51:1

దుమ్ము ఎగురవేసేవాటి(గాలుల) సాక్షిగా!

51:2

మరియు, (నీటి) భారాన్ని మోసే (మేఘాల);

51:3

మరియు సముద్రంలో సులభంగా తేలియాడే (ఓడల);

51:4

మరియు (ఆయన) ఆజ్ఞతో (అనుగ్ర హాలను) పంచిపెట్టే (దేవదూతల సాక్షిగా);

51:5

నిశ్చయంగా, మీకు చేయబడ్డ వాగ్దానం సత్యం.

51:6

మరియు నిశ్చయంగా తీర్పు రానున్నది.

51:7

మార్గాలతో నిండిన ఆకాశం సాక్షిగా!

51:8

నిశ్చయంగా, మీరు భేదాభిప్రాయాలలో పడి ఉన్నారు.

51:9

(సత్యం నుండి) మరలింపబడిన వాడే, మోసగింపబడినవాడు.

51:10

ఆధారంలేని అభిప్రాయాలు గలవారే నాశనం చేయబడేవారు!

51:11

ఎవరైతే నిర్లక్ష్యంలోపడి అశ్రధ్ధగాఉన్నారో!

51:12

వారు ఇలా అడుగుతున్నారు: "తీర్పు దినం ఎప్పుడు రానున్నది?"

51:13

ఆ దినమున, వారు అగ్నితో దహింప బడతారు (పరీక్షింపబడతారు).

51:14

(వారితో ఇలా అనబడుతుంది): "మీ పరీక్షను రుచి చూడండి! మీరు దీని కొరకే తొందరపెట్టేవారు!"

51:15

నిశ్చయంగా, దైవభీతి గలవారు చెలమలు గల స్వర్గవనాలలో ఉంటారు.

51:16

తమ ప్రభువు తమకు ప్రసాదించిన వాటితో సంతోషపడుతూ! నిశ్చయంగా వారు అంతకు పూర్వం సజ్జనులై ఉండేవారు.

51:17

వారు రాత్రివేళలో చాలా తక్కువగా నిద్రపోయేవారు.

51:18

మరియు వారు రాత్రి చివరి గడియలలో క్షమాపణ వేడుకునే వారు.

51:19

మరియు వారి సంపదలో యాచించే వారికి మరియు ఆవశ్యకత గలవారికి హక్కు ఉంటుంది.

51:20

మరియు భూమిలో కూడా నమ్మేవారి కొరకు ఎన్నో నిదర్శనాలు (ఆయాత్‌) ఉన్నాయి.

51:21

మరియు స్వయంగా మీలో కూడా ఉన్నాయి. ఏమీ? మీరు చూడలేరా?

51:22

మరియు ఆకాశంలో మీ జీవనోపాధి మరియు మీకు వాగ్దానం చేయబడినది ఉంది.

51:23

కావున భూమ్యాకాశాల ప్రభువు సాక్షిగా! నిశ్చయంగా, ఇది సత్యం; ఏ విధంగా నైతే మీరు మాట్లాడ గలిగేది (సత్యమో)!

51:24

ఏమీ? ఇబ్రాహీమ్‌ యొక్క గౌరవ నీయులైన అతిథుల గాథ నీకు చేరిందా?

51:25

వారు అతని వద్దకు వచ్చినపుడు: "మీకు సలాం!" అని అన్నారు. అతను: "మీకూ సలాం!" అని జవాబిచ్చి: "మీరు పరిచయంలేని (కొత్త) వారుగా ఉన్నారు." అని అన్నాడు.

51:26

తరువాత అతను తన ఇంటిలోకి పోయి బలిసిన (వేయించిన) ఒక ఆవు దూడను తీసుకొనివచ్చాడు.

51:27

దానిని వారి ముందుకు జరిపి: "ఏమీ? మీరెందుకు తినటంలేదు?" అని అడిగాడు.

51:28

(వారు తినకుండా ఉండటం చూసి), వారి నుండి భయపడ్డాడు. వారన్నారు: "భయపడకు!" మరియు వారు అతనికి జ్ఞాన వంతుడైన కుమారుని శుభవార్తనిచ్చారు.

51:29

అప్పుడతని భార్య అరుస్తూ వారి ముందుకు వచ్చి, తన చేతిని నుదుటి మీద కొట్టుకుంటూ: "నేను ముసలిదాన్ని, గొడ్రాలను కదా!" అని అన్నది.

51:30

వారన్నారు: "నీ ప్రభువు ఇలాగే అన్నాడు! నిశ్చయంగా, ఆయన మహా వివేకవంతుడు, సర్వజ్ఞుడు!"

51:31

(ఇబ్రాహీమ్‌) అడిగాడు: "ఓ సందేశహరులారా (ఓ దేవదూతలారా)! అయితే మీరు వచ్చిన కారణమేమిటి?"

51:32

వారన్నారు: "వాస్తవానికి, మేము నేరస్థులైన జనుల వైపునకు పంపబడ్డాము.

51:33

"వారి మీద (కాల్చబడిన) మట్టి రాళ్ళను కురిపించటం కోసం!

51:34

"నీ ప్రభువు తరఫు నుండి గుర్తువేయ బడిన (రాళ్ళు); మితిమీరి ప్రవర్తించేవారి కొరకు!"

51:35

అప్పుడు మేము అందులో ఉన్న విశ్వాసులందరినీ బయటికి తీశాము

51:36

మేము అందు ఒక్క గృహం తప్ప! ఇతర విధేయుల (ముస్లింల) గృహాన్ని చూడలేదు.

51:37

మరియు బాధాకరమైన శిక్షకు భయ పడేవారి కొరకు, మేము అక్కడ ఒక సూచన (ఆయత్‌)ను వదలిపెట్టాము.

51:38

ఇక మూసా (గాథ)లో కూడ (ఒక సూచనవుంది) మేము అతనిని ఫిర్‌'ఔన్‌ వద్దకు స్పష్టమైన ప్రమాణంతో పంపినపుడు;

51:39

అతడు (ఫిర్‌'ఔన్‌) తన సభాసదులతో సహా మరలిపోతూ, ఇలా అన్నాడు: "ఇతడు మాంత్రికుడు లేదా పిచ్చివాడు!"

51:40

కావున మేము అతనిని మరియు అతని సైనికులను పట్టుకొని, వారందరినీ సముద్రంలో ముంచివేశాము మరియు దానికి అతడే నిందితుడు.

51:41

ఇక 'ఆద్‌ జాతివారిలో కూడా (ఒక సూచనవుంది): మేము వారిపై వినాశకరమైన గాలిని పంపినప్పుడు!

51:42

అది దేనిపైనయితే వీచిందో, దానిని క్షీణింపజేయకుండా వదలలేదు.

51:43

మరియు స'మూద్‌ జాతివారి గాథలో కూడా (ఒక సూచన ఉంది). వారితో: "కొంత కాలం మీరు సుఖసంతోషాలను అనుభ వించండి." అని అన్నాము.

51:44

అప్పుడు వారు తమ ప్రభువు ఆజ్ఞను ఉపేక్షించారు. కావున వారు చూస్తూ ఉండగానే ఒక పెద్ద పిడుగు వారి మీద విరుచుకుపడింది.

51:45

అప్పుడు వారికి లేచి నిలబడే శక్తి కూడా లేకపోయింది మరియు వారు తమను తాము కూడా కాపాడుకోలేకపోయారు.

51:46

మరియు దీనికి ముందు నూ'హ్ జాతివారిని కూడా (నాశనం చేశాము). నిశ్చయంగా, వారు కూడా అవిధేయులు.

51:47

మరియు ఆకాశాన్ని మేము (మా) చేతులతో నిర్మించాము. మరియు నిశ్చయంగా, మేమే దానిని విస్తరింపజేయగలవారము.

51:48

మరియు భూమిని మేము పరుపుగా చేశాము, మేమే చక్కగా పరిచేవారము!

51:49

మరియు మేము ప్రతిదానిని జంటలుగా సృష్టించాము, మీరు గ్రహించాలని.

51:50

"కావున మీరు అల్లాహ్‌ వైపునకు పరుగెత్తండి. నిశ్చయంగా, నేను (ము'హమ్మద్‌) ఆయన తరఫు నుండి మీకు స్పష్టంగా హెచ్చరిక చేసేవాడిని మాత్రమే!

51:51

"మరియు మీరు అల్లాహ్‌కు సాటిగా ఇతర దైవాన్ని నిలుపకండి! నిశ్చయంగా, నేను (ము'హమ్మద్‌) ఆయన తరఫు నుండి మీకు స్పష్టంగా హెచ్చరిక చేసేవాడిని మాత్రమే!"

51:52

ఇదే విధంగా, వారికి పూర్వం గడచిన వారి వద్దకు ఏ ప్రవక్త వచ్చినా వారు: "ఇతను మాంత్రికుడు లేదా పిచ్చివాడు." అని అనకుండా ఉండలేదు.

51:53

ఏమీ? దీనిని (ఇలా పలుకుటను) వారు ఒకరికొకరు వారసత్వంగా ఇచ్చుకున్నారా? అలా కాదు! అసలు వారు తలబిరుసుతనంతో ప్రవర్తించే జనం!

51:54

కావున నీవు వారి నుండి మరలిపో, ఇక నీపై ఎలాంటి నిందలేదు.

51:55

మరియు వారిని ఉపదేశిస్తూ వుండు, నిశ్చయంగా, ఉపదేశం విశ్వాసులకు ప్రయోజనకరమవుతుంది.

51:56

మరియు నేను జిన్నాతులను మరియు మానవులను సృష్టించింది, కేవలం వారు నన్ను ఆరాధించటానికే!

51:57

నేను వారి నుండి ఎలాంటి జీవనోపాధిని కోరటం లేదు మరియు వారు నాకు ఆహారం పెట్టాలని కూడా కోరటం లేదు.

51:58

నిశ్చయంగా, అల్లాహ్‌! ఆయన మాత్రమే ఉపాధి ప్రదాత, మహా బలవంతుడు, స్థైర్యం గలవాడు.

51:59

కావున నిశ్చయంగా, దుర్మార్గానికి పాల్పడినవారి పాపాలు వారి (పూర్వ) స్నేహితుల పాపాల వంటివే! కావున వారు నా (శిక్ష కొరకు) తొందరపెట్టనవసరం లేదు!

51:60

కావున సత్యతిరస్కారులకు వినాశం గలదు – వారికి వాగ్దానం చేయబడిన – ఆ దినమున!


**********