయం కలిగింది.

20:68

మేము (అల్లాహ్) అన్నాము: ''భయపడకు! నిశ్చయంగా నీవే ప్రాబల్యం పొందుతావు.

20:69

''నీ కుడిచేతిలో ఉన్నదానిని విసురు! అది వారు కల్పించిన వాటిని మ్రింగివేస్తుంది. వారు కల్పించింది నిశ్చయంగా, మాంత్రికుని తంత్రమే! మరియు మాంత్రికుడు ఎన్నడూ సఫలుడు కానేరడు. వాడు ఎటునుంచి, ఎలా వచ్చినా సరే!''

20:70

అప్పుడు ఆ మాంత్రికులు సాష్టాంగం (సజ్దా) లో పడుతూ అన్నారు: ''మేము హారూన్ మరియు మూసాల ప్రభువును విశ్వసించాము.''

20:71

(ఫిర్'ఔన్) అన్నాడు: ''నేను అనుమ తించక ముందే, మీరు ఇతనిని విశ్వసించారా? నిశ్చయంగా, ఇతనే మీకు మంత్రజాలం నేర్పిన గురువు! కావున ఇప్పుడు నేను మీ అందరి చేతులను మరియు కాళ్ళను, వ్యతిరేకపక్షాల నుండి నరికిస్తాను మరియు మిమ్మల్ని అందరినీ, ఖర్జూరపుదూలాల మీద సిలువ (శూలా రోహణ) చేయిస్తాను. అప్పుడు మా ఇద్దరిలో ఎవరి శిక్ష ఎక్కువ కఠినమైనదో మరియు దీర్ఘ కాలికమైనదో మీకు తప్పక తెలియగలదు.''

20:72

వారు (మాంత్రికులు) అన్నారు: ''మావద్దకు వచ్చిన స్పష్టమైన సూచనలను మరియు మమ్మల్ని సృజించిన ప్రభువు (అల్లాహ్)ను వదలి, మేము నీకు ప్రాధాన్యత నివ్వము. నీవు చేయ దలచుకున్నది చేసుకో! నీవు కేవలం ఐహిక జీవితాన్ని మాత్రమే అంతమొందించగలవు.

20:73

''నిశ్చయంగా, మేము మా ప్రభువు నందే విశ్వాసముంచాము, ఆయన (అల్లాహ్) యే మా తప్పులను మరియు నీవు బల వంతంగా మాచేత చేయించిన మంత్రతంత్రా లను క్షమించే వాడు. (ప్రతిఫల మివ్వటంలో) అల్లాహ్యే సర్వశ్రేష్ఠుడు మరియు శాశ్వతంగా ఉండే వాడు (నిత్యుడు).''

20:74

నిశ్చయంగా, తన ప్రభువు ముందు పాపాత్ముడిగా హాజరయ్యేవాడికి తప్పక నరకం గలదు. అందులో వాడు చావనూ లేడు బ్రతకనూ లేడు!

20:75

ఎవడైతే విశ్వాసిగా హాజరవుతాడో మరియు సత్కార్యాలు చేసి ఉంటాడో, అలాంటి వారికి ఉన్నత స్థానాలుంటాయి

20:76

శాశ్వతమైన స్వర్గవనాలు! వాటి క్రింద సెలయేళ్ళు పారుతూ ఉంటాయి. వారందులో శాశ్వతంగా ఉంటారు. మరియు ఇదే పుణ్యవంతులకు దొరికే ప్రతిఫలం.

20:77

మరియు వాస్తవానికి, మేము మూసాకు దివ్యజ్ఞానం (వ'హీ) ద్వారా ఇలా తెలిపాము: ''నా దాసులను రాత్రివేళ తీసుకొని బయలుదేరు మరియు వారి కొరకు సముద్రం నుండి తడిలేని మార్గాన్ని ఏర్పరచు; వెంబడించి పట్టుబడతా వేమోనని భయపడకు, (సముద్రంలో మునిగి పోతావేమోనని కూడా) భీతిచెందకు.''

20:78

ఆ పిదప ఫిర్'ఔన్ తన సేనలతో వారిని వెంబడించి (అక్కడికి) చేరగానే, సముద్రం వారిని హఠాత్తుగా అలుముకొని క్రమ్ము కున్నది.

20:79

మరియు ఫిర్'ఔన్ తన జాతి ప్రజలను మార్గభ్రష్టులుగా చేశాడు మరియు వారికి సన్మార్గం చూపలేదు.

20:80

ఓ ఇస్రాయీ'ల్ సంతతివారలారా! వాస్తవానికి మేము, మిమ్మల్ని మీ శత్రువు నుండి విముక్తి కలిగించి, 'తూర్ పర్వతపు కుడివైపున మీతో వాగ్దానంచేసి, మీపై మన్న మరియు సల్వాలను అవతరింపజేశాము.

20:81

(ఇంకా ఇలా అన్నాము): ''మేము మీకు ప్రసాదించిన మంచి ఆహారపదార్థాలను తినండి, అందు తలబిరుసుతనం చేయ కండి, అలాచేస్తే నా ఆగ్రహానికి గురికాగలరు. నా ఆగ్రహానికి గురిఅయిన వాడు తప్పక నాశనమవుతాడు.

20:82

అయితే, ఎవడైతే పశ్చాత్తాపపడి విశ్వసించి మరియు సత్కార్యాలు చేసి సన్మార్గంలో ఉంటాడో, అలాంటివాని పట్ల నేను క్షమాశీలుడను.'' (3/4)

20:83

మరియు (మూసా 'తూర్ పర్వతం మీద ఉన్నప్పుడు అల్లాహ్ అన్నాడు): ''ఓ మూసా! నీవు నీ జాతి వారిని విడిచి శీఘ్రంగా (ఇక్కడికి) వచ్చిన కారణ మేమిటి?''

20:84

(మూసా) జవాబిచ్చాడు: ''అదిగో! వారు నా వెనుక నా అడుగు జాడలలో వస్తూనే ఉన్నారు; నీవు నాపట్ల ప్రసన్నుడవు కావాలని, ఓ నా ప్రభూ! నేను త్వరత్వరగా నీ సాన్నిధ్యానికి వచ్చాను.''

20:85

(అల్లాహ్) అన్నాడు: ''వాస్తవానికి! నీ వెనుక మేము, నీ జాతివారిని పరీక్షకు గురిచేశాము మరియు సామిరి వారిని మార్గ భ్రష్టులుగా చేశాడు.''

20:86

ఆ తరువాత మూసా కోపంతోనూ, విచారంతోనూ, తన జాతివారి వద్దకు తిరిగి వచ్చి అన్నాడు: ''ఓ నాజాతి ప్రజలారా! ఏమీ? మీ ప్రభువు మీకు మంచి వాగ్దానం చేయ లేదా? ఏమీ? ఒడంబడిక పూర్తి కావటంలో ఏమైనా ఆలస్య మయ్యిందా? లేదా! మీ ప్రభువు యొక్క ఆగ్రహం మీపై విరుచుకు పడాలని కోరుతున్నారా? అందుకేనా మీరు నాకు చేసిన వాగ్దానాన్ని భంగపరచారు?''

20:87

వారు అన్నారు: ''మేము నీకు చేసిన వాగ్దానాన్ని మాకు మేమై భంగపరచలేదు. కాని మాపై ప్రజల ఆభరణాలభారం మోపబడి ఉండెను, దానిని (అగ్నిలోకి) విసిరాము, ఇదేవిధంగా సామిరి కూడా వేశాడు.''

20:88

తరువాత అతడు (సామిరి) వారికొక ఆవుదూడ విగ్రహాన్ని తయారుచేశాడు. దాని నుండి ఆవుదూడ అరుపువంటి శబ్దం వచ్చేది. పిదప వారన్నారు: ''ఇదే మీ ఆరాధ్య దైవం మరియు మూసా యొక్క ఆరాధ్య దైవం కూడాను, కాని అతను దానిని మరచిపోయాడు.''

20:89

ఏమీ? అది వారికెలాంటి సమాధాన మివ్వజాలదనీ మరియు వారికెలాంటి కీడుగానీ, మేలుగానీ చేయజాలదని వారు చూడటం లేదా?

20:90

మరియు వాస్తవానికి హారూన్ ఇంతకు ముందు వారితో చెప్పి ఉన్నాడు: ''ఓ నాజాతి ప్రజలారా! దీని (ఈ విగ్రహం)తో మీరు పరీక్షింప బడుతున్నారు. మరియు నిశ్చయంగా, ఆ అనంత కరుణామయుడే మీ ప్రభువు! కావున మీరు నన్నే అనుస రించండి మరియు నా ఆజ్ఞనే పాలించండి.''

20:91

వారన్నారు: ''మూసా తిరిగి మావద్దకు వచ్చేవరకు, మేము దీనిని ఆరాధించకుండా ఉండలేము.''

20:92

(మూసా, హారూన్తో) అన్నాడు: ''ఓ హారూన్! నీవు వారిని మార్గభ్రష్టత్వంలో పడటం చూసినప్పుడు (వారిని వారించ కుండా) నిన్ను ఎవరు ఆపారు?

20:93

''నీ వెందుకు నన్ను అనుసరించలేదు? నీవు కూడా నా ఆజ్ఞను ఉల్లంఘించావా?''

20:94

(హారూన్) అన్నాడు: ''నా తల్లి కుమారుడా (సోదరుడా)! నా గడ్డాన్ని, నా తల వెంట్రుకలను గానీ పట్టి లాగకు: 'వాస్తవానికి ఇస్రాయీల్ సంతతి వారిలో విభేదాలు కల్పించావు, నీవు నా మాటను లక్ష్యపెట్టలేదు.' అని, నీవు అంటావేమోనని నేను భయపడ్డాను.''

20:95

(మూసా) అన్నాడు: ''ఓ సామిరీ! ఇక నీ సంగతేమిటీ?''

20:96

(సామిరీ) అన్నాడు: ''వారు చూడని దానిని నేను చూశాను. ఆ తరువాత నేను సందేశహరుని (జిబ్రీల్) పాదగుర్తుల నుండి ఒక పిడికెడు (మట్టి) తీసుకొని దాని (ఆవుదూడ విగ్రహం) మీద వేశాను మరియు నాఆత్మ నన్ను ఈవిధంగా ప్రేరేపించింది.''

20:97

(మూసా) అన్నాడు: ''సరే వెళ్ళిపో! నిశ్చయంగా, నీ శిక్ష ఏమిటంటే, నీవు జీవితాంతం 'నన్ను ముట్టవద్దు' (లా మిసాస) అని, అంటూ ఉంటావు. మరియు నిశ్చయంగా, నీకు (వచ్చే జీవితంలో శిక్ష) నిర్ణయించబడి ఉంది, దాని నుండి నీవు తప్పించుకోలేవు. ఇక నీవు, భక్తుడవైన నీ ఆరాధ్యదైవాన్ని చూడు! మేము దానిని నిశ్చయంగా, కాల్చుతాము తరువాత దానిని భస్మంచేసి సముద్రంలో విసిరివేస్తాము.''

20:98

నిశ్చయంగా, మీ ఆరాధ్యదైవం అల్లాహ్ మాత్రమే. ఆయన తప్ప మరొక ఆరాధ్యుడు లేడు. ఆయనజ్ఞానం ప్రతిదానిని ఆవరించి ఉంది.

20:99

(ఓ ము'హమ్మద్!) ఈ విధంగా మేము పూర్వం జరిగిన గాథలను నీకు వినిపిస్తున్నాము. మరియు వాస్తవంగా మేము, మా తరఫునుండి నీకు హితోప దేశాన్ని (ఈ ఖుర్ఆన్ను) ప్రసాదించాము.

20:100

దీని నుండి ముఖం త్రిప్పుకునే వాడు పునరుత్థాన దినమున (గొప్ప పాప) భారాన్ని భరిస్తాడు.

20:101

అదే స్థితిలో వారు శాశ్వతంగా ఉంటారు. పునరుత్థాన దినమున వారికా భారం ఎంతో దుర్భరమైనదిగా ఉంటుంది.

20:102

ఆ దినమున బాకా ('సూర్) ఊద బడుతుంది. మరియు మేము అపరాధు లను ఒక చోట జమచేస్తాము. ఆ రోజు వారి కళ్ళు (భయంతో) నీలమైపోతాయి.

20:103

వారు ఒకరితోనొకరు ఇలా గుసగుస లాడుకుంటారు: ''మీరు (భూమిలో) పది (రోజుల) కంటే ఎక్కువ ఉండలేదు.''

20:104

వారు ఏమి మాట్లాడుకుంటున్నారో మాకు బాగా తెలుసు. వారిలో మంచి తెలివి గలవారు: ''మీరు కేవలం ఒక్కదినం మాత్రమే ఉన్నారు!'' అని అంటారు.

20:105

మరియు వారు నిన్ను పర్వతాలను గురించి అడుగుతున్నారు. వారితో అను: ''నా ప్రభువు వాటిని ధూళిగా మార్చి ఎగుర వేస్తాడు.

20:106

''ఆ తరువాత దానిని (భూమిని) చదునైన మైదానంగా చేసివేస్తాడు.

20:107

''నీవు దానిలో ఎలాంటి పల్లం గానీ, మిట్ట గానీ చూడలేవు.''

20:108

ఆ రోజు అందరూ పిలిచేవానిని వెంబడిస్తారు, అతనినుండి తొలగిపోరు. అనంత కరుణామయుని ముందు వారి కంఠ స్వరాలన్నీ అణిగిపోయి ఉంటాయి, కావున నీవు గొణుగులు తప్ప మరేమీ వినలేవు.

20:109

ఆ రోజు సిఫారసు ఏ మాత్రం పనికిరాదు. కానీ! అనంత కరుణామయుడు ఎవరికైనా అనుమతినిచ్చి, అతని మాట ఆయనకు సమ్మత మైనదైతేనే తప్ప!

20:110

(ఎందుకంటే!) ఆయనకు – వారికి ప్రత్యక్షంగా నున్నది మరియు పరోక్షంగా నున్నది – అంతా తెలుసు, కాని వారు తమ జ్ఞానంతో ఆయనను గ్రహించజాలరు. (7/8)

20:111

మరియు సజీవుడు, విశ్వ వ్యవస్థకు ఆధారభూతుడు (శాశ్వితుడు) అయిన, ఆయన (అల్లాహ్) ముందు అందరి ముఖాలు నమ్రతతో వంగి ఉంటాయి. మరియు దుర్మార్గాన్ని అవలంబించిన వాడు, నిశ్చయంగా విఫలుడవుతాడు.

20:112

మరియు సత్కార్యాలు చేస్తూ, విశ్వాసి అయి ఉన్నవానికి ఎలాంటి అన్యాయం గానీ, నష్టం గానీ జరుగునేమో నని భయపడే అవసరం ఉండదు.

20:113

మరియు ఈ విధంగా, మేము ఈ ఖుర్ఆన్ను 'అరబ్బీభాషలో క్రమక్రమంగా అవతరింప జేశాము. మరియు ఇందులో పలురకాల హెచ్చరికలు చేశాము. బహుశా వారు దైవభీతి కలిగి ఉంటారేమోనని; లేదా! వారు ఉపదేశం గ్రహిస్తారేమోనని.

20:114

అల్లాహ్ అత్యున్నతుడు, సార్వ భౌముడు, పరమసత్యుడు.(ఓము'హమ్మద్!) నీకు ఖుర్ఆన్ సందేశం (వ'హీ) పూర్తిగా అవతరింపజేయబడేవరకు దానిని గురించి తొందరపడకు. మరియు ఇలా ప్రార్థించు: ''ఓ నా ప్రభూ! నా జ్ఞానాన్ని వృధ్ధి పరచు!''

20:115

మరియు వాస్తవానికి, మేము ఇంతకు పూర్వం ఆదమ్తో ఒకవాగ్దానం చేయంచి ఉన్నాము, కాని అతడు దానిని మరచిపోయాడు మరియు మేము అతనిలో స్థిరత్వాన్ని చూడలేదు.

20:116

మరియు మేము దేవదూతలతో: ''ఆదమ్కు సాష్టాంగం (సజ్దా) చేయండి.'' అని ఆజ్ఞాపించినపుడు ఒక్క ఇబ్లీస్ తప్ప అందరూ సాష్టాంగం (సజ్దా) చేశారు. అతడు నిరాకరించాడు.

20:117

అప్పుడు అన్నాము: ''ఓ ఆదమ్! నిశ్చయంగా, ఇతడు నీకు మరియు నీ భార్యకు శత్రువు, కాబట్టి ఇతడిని, మీ ఇద్దరిని స్వర్గం నుండి వెడలగొట్టనివ్వకండి అలా అయితే మీరు దురవస్థకు గురి కాగలరు.

20:118

''నిశ్చయంగా, ఇక్కడ నీవు ఆకలి గొనవూ మరియు వస్త్రహీనుడవూ (దిగంబరుడవూ) కావు.

20:119

''మరియు నిశ్చయంగా, ఇందులో నీకు దాహమూ కలుగదు మరియు ఎండకూడా తగలదు.''

20:120

అప్పుడు షై'తాన్ అతని మనస్సులో కలతలు రేకెత్తిస్తూ అన్నాడు: ''ఓ ఆదమ్! శాశ్వతజీవితాన్ని మరియు అంతంకాని సామ్రాజ్యాన్ని, ఇచ్చేవృక్షాన్ని నీకు చూపనా?''

20:121

ఆ పిదప వారిద్దరు దాని నుండి (ఫలాన్ని) తినగానే వారిద్దరికి, వారి దిగంబ రత్వం వ్యక్తం కాసాగింది. మరియు వారిద్దరు స్వర్గపు ఆకులను తమమీద కప్పుకో సాగారు. (ఈ విధంగా) ఆదమ్ తన ప్రభువు ఆజ్ఞను ఉల్లంఘించి, సన్మార్గం నుండి తప్పి పోయాడు.

20:122

ఆ తరువాత అతని ప్రభువు, అతనిని (తన కారుణ్యానికి) ఎన్నుకొని, అతని పశ్చాత్తాపాన్ని స్వీకరించి, అతనికి మార్గదర్శ కత్వం చేశాడు.

20:123

(అల్లాహ్) అన్నాడు: ''మీరిద్దరూ కలసి ఇక్కడినుండి దిగిపోండి. మీరు ఒకరి కొకరు శత్రువులై ఉంటారు. కాని నా తరఫు నుండి మీకు మార్గదర్శకత్వం తప్పక వస్తూ ఉంటుంది, కావున నా మార్గదర్శ కత్వాన్ని అనుసరించే వాడు, మార్గభ్రష్టుడూ కాడు మరియు దురవస్థకూ గురికాడు.

20:124

''మరియు ఎవడైతే నా సందేశం నుండి విముఖుడవుతాడో నిశ్చయంగా, అతని జీవితం ఇరుకైపోతుంది మరియు పునరుత్థాన దినమున అతనిని అంధునిగా లేపుతాము.''

20:125

అప్పుడతడు అంటాడు: ''ఓ నా ప్రభూ! నన్నెందుకు గ్రుడ్డివానిగా లేపావు, వాస్తవానికి నేను (ప్రపంచంలో) చూడగలిగే వాణ్ణి కదా?''

20:126

అప్పుడు (అల్లాహ్) అంటాడు: ''మా సూచనలు నీ వద్దకు వచ్చినపుడు, నీవు వాటిని విస్మరించావు. మరియు అదేవిధంగా ఈ రోజు నీవు విస్మరించ బడుతున్నావు.''

20:127

మరియు ఈ విధంగా, మేము మితిమీరి ప్రవర్తిస్తూ తన ప్రభువు సూచనలను విశ్వసించని వానికి ప్రతీకారం చేస్తాము. మరియు పరలోక శిక్ష ఎంతో కఠినమైనది మరియు శాశ్వతమైనది.

20:128

వీరికి పూర్వంగడిచిన ఎన్నో తరాలను మేము నాశనం చేసి ఉన్నాము. వీరు వారి నివాసస్థలాలలో తిరుగుతున్నారు. ఏమీ? దీని వలన కూడా వీరికి మార్గదర్శ కత్వం లభించలేదా? నిశ్చయంగా, ఇందులో అర్థం చేసుకొనేవారికి ఎన్నో సూచన లున్నాయి.

20:129

మరియు నీ ప్రభువు నుండి మొదట్లోనే ఒక గడువు కాలం నిర్ణయించబడి ఉండకపోతే, వీరికి ఈ పాటికే (శిక్ష) తప్పక విధించబడి ఉండేది. కాని (వీరి) గడువు కాలం నిర్ణయించబడి ఉంది.

20:130

కావున (ఓ ము'హమ్మద్!) వారు పలికే మాటలకు నీవు ఓర్పువహించు. సూర్యుడు ఉదయించక ముందు మరియు అస్తమించక ముందు నీ ప్రభువు పవిత్రతను కొనియాడుతూ, ఆయన స్తోత్రం చెయ్యి. మరియు రాత్రి సమయాలలో మరియు పగటి వేళలలో కూడా ఆయన పవిత్రతను కొనియాడు. అప్పుడు నీవు సంతుష్టుడ వవుతావు!

20:131

మేము వారిలో చాలా మందికి – వాటితో వారిని పరీక్షించటానికి – వారు అనుభవించటానికి, ఇచ్చిన ఇహలోక జీవిత శోభను నీవు కళ్ళెత్తి చూడకు. నీ ప్రభువు ఇచ్చే జీవనోపాధియే అత్యుత్తమమైనది మరియు చిరకాలముండేది.

20:132

మరియు నీ కుటుంబం వారిని నమా'జ్ చేయమని ఆజ్ఞాపించు; మరియు స్వయంగా నీవు కూడా దానిని సహనంతో పాటించు. మేము నీ నుండి జీవనోపాధిని ఆశించము. మేమే నీకు జీవనోపాధిని ఇచ్చేవారము. చివరకు దైవభీతి గలవారిదే ఉత్తమ ముగింపు.

20:133

మరియు వారంటారు: ''ఇతను (ఈ ప్రవక్త) తన ప్రభువు నుండి ఏదైనా ఒక అద్భుత సూచన (మహిమ) ఎందుకు తీసుకురాడు?'' ఏమీ? పూర్వపు గ్రంథాలలో పేర్కొనబడిన స్పష్టమైన నిదర్శనం వారి వద్దకు రాలేదా?

20:134

ఒకవేళ మేము దీనిని (ఈ ఖుర్ఆన్ను / ము'హమ్మద్ను) పంపక ముందే వారిని శిక్షించి ఉంటే! వారు అనేవారు: ''ఓ మా ప్రభూ! నీవు మా వద్దకు ఒక సందేశహరుణ్ణి ఎందుకు పంపలేదు? (అలా చేస్తే) నిశ్చయంగా, మేము – అవమానం పొంది, అగౌరవం పాలుకాకముందే – నీ సూచనలను పాటించేవారం కదా?''

20:135

వారితో ఇలా అను: ''ప్రతి ఒక్కడు (తన అంతిమ ఫలితం కొరకు) వేచి ఉన్నాడు. కావున మీరు కూడా వేచి ఉండండి. సరైనమార్గంలో ఉన్నవారెవరో మరియు మార్గదర్శకత్వం పొందిన వారెవరో, మీరు త్వరలోనే తెలుసుకుంటారు.''


**********