71:1

నిశ్చయంగా, మేము నూ'హ్‌ను, అతని జాతివారి వద్దకు: "వారిపై బాధాకరమైన శిక్ష రాకముందే వారిని హెచ్చరించు!" అని (ఆజ్ఞాపించి) పంపాము.

71:2

అతను వారితో ఇలా అన్నాడు: "ఓ నా జాతి ప్రజలారా! నిశ్చయంగా, నేను మీకు స్పష్టంగా హెచ్చరిక చేయటానికి వచ్చిన వాడిని!

71:3

"కావున మీరు అల్లాహ్‌నే ఆరాధించండి మరియు ఆయనయందు భయభక్తులు కలిగి ఉండండి మరియు నన్ను అనుసరించండి.

71:4

"అలా చేస్తే ఆయన మీ పాపాలను క్షమిస్తాడు. మరియు ఒక నియమిత కాలం వరకు మిమ్మల్ని వదలిపెడ్తాడు. నిశ్చయంగా అల్లాహ్‌ నిర్ణయించిన కాలం వచ్చినపుడు, దానిని తప్పించడం సాధ్యం కాదు. ఇది మీరు తెలుసుకుంటే ఎంత బాగుండేది!"

71:5

అతను ఇలా ప్రార్థించాడు: "ఓ నా ప్రభూ! నిశ్చయంగా, నేను నా జాతివారిని రేయింబవళ్ళు పిలిచాను;

71:6

"కాని, నా పిలుపు, వారి పలాయనాన్ని మాత్రమే హెచ్చించింది.

71:7

"మరియు వాస్తవానికి, నేను వారిని, నీ క్షమాభిక్ష వైపునకు పిలిచినప్పుడల్లా, వారు తమ చెవులలో వ్రేళ్ళు దూర్చుకునేవారు మరియు తమ వస్త్రాలను తమపై కప్పుకునేవారు మరియు వారు మొండి వైఖరి అవలంబిస్తూ దురహకారంలో మునిగి ఉండేవారు.

71:8

"తరువాత వాస్తవానికి, నేను వారిని ఎలుగెత్తి పిలిచాను.

71:9

"ఆ తరువాత వాస్తవంగా, నేను వారికి బహిరంగంగా చాటి చెప్పాను మరియు ఏకాంతంలో రహస్యంగా కూడా పిలిచాను.

71:10

"ఇంకా వారితో ఇలా అన్నాను: 'మీ ప్రభువును క్షమాపణకై వేడుకోండి, నిశ్చయంగా ఆయన ఎంతో క్షమాశీలుడు!

71:11

'ఆయన మీపై ఆకాశం నుండి ధారాళంగా వర్షాన్ని కురిపింపజేస్తాడు.

71:12

'మరియు మీకు ధన సంపదలలోను మరియు సంతానంలోను వృధ్ధినొసంగుతాడు మరియు మీ కొరకు తోటలను ఉత్పత్తిచేస్తాడు మరియు నదులను ప్రవహింపజేస్తాడు.' "

71:13

మీకేమయింది? మీరు అల్లాహ్‌ మహత్త్వమును ఎందుకు ఆదరించరు?

71:14

మరియు వాస్తవానికి ఆయనే, మిమ్మల్ని విభిన్న దశలలో సృష్టించాడు.

71:15

ఏమీ? మీరు చూడటం లేదా? అల్లాహ్‌ ఏడు ఆకాశాలను ఏ విధంగా అంతస్తులలో సృష్టించాడో!

71:16

మరియు వాటి మధ్య చంద్రుణ్ణి (ప్రతిబింబించే) కాంతిగాను మరియు సూర్యుణ్ణి (వెలిగే) దీపంగాను చేశాడు!

71:17

మరియు అల్లాహ్‌యే మిమ్మల్ని భూమి (మట్టి) నుండి ఉత్పత్తి చేశాడు!

71:18

తరువాత ఆయన మిమ్మల్ని అందులోకే తీసుకొనిపోతాడు మరియు మిమ్మల్ని దాని నుండి (బ్రతికించి) బయటికి తీస్తాడు!

71:19

మరియు అల్లాహ్‌యే మీ కొరకు భూమిని విస్తరింపజేశాడు.

71:20

మీరు దానిపైనున్న విశాలమైన మార్గాలలో నడవటానికి.

71:21

నూ'హ్‌ ఇంకా ఇలా విన్నవించు కున్నాడు: "ఓ నా ప్రభూ! వాస్తవానికి వారు నా మాటను ధిక్కరించారు. మరియు వాడిని అనుసరించారు, ఎవడి సంపద మరియు సంతానం వారికి కేవలం నష్టం తప్ప మరేమి అధికంచేయదో!

71:22

"మరియు వారు పెద్ద కుట్రపన్నారు.

71:23

"మరియు వారు ఒకరితోనొకరు ఇలా అనుకున్నారు: 'మీరు మీ ఆరాధ్యదైవాలను విడిచిపెట్టకండి. వద్ద్‌ మరియు సువా'అ; య'గూస్‌', య'ఊఖ్‌ మరియు నస్ర్‌లను విడిచిపెట్టకండి!'

71:24

"మరియు వాస్తవానికి, వారు చాలామందిని తప్పుదారిలో పడవేశారు. కావున (ఓ నా ప్రభూ!): "నీవుకూడా ఈ దుర్మార్గులకు కేవలం వారి మార్గభ్రష్టత్వాన్నే హెచ్చించు!"

71:25

వారు తమ పాపాల కారణంగా ముంచి వేయబడ్డారు మరియు నరకాగ్నిలోకి త్రోయ బడ్డారు, కావున వారు అల్లాహ్‌ తప్ప తమను కాపాడే వారినెవ్వరినీ పొందలేకపోయారు.

71:26

మరియు నూ'హ్‌ ఇలా ప్రార్థించాడు: "ఓ నా ప్రభూ! సత్యతిరస్కారులలో ఒక్కరిని కూడా భూమి మీద వదలకు.

71:27

"ఒకవేళ నీవు వారిని వదలిపెడితే, నిశ్చయంగా వారు నీ దాసులను మార్గ్రభష్ట త్వంలో పడవేస్తారు. మరియు వారు పాపులను మరియు కృతఘ్నులను మాత్రమే పుట్టిస్తారు.

71:28

"ఓ నా ప్రభూ! నన్నూ, నా తల్లి దండ్రులను మరియు విశ్వాసిగా నా ఇంటిలోనికి ప్రవేశించేవానిని మరియు విశ్వాసులైన పురుషులను మరియు విశ్వాసులైన స్త్రీలను, అందరినీ క్షమించు. మరియు దుర్మార్గులకు వినాశం తప్ప మరేమీ అధికంచేయకు!" (1/2)


**********