99:1

భూమి తన అతి తీవ్రమైన (అంతిమ) భూకంపంతో కంపింపజేయబడినప్పుడు!

99:2

మరియు భూమి తన భారాన్నంతా తీసి బయట పడవేసినప్పుడు!

99:3

మరియు మానవుడు: "దీనికి ఏమయింది?" అని అన్నప్పుడు.

99:4

ఆ రోజు అది తన సమాచారాలను వివరిస్తుంది.

99:5

ఎందుకంటే, నీ ప్రభువు దానిని ఆదేశించి ఉంటాడు.

99:6

ఆ రోజు ప్రజలు తమ తమ కర్మలు చూపించబడటానికి వేర్వేరు గుంపులలో వెళ్తారు.

99:7

అప్పుడు, ప్రతివాడు తాను, రవ్వంత (పరమాణువంత) మంచిని చేసి ఉన్నా, దానిని చూసుకుంటాడు.

99:8

మరియు అలాగే, ప్రతివాడు తాను రవ్వంత (పరమాణువంత) చెడును చేసి ఉన్నా, దానిని చూసుకుంటాడు.


**********