86:1

ఆకాశం మరియు రాత్రి వేళ వచ్చే నక్షత్రం (అ'త్‌-'తారిఖ్‌) సాక్షిగా!

86:2

రాత్రి వేళ వచ్చేది (అ'త్‌-'తారిఖ్‌) అంటే ఏమిటో నీకు ఎలా తెలుస్తుంది?

86:3

అదొక అత్యంత ప్రకాశవంతమైన నక్షత్రం.

86:4

కనిపెట్టుకొని ఉండేవాడు (దేవదూత) లేకుండా ఏ వ్యక్తి కూడా లేడు.

86:5

కావున మానవుడు తాను దేనితో సృష్టించబడ్డాడో గమనించాలి!

86:6

అతడు విసర్జించబడే (చిమ్ముకుంటూ వెలువడే) ద్రవపదార్థంతో సృష్టించబడ్డాడు.

86:7

అది వెన్ను మరియు రొమ్ము ఎముకల మధ్యభాగం నుండి బయటికి వస్తుంది.

86:8

నిశ్చయంగా, ఆయన (సృష్టికర్త), అతనిని మరల బ్రతికించితేగల సామర్థ్యం గలవాడు!

86:9

ఏ రోజయితే రహస్యవిషయాల విచారణ జరుగుతుందో!

86:10

అప్పుడు అతనికి (మానవునికి) ఎలాంటి శక్తి ఉండదు మరియు ఏ సహాయ కుడునూ ఉండడు.

86:11

వర్షం కురిపించే ఆకాశం సాక్షిగా!

86:12

(చెట్లు మొలకెత్తేటప్పుడు) చీలిపోయే భూమి సాక్షిగా!

86:13

నిశ్చయంగా, ఇది (ఈ ఖుర్‌ఆన్‌, సత్యాసత్యాలను) వేరుపరచే వాక్కు (గీటురాయి).

86:14

మరియు ఇది వృథా కాలక్షేపానికి వచ్చినది కాదు.

86:15

(ఓ ము'హమ్మద్‌!) నిశ్చయంగా వారు (నీకు విరుద్ధంగా) కుట్ర పన్ను తున్నారు.

86:16

మరియు నేను కూడ పన్నాగం పన్నుతున్నాను.

86:17

కనుక నీవు సత్యతిరస్కారులకు కొంత వ్యవధి నివ్వు! వారి పట్ల మృదువుగా వ్యవహరించు.(1/2)


**********