52:1

తూర్‌ పర్వతం సాక్షిగా!

52:2

వ్రాయబడిన గ్రంథం సాక్షిగా!

52:3

విప్పబడిన చర్మపత్రం మీద.

52:4

చిరకాల సందర్శనాలయం సాక్షిగా!

52:5

పైకెత్తబడిన కప్పు (అంతరిక్షం) సాక్షిగా!

52:6

ఉప్పొంగే సముద్రం సాక్షిగా!

52:7

నిశ్చయంగా, నీ ప్రభువు శిక్ష సంభవించ నున్నది.

52:8

దానిని తప్పించేవాడు ఎవ్వడూ లేడు.

52:9

ఆకాశాలు భయంకరంగా కంపించే రోజు!

52:10

మరియు పర్వతాలు దారుణంగా చలించినప్పుడు!

52:11

అప్పుడు, ఆ రోజు, అసత్యవాదులకు వినాశం ఉంది.

52:12

ఎవరైతే వృథామాటలలో కాలక్షేపం చేస్తూ ఉంటారో!

52:13

వారు నరకాగ్నిలోకి నెట్టుతూ త్రోయబడే రోజు;

52:14

(వారితో ఇలా అనబడుతుంది): "మీరు అసత్యమని నిరాకరిస్తూవుండిన నరకాగ్ని ఇదే!

52:15

"ఏమీ? ఇది మంత్రజాలమా? లేక దీనిని మీరు చూడలేకపోతున్నారా?

52:16

"ఇందులో మీరు కాలుతూ ఉండండి. దానికి మీరు సహనం వహించినా, సహనం వహించకపోయినా అంతా మీకు సమానమే! నిశ్చయంగా, మీ కర్మలకు తగిన ప్రతిఫలమే మీకు ఇవ్వబడుతున్నది."

52:17

నిశ్చయంగా, భయభక్తులు గలవారు స్వర్గవనాలలో సుఖసంతోషాలలో ఉంటారు.

52:18

వారి ప్రభువు వారికి ప్రసాదించిన వాటిని హాయిగా అనుభవిస్తూ ఉంటారు. మరియు వారి ప్రభువు వారిని భగభగ మండే నరకాగ్ని శిక్ష నుండి కాపాడాడు.

52:19

(వారితో ఇలా అనబడుతుంది): "మీరు చేస్తూ వుండిన కర్మలకు ఫలితంగా హాయిగా తినండి త్రాగండి!"

52:20

వారు వరుసగా వేయబడిన ఆసనాల మీద, దిండ్లకు ఆనుకొని కూర్చొని ఉంటారు. మరియు మేము అందమైన పెద్ద పెద్ద కన్నులుగల సుందరీమణులతో వారి వివాహం చేయిస్తాము.

52:21

మరియు ఎవరైతే విశ్వసిస్తారో మరియు వారి సంతానంవారు విశ్వాసంలో వారిని అనుస రిస్తారో! అలాంటివారిని వారి సంతానంతో (స్వర్గంలో) కలుపుతాము. మరియు వారి కర్మలలో వారికి ఏ మాత్రం నష్టం కలిగించము. ప్రతి వ్యక్తి తాను సంపాదించిన దానికి తాకట్టుగా ఉంటాడు.

52:22

మరియు మేము వారికి, వారు కోరే ఫలాలను మరియు మాంసాన్ని పుష్కలంగా ప్రసాదిస్తాము.

52:23

అందులో (ఆ స్వర్గంలో) వారు ఒకరి కొకరు (మధు) పాత్ర మార్చుకుంటూ ఉంటారు; దాన్ని (త్రాగటం) వల్ల వారు వ్యర్థపు మాటలు మాట్లాడరు మరియు పాపాలు చేయరు. (1/8)

52:24

మరియు దాచబడిన ముత్యాల వంటి బాలురు, వారి సేవ కొరకు వారి చుట్టు ప్రక్కలలో తిరుగుతూ ఉంటారు.

52:25

మరియు వారు ఒకరివైపుకొకరు మరలి పరస్పరం (తమ గతించిన జీవితాలను గురించి) మాట్లాడుకుంటూ ఉంటారు.

52:26

వారు ఇలా అంటారు: "వాస్తవానికి మనం ఇంతకుపూర్వం మన కుటుంబంవారి మధ్య ఉన్నప్పుడు (అల్లాహ్‌ శిక్షకు) భయ పడుతూ ఉండేవారము.

52:27

"కావున నిశ్చయంగా, అల్లాహ్‌ మన మీద కనికరం చూపాడు మరియు మమ్ము దహించే గాలుల శిక్ష నుండి కాపాడాడు.

52:28

"నిశ్చయంగా, మనం ఇంతకు పూర్వం ఆయననే ప్రార్థిస్తూ ఉండేవారము. నిశ్చయంగా, ఆయన మహోపకారి, అపార కరుణా ప్రదాత!"

52:29

కావున (ఓ ప్రవక్తా!) నీవు హితోపదేశం చేస్తూవుండు. నీ ప్రభువు అనుగ్రహం వల్ల నీవు జ్యోతిష్యుడవు కావు మరియు పిచ్చివాడవూ కావు.

52:30

లేదా? వారు: "ఇతను ఒక కవి, ఇతని వినాశకాలం కోసం మేము ఎదురు చూస్తున్నాము." అని అంటున్నారా?

52:31

వారితో ఇలా అను: "మీరు ఎదురు చూస్తూ ఉండండి, నిశ్చయంగా, నేను కూడా మీతోపాటు ఎదురుచూస్తూ ఉంటాను!"

52:32

ఏమీ? వారి బుద్ధులు వారికి ఇవే ఆజ్ఞాపిస్తున్నాయా? లేక వారు తలబిరుసు తనంగల జనులా?

52:33

ఏమీ? వారు: "ఇతనే, దీనిని (ఈ సందేశాన్ని) కల్పించుకున్నాడు." అని అంటున్నారా? అలా కాదు, వారు అసలు విశ్వసించదలుచుకోలేదు!

52:34

వారు సత్యవంతులే అయితే దీనివంటి ఒక వచనాన్ని (రచించి) తెమ్మను.

52:35

వారు ఏ (సృష్టికర్త) లేకుండానే సృష్టింప బడ్డారా? లేక వారే సృష్టికర్తలా?

52:36

లేక వారు ఆకాశాలను మరియు భూమిని సృష్టించారా? అలా కాదు, అసలు వారికి విశ్వాసం లేదు.

52:37

వారి దగ్గర నీ ప్రభువు కోశాగారాలు ఏవైనా ఉన్నాయా? లేక వారు వాటికి అధికారులా?

52:38

వారి దగ్గర నిచ్చెన ఏదైనా ఉందా? దానితో పైకెక్కి వారు (దేవదూతలమాటలు) వినటానికి? అలా అయితే! వారిలో ఎవడైతే విన్నాడో, అతనిని స్పష్టమైన నిదర్శనాన్ని తెమ్మను.

52:39

ఆయన (అల్లాహ్‌)కు కూతుళ్ళూ మరియు మీకేమో కుమారులా?

52:40

(ఓ ము'హమ్మద్‌!) నీవు వారితో ఏమైనా ప్రతిఫలం అడుగుతున్నావా? వారు ఋణభారంతో అణిగిపోవటానికి?

52:41

లేక వారి దగ్గర అగోచర విషయపు జ్ఞానముందా? వారు దానిని వ్రాసిపెట్టారా?

52:42

లేక వారేదైనా పన్నాగం పన్నదలచారా? కాని ఎవరైతే సత్యాన్ని తిరస్కరిస్తారో, వారే పన్నాగానికి గురి అవుతారు.

52:43

లేక వారికి అల్లాహ్‌ గాకుండా మరొక ఆరాధ్య దేవుడు ఉన్నాడా? వారు కల్పించే భాగస్వాములకు అల్లాహ్‌ అతీతుడు.

52:44

ఒకవేళ వారు ఆకాశపు ఒక తునకను రాలిపడటం చూసినా: "ఇవి దట్టమైన మేఘాలు!" అని అనేవారు.

52:45

కావున వారు తమ (తీర్పు) దినాన్ని దర్శించేవరకు వారిని వదిలిపెట్టు. అప్పుడు వారు భీతితో మూర్ఛపోయి పడిపోతారు.

52:46

ఆ రోజు వారి పన్నాగం వారికి ఏ మాత్రం పనికిరాదు. మరియు వారికి ఎలాంటి సహాయం కూడా లభించదు.

52:47

మరియు నిశ్చయంగా, దుర్మార్గానికి పాల్పడిన వారికి, ఇదేగాక మరొక శిక్ష కూడా ఉంది, కాని వారిలో చాలా మందికి అది తెలియదు.

52:48

కావున (ఓ ము'హమ్మద్‌!) నీవు, నీ ప్రభువు ఆజ్ఞ వచ్చేవరకు సహనం వహించు. నిశ్చయంగా, నీవు మా దృష్టిలో ఉన్నావు. మరియు నీవు నిద్ర నుండి లేచినపుడు నీ ప్రభువు పవిత్రతను కొనియాడు, ఆయన స్తోత్రం చెయ్యి.

52:49

మరియు రాత్రి వేళలో కూడా ఆయన పవిత్రతను కొనియాడు. మరియు నక్షత్రాలు అస్తమించే వేళలో కూడాను!


**********