50:1

ఖాఫ్‌. మరియు దివ్యమైన ఈ ఖుర్‌ఆన్‌ సాక్షిగా!

50:2

అలా కాదు! హెచ్చరిక చేసేవాడు, వారి వద్దకు వారిలోనుంచే వచ్చాడనే విషయం వారికి ఆశ్చర్యం కలిగించింది, కావున సత్యతిర స్కారులు ఇలా అన్నారు: "ఇది ఆశ్చర్య కరమైన విషయం!

50:3

"మేము మరణించి మట్టిగా మారి పోయినా (మరలబ్రతికించబడతామా)? ఈ విధంగా మరల (సజీవులై) రావటం చాలా అసంభవమైన విషయం!"

50:4

వాస్తవానికి వారి(శరీరాల)లో నుండి భూమి దేనిని తగ్గిస్తుందో మాకు బాగా తెలుసు. మరియు మా దగ్గర అంతా ఒక సురక్షితమైన గ్రంథంలో (వ్రాయబడి) ఉంది.

50:5

కాని వారు, సత్యం వారి వద్దకు వచ్చి నపుడు దానిని అసత్యమని తిరస్కరించారు. కాబట్టి వారు ఈ విషయం గురించి కలవరపడుతున్నారు.

50:6

వారు, తమ మీద ఉన్న ఆకాశం వైపునకు చూడటం లేదా ఏమిటి? మేము దానిని ఏ విధంగా నిర్మించి అలంకరించామో మరియు దానిలో ఎలాంటి చీలికలూ (పగుళ్లూ) లేవు.

50:7

ఇక భూమిని! మేము దానిని విస్తరింప జేసి, దానిలో స్థిరమైన పర్వతాలను నాటాము మరియు అందులో అన్నిరకాల మనోహర మైన వృక్షకోటిని ఉత్పత్తి చేశాము.

50:8

(అల్లాహ్‌) వైపునకు మరలే ప్రతి దాసునికి సూచనగా మరియు బోధనగా!

50:9

మరియు మేము ఆకాశం నుండి శుభ దాయకమైన నీటిని కురిపించి దాని ద్వారా తోటలను ఉత్పత్తి చేశాము మరియు ధాన్యాలను పండించాము.

50:10

మరియు ఎత్తయిన ఖర్జూరపు చెట్లను పెంచి, వాటికి వరుసలలో పండ్ల గుత్తులను (పుట్టించాము);

50:11

మా దాసులకు జీవనోపాధిగా. మరియు దానితో (ఆ నీటితో) చచ్చిన భూమికి ప్రాణం పోశాము. ఇదేవిధంగా (చచ్చిన వారిని) కూడా లేపుతాము.

50:12

వారికి పూర్వం నూ'హ్‌ జాతి వారు, అర్‌-రస్‌ వాసులు మరియు స'మూద్‌ జాతి వారు కూడా, సత్యాన్ని తిరస్కరించారు.

50:13

మరియు 'ఆద్‌ జాతివారు, ఫిర్‌'ఔన్‌ జాతి వారు మరియు లూ'త్‌ సహోదరులు కూడా;

50:14

మరియు అయ్‌కహ్ (వన) వాసులు మరియు తుబ్బ'అ జాతివారు కూడాను. ప్రతి ఒక్కరూ తమ ప్రవక్తలను అసత్యులని తిరస్కరించారు, కావున నా బెదిరింపు వారి విషయంలో సత్యమయింది.

50:15

ఏమిటి? మేము మొదటి సృష్టితోనే అలసిపోయామా? అలా కాదు, అసలు వారు కొత్త సృష్టి (పునరుత్థానమును) గురించి సందేహంలో పడిఉన్నారు.

50:16

మరియు వాస్తవంగా, మేమే మానవుణ్ణి సృష్టించాము మరియు అతని మనస్సులో మెదిలే ఊహలను కూడా మేము ఎరుగు తాము. మరియు మేము అతనికి అతని కంఠ రక్తనాళం కంటే కూడా అతి దగ్గరగా ఉన్నాము.

50:17

(జ్ఞాపకముంచుకోండి) అతని కుడి మరియు ఎడమ ప్రక్కలలో కూర్చుండి (ప్రతి విషయాన్ని వ్రాసే) ఇద్దరు పర్యవేక్షకులు (దేవ దూతలు) అతనిని కలుసుకొన్న తరువాత నుంచి

50:18

అతనితోబాటు ఒక పర్యవేక్షకుడైనా సిధ్ధంగాలేనిదే – అతడు ఏ మాటనూ పలకలేడు.

50:19

మరియు మరణమూర్ఛ వచ్చేది సత్యం. అది, ఇదే! దేనినుండైతే నీవు తప్పించుకో గోరుతూ ఉండేవాడివో!

50:20

మరియు బాకా ('సూర్‌) ఊదబడు తుంది. ఆ హెచ్చరించబడిన (పునరుత్థాన) దినం అదే!

50:21

మరియు ప్రతి ఆత్మ (ప్రాణి) ఒకతోలే వాడితో మరొక సాక్ష్యమిచ్చేవాడితో సహా వస్తుంది.

50:22

(ఇలా అనబడుతుంది): "వాస్తవానికి నీవు (ఈ దినాన్ని గురించి) నిర్లక్ష్యంగా ఉండే వాడివి. కావున ఇపుడు మేము నీ ముందున్న తెరను తొలగించాము. కావున, ఈ రోజు నీ దృష్టి చాలా చురుకుగా ఉంది."

50:23

మరియు అతని సహచరుడు (ఖరీనున్‌) ఇలా అంటాడు: "ఇదిగో నా దగ్గర సిద్ధంగా ఉన్న (ఇతని కర్మపత్రం) ఇది!"

50:24

(ఇలా ఆజ్ఞ వస్తుంది): "మూర్ఖపు పట్టు (హఠము) గల ప్రతి సత్యతిరస్కారుణ్ణి మీరిద్దరు కలసి నరకంలో విసరివేయండి;

50:25

"మంచిని నిషేధించేవాడిని, హద్దులుమీరి ప్రవర్తిస్తూ సందేహాలను వ్యాపింపజేసే వాడిని;

50:26

"అల్లాహ్‌కు సాటిగా ఇతర ఆరాధ్య దైవాన్నీ కల్పించినవాడు ఇతడే. కావున ఇతనిని మీరిద్దరూ కలిసి ఘోర శిక్షలో పడవేయండి." (7/8)

50:27

అతని, స్నేహితుడు (ఖరీనున్‌) ఇలా అంటాడు: "ఓ మా ప్రభూ! నేను ఇతని తలబిరుసుతనాన్ని ప్రోత్సహించలేదు, కాని ఇతడే స్వయంగా, మార్గభ్రష్టత్వంలో చాలా దూరం వెళ్ళిపోయాడు."

50:28

ఆయన (అల్లాహ్‌) ఇలా అంటాడు: "మీరు నా దగ్గర వాదులాడకండి మరియు వాస్తవానికి నేను ముందుగానే మీ వద్దకు హెచ్చరికను పంపి ఉన్నాను

50:29

"నా దగ్గర మాట మార్చటం జరుగదు మరియు నేను నా దాసులకు అన్యాయం చేసేవాడను కాను."

50:30

ఆ రోజు మేము నరకంతో: "నీవు నిండిపోయావా? అని ప్రశ్నిస్తాము. మరియు అది: "ఇంకా ఏమైనా ఉందా ఏమిటి?" అని అడుగుతుంది.

50:31

మరియు స్వర్గం దైవభీతి గలవారి దగ్గరకు తీసుకురాబడుతుంది! అది వారి నుండి ఏ మాత్రం దూరంగా ఉండదు.

50:32

(వారితో ఇలా అనబడుతుంది): "ఇదే మీకు వాగ్దానం చేయబడినది. మళ్ళీమళ్ళీ మా వైపుకు మరలే ప్రతివానికి, (మా హద్దును) లక్ష్యపెట్టిన (పాటించిన) వానికి;

50:33

"అగోచరుడైన ఆ కరుణామయునికి భయపడేవానికి మరియు మా వైపునకు పశ్చాత్తాప హృదయంతో మరలేవానికి;

50:34

"ఇందులో (ఈ స్వర్గంలో), శాంతితో ప్రవేశించండి. ఇదే శాశ్వత జీవిత దినం."

50:35

అందులో వారికి, వారు కోరేదంతా ఉంటుంది. మరియు మా దగ్గర ఇంకా చాలా ఉంది.

50:36

మరియు మేము, వీరికి పూర్వం ఎన్నో తరాలవారిని నాశనం చేశాము. వారు వీరికంటే ఎక్కువ శక్తిమంతులు. కాని, (మా శిక్ష పడి నప్పుడు) వారు దేశదిమ్మరులై పోయారు. ఏమీ? వారికి తప్పించుకొనే మార్గం ఏదైనా దొరికిందా?

50:37

నిశ్చయంగా, హృదయమున్నవాడికి, శ్రధ్ధతో వినేవాడికి మరియు లక్ష్యపెట్టే వాడికి ఇందులో ఒక గుణపాఠముంది.

50:38

మరియు వాస్తవంగా! మేము ఆకాశాలను మరియు భూమిని మరియు వాటి మధ్యనున్న సమస్తాన్ని ఆరు దినములలో (అయ్యామ్‌లలో) సృష్టించాము. కాని మాకు ఎలాంటి అలసట కలుగలేదు.

50:39

కావున (ఓ ము'హమ్మద్‌!) వారు పలికే మాటలకు సహనం వహించు మరియు నీ ప్రభువు పవిత్రతను కొనియాడు. ఆయన స్తోత్రాలు చెయ్యి, ప్రతి రోజు సూర్యోదయానికి ముందు మరియు సూర్యాస్తమయానికి ముందు కూడా;

50:40

మరియు రాత్రి వేళలో కూడా ఆయన పవిత్రతను కొనియాడు మరియు సాష్టాంగం (సజ్దా) చేసిన తరువాత కూడా స్తుతించు.

50:41

మరియు చెవియొగ్గి విను, చాటింపు చేసేవాడు అతి దగ్గరి నుంచే పిలిచే రోజున!

50:42

ఆ రోజు మీరు ఒక భయంకర శబ్దం వినేది సత్యం. (గోరీలలోనుండి) బయటికి వచ్చే దినం అదే!

50:43

నిశ్చయంగా, మేమే జీవనమిచ్చేవారం మరియు మేమే మరణింపజేసేవారం మరియు మీ అందరి మరలింపు మా వైపునకే జరుగుతుంది.

50:44

ఆ రోజు భూమి చీలిపోయి వారందరూ పరుగిడుతూ బయటికి వస్తారు. అదే సమావేశ సమయం. అది మాకెంతో సులభం.

50:45

వారనేది మాకు బాగా తెలుసు. నీవు వారిని (విశ్వసించమని) బలవంతం చేయ లేవు. కావున నాహెచ్చరికకు భయపడేవాడికిమాత్రమే నీవు ఈ ఖుర్‌ఆన్‌ ద్వారా హితబోధ చెయ్యి.


**********