26:1

'తా-సీన్‌-మీమ్‌.

26:2

ఇవి స్పష్టమైన గ్రంథ సూచనలు (ఆయతులు).

26:3

(ఓ ము'హమ్మద్‌) వారు విశ్వసించ లేదనే బాధతో బహుశా నీవు నీ ప్రాణాలే కోల్పోతావేమో.

26:4

మేము కోరితే ఆకాశం నుండి వారిపై ఒక అద్భుత సంకేతాన్ని (ఆయత్‌ను) అవతరింప జేసి, దానికి వారి మెడలను నమ్రతతో వంగి పోయేలా చేసేవారము.

26:5

మరియు వారి వద్దకు అనంత కరుణామయుని వద్ద నుండి క్రొత్త సందేశం వచ్చినప్పుడల్లా, వారు దాని నుండి విముఖులు కాకుండా ఉండలేదు.

26:6

వాస్తవానికి, ఇప్పుడు వారు తిరస్క రించారు, కాని త్వరలోనే వారు ఎగతాళి చేస్తూ వచ్చిన దాని యథార్థ మేమిటో వారికి తెలిసిపోతుంది.

26:7

ఏమీ? వారు భూమివైపు చూడలేదా? మేము దానిలో ఎంత పుష్కలంగా శ్రేష్ఠమైన రకరకాల (జీవరాసుల్ని) పుట్టించామో?

26:8

నిశ్చయంగా, ఇందులో ఒక సూచన ఉంది. అయినా వారిలో చాలామంది విశ్వసించడం లేదు.

26:9

మరియు నిశ్చయంగా, నీ ప్రభువు కేవలం ఆయనే, సర్వశక్తిమంతుడు, అపార కరుణా ప్రదాత.

26:10

మరియు నీ ప్రభువు మూసాను ఇలా ఆదేశించిన విషయాన్ని వారికి జ్ఞాపకం చేయించు: "దుర్మార్గులైన జాతి ప్రజల వద్దకు వెళ్ళు;

26:11

"ఫిర్‌'ఔన్‌ జాతి వారి వద్దకు. ఏమీ? వారికి దైవభీతి లేదా?"

26:12

(మూసా) అన్నాడు: "ఓ నా ప్రభూ! వారు నన్ను అసత్యుడవని తిరస్కరిస్తా రేమోనని నేను భయపడుతున్నాను.

26:13

"నా హృదయం కుంచించుకు పోతోంది మరియు నా నాలుక తడబడుతోంది, కావున నీవు హారూన్‌ వద్దకు కూడా (వ'హీ) పంపు.

26:14

"మరియు వారి దగ్గర నా మీద ఒక నేరంమోపబడిఉన్నది, కావునవారు నన్ను చంపుతారేమోనని భయపడు తున్నాను."

26:15

(అల్లాహ్‌) సెలవిచ్చాడు: "అట్లు కానేరదు! మీరిద్దరూ మా సూచనలతో వెళ్ళండి. నిశ్చయంగా, మేము కూడా మీతో పాటు ఉండి సర్వమూ వింటూఉంటాము.

26:16

"కావున మీరిద్దరూ ఫిర్‌'ఔన్‌ వద్దకు వెళ్ళి అనండి: 'నిశ్చయంగా, మేము సర్వలోకాల పోషకుని సందేశహరులము.

26:17

" 'కావున ఇస్రాయీ'ల్‌ సంతతివారిని మావెంట పోనివ్వు.' "

26:18

(ఫిర్‌'ఔన్‌) అన్నాడు: "ఏమీ? మేము నిన్ను బాల్యంలో మాతోపాటు పోషించ లేదా? మరియు నీవు నీ వయస్సులోని అనేక సంవత్సరాలు మాతోపాటు గడిపావు కదా!

26:19

"అయినా నీవు హీనమైన ఆ పని చేశావు, కావున నీవు కృతఘ్నులలోని వాడవు!"

26:20

(మూసా) అన్నాడు: "నేను పొర పాటుగా ఆ పని చేశాను!

26:21

"ఆ పిదప మీకు భయపడి పారిపోయాను, కాని ఆ తరువాత నా ప్రభువు నాకు వివేకాన్ని ప్రసాదించి, నన్ను సందేశ హరులలో చేర్చుకున్నాడు.

26:22

"ఇక నీవు నాకు చేసిన ఆ ఉపకారానికి నన్ను ఎత్తిపొడిస్తే! నీవు మాత్రం ఇస్రాయీ'ల్‌ సంతతి వారినంతా బానిసలుగా చేసు కున్నావు కదా!"

26:23

(ఫిర్‌'ఔన్‌) అడిగాడు: "అయితే ఈ సర్వలోకాల ప్రభువు అంటే ఏమిటి?"

26:24

(మూసా) జవాబిచ్చాడు: "మీరు నమ్మేవారే అయితే! ఆయనే ఆకాశాలకూ మరియు భూమికీ మరియు వాటి మధ్య ఉన్న సమస్తానికీ ప్రభువు!"

26:25

(ఫిర్‌'ఔన్‌) తన చుట్టూ ఉన్న వారితో: "ఏమీ? మీరు వింటున్నారా?" అని ప్రశ్నించాడు.

26:26

(మూసా) అన్నాడు: "ఆయన (అల్లాహ్‌) మీ ప్రభువు మరియు మీ పూర్వికులైన మీ తాతముత్తాతల ప్రభువు కూడానూ!"

26:27

(ఫిర్‌'ఔన్‌) అన్నాడు: "మీ వద్దకు పంప బడిన మీ ఈ సందేశహరుడు నిశ్చయంగా, పిచ్చివాడే!"

26:28

(మూసా)అన్నాడు: "మీరు అర్థం చేసుకో గలిగితే! ఆయనే తూర్పూ పడమరలకూ మరియు వాటి మధ్య ఉన్న సమస్తానికీ ప్రభువు."

26:29

(ఫిర్‌'ఔన్‌) అన్నాడు: "నీవు నన్ను కాదని మరెవరినైనా ఆరాధ్యదైవంగా చేసు కుంటే నేను నిన్ను చెరసాలలో ఉన్నవారితో చేర్చుతాను."

26:30

(మూసా) అన్నాడు: "ఏమీ? నేను నీ వద్దకు ఒక స్పష్టమైన విషయాన్ని (సత్యాన్ని) తీసుకువచ్చిన తరువాత కూడానా?"

26:31

(ఫిర్‌'ఔన్‌) అన్నాడు: "నీవు సత్య వంతుడవే అయితే దానిని (ఆ అద్భుత సూచనను) చూపు!"

26:32

అప్పుడు (మూసా) తన చేతి కర్రను పడవేయగానే, అది ఒక స్పష్టమైన పెద్ద సర్పంగా మారిపోయింది.

26:33

తరువాత అతను (మూసా) తన చేతిని (చంక నుండి) వెలుపలికి తీయగానే, అది చూసేవారి యెదుట తెల్లగా ప్రకాశించ సాగింది!

26:34

(ఫిర్‌'ఔన్‌) తన చుట్టూ ఉన్న నాయకులతో అన్నాడు: "నిశ్చయంగా, ఇతనొక నేర్పుగల మాంత్రికుడు.

26:35

"ఇతను తన మంత్రజాలంతో మిమ్మల్ని మీ దేశంనుండి తరుమ గోరు తున్నాడు, అయితే మీ సలహా ఏమిటి?"

26:36

వారన్నారు: "అతనిని మరియు అతని సోదరుణ్ణి ఆపిఉంచు మరియు (మంత్ర గాళ్ళను) సమావేశపరచటానికి అన్ని నగరాలకు వార్తాహరులను పంపు;

26:37

"వారు నీ వద్దకు నేర్పుగల ప్రతి మాంత్రికుణ్ణి తెస్తారు."

26:38

ఈ విధంగా ఒక నియమిత రోజున ఒక నియమిత ప్రదేశంలో మాంత్రికులంతా సమావేశపరచబడ్డారు.

26:39

మరియు ప్రజలతో ఇలా ప్రశ్నించడం జరిగింది: "ఏమీ? మీరంతాసమావేశ మయ్యారా?

26:40

"ఒకవేళ మాంత్రికులు గెలుపొందితే మనమంతా వారిని అనుసరించాలి కదా!"

26:41

మాంత్రికులు వచ్చిన తరువాత ఫిర్‌'ఔన్‌తో అన్నారు: "మేము గెలుపొందితే నిశ్చయంగా మాకు బహుమాన ముంది కదా?"

26:42

(ఫిర్‌'ఔన్‌) అన్నాడు: "అవును! నిశ్చయంగా, అప్పుడు మీరు నా సన్నిహితులలో చేరుతారు!"

26:43

మూసా వారితో అన్నాడు: "మీరు విసరదలుచుకున్న దానిని విసరండి!"

26:44

అప్పుడు వారు తమ త్రాళ్ళను మరియు తమ కర్రలను విసిరి ఇలా అన్నారు: "ఫిర్‌'ఔన్‌ శక్తిసాక్షిగా! నిశ్చయంగా మేమే విజయం పొందుతాము."

26:45

ఆ తరువాత మూసా తన కర్రను పడవేయగా, తక్షణమే అది వారి బూటకపు కల్పనలను మ్రింగివేసింది.

26:46

అప్పుడు ఆ మాంత్రికులు సజ్దాలో పడ్డారు.

26:47

వారన్నారు: "మేము సర్వలోకాల ప్రభువును విశ్వసిస్తున్నాము.

26:48

"మూసా మరియు హారూన్‌ల ప్రభువును."

26:49

(ఫిర్‌'ఔన్‌) అన్నాడు: "నేను మీకు అనుమతి ఇవ్వకముందే మీరు ఇతనిని విశ్వసించారా? నిశ్చయంగా, ఇతడే మీ గురువు, మీకు జాలవిద్యను నేర్పినవాడు. సరే! ఇప్పుడే మీరు తెలుసుకుంటారు. నేను మీ వ్యతిరేక (ప్రతిపక్ష) దిశల చేతులను మరియు కాళ్ళను నరికిస్తాను మరియు మీరందరినీ సిలువపై ఎక్కిస్తాను."

26:50

(మాంత్రికులు) అన్నారు: "బాధ లేదు! నిశ్చయంగా, మేము మా ప్రభువు వద్దకే కదా మరలిపోయేది.

26:51

"నిశ్చయంగా, మా ప్రభువు మా పాపాలను క్షమిస్తాడని మేము ఆశిస్తున్నాము, ఎందు కంటే వాస్తవానికి అందరి కంటే ముందుగా విశ్వసించినవారం మేమే!" (3/8)

26:52

* మరియు మేము మూసాకు ఈ విధంగా దివ్యజ్ఞానం (వ'హీ) పంపాము: "నీవు నా దాసులను రాత్రివేళ తీసుకొని వెళ్లిపో నిశ్చయంగా, మీరు వెంబడించబడతారు."

26:53

తరువాత ఫిర్‌'ఔన్‌ అన్ని పట్టణాలకు వార్తాహరులను పంపాడు.

26:54

(ఇలా ప్రకటన చేయించాడు): "వాస్తవానికి వీరు (ఈ ఇస్రాయీ'ల్‌ సంతతి వారు) ఒక చిన్న తెగవారు మాత్రమే.

26:55

"మరియు నిశ్చయంగా, వారు మాకు చాలా కోపం తెప్పించారు;

26:56

"మరియు నిశ్చయంగా, మనం ఐకమత్యంతో ఉండి జాగరూకత చూపేవారము."

26:57

కావున మేము వారిని, తోటల నుండి మరియు చెలమల నుండి వెళ్ళగొట్టాము;

26:58

మరియు కోశాగారాల నుండి మరియు ఉన్నతమైన స్థానాల నుండి కూడా.

26:59

ఈవిధంగా! మేము ఇస్రాయీ'ల్‌ సంతతి వారిని, వాటికి వారసులుగా చేశాము.

26:60

అప్పుడు (ఫిర్‌'ఔన్‌ జాతి) వారు సూర్యోదయ కాలమున (ఇస్రాయీ'ల్‌ సంతతి) వారిని వెంబడించారు.

26:61

ఆ ఇరుపక్షాల వారు ఒకరినొకరు ఎదురు పడినప్పుడు, మూసా అనుచరులు అన్నారు: "నిశ్చయంగా మేము చిక్కి పోయాము!"

26:62

(మూసా) అన్నాడు: "అట్లు కానేరదు! నిశ్చయంగా, నా ప్రభువు నాతో ఉన్నాడు. ఆయన నాకు మార్గదర్శకత్వం చేస్తాడు (మార్గము చూపుతాడు)."

26:63

అప్పుడు మేము మూసాకు: "నీ చేతి కర్రతో సముద్రాన్ని కొట్టు!" అని వ'హీ ద్వారా తెలిపాము. అప్పుడది హటాత్తుగా చీలిపోయింది, దాని ప్రతి భాగం ఒక మహా పర్వతం మాదిరిగా అయిపోయింది.

26:64

మరియు అక్కడికి మేము రెండవ పక్షంవారిని సమీపింపజేశాము.

26:65

మరియు మూసాను మరియు అతనితో పాటు ఉన్నవారిని అందరినీ రక్షించాము.

26:66

ఆ తరువాత మిగతా వారినందరినీ ముంచివేశాము.

26:67

నిశ్చయంగా, ఇందులో ఒక సూచన ఉంది. అయినా వారిలో చాలా మంది విశ్వసించటం లేదు.

26:68

మరియు నిశ్చయంగా, నీ ప్రభువు కేవలం ఆయనే, సర్వశక్తిసంపన్నుడు, అపార కరుణాప్రదాత.

26:69

ఇక వారికి ఇబ్రాహీమ్‌ గాథను వినిపించు.

26:70

అతను తన తండ్రితో మరియు తన జాతివారితో: "మీరెవరిని ఆరాధిస్తున్నారు?" అని అడిగినపుడు;

26:71

వారన్నారు: "మేము విగ్రహాలను ఆరాధిస్తున్నాము మరియు మేము వాటికే ఎల్లప్పుడు భక్తులమై ఉంటాము."

26:72

(ఇబ్రాహీమ్‌) అన్నాడు: "మీరు వీటిని పిలిచినప్పుడు ఇవి మీ మొర ఆలకిస్తాయా?

26:73

"లేదా, మీకేమైనా మేలు చేయగలవా? లేదా హాని చేయగలవా?"

26:74

వారన్నారు: "అలాకాదు! మేము మా తండ్రితాతలను ఇలా చేస్తూఉండగా చూశాము."

26:75

అతను అన్నాడు: "ఏమీ? మీరు ఎప్పుడైనా ఆలోచించారా? మీరెవరిని ఆరాధిస్తున్నారో?

26:76

"మీరు గానీ మరియు మీ పూర్వీకులైన మీ తాతముత్తాతలు గానీ (ఆలోచించారా)?

26:77

"ఎందుకంటే! నిశ్చయంగా, ఇవన్నీ నా శత్రువులే! కేవలం ఆ సర్వలోకాల ప్రభువు తప్ప!

26:78

"ఆయనే నన్ను సృష్టించాడు. కాబట్టి ఆయనే నాకు మార్గదర్శకత్వం చేస్తాడు.

26:79

"ఆయనే నాకు తినిపించేవాడు మరియు త్రాగించేవాడు.

26:80

"మరియు నేను వ్యాధిగ్రస్తుడనైతే, ఆయనే నాకు స్వస్థతనిచ్చేవాడు.

26:81

"మరియు ఆయనే నన్ను మరణింప జేసేవాడు, తరువాత మళ్ళీ బ్రతికింపజేసే వాడు.

26:82

"మరియు ఆయనే తీర్పు దినమున నా తప్పులను క్షమిస్తాడని నేను ఆశిస్తున్నాను.

26:83

"మరియు ఓ నా ప్రభూ! నాకు వివేకాన్ని ప్రసాదించు మరియు నన్ను సద్వర్తనులలో కలుపు.

26:84

"మరియు తరువాత వచ్చే తరాల వారిలో నాకు మంచి పేరును ప్రసాదించు.

26:85

"మరియు సర్వసుఖాల స్వర్గానికి వారసులయ్యేవారిలో నన్ను చేర్చు.

26:86

"మరియు నా తండ్రిని క్షమించు. నిశ్చయంగా, అతడు మార్గభ్రష్టులలోని వాడే!

26:87

"మరియు అందరూ తిరిగి బ్రతికింప బడే రోజు నన్ను అవమానంపాలు చేయకు.

26:88

"ఏ రోజునైతే ధనసంపత్తులు గానీ, సంతానం గానీ పనికిరావో!

26:89

"కేవలం నిర్మలమైన హృదయంతో అల్లాహ్‌ సన్నిధిలో హాజరయ్యేవాడు తప్ప!"

26:90

మరియు ఆ రోజు) స్వర్గం దైవభీతి గలవారి దగ్గరకు తీసుకురాబడుతుంది.

26:91

మరియు నరకం మార్గం తప్పిన వారి ముందు పెట్టబడుతుంది.

26:92

మరియు వారితో అనబడుతుంది: "మీరు ఆరాధించేవారు (ఆ దైవాలు) ఇప్పుడు ఎక్కడున్నారు?

26:93

"అల్లాహ్‌ను వదలి (మీరు వాటిని ఆరాధించారు కదా)! ఏమీ? వారు మీకు సహాయం చేయగలరా? లేదా తమకు తామైనా సహాయం చేసుకోగలరా?"

26:94

అపుడు వారు మరియు (వారిని) మార్గం తప్పించిన వారు, అందు (నరకం) లోకి విసిరివేయబడతారు.

26:95

మరియు వారితో బాటు ఇబ్లీస్‌ సైనికులందరూ.

26:96

వారు పరస్పరం వాదించుకుంటూ ఇలా అంటారు:

26:97

"అల్లాహ్‌ సాక్షిగా! మేము స్పష్టమైన మార్గభ్రష్టత్వంలో పడిఉన్నాము.

26:98

"ఎప్పుడైతే మేము మిమ్మల్ని సర్వ లోకాల ప్రభువుతో సమానులుగా చేశామో!

26:99

"మరియు మమ్మల్ని మార్గభ్రష్టులుగా చేసింది కేవలం ఈ అపరాధులే.

26:100

"మాకిప్పుడు సిఫారసు చేసేవారు ఎవ్వరూ లేరు.

26:101

"మరియు ఏ ప్రాణ స్నేహితుడు కూడా లేడు.

26:102

"ఒకవేళ మళ్ళీ మరలిపోయే అవకాశం మాకు దొరికిఉంటే, మేము తప్ప కుండా విశ్వసించిన వారిలో చేరిపోతాము!"

26:103

నిశ్చయంగా, ఇందులో ఒక సూచన ఉంది. అయినా వారిలో చాలామంది విశ్వసించటం లేదు.

26:104

మరియు నిశ్చయంగా, నీ ప్రభువు కేవలం ఆయనే, సర్వశక్తిమంతుడు, అపార కరుణాప్రదాత.

26:105

నూ'హ్‌ జాతి, సందేశహరులను అసత్యవాదులని తిరస్కరించింది.

26:106

వారి సహోదరుడు నూ'హ్ వారితో ఇలా అన్నప్పుడు: "ఏమీ? మీకు దైవభీతి లేదా?

26:107

"నిశ్చయంగా,నేను మీవద్దకు పంప బడిన, విశ్వసనీయుడనైన సందేశహరుడను.

26:108

"కావున మీరు అల్లాహ్‌ యందు భయభక్తులు కలిగి ఉండండి మరియు నన్ను అనుసరించండి.

26:109

"నేను దాని కొరకు మీ నుండి ఎలాంటి ప్రతిఫలాన్ని అడగటం లేదు. నా ప్రతిఫలం కేవలం సర్వలోకాల ప్రభువు వద్దనే ఉన్నది.

26:110

"కావున మీరు అల్లాహ్‌ యందు భయభక్తులు కలిగి ఉండండి. మరియు నన్ను అనుసరించండి." (1/2)

26:111

వారన్నారు: "ఏమీ? మేము నిన్ను విశ్వసించాలా? నిన్ను కేవలం అధములైన వారే కదా అనుసరిస్తున్నది?"

26:112

(నూ'హ్‌) అన్నాడు: "వారేమి (పనులు) చేస్తూ ఉండేవారో నాకేంతెలుసు?

26:113

"వారి లెక్క కేవలం నా ప్రభువు వద్ద ఉంది. మీరిది అర్థంచేసుకుంటే ఎంత బాగుండేది.

26:114

"మరియు, నేను విశ్వసించే వారిని ధిక్కరించేవాడను కాను.

26:115

"నేను కేవలం స్పష్టంగా హెచ్చరిక చేసేవాడను మాత్రమే!"

26:116

వారన్నారు: "ఓ నూ'హ్‌! నీవు దీనిని మానుకోకపోతే, నీవు తప్పక రాళ్ళురువ్వి చంపబడతావు."

26:117

(నూ'హ్‌) అన్నాడు: "ఓ నా ప్రభూ! నా జాతి ప్రజలు నన్ను అసత్యుడవని తిరస్కరిస్తున్నారు.

26:118

"కావున నీవే నాకూ మరియు వారికీ మధ్య తీర్పుచేయి. మరియు నన్నూ మరియు నాతో పాటు ఉన్న విశ్వాసులనూ కాపాడు."

26:119

ఆ పిదప మేము అతనిని మరియు అతనితో పాటు నిండునావలో ఎక్కిఉన్న వారినందరినీ కాపాడాము.

26:120

ఆ తరువాత మిగతా వారినందరినీ ముంచివేశాము.

26:121

నిశ్చయంగా, ఇందులో ఒక సూచన ఉంది. అయినా వారిలో చాలామంది విశ్వసించడం లేదు.

26:122

నిశ్చయంగా, నీ ప్రభువు కేవలం ఆయనే, సర్వశక్తిమంతుడు, అపార కరుణా ప్రదాత.

26:123

'ఆద్‌ జాతి, సందేశహరులను అసత్యవాదులని తిరస్కరించింది.

26:124

వారి సహోదరుడు హూద్‌ వారితో ఇలా అన్నప్పుడు: "ఏమీ? మీకు దైవభీతి లేదా?

26:125

"నిశ్చయంగా,నేను మీవద్దకు పంప బడిన, విశ్వసనీయుడనైన సందేశహరుడను.

26:126

"కావున మీరు అల్లాహ్‌యందు భయభక్తులు కలిగి ఉండండి మరియు నన్ను అనుసరించండి.

26:127

"నేను దాని కొరకు మీ నుండి ఎలాంటి ప్రతిఫలాన్ని అడగటం లేదు. నా ప్రతిఫలం కేవలం సర్వలోకాల ప్రభువువద్దనే ఉంది.

26:128

"ఏమీ? మీరు కేవలం ఆడంబరానికి ప్రతి ఎత్తైన స్థలం మీద ఒక స్మారకాన్ని నిర్మిస్తారా?

26:129

"మరియు మీరు శాశ్వతంగా ఇక్కడే ఉండిపోతారన్నట్లు పెద్దపెద్ద కోటలు కడతారా?

26:130

"మరియు మీరు ఎవరినైనా పట్టుకుంటే, అతిక్రూరులై పట్టుకుంటారా?

26:131

"ఇకనైన మీరు అల్లాహ్‌ యందు భయ భక్తులు కలిగి ఉండండి మరియు నన్ను అనుసరించండి.

26:132

"మరియు మీకు తెలిసివున్న (మంచి) వస్తువులను, మీకు విస్తారంగా ఇచ్చిన ఆయన (అల్లాహ్‌) యందు భయభక్తులు కలిగి ఉండండి.

26:133

"ఆయన విస్తారంగా మీకు పశువులను మరియు సంతానాన్ని అనుగ్రహించాడు;

26:134

"మరియు తోటలను మరియు చెలమలను.

26:135

"నిశ్చయంగా, మీపై ఒక మహా దినమున (పడబోయే) శిక్షకు నేను భయపడుతున్నాను!"

26:136

వారన్నారు: "నీవు ఉపదేశించినా, ఉపదేశించకపోయినా మాకు అంతా సమానమే!

26:137

"ఇది మా పూర్వీకుల యొక్క ప్రాచీన ఆచారమే!

26:138

"మరియు మాకు ఎలాంటి శిక్ష విధించబడదు."

26:139

ఈ విధంగా, వారు అతనిని అసత్య వాదుడని తిరస్కరించారు. కావున మేము వారిని నశింపజేశాము. నిశ్చయంగా ఇందులో ఒక సూచన ఉంది. అయినా వారిలో చాలామంది విశ్వసించటం లేదు.

26:140

నిశ్చయంగా, నీ ప్రభువు కేవలం ఆయనే సర్వశక్తిమంతుడు, అపార కరుణాప్రదాత.

26:141

స'మూద్‌ జాతి, సందేశహరులను అసత్యవాదులని తిరస్కరించింది.

26:142

వారి సహోదరుడు 'సాలి'హ్‌ వారితో ఇలా అన్నప్పుడు: "ఏమీ? మీకు దైవభీతి లేదా?

26:143

"నిశ్చయంగా, నేను మీవద్దకు పంప బడిన, విశ్వసనీయుడనైన సందేశహరుడను.

26:144

"కావున మీరు అల్లాహ్‌ యందు భయ భక్తులు కలిగి ఉండండి మరియు నన్ను అనుసరించండి.

26:145

"నేను దాని కొరకు మీ నుండి ఎలాంటి ప్రతిఫలాన్ని అడగటం లేదు. నా ప్రతిఫలం కేవలం సర్వలోకాల ప్రభువువద్దనే ఉంది.

26:146

"ఏమీ? మీరిప్పుడు ఇక్కడ ఉన్న స్థితిలోనే సుఖశాంతులలో ఎల్లపుడూ వదలి వేయబడతారని అనుకుంటున్నారా?

26:147

"తోటలలో మరియు చెలమలలో!

26:148

"మరియు ఈ పొలాలలో, మాగిన పండ్లగుత్తులు గల ఖర్జూరపుచెట్ల మధ్య;

26:149

"మరియు మీరు కొండలను తొలిచి ఎంతో నేర్పుతో గృహాలను నిర్మిస్తూ ఉంటారనీ!

26:150

"అలా కాదు, అల్లాహ్‌ యందు భయభక్తులు కలిగిఉండండి మరియు నన్ను అనుసరించండి.

26:151

"మరియు మితిమీరి ప్రవర్తించే వారి ఆజ్ఞలను అనుసరించకండి.

26:152

"ఎవరైతే, భూమిలో కల్లోలం రేకెత్తి స్తున్నారో మరియు ఎన్నడూ సంస్కరణను చేపట్టరో!"

26:153

వారన్నారు: "నిశ్చయంగా, నీవు మంత్రజాలంతో వశపరచుకోబడ్డావు!

26:154

"నీవు కేవలం మా వంటి ఒక మానవు డవు మాత్రమే! కావున నీవు సత్య వంతుడవే అయితే, ఏదైనా అద్భుత సూచన తీసుకురా!"

26:155

(సాలిహ్‌) అన్నాడు: "ఇదిగో ఈ ఆడ ఒంటె. ఇది నీరుత్రాగే (దినం) మరియు మీరు నీరుత్రాగే దినం నిర్ణంచబడ్డాయి.

26:156

"దీనికి హాని కలిగించకండి. అలాచేస్తే ఒక మహాదినపు శిక్ష మిమ్మల్ని పట్టు కుంటుంది."

26:157

కాని వారు దాని వెనుక కాలి మోకాలి పెద్ద నరమును కోసి చంపారు, ఆ తరువాత వారు పశ్చాత్తాపపడుతూ ఉండిపోయారు.

26:158

కావున, వారిని శిక్ష పట్టుకుంది. నిశ్చయంగా, ఇందులో ఒక సూచన ఉంది. అయినా వారిలో చాలామంది విశ్వసించటం లేదు.

26:159

నిశ్చయంగా, నీ ప్రభువు కేవలం ఆయనే సర్వశక్తిమంతుడు, అపార కరుణా ప్రదాత.

26:160

లూ'త్‌ జాతి, సందేశహరులను అసత్య వాదులని తిరస్కరించింది.

26:161

వారి సహోదరుడు లూ'త్‌ వారితో ఇలా అన్నప్పుడు: "ఏమీ? మీకు దైవభీతి లేదా?

26:162

"నిశ్చయంగా, నేను మీవద్దకు పంప బడిన, విశ్వసనీయుడనైన సందేశహరుడను.

26:163

"కావున మీరు అల్లాహ్‌ యందు భయ భక్తులు కలిగిఉండండి మరియు నన్ను అనుసరించండి.

26:164

"నేను దాని కొరకు మీ నుండి ఎలాంటి ప్రతిఫలాన్ని అడగటం లేదు. నా ప్రతిఫలం కేవలం సర్వలోకాల ప్రభువు వద్దనే ఉన్నది.

26:165

"(ప్రకృతికి విరుధ్ధంగా) సర్వ ప్రాణులలో కెల్లా మీరే పురుషుల వద్దకు పోతారేమిటీ?

26:166

"మీ ప్రభువు, మీ కొరకు సహవాసులు (అ'జ్వాజ్‌)గా పుట్టించిన వారిని విడిచిపెడు తున్నారేమిటి? అలాకాదు, మీరు హద్దుమీరి ప్రవర్తించే జాతి వారు!"

26:167

(దానికి) వారన్నారు: "ఓ లూ'త్‌! ఇక నీవు మానుకోకపోతే నీవు దేశంనుండి బహిష్కరించబడినవారిలో చేరుతావు!"

26:168

(లూ'త్‌) అన్నాడు: "నిశ్చయంగా, మీ ఈ చేష్టను అసహ్యించుకునే వారిలో నేనూ ఉన్నాను."

26:169

(ఇలా ప్రార్థించాడు): "ఓ నా ప్రభూ! నన్నూ మరియు నా కుటుంబం వారినీ వీరి చేష్టనుండి కాపాడు."

26:170

కావున మేము అతనిని మరియు అతని కుటుంబం వారినందరినీ కాపాడాము

26:171

వెనుక ఉండిపోయిన వారిలో కలసి పోయిన ముసలామె తప్ప–

26:172

ఆ తరువాత, మిగతా వారిని నిర్మూలించాము.

26:173

వారిపై ఒక వర్షాన్ని కురిపించాము. అది (ముందు) హెచ్చరించబడిన వారిపై (కురిపించబడ్డ) అతి భయంకరమైన వర్షం.

26:174

నిశ్చయంగా, ఇందులో ఒక సూచన ఉంది. అయినా వారిలో చాలా మంది విశ్వసించడం లేదు.

26:175

మరియు నిశ్చయంగా, నీ ప్రభువు కేవలం ఆయనే, సర్వశక్తిమంతుడు, అపార కరుణాప్రదాత.

26:176

వన (అ'య్‌కహ్‌) వాసులు సందేశ హరులను అసత్యవాదులని తిరస్కరించారు.

26:177

షు'ఐబ్‌ వారితో ఇలా అన్నాడు: "ఏమీ? మీకు దైవభీతి లేదా?

26:178

"నిశ్చయంగా, నేను మీవద్దకు పంప బడిన, విశ్వసనీయుడనైన సందేశహరుడను.

26:179

"కావున మీరు అల్లాహ్‌యందు భయభక్తులు కలిగిఉండండి మరియు నన్ను అనుసరించండి!

26:180

"నేను దాని కొరకు మీ నుండి ఎలాంటి ప్రతిఫలం అడగటంలేదు. నా ప్రతిఫలం కేవలం సర్వలోకాల ప్రభువు వద్దనే ఉన్నది. (5/8)

26:181

"మీరు (ఇచ్చినపుడు) సరిగ్గా కొలిచి ఇవ్వండి. నష్టపరిచే వారిలో చేరకండి!

26:182

"త్రాసుతో సరిసమానంగా తూచండి.

26:183

"ప్రజలకు వారి వస్తువులను తగ్గించి ఇవ్వకండి. భూమిలో కల్లోలం రేకెత్తిస్తూ దౌర్జన్యపరులుగా ప్రవర్తించకండి.

26:184

"మిమ్మల్ని మరియు మీకు పూర్వం గతించిన తరాల వారిని సృష్టించిన ఆయన (అల్లాహ్‌) యందు భయభక్తులు కలిగి ఉండండి."

26:185

వారన్నారు: "నిశ్చయంగా, నీవు మంత్రజాలంతో వశపరచుకోబడ్డావు!

26:186

"నీవు కేవలం మా వంటి ఒక మానవుడవు మాత్రమే! నిశ్చయంగా, మేము నిన్ను అసత్యవాదులలో ఒకనిగా పరిగణిస్తున్నాము!

26:187

"నీవు సత్యవంతుడవే అయితే ఆకాశం యొక్క ఒక తునకను మాపై పడవేయి."

26:188

(షు'ఐబ్‌) అన్నాడు: "మీరు చేసేది నా ప్రభువుకు బాగా తెలుసు!"

26:189

కాని, వారు అతనిని అసత్య వాదుడని తిరస్కరించారు, కావున, వారిపై ఛాయాకృత ఉపద్రవం (మేఘాల శిక్ష) వచ్చిపడింది. నిశ్చయంగా, అదొక భయంకరమైన దినపు శిక్ష!

26:190

నిశ్చయంగా, ఇందులో ఒక సూచన ఉంది. అయినా వారిలో చాలామంది విశ్వసించటం లేదు.

26:191

మరియు నిశ్చయంగా, నీ ప్రభువు కేవలం ఆయనే, సర్వశక్తిమంతుడు, అపార కరుణాప్రదాత.

26:192

మరియు నిశ్చయంగా, ఇది సర్వ లోకాల ప్రభువు అవతరింపజేసిన (గ్రంథం).

26:193

దీనిని నమ్మదగిన ఆత్మ (రూ'హుల్‌ అమీన్‌) అవతరింపజేశాడు;

26:194

నీ హృదయం మీద, నీవు హెచ్చరిక చేసేవారిలో చేరిపోవాలని;

26:195

స్పష్టమైన అరబ్బీ భాషలో!

26:196

నిశ్చయంగా, దీని (ప్రస్తావన) పూర్వ దివ్యగ్రంథాలలో ఉంది.

26:197

ఇస్రాయీ'ల్‌ సంతతి వారిలోని విద్వాంసులు ఈ విషయాన్ని ఒప్పు కోవటం వారికొక సూచనగా సరిపోదా?

26:198

ఒకవేళ మేము దీనిని 'అరబ్‌ కాని వానిపై అవతరింపజేసి ఉంటే!

26:199

అతను దానిని వారికి చదివి వినిపించినా, వారు దానిని విశ్వసించేవారు కారు.

26:200

ఈ విధంగా, మేము దీనిని (తిరస్కారాన్ని) అపరాధుల హృదయాల లోనికి దిగిపోయేలా చేశాము.

26:201

కఠినశిక్షను చూడనంతవరకు వారు దీనిని విశ్వసించరు.

26:202

అది వారికి తెలియకుండానే అకస్మాత్తుగా వచ్చిపడుతుంది.

26:203

అప్పుడు వారంటారు: "ఏమీ? మాకు కొంత వ్యవధి ఇవ్వబడుతుందా?"

26:204

ఏమీ? మా శిక్ష శీఘ్రంగా రావలెనని వారు కోరుతున్నారా?

26:205

చూశావా? మేము కొన్ని సంవత్సరాలు వారికి (ఈ జీవితంలో) సుఖ సంతోషాలతో గడిపే వ్యవధినిచ్చినా!

26:206

తరువాత వాగ్దానం చేయబడినది (శిక్ష) వారిపైకి వచ్చినపుడు;

26:207

వారు అనుభవిస్తూ ఉండిన సుఖ సంతోషాలు వారికేమీ పనికిరావు.

26:208

మరియు – హెచ్చరిక చేసేవారిని (ప్రవక్తలను) పంపనిదే – మేము ఏ నగరాన్ని కూడా నాశనం చేయలేదు!

26:209

హితబోధనివ్వటానికి; మేము ఎన్నడూ అన్యాయస్థులముగా ప్రవర్తించ లేదు.

26:210

మరియు దీనిని (ఈ దివ్య గ్రంథాన్ని) తీసుకొని క్రిందికి దిగిన వారు షై'తానులు కారు.

26:211

మరియు అది వారికి తగినది కాదు; వారది చేయలేరు.

26:212

వాస్తవానికి, వారు దీనిని వినకుండా దూరంగా ఉంచబడ్డారు.

26:213

కావున అల్లాహ్‌తోపాటు మరొక ఆరాధ్య దైవాన్ని వేడుకోకు, అలాచేస్తే నీవు కూడా శిక్షింపబడేవారిలో చేరిపోతావు.

26:214

మరియు నీ దగ్గరి బంధువులను హెచ్చరించు;

26:215

విశ్వాసులలో నిన్ను అనుసరించే వారిపై నీ కనికరపు రెక్కలను చాపు.

26:216

ఒకవేళ వారు నీపట్ల అవిధేయత చూపితే వారితో అను: "మీరు చేసే కార్యాలకు నేను బాధ్యుడను కాను."

26:217

మరియు ఆ సర్వశక్తిమంతుడు, అపార కరుణాప్రదాత మీద నమ్మకం ఉంచుకో!

26:218

ఆయన నీవు నిలిచినపుడు, నిన్ను చూస్తున్నాడు.

26:219

మరియు సాష్టాంగం (సజ్దా) చేసే వారితో, నీ రాకపోకడలను కూడా!

26:220

నిశ్చయంగా, ఆయనే సర్వం వినేవాడు, సర్వజ్ఞుడు.

26:221

షై'తాన్‌లు ఎవరిపై దిగుతారో నేను మీకు తెలుపనా?

26:222

వారు అసత్యవాదులైన పాపాత్ముల పై దిగుతారు;

26:223

గాలి వార్తలను చెవులలో ఊదుతారు; మరియు వారిలో చాలా మంది అసత్యవాదులే!

26:224

మరియు మార్గభ్రష్టులే కవులను అనుసరిస్తారు.

26:225

ఏమీ? నీకు తెలియదా? నిశ్చయంగా వారు (కవులు) తమ కవిత్వంలో ప్రతి విషయాన్ని ఉద్దేశ రహితంగా (ప్రశంసిస్తూ) ఉంటారని;

26:226

మరియు నిశ్చయంగా, వారు తాము ఆచరించని దానిని చెప్పుకుంటారని;

26:227

కాని, (వారిలో) విశ్వసించి, సత్కార్యాలు చేస్తూ, అల్లాహ్‌ను అమితంగా స్మరించే వారూ మరియు – తమకు అన్యాయం జరిగినప్పుడే – ప్రతీకార చర్య తీసుకునేవారు తప్ప! అన్యాయం చేసేవారు తమ పర్యవసానం ఏమిటో త్వరలో తెలుసుకోగలరు. (3/4)


**********