102:1

(ఇహలోక) పేరాస మిమ్మల్ని ఏమరు పాటులో పడవేసింది;

102:2

మీరు గోరీలలోకి చేరేవరకు.

102:3

అలాకాదు! త్వరలోనే మీరు తెలుసు కుంటారు.

102:4

మరొకసారి (వినండి)! వాస్తవంగా, మీరు అతిత్వరలోనే తెలుసుకుంటారు.

102:5

ఎంతమాత్రము కాదు! ఒకవేళ మీరు నిశ్చితజ్ఞానంతో తెలుసుకొని ఉంటే (మీ వైఖరి ఇలాఉండేది కాదు).

102:6

నిశ్చయంగా, మీరు భగభగ మండే నరకాగ్నిని చూడగలరు!

102:7

మళ్ళీ అంటున్నాను! మీరు తప్పక దానిని (నరకాగ్నిని) నిస్సంకోచమైన దృష్టితో చూడగలరు!

102:8

అప్పుడు, ఆ రోజు మీరు, (ఈ జీవితంలో అనుభవించిన) సౌఖ్యాలను గురించి తప్పక ప్రశ్నించబడతారు!


**********