81:1

సూర్యుడు (అంధకారంలో) చుట్టివేయ బడి కాంతిహీనుడైనప్పుడు!

81:2

మరియు నక్షత్రాలు (కాంతిని కోల్పోయి) రాలిపోవుప్పుడు!

81:3

మరియు పర్వతాలు కదిలించబడి నప్పుడు!

81:4

మరియు నిండు సూడిఒంటెలు, నిరపేక్షంగా వదిలివేయబడినప్పుడు!

81:5

మరియు క్రూరమృగాలన్నీ ఒకచోట సమకూర్చబడినప్పుడు!

81:6

మరియు సముద్రాలు ఉప్పొంగిపోయి నప్పుడు!

81:7

మరియు ఆత్మలు (శరీరాలతో) తిరిగి కలుపబడినప్పుడు!

81:8

మరియు సజీవంగా పాతిపెట్టడిన బాలిక ప్రశ్నించబడినప్పుడు:

81:9

ఏ అపరాధానికి తాను హత్యచేయ బడిందని?

81:10

మరియు కర్మపత్రాలు తెరువబడి నప్పుడు!

81:11

మరియు ఆకాశం ఒలిచివేయబడి నప్పుడు!

81:12

మరియు నరకాగ్ని మండించబడి నప్పుడు!

81:13

మరియు స్వర్గం దగ్గరకు తీసుకు రాబడినప్పుడు!

81:14

ప్రతిఆత్మ తాను చేసితెచ్చిన కర్మలను తెలుసుకుంటుంది.

81:15

అలాకాదు! నేను తొలగిపోయే నక్షత్రాల సాక్షిగా చెబుతున్నాను;

81:16

(ఏవైతే) వేగంగా తిరుగుతూ కనుమరు గవుతున్నాయో!

81:17

మరియు గడచిపోయే రాత్రి సాక్షిగా!

81:18

మరియు ప్రకాశించే ఉదయం సాక్షిగా!

81:19

నిశ్చయంగా, ఇది (ఈ ఖుర్‌ఆన్‌) గౌరవనీయుడైన సందేశహరుడు తెచ్చిన వాక్కు!

81:20

అతను (జిబ్రీల్‌) మహా బలశాలి, సింహాసన ('అర్ష్‌) అధిపతి సన్నిధిలో ఉన్నత స్థానం గలవాడు!

81:21

అతని ఆజ్ఞలు పాటింపబడతాయి మరియు (అతను) విశ్వసనీయుడు!

81:22

మరియు (ఓ ప్రజలారా!) మీ సహచరుడు పిచ్చివాడు కాడు!

81:23

మరియు వాస్తవంగా, అతను ఆ సందేశహరుణ్ణి (జిబ్రీల్‌ను) ప్రకాశవంతమైన దిఙ్మండలంలో చూశాడు.

81:24

మరియు అతను (ము'హమ్మద్‌) అగోచరజ్ఞానాన్ని ప్రజల నుండి దాచేవాడు కాడు.

81:25

మరియు ఇది (ఈ ఖుర్‌ఆన్‌) శపించ (బహిష్కరించ) బడిన షై'తాన్‌ వాక్కు కాదు.

81:26

మరి మీరు ఎటు పోతున్నారు?

81:27

ఇది (ఈ ఖుర్‌ఆన్‌) సర్వలోకాలకు ఒక హితోపదేశం.

81:28

మీలో, ఋజుమార్గంలో నడవదలచు కున్న ప్రతివాని కొరకు.

81:29

మరియు సర్వలోకాల ప్రభువైన అల్లాహ్‌ తలచనంత వరకు, మీరు తలచి నంత మాత్రాన ఏమీ కాదు. (1/4)


**********