106:1

(అల్లాహ్‌ రక్షణ మరియు ఆయన కరుణతో) ఖురైషులు (ప్రయాణాలకు) అలవాటుపడ్డారు.

106:2

(అల్లాహ్‌ కరుణ మరియు ఆయన రక్షణతో) వారు శీతాకాలపు మరియు వేసవి కాలపు ప్రయాణాలు చేయగలుగుతున్నారు.

106:3

కావున వారు ఈ ఆలయ (క'అబహ్) ప్రభువు (అల్లాహ్‌)ను మాత్రమే ఆరాధించాలి!

106:4

వారు ఆకలితో ఉన్నప్పుడు ఆయనే వారికి ఆహారమిచ్చాడు మరియు ఆయనే వారిని భయం (ప్రమాదం) నుండి కాపాడాడు.


**********