94:1

(ఓ ము'హమ్మద్‌!) ఏమీ? మేము నీ కొరకు నీ హృదయాన్ని తెరువలేదా?

94:2

మరియు మేము నీ భారాన్ని నీ పై నుండి దించివేయలేదా?

94:3

ఏదైతే నీ వెన్నును విరుస్తూ ఉండిందో?

94:4

మరియు నీపేరుప్రతిష్ఠను పైకెత్త లేదా?

94:5

నిశ్చయంగా, ఎల్లప్పుడు కష్టంతోపాటు సుఖం కూడా ఉంటుంది;

94:6

నిశ్చయంగా కష్టంతోపాటు సుఖం కూడా ఉంటుంది.

94:7

కావున నీకు తీరిక లభించినప్పుడు ఆరాధనలో నిమగ్నుడవైపో!

94:8

మరియు నీ ప్రభువునందే ధ్యానం నిలుపు.


**********