19:1

కాఫ్ -హా-యా-ఐన్-సాద్.

19:2

ఇది నీ ప్రభువు తన దాసుడు 'జకరియ్యాపై చూపిన కారుణ్య ప్రస్తావన.

19:3

అతను తన ప్రభువును రహస్యంగా (ఏకాంతంలో) మొరపెట్టుకుంటూ;

19:4

ఇలా ప్రార్థించాడు: ''ఓ నా ప్రభూ! నా ఎముకలు బలహీనమైపోయాయి మరియు నా తల (వెంట్రుకలు) ముసలితనం వల్ల తెల్లబడి మెరిసిపోతున్నాయి. మరియు ఓ నా ప్రభూ! నిన్ను వేడుకొని నేను ఎన్నడూ నిష్ఫలుడను కాలేదు!

19:5

''మరియు వాస్తవానికి నా తరువాత నా బంధువులు (ఏమిచేస్తారో అని) నేను భయపడుతున్నాను. నా భార్యనేమో గొడ్రాలు. కావున (నీ అనుగ్రహంతో) నాకు ఒక వారసుణ్ణి ప్రసాదించు.

19:6

''అతడు నాకు మరియు య'అఖూబ్ సంతతి వారికి వారసుడవుతాడు. మరియు ఓ నా ప్రభూ! అతనిని నీకు ప్రీతిపాత్రునిగా చేసుకో!''

19:7

(అతనికి ఇలా జవాబివ్వబడింది): ''ఓ 'జకరియ్యా! నిశ్చయంగా, మేము నీకు య'హ్యా అనే పేరుగల ఒక కుమారుని శుభ వార్తను ఇస్తున్నాము. ఇంతకు పూర్వం మేము ఈ పేరు ఎవ్వరికీ ఇవ్వలేదు.''

19:8

('జకరియ్యా) అన్నాడు: ''ఓ నాప్రభూ! నాకు కుమారుడు ఎలా కలుగుతాడు? నా భార్యనేమో గొడ్రాలు, మరియు నే నేమో వృద్ధాప్యంతో క్షీణించి (దుర్బలుడనై) పోయాను?''

19:9

ఇలా జవాబిచ్చాడు: ''అలాగే అవు తుంది నీ ప్రభువు ఇలా అంటున్నాడు: 'ఇది నాకు సులభం మరియు వాస్తవానికి ఇంతకు ముందు నీవు ఏమీ లేనప్పుడు, నేను నిన్ను సృష్టించాను కదా!' ''

19:10

('జకరియ్యా) అన్నాడు: ''ఓ నా ప్రభూ! నాకొక గుర్తును నియమించు.'' ఇలా జవాబు ఇవ్వబడింది: ''నీ గుర్తు ఏమిటంటే! నీవు స్వస్థతతో ఉండికూడా వరుసగా మూడు రాత్రులు (దినములు) ప్రజలతో మాట్లాడ లేవు.''

19:11

ఆ పిదప అతను ('జకరియ్యా) తన ప్రార్థనాలయం నుండి బయటికి వచ్చి తన జాతి వారికి, సైగలతో ఉదయమూ మరియు సాయంత్రమూ, ఆయన (ప్రభువు) పవిత్రతను కొనియాడండని సూచించాడు.

19:12

(అతని కుమారునితో ఇలా అన బడింది): ''ఓ య'హ్యా! ఈ దివ్యగ్రంథాన్ని గట్టిగా పట్టుకో.'' మరియు మేము అతనికి బాల్యంలోనే వివేకాన్ని ప్రసాదించాము.

19:13

మరియు మా తరఫు నుండి కనికరాన్ని, పరిశుధ్ధతను ఒసంగాము మరియు అతను దైవభీతి గలవాడు.

19:14

మరియు తన తల్లిదండ్రుల పట్ల కర్తవ్యపాలకుడు మరియు అతను హింసా పరుడు గానీ, అవిధేయుడు గానీ కాడు.

19:15

మరియు అతను పుట్టినరోజూ మరియు అతను మరణించే రోజూ మరియు అతను బ్రతికించి మరల లేపబడే రోజూ అతనికి శాంతి కలుగు గాక!

19:16

మరియు ఈ గ్రంథం (ఖుర్ఆన్)లో ఉన్న మర్యమ్ (గాథను) ప్రస్తావించు. ఆమె తన కుటుంబంవారిని విడిచి తూర్పుదిశలో ఒక స్థలానికి వెళ్ళిపోయింది.

19:17

అక్కడ ఆమె వారినుండి ఏకాంతంలో ఒక అడ్డుతెర కట్టుకొని ఉండసాగింది. అప్పుడు మేము ఆమె వద్దకు మా దూత (జిబ్రీల్)ను పంపాము. అతను ఆమె ముందు సంపూర్ణ మానవ ఆకారంలో (రూపంలో) ప్రత్యక్ష మయ్యాడు.

19:18

(మర్యమ్) ఇలా అన్నది: ''ఒకవేళ నీవు దైవభీతిగలవాడవే అయితే!నిశ్చయంగా నేను నీ నుండి (రక్షింపబడటానికి) అనంత కరుణామయుని శరణు వేడుకుంటున్నాను.''

19:19

(దేవదూత ఇలా) జవాబిచ్చాడు: ''నిశ్చయంగా, నేను నీ ప్రభువు యొక్క సందేశహరుడను! నీకు ఒక సుశీలుడైన (నీతిమంతుడైన) కుమారుని (సందేశాన్ని) ఇవ్వటానికి పంపబడ్డాను.''

19:20

ఆమె ఇలా ప్రశ్నించింది: ''నాకు కుమారుడు ఎలా కలుగుతాడు? నన్ను ఏ మానవుడునూ ముట్టుకోలేదే!మరియు నేను చెడు నడవడిక గలదానిని కూడా కాను!''

19:21

అతనన్నాడు: ''అలాగే అవుతుంది! నీ ప్రభువు అంటున్నాడు: 'అది నాకు సులభం! మేము అతనిని, మా నుండి ప్రజలకు ఒక సూచనగా మరియు కారుణ్యంగా పంపు తున్నాము.' మరియు (నీ ప్రభువు) ఆజ్ఞ నెరవేరి తీరుతుంది.'' (1/4)

19:22

తరువాత మర్యమ్ ఆ బాలుణ్ణి గర్భంలో భరించి, అతనితో ఒక దూరమైన స్థలానికి వెళ్ళిపోయింది.

19:23

తరువాత ప్రసవవేదనతో ఆమె ఒక ఖర్జూరపు చెట్టు మొదలు దగ్గరికి చేరుకొని ఇలా వాపోయింది: ''అయ్యో! నా దౌర్భాగ్యం, దీనికి ముందే నేను చనిపోయి వుంటే! మరియు నామరూపాలు లేకుండా నశించి పోతే ఎంత బాగుండేది!''

19:24

అప్పుడు క్రిందినుండి ఒక ధ్వని వినిపించింది: ''నీవు దుఃఖించకు! వాస్తవంగా నీ ప్రభువు, నీ క్రింద (దగ్గరగా) ఒక సెలయేరు సృష్టించాడు;

19:25

''మరియు నీవు ఈ చెట్టు మొదలు పట్టి ఊపితే నీపై తాజా ఖర్జూరపండ్లు రాలుతాయి.

19:26

''కావున నీవు తిను త్రాగు, నీ కళ్ళను చల్లబరచుకో! ఇక ఏ మానవుణ్ణి చూసినా అతనితో (సైగలతో): 'నేను నా కరుణా మయుని కొరకు ఉపవాసమున్నాను, కావున ఈ రోజు నేను ఏ మానవునితో మాట్లాడను.' అని చెప్పు.''

19:27

తరువాత ఆమె ఆ బాలుణ్ణి తీసుకొని తన జాతివారివద్దకు రాగా! వారన్నారు: ''ఓ మర్యమ్! వాస్తవానికి నీవు నింద్యమైన (పాపమైన) పని చేశావు!

19:28

''ఓ హారూన్ సోదరీ! నీ తండ్రీ చెడ్డ వాడు కాదు మరియు నీ తల్లి కూడా చెడు నడత గలది కాదే!''

19:29

అప్పుడామె అతని (ఆ బాలుని) వైపు సైగచేసింది. వారన్నారు: ''తొట్టెలో వున్న ఈ బాలునితో మేమెలా మాట్లాడ గలము?''

19:30

(ఆబాలుడు)అన్నాడు:''నిశ్చయంగా నేను అల్లాహ్ దాసుణ్ణి. ఆయన నాకు దివ్య గ్రంథాన్నిచ్చి,నన్ను ప్రవక్తగానియమించాడు.

19:31

''మరియు నేనెక్కడున్నా సరే ఆయన నన్ను శుభవంతునిగా చేశాడు; నేను బ్రతికి వున్నంత కాలం నమా'జ్ చేయమని మరియు విధిదానం ('జకాత్) ఇవ్వమని నన్ను ఆదేశించాడు.

19:32

''మరియు నన్ను నా తల్లి యెడల కర్తవ్యపాలకునిగా చేశాడు. నన్ను దౌర్జన్య పరునిగా, దౌర్భాగ్యునిగా చేయలేదు.

19:33

''మరియు నేను పుట్టిన రోజూ మరియు నేను మరణించే రోజూ మరియు నేను సజీవుడనై మరల లేచే రోజూ, నాకు శాంతి కలుగు గాక!''

19:34

ఇతనే మర్యమ్ కుమారుడు ఈసా! ఇదే సత్యమైన మాట, దీనిని గురించే వారు వాదులాడుతున్నారు (సందేహంలో పడి ఉన్నారు).

19:35

ఎవరినైనా కుమారునిగా చేసు కోవటం అల్లాహ్కు తగినపని కాదు. ఆయన సర్వలోపాలకు అతీతుడు, ఆయన ఏదైనా చేయ దలుచు కుంటే, దానిని కేవలం: ''అయిపో!'' అని అంటాడు, అంతే అది అయిపోతుంది.

19:36

('ఈసా అన్నాడు): ''నిశ్చయంగా అల్లాహ్యే నా ప్రభువు మరియు మీ ప్రభువు, కావున మీరు ఆయననే ఆరాధించండి. ఇదే ఋజు మార్గము.''

19:37

తరువాత విభిన్న (క్రైస్తవ) వర్గాల వారు ('ఈసాను గురించి) పరస్పర అభిప్రాయ భేదాలు నెలకొల్పుకున్నారు. కావున ఈ సత్యతిరస్కారులకు ఆ మహా దినపు దర్శనం వినాశాత్మకంగా ఉంటుంది.

19:38

వారు మాముందు హాజరయ్యే రోజున వారి చెవులు బాగానే వింటాయి మరియు వారి కండ్లు కూడా బాగానే చూస్తాయి. కాని ఈ నాడు ఈ దుర్మార్గులు స్పష్టమైన మార్గ-భ్రష్టత్వంలో పడి ఉన్నారు.

19:39

మరియు వారిని (రాబోయే) ఆ పశ్చాత్తాపపడవలసిన దినాన్ని గురించి హెచ్చరించు. అప్పుడు పరిణామం నిర్ణయించ బడిఉంటుంది. (ఇప్పుడైతే) వారు ఏమరు పాటులో పడిఉన్నారు, కావున వారు విశ్వసించడం లేదు.

19:40

నిశ్చయంగా! భూమికి మరియు దానిపై వున్న వారికి వారసులం మేమే! వారందరూ మా వైపునకే మరలింపబడతారు.

19:41

మరియు ఈ గ్రంథం (ఖుర్ఆన్)లో వున్న ఇబ్రాహీమ్ గాథను ప్రస్తావించు. నిశ్చయంగా, అతను సత్యవంతుడైన దైవప్రవక్త.

19:42

అతను తన తండ్రితో ఇలా అన్నప్పుడు: ''ఓ నాన్నా! వినలేని మరియు చూడలేని మరియు నీకు ఏ విధంగానూ సహాయపడలేని వాటిని, నీ వెందుకు ఆరాధిస్తున్నావు?

19:43

''ఓ నాన్నా! వాస్తవానికి, నా వద్దకు వచ్చిన జ్ఞానం నీ వద్దకు రాలేదు, కావున నీవు నన్ను అనుసరిస్తే, నేను నీకు సరైనమార్గం చూపుతాను.

19:44

''ఓ నాన్నా! నీవు షై'తాన్ను ఆరాధించకు, నిశ్చయంగా షై'తాన్ అనంత కరుణా మయుణ్ణి ఉల్లంఘించాడు.

19:45

''ఓ నాన్నా! నిశ్చయంగా, నీవు అనంత కరుణామయుని శిక్షకు గురిఅయ్యి, షై'తాను యొక్క స్నేహితుడవు / సహచరుడవు (వలి) అయిపోతావేమోనని నేను భయపడు తున్నాను!''

19:46

(అతని తండ్రి) అన్నాడు: ''ఓ ఇబ్రాహీమ్! ఏమీ? నీవు నా దేవుళ్ళకు విముఖత చూపుతున్నావా? ఒకవేళ నీవిది మానుకోక పోతే నేను నిన్ను రాళ్ళురువ్వి చంపివేస్తాను. కావున నీవు నానుండి చాలా దూరమైపో!''

19:47

(ఇబ్రాహీమ్) అన్నాడు: ''నీకు సలాం! నీ కొరకు నా ప్రభువు క్షమాపణను వేడుకుంటాను. నిశ్చయంగా, ఆయన నా యెడల ఎంతో దయాళువు.

19:48

''మరియు నేను మిమ్మల్ని – మరియు అల్లాహ్కు బదులుగా మీరు ప్రార్థిస్తున్న వాటిని – అందరినీ వదలి పోతున్నాను. మరియు నేను నా ప్రభువును ప్రార్థిస్తాను. నేను నా ప్రభువును ప్రార్థించి విఫలుడనుకానని, నమ్ముతున్నాను!''

19:49

అతను (ఇబ్రాహీమ్) వారిని – మరియు అల్లాహ్ను వదలి వారు ఆరాధించే వాటిని – వదలి పోయిన తరువాత మేము అతనికి ఇస్'హాఖ్ మరియు య'అఖూబ్లను ప్రసాదించాము. మరియు ప్రతి ఒక్కరినీ ప్రవక్తలుగా చేశాము.

19:50

మరియు వారికి మా కారుణ్యాన్ని ప్రసాదించాము. వారికి నిజమైన, ఉన్నత మైన కీర్తి-ప్రతిష్ఠను కలుగజేశాము.

19:51

మరియు ఈ గ్రంథం(ఖుర్ఆన్)లో వచ్చిన మూసా గాథను ప్రస్తావించు. నిశ్చయంగా, అతను (అల్లాహ్) ఎన్నుకున్న ఒక సందేశహరుడు మరియు ఒక ప్రవక్త.

19:52

మరియు మేము 'తూర్ కొండ కుడివైపు నుండి అతనిని (మూసాను) పిలిచి, అతనితో ఏకాంతంలో మాట్లాడ టానికి మమ్మల్ని సమీపింపజేశాము.

19:53

మరియు మా కారుణ్యంతో, అతనికి తోడుగా అతని సోదరుడైన, హారూన్ను కూడా ప్రవక్తగా నియమించాము.

19:54

మరియు ఈ గ్రంథం(ఖుర్ఆన్)లో వచ్చిన ఇస్మా'యీల్ గాథను ప్రస్తావించు. నిశ్చయంగా, అతను వాగ్దానాలను సత్యం చేసే (నెరవేర్చే) వాడు మరియు ఒక సందేశహరుడు మరియు ఒక ప్రవక్త.

19:55

మరియు అతను తన కుటుంబం వారిని నమా'జ్ మరియు విధిదానం ('జకాత్) లను పాటించమని ఆజ్ఞాపించేవాడు. మరియు తన ప్రభువుకు ప్రీతి-పాత్రుడుగా ఉండేవాడు.

19:56

మరియు ఈ గ్రంథం(ఖుర్ఆన్)లో వచ్చిన ఇద్రీస్ గాథను ప్రస్తావించు. నిశ్చయంగా, అతను సత్యవంతుడైన ప్రవక్త.

19:57

మరియు మేము అతనిని ఉన్నత స్థానానికి ఎత్తాము.

19:58

వారందరూ, అల్లాహ్ అనుగ్రహించిన ఆదమ్ సంతతి వారిలోని దైవప్రవక్తలలో కొందరు. మరియు వారిలో కొందరు మేము నూ'హ్ ఓడలో ఎక్కింపజేసిన వారు, మరి కొందరు ఇబ్రాహీమ్ మరియు ఇస్రాయీ'ల్ (య'అఖూబ్) సంతానానికి చెందిన వారున్నారు. మరియు వారిలో మేము ఎన్ను కొని సన్మార్గం చూపిన వారున్నారు. ఒకవేళ వారికి కరుణామయుని సూచనలు (ఆయాత్) చదివి వినిపించినప్పుడు, వారు విలపిస్తూ సాష్టాంగం(సజ్దా)లో పడిపోయే వారు. (3/8)

19:59

కాని వారి తరువాత వచ్చిన, వారి సంతతి వారు కొందరు, నమా'జ్లను విడిచి పెట్టి, తమ (దుష్ట) మనోవాంఛలను అనుసరించారు. కావున త్వరలోనే వారు అధోగతి (నరకంలో)కి చేరగలరు.

19:60

కాని ఎవరైతే, పశ్చాత్తాపపడి మరియు విశ్వసించి సత్కార్యాలు చేస్తారో, అలాంటి వారు స్వర్గంలో ప్రవేశిస్తారు మరియు వారికెలాంటి అన్యాయం జరుగదు.

19:61

అనంత కరుణామయుడు, తన దాసులకు వాగ్దానం చేసిన, అగోచర జగత్తు లోని శాశ్వతమైన స్వర్గవనాలు. నిశ్చయంగా ఆయన వాగ్దానం పూర్తయి తీరుతుంది.

19:62

వారందులో మీకు శాంతి కలుగు గాక (సలాం)! అనడం తప్ప ఇతర ఏ విధమైన వ్యర్థపు మాటలు వినరు. మరియు అందులో వారికి ఉదయం మరియు సాయంత్రం జీవనోపాధి లభిస్తూఉంటుంది.

19:63

మా దాసులలో దైవభీతి గలవారిని వారసులుగా చేసే స్వర్గం ఇదే!

19:64

(దేవదూతలు అంటారు): ''మరియు మేము కేవలం నీ ప్రభువు ఆజ్ఞతో తప్ప క్రిందికి దిగిరాము. మా ముందున్నది, మా వెనుక నున్నది మరియు వాటి మధ్య నున్నదీ, సర్వం ఆయనకు చెందినదే! నీ ప్రభువు మరచి పోయేవాడు కాడు.

19:65

''ఆకాశాలకూ, భూమికీ మరియు వాటి మధ్యనున్న సమస్తానికీ ఆయనే ప్రభువు, కావున మీరు ఆయననే ఆరాధించండి మరియు ఆయన ఆరాధనలోనే స్థిరంగా వుండండి. ఆయనతో సమానమైన స్థాయిగల వానిని ఎవడినైనా మీ రెరుగుదురా?''

19:66

మరియు మానవుడు ఇలా అంటూ ఉంటాడు: ''ఏమీ? నేను చనిపోయిన తరువాత మళ్ళీ బ్రతికించబడి లేప బడతానా?''

19:67

ఏమీ? మునుపు, అతడి ఉనికే లేనప్పుడు, మేము అతనిని సృష్టించిన విషయం అతనికి జ్ఞాపకం రావటంలేదా?

19:68

కావున నీ ప్రభువు సాక్షిగా! నిశ్చయంగా, మేము వారందరినీ మరియు (వారితో పాటు) షైతానులను కూడా ప్రోగుచేసి, ఆ తరువాత నిశ్చయంగా, వారందరినీ నరకం చుట్టు మోకాళ్ళ మీద సమావేశపరుస్తాము.

19:69

ఆ తరువాత నిశ్చయంగా, ప్రతి తెగ వారిలోనుండి అనంత కరుణామయునికి ఎవరు ఎక్కువ అవిధేయులుగా ఉండేవారో, వారిని వేరుచేస్తాము.

19:70

అప్పుడు వారిలో(నరకాగ్నిలో) కాల టానికి ఎక్కువ అర్హులెవరో, మాకు బాగా తెలుసు.

19:71

మరియు మీలో ఎవ్వడునూ దాని (నరకంపై గల వంతెన) మీదనుండి పోకుండా (దాటకుండా) ఉండలేడు. ఇది తప్పించు కోలేని, నీ ప్రభువు యొక్క నిర్ణయం.

19:72

ఆ పిదప మేము దైవభీతి గలవారిని రక్షిస్తాము. మరియు దుర్మార్గులను అందులో మోకాళ్ళ మీద పడి ఉండటానికి వదులుతాము.

19:73

మరియు స్పష్టమైన మా సూచనలను వారికి చదివి వినిపించినపుడు, సత్య-తిరస్కారులు విశ్వాసులతో అంటారు: ''మన రెండు వర్గాల వారిలో ఎవరివర్గం మంచి స్థితిలో ఉంది మరియు ఎవరి సభ ఉత్తమమైనది?''

19:74

మరియు వారికి ముందు మేము ఎన్నో తరాలను(వంశాలను)నాశనంచేశాము; వారు వీరి కంటే ఎక్కువ సిరిసంపదలు మరియు బాహ్య ఆడంబరాలు గలవారై ఉండిరి?

19:75

వారితో అను: ''మార్గభ్రష్టత్వంలో పడివున్నవానికి, అనంత కరుణామయుడు, ఒక సమయం వరకు వ్యవధి నిస్తూ ఉంటాడు. తుదకు వారు తమకు వాగ్దానం చేయబడిన దానిని చూసినపుడు, అది (కఠినమైన) శిక్షనో కావచ్చు లేదా అంతిమ గడియనో కావచ్చు! హీనస్థితిలో ఉన్నవాడెవడో మరియు బలహీన వర్గం (సేన) ఎవరిదో వారికి తెలియ గలదు!

19:76

మరియు (దానికి ప్రతిగా) మార్గ-దర్శకత్వం పొందినవారికి, అల్లాహ్ మార్గ-దర్శకత్వంలో వృధ్ధిని ప్రసాదిస్తాడు. చిరస్థాయిగా ''మరియు ఉండిపోయే సత్కార్యాలే, నీ ప్రభువు దగ్గర ప్రతిఫలం రీత్యా ఉత్తమమైనవి మరియు పర్యవసానం దృష్ట్యా కూడా ఉత్తమమైనవి.''

19:77

ఏమీ? మా సూచనలను తిరస్క రించి: ''నిశ్చయంగా, నాకు ధనసంపదలూ మరియు సంతానం ఇవ్వబడుతూనే ఉంటాయి.'' అని పలికే వానిని నీవు చూశావా?

19:78

ఏమీ? అతడుఅగోచరాన్నిచూశాడా? లేదా అనంత కరుణామయుని వాగ్దానం పొందాడా?

19:79

అలాకాదు! అతడు చెప్పేది, మేము వ్రాసిపెట్టగలము. మరియు అతడి శిక్షను మరింత పెంచగలము.

19:80

మరియు అతడు చెప్పే వస్తువులకు మేమే వారసులమవుతాము మరియు అతడు ఒంటరిగానే మావద్దకు వస్తాడు.

19:81

మరియు వారు అల్లాహ్ను వదిలి ఇతరులను ఆరాధ్యదైవాలుగా చేసు కున్నారు, వారు వీరికి అండగా ఉంటారనుకొని!

19:82

అలాకాదు! వారు (ఆ దైవాలు) వీరి ఆరాధనను నిరాకరించటమే గాక, వీరికి విరోధులుగా ఉంటారు.

19:83

ఏమీ? నీకుతెలియదా? నిశ్చయంగా మేము సత్య-తిరస్కారులపై షై'తానులను వదిలామని? అవి వారిని (సత్యాన్ని తిరస్కరించ మని) అత్యధికంగా ప్రేరేపిస్తూ ఉంటాయని?

19:84

కావున వారి మీద (శిక్షను) అవతరింప జేయమని నీవు తొందరపెట్టకు. నిశ్చయంగా, మేము (వారి దినాలను) ఖచ్చితంగా లెక్కపెడుతున్నాము.

19:85

ఆ రోజు మేము దైవభీతి గలవారిని అనంత కరుణామయుని సన్నిధిలో అతిథులుగా ప్రవేశపెడతాము.

19:86

మరియు అపరాధులను దప్పిక గొన్న వాటివలే (జంతువులవలే), నరకం వైపునకు తోలుకొని పోతాము.

19:87

(ఆనాడు) అనంత కరుణామయుని అనుమతి పొందినవాడు తప్ప మరెవ్వరికీ సిఫారసు చేసే అధికారం ఉండదు.

19:88

వారిలా అన్నారు: ''అనంత కరుణా మయునికి కొడుకున్నాడు.''

19:89

వాస్తవానికి, మీరు ఎంత పాపిష్ఠి కరమైన విషయాన్ని కల్పించారు.

19:90

దాని వలన ఆకాశాలు ప్రేలిపోవచ్చు! భూమి చీలిపోవచ్చు! మరియు పర్వతాలు ధ్వంసమై పోవచ్చు!

19:91

ఎందుకంటే వారు అనంత కరుణా మయునికి కొడుకున్నాడని ఆరోపించారు.

19:92

ఎవరినైనా కొడుకుగా చేసుకోవటం అనంత కరుణామయునికి తగినది కాదు.

19:93

ఎందు కంటే! భూమ్యాకాశాలలో నున్న వారందరూ కేవలం అనంత కరుణా మయుని దాసులుగా మాత్రమే హాజరు కానున్నారు.

19:94

వాస్తవానికి, ఆయన అందరినీ పరివేష్టించి ఉన్నాడు మరియు వారిని సరిగ్గా లెక్కపెట్టి ఉన్నాడు.

19:95

మరియు పునరుత్థాన దినమున వారందరూ, ఒంటరిగానే ఆయన ముందు హాజరవుతారు.

19:96

నిశ్చయంగా, విశ్వసించి సత్కా ర్యాలు చేసేవారి పట్ల అనంత కరుణా మయుడు (ప్రజల హృదయాలలో) ప్రేమను (వాత్సల్యాన్ని) కలుగజేయగలడు.

19:97

కావున నీవు (ఓ ప్రవక్తా!) దైవభీతి గలవారికి శుభవార్త నివ్వటానికీ మరియు వాదులాడే జాతివారిని హెచ్చరించటానికీ, మేము దీనిని (ఈ ఖుర్ఆన్ను) సులభతరం చేసి, నీ భాషలో అవతరింపజేశాము.

19:98

మరియు వీరికి పూర్వం మేము ఎన్నితరాల వారిని నాశనం చేయలేదు! ఏమీ? నీవు ఇప్పుడు వారిలో ఏ ఒక్కరినైనా చూస్తున్నావా? లేక వారి మెల్లని శబ్దమైనా వింటున్నావా? (1/2)


**********