37:1

వరుసగా బారులు తీరి నిలుచున్న వారి (దైవదూతల) సాక్షిగా!

37:2

మేఘాలను నడిపించే వారి (దైవ దూతల) సాక్షిగా!

37:3

ఈ ఉపదేశాన్ని (ఖుర్‌ఆన్‌ను, అల్లాహ్‌ దగ్గరి నుండి మానవులకు) తెచ్చే వారి (దైవదూతల) సాక్షిగా!

37:4

నిశ్చయంగా, మీ ఆరాధ్యదైవం కేవలం ఆయన (అల్లాహ్‌) ఒక్కడే!

37:5

ఆకాశాలు మరియు భూమి మరియు వాటి మధ్యనున్న వాటి ప్రభువు మరియు సూర్యోదయ (తూర్పు) స్థలాలకు ప్రభువు.

37:6

నిశ్చయంగా, మేము భూలోకానికి దగ్గరి ఆకాశాన్ని నక్షత్రసముదాయాలతో అలంక రించాము;

37:7

మరియు ధిక్కారి అయిన ప్రతి షై'తాన్‌ నుండి కాపాడటానికి;

37:8

ఇక వారు (షై'తాన్‌లు), ఉన్నత స్థానాలలో ఉన్న నాయకుల (దైవదూతల) మాటలు వినలేరు మరియు వారు ప్రతి దిక్కు నుండి తరుమబడుతూ ఉంటారు.

37:9

(ఎందు కంటే) వారు (షై'తాన్‌లు) బహిష్కరించబడ్డారు. మరియు వారికి నిరంతరమైన శిక్ష ఉంది.

37:10

కాని, ఎవడైనా (ఏ షై'తానైనా), దేనినైనా ఎగురవేసుకొని పోతున్నట్లైతే, మండే అగ్నిజ్వాల అతనిని వెంబడిస్తుంది.

37:11

అయితే వారిని అడగండి: "ఏమీ? వారు (మానవులు) దృఢమైన సృష్టా! లేక, మేము సృష్టించింది (ఈ సృష్టి దృఢమైనదా)?" నిశ్చయంగా, మేము వారిని జిగట మట్టి ('తీనిల్లా'జిబ్‌)తో సృష్టించాము.

37:12

వాస్తవానికి, నీవైతే ఆశ్చర్యపడు తున్నావు, కాని వారు ఎగతాళి చేస్తున్నారు.

37:13

మరియు వారికి ఉపదేశమిచ్చి నపుడు, వారు దానిని స్వీకరించరు.

37:14

మరియు వారొక సంకేతాన్ని చూసి నప్పుడు, దానిని ఎగతాళి చేస్తారు.

37:15

మరియు వారిలా అంటారు: "ఇది స్పష్టమైన మంత్రజాలం మాత్రమే!

37:16

"ఏమిటి? మేము మరణించి మట్టిగా, ఎముకలుగా (అస్తిపంజరంగా) మారిపోయిన తరువాత కూడా మరల సజీవులుగా లేపబడతామా?

37:17

"ఏమిటి? మరియు పూర్వీకులైన మా తాతముత్తాతలు కూడానా?"

37:18

వారితో ఇలాఅను: "అవును! అప్పుడు మీరు అధమమైనవారు అవుతారు."

37:19

నిశ్చయంగా, అది ఒక పెద్ద ధ్వని మాత్రమే (రెండవ బాకా), అప్పుడు వారు (లేచి) చూస్తూ ఉండిపోతారు.

37:20

మరియు వారు ఇలాఅంటారు: "అయ్యో! మా దౌర్భాగ్యం! ఇదే ఆ తీర్పుదినం."

37:21

(అప్పుడు వారితో ఇలా అనబడు తుంది): "మీరు అబద్ధమని తిరస్కరిస్తూ ఉండే న్యాయవిచారణ దినం ఇదే!" (1/4)

37:22

(దైవదూతలతో ఇలా అనబడు తుంది): 'ఆ దుర్మార్గులను సమావేశపర చండి! మరియు వారి సహవాసులను మరియు వారు ఆరాధిస్తూ ఉన్నవారిని

37:23

"అల్లాహ్‌ను కాదని – తరువాత వారందరికీ ప్రజ్వలించే నరకాగ్ని మార్గాన్ని చూపండి;

37:24

"మరియు వారిని అక్కడ నిలబెట్టండి. వాస్తవానికి వారిని ప్రశ్నించవలసి ఉంది.

37:25

"మీకేమైంది? మీరు పరస్పరం ఎందుకు సహాయం చేసుకోవటంలేదు?"

37:26

అలా కాదు! ఆ రోజు వారు తమను తాము అల్లాహ్‌కు అప్పగించుకుంటారు.

37:27

మరియు వారు ఒకరి వైపునకు మరొకరు మరలి ఇలా ప్రశ్నించుకుంటారు.

37:28

కొందరు అంటారు: "మీరు మా వద్దకు (మమ్మల్ని మోసగించటానికి) మా కుడి వైపు నుండి వచ్చేవారు!"

37:29

ఇతరులు ఇలా జవాబిస్తారు: "అలా కాదు, మీఅంతట మీరే విశ్వసించేవారు కాదు.

37:30

"మాకు మీపై ఎలాంటి అధికారం ఉండేది కాదు. అలా కాదు! మీరే తలబిరుసుతనం చూపేవారు.

37:31

"కావున, ఇప్పుడు మన ప్రభువు వాక్కు మనపై పూర్తి అయ్యింది. నిశ్చయంగా మనమంతా (శిక్షను) రుచి చూడగలము.

37:32

"కావున మేము మిమ్మల్ని తప్పు దారిలో పడవేశాము, నిశ్చయంగా మేము కూడా మార్గభ్రష్టులమై ఉంటిమి!"

37:33

అప్పుడు నిశ్చయంగా, వారందరూ ఆ రోజు, శిక్షలో భాగస్వాములవుతారు.

37:34

నిశ్చయంగా, మేము అపరాధులతో ఇదే విధంగా ప్రవర్తిస్తాము.

37:35

వాస్తవానికి, వారితో: "అల్లాహ్‌ తప్ప మరొక ఆరాధ్యదైవం లేడు."అని అన్నప్పుడు, వారు దురహంకారం చూపేవారు.

37:36

మరియు వారు ఇలా అనేవారు: "ఏమిటి? మేము ఒక పిచ్చికవి కొరకు మా ఆరాధ్య దైవాలను త్యజించాలా?"

37:37

వాస్తవానికి, అతను (ము'హమ్మద్‌) సత్యాన్ని తీసుకొనివచ్చాడు. మరియు అతను (తనకు పూర్వం వచ్చిన) ప్రవక్తలను సత్యవంతులని ధృవపరచాడు.

37:38

నిశ్చయంగా, మీరు బాధాకరమైన శిక్షను రుచి చూడగలరు;

37:39

మరియు మీకు, మీరు చేస్తూఉండిన కర్మలకు తగిన ఫలితం తప్ప, మరేమీ ఇవ్వబడదు

37:40

ఎన్నుకోబడిన అల్లాహ్‌ దాసులకు తప్ప.

37:41

అలాంటి వారి కొరకు వారికి తెలిసి ఉన్న జీవనోపాధి ఉంది;

37:42

అన్నిరకాల ఫలాలు. మరియు వారు ఆదరించబడతారు;

37:43

పరమ సుఖాలు గల స్వర్గవనాలలో;

37:44

ఆసనాల మీద ఒకరికొకరు ఎదు రెదురుగా కూర్చొని ఉంటారు;

37:45

వారి మధ్య ప్రవహించే చెలమల నుండి, పానీయపు (మధు) పాత్రలు త్రిప్పబడు తుంటాయి;

37:46

అది తెల్లగా (మెరిసిపోతూ) త్రాగే వారికి ఎంతో రుచికరమైనదిగా ఉంటుంది;

37:47

దానివల్ల వారికి ఎలాంటి బాధా కలుగదు మరియు వారు తమ తెలివినీ పోగొట్టుకోరు.

37:48

మరియు వారి దగ్గర, శీలవతులైన తమ చూపులను నిగ్రహించుకునే, అందమైన కళ్ళుగల స్త్రీలు ఉంటారు.

37:49

వారు దాచబడిన గ్రుడ్లవలే (కోమలంగా) ఉంటారు.

37:50

అప్పుడు వారు ఒకరివైపుకొకరు మరలి, పరస్పరం ఇలా ప్రశ్నించుకుంటారు.

37:51

వారిలో ఒకడంటాడు: "వాస్తవానికి (భూలోకంలో) నాకొక స్నేహితుడు (ఖరీనున్‌) ఉండేవాడు;

37:52

"అతడు నన్ను ఇలా అడిగేవాడు: 'ఏమీ? నీవు కూడా (పునరుత్థానం) నిజమేనని నమ్మేవారిలో ఒకడివా?

37:53

'ఏమీ? మనం చనిపోయి మట్టిగా ఎముకలుగా మారిపోయిన తరువాత కూడా నిశ్చయంగా మనకు ప్రతిఫలమనేది ఉంటుందా?' "

37:54

అతడు ఇంకా ఇలా అంటాడు: "ఏమీ? మీరు అతడిని చూడదలచుకున్నారా?"

37:55

తరువాత అతడు తొంగిచూసి, అతడిని (తన పూర్వ స్నేహితుణ్ణి) భగభగ మండే నరకాగ్ని మధ్యలో చూస్తాడు.

37:56

అతడితో (ఆ స్నేహితునితో), అతడు అంటాడు: "అల్లాహ్‌ సాక్షిగా! నీవు నన్ను నాశనం చేసి ఉండేవాడివే!

37:57

"ఒకవేళ నా ప్రభువు అనుగ్రహమే లేకున్నట్లయితే! నేను కూడా (నరకానికి) హాజరు చేయబడినవారిలో చేరిపోయేవాడిని."

37:58

(తరువాత ఆ స్వర్గవాసి తన సహచరులతో అంటాడు): "ఏమీ? ఇక మనం మరల చనిపోము కదా?

37:59

"మన మొదటి (భూలోక) మరణం తప్ప! మనకు ఇక ఎలాంటి శిక్ష పడదు కదా?"

37:60

నిశ్చయంగా, ఇదే ఆ గొప్ప సాఫల్యం (విజయం).

37:61

ఇలాంటి (స్థానం) పొందటానికి పాటు పడేవారు పాటుపడాలి.

37:62

ఏమీ? ఇలాంటి ఆతిథ్యం మేలైనదా? లేక జముడు ఫలపు ఆతిథ్యమా?

37:63

నిశ్చయంగా, మేము దానిని, దుర్మార్గుల కొరకు ఒక పరీక్షగా చేశాము.

37:64

నిశ్చయంగా, అది నరకపు అడుగు భాగం నుండి మొలిచే ఒక చెట్టు;

37:65

దాని మొగ్గలు షై'తానుల తలలవలే ఉంటాయి.

37:66

నిశ్చయంగా, వారు దాని నుంచే తింటారు మరియు దానితోనే తమ కడుపులు నింపు కుంటారు.

37:67

తరువాత నిశ్చయంగా, దాని మీద వారికి త్రాగటానికి సలసల కాగే పానీయం మాత్రమే ఉంటుంది.

37:68

ఆ తరువాత నిశ్చయంగా, వారి మరలింపు కేవలం భగభగ మండే నరకాగ్ని వైపునకే అవుతుంది.

37:69

నిశ్చయంగా, అప్పుడు వారు తమ తండ్రి-తాతలు, మార్గభ్రష్టత్వంలో ఉండే వారని కనుగొంటారు!

37:70

మరియు తాము కూడా వారి అడుగు జాడలను అనుసరించటానికి త్వరపడుతూ ఉండేవారమని!

37:71

మరియు వాస్తవానికి వారి పూర్వీకులు కూడా చాలామంది మార్గభ్రష్టులుగానే ఉండేవారు.

37:72

మరియు వాస్తవానికి మేము వారి వద్దకు హెచ్చరిక చేయటానికి (సందేశ హరులను) పంపి ఉన్నాము.

37:73

ఇక చూడు! హెచ్చరిక చేయబడిన వారి పర్యవసానం ఎలా ఉండిందో!

37:74

ఎన్నుకోబడిన అల్లాహ్‌ దాసులు తప్ప!

37:75

మరియు వాస్తవంగా, నూ'హ్‌ మమ్మల్ని వేడుకున్నాడు. ఎందుకంటే, మేము (ప్రార్థనలకు) ప్రత్యుత్తరమిచ్చే వారిలో సర్వోత్తములము.

37:76

మరియు మేము అతనిని మరియు అతని కుటుంబం వారిని మహావిపత్తు (జలప్రళయం) నుండి కాపాడాము.

37:77

మరియు అతని సంతతి వారిని మాత్రమే మిగిలి ఉండేటట్లు చేశాము.

37:78

మరియు తరువాత వచ్చేవారిలో అతని కీర్తిని (పేరు ప్రతిష్ఠను) నిలిపాము.

37:79

సర్వలోకాలలో నూ'హ్‌కు శాంతి కలుగు గాక (సలాం)!

37:80

నిశ్చయంగా, మేము సజ్జనులకు ఈ విధంగా ప్రతిఫలం ఇస్తూ ఉంటాము.

37:81

నిశ్చయంగా, అతను మా విశ్వాసులైన దాసులలోని వాడు.

37:82

తరువాత మేము ఇతరులను ముంచివేశాము. (3/8)

37:83

మరియు నిశ్చయంగా, అతనిని అనుసరించిన వారిలో ఇబ్రాహీమ్‌ ఒకడు.

37:84

అతను తన ప్రభువు సాన్నిధ్యానికి నిర్మల హృదయంతో వచ్చి;

37:85

అతను తన తండ్రి మరియు తన జాతి వారితో ఇలా అన్నాడు: "మీరు దేనిని ఆరాధిస్తున్నారు?

37:86

"ఏమీ? మీరు అల్లాహ్‌ను వదలి మిథ్య (బూటక) దైవాలను (ఆరాధించ) గోరుతున్నారా?

37:87

"అయితే సర్వలోకాల ప్రభువును గురించి మీ అభిప్రాయమేమిటి?"

37:88

ఆ తరువాత, అతను నక్షత్రాల వైపుకు తన దృష్టి సారించాడు;

37:89

అప్పుడు అతను ఇలా అన్నాడు: "నిశ్చయంగా, నా ఆరోగ్యం బాగులేదు."

37:90

కావున వారు అతనిని వదలిపెట్టి వెళ్ళిపోయారు.

37:91

తరువాత అతను మెల్లగా వారి దేవతల (విగ్రహాల) దగ్గరికి వెళ్ళి ఇలా అన్నాడు: "మీరు తినటం లేదేమిటి?

37:92

"మీకేమైంది? మీరెందుకు మాట్లాడరు?"

37:93

తరువాత అతను వాటి వద్దకు వెళ్ళి తన కుడి చేతితో వాటిని పగులగొట్టాడు.

37:94

అప్పుడు, వారు (ప్రజలు) అతని దగ్గరకు త్వరత్వరగా వచ్చారు.

37:95

అతను (ఇబ్రాహీమ్‌) వారితో అన్నాడు: "ఏమీ? మీరు చెక్కిన వాటినే మీరు ఆరాధిస్తారా?

37:96

"వాస్తవానికి, మిమ్మల్ని మరియు మీరు (చెక్కి) చేసిన వాటిని సృష్టించింది అల్లాహ్‌యే కదా!"

37:97

వారు (పరస్పరం ఇలా చెప్పు కున్నారు): "ఇతని కొరకు ఒక (అగ్ని) గుండం నిర్మించి, తరువాత ఇతనిని ఆ భగభగ మండే అగ్నిలో పడవేయండి!"

37:98

కావున, వారు అతనికి విరుధ్ధంగా పన్నాగాలు పన్నారు, కాని మేము వారిని కించపరచాము.

37:99

మరియు అతను (ఇబ్రాహీమ్‌) అన్నాడు: "నిశ్చయంగా, నేను నా ప్రభువు (తీసుకొని వెళ్ళే) వైపునకు వెళ్ళిపోతాను. ఆయనే నాకు మార్గదర్శకత్వం చేస్తాడు."

37:100

(అతను ఇలా ప్రార్థించాడు): "ఓ నా ప్రభూ! నాకు సద్వర్తనుడైన (కుమారుణ్ణి) ప్రసాదించు!"

37:101

కావున మేము అతనికి సహన శీలుడైన కుమారుని శుభవార్తనిచ్చాము.

37:102

ఆ బాలుడు అతనికి తోడుగా శ్రమ చేయగల వయస్సుకు చేరుకున్నపుడు, అతను (ఇబ్రాహీమ్‌) అన్నాడు: "ఓ నా కుమారా! వాస్తవానికి నేను నిన్ను బలి (జి'బ్‌'హ్‌) చేస్తున్నట్లుగా కలలో చూశాను, ఇక నీ సలహా ఏమిటో చెప్పు!" అతను (ఇస్మా'యీల్‌) అన్నాడు: "ఓ నాన్నా! నీకు ఇవ్వబడిన ఆజ్ఞను నెరవేర్చు. అల్లాహ్‌ కోరితే నీవు నన్ను సహనశీలునిగా పొందగలవు!"

37:103

ఆ తరువాత వారిద్దరూ ఆయన (అల్లాహ్) ఆజ్ఞను నెరవేర్చటానికి సిధ్ధపడ్డారు. మరియు అతను (ఇబ్రాహీమ్‌) అతనిని (ఇస్మా'యీల్‌ను) నుదుటిపై బోర్లా పరుండబెట్టాడు.

37:104

మరియు మేము అతనిని పిలుస్తూ ఇలా అన్నాము: "ఓ ఇబ్రాహీమ్‌!

37:105

"వాస్తవంగా, నీవు కలను నిజంచేసి చూపించావు!" నిశ్చయంగా, మేము సజ్జనులకు ఇలాంటి ప్రతిఫలమిస్తాము.

37:106

నిశ్చయంగా, ఇదొక స్పష్టమైన (కఠిన) పరీక్ష.

37:107

మరియు మేము అతనికి (ఇస్మా'యీల్‌కు) బదులుగా ఒక గొప్ప బలిని పరిహారంగా ఇచ్చాము.

37:108

మరియు తరువాత వచ్చే తరాలలో అతని కీర్తిని నిలిపాము.

37:109

"ఇబ్రాహీమ్‌కు శాంతి కలుగు గాక (సలాం)!"

37:110

ఈ విధంగా మేము సజ్జనులకు ప్రతిఫలమిస్తాము.

37:111

నిశ్చయంగా, అతను (ఇబ్రాహీమ్‌) విశ్వసించిన మా దాసులలోనివాడు!

37:112

మరియు మేము అతనికి ఇస్‌'హాఖ్‌ యొక్క శుభవార్తను ఇచ్చాము, అతను ఒక సద్వర్తనుడైన ప్రవక్త.

37:113

మరియు మేము అతనిని (ఇబ్రాహీమ్‌ను) మరియు ఇస్‌'హాఖ్‌ను అనుగ్రహించాము. మరియు వారి సంతతిలో కొందరు సజ్జనులుండేవారు మరికొందరు తమకు తాము స్పష్టంగా అన్యాయం చేసుకున్నవారు కూడా ఉన్నారు.

37:114

మరియు వాస్తవానికి, మేము మూసా మరియు హారూన్‌లను అనుగ్రహించాము.

37:115

మరియు మేము వారిద్దరిని మరియు వారి జాతి వారిని మహా విపత్తు నుండి విముక్తి కలిగించాము.

37:116

మరియు మేము వారికి సహాయం చేశాము, కాబట్టి వారు విజయం పొందిన వారయ్యారు.

37:117

మరియు వారిద్దరికి (మంచి చెడులను) స్పష్టపరిచే గ్రంథాన్ని ప్రసాదించాము.

37:118

మరియు వారిద్దరికి రుజుమార్గం వైపునకు మార్గదర్శకత్వం చేశాము.

37:119

మరియు తరువాత తరాలవారిలో వారిద్దరిని గురించి మంచి కీర్తిని నిలిపాము.

37:120

"మూసా మరియు హారూన్‌లకు శాంతి కలుగుగాక (సలాం)!"

37:121

నిశ్చయంగా, ఈ విధంగా మేము సజ్జనులకు ప్రతిఫలమిస్తాము.

37:122

నిశ్చయంగా వారిద్దరూ, విశ్వాసులైన మా దాసులలోని వారు.

37:123

మరియు నిశ్చయంగా, ఇల్యాస్‌ కూడా మా సందేశహరులలో ఒకడు.

37:124

అతను తన జాతివారితో ఇలా అన్నప్పుడు: "ఏమీ? మీకు దైవభీతి లేదా?

37:125

"ఏమీ? మీరు బ'అల్‌ (అనే విగ్రహాన్ని) ఆరాధిస్తూ సర్వోత్తముడైన సృష్టి కర్తను వదలిపెడుతున్నారా?

37:126

"అల్లాహ్‌యే మీ ప్రభువు! మరియు మీ పూర్వీకులైన మీ తాతముత్తాతల ప్రభువు కదా?"

37:127

కాని వారు అతనిని (ఇల్యాస్‌ను) అసత్యవాదుడని తిరస్కరించారు, కాబట్టి వారు తప్పకుండా (శిక్ష కొరకు) హాజరు చేయబడతారు.

37:128

ఎన్నుకోబడిన అల్లాహ్‌ దాసులు తప్ప!

37:129

తరువాత వచ్చే తరాలలో అతని కీర్తిని (పేరు ప్రతిష్ఠను) నిలిపాము.

37:130

"ఇల్‌-యాసీన్‌కు శాంతి కలుగు గాక (సలాం)!"

37:131

నిశ్చయంగా, సజ్జనులకు మేము ఈ విధంగా ప్రతిఫలమిస్తాము.

37:132

నిశ్చయంగా, అతను విశ్వాసులైన మా దాసులలోని వాడు.

37:133

మరియు నిశ్చయంగా లూ'త్‌ కూడా మేము పంపిన సందేశహరులలో ఒకడు.

37:134

ఎప్పుడైతే మేము అతనిని మరియు అతని కుటుంబంవారినందరిని రక్షించామో –

37:135

ముసలామె (అతని భార్య) తప్ప– ఆమె వెనుక ఉండిపోయే వారిలో చేరిపోయింది.

37:136

ఆ తరువాత మిగతా వారినందరినీ నిర్మూలించాము.

37:137

మరియు వాస్తవానికి, మీరిప్పుడు వారి (శిథిల) ప్రాంతాల మీదుగా ఉదయపు వేళల్లో ప్రయాణిస్తూ ఉంటారు;

37:138

మరియు రాత్రులలో కూడా! అయినా మీరు అర్థం చేసుకోలేరా?

37:139

మరియు నిశ్చయంగా, యూనుస్‌ కూడా మేము పంపిన సందేశహరులలోని వాడు.

37:140

అతను నిండు పడవ వైపుకు పరిగెత్తినప్పుడు;

37:141

అక్కడ చీటీలలో పాల్గొన్నాడు, కాని ఓడిపోయాడు.

37:142

ఆ పిదప అతనిని ఒక పెద్ద చేప మ్రింగింది; ఎందుకంటే అతను నిందార్హుడు.

37:143

అప్పుడతను, (అల్లాహ్‌) పవిత్రతను కొనియాడే వారిలోనివాడు కాకపోయినట్లైతే!

37:144

దాని (చేప) కడుపులో పునరుత్థాన దినం వరకు ఉండిపోయేవాడు. (1/2)

37:145

ఆ పిదప మేము అతనిని అనారోగ్య స్థితిలో, ఒక దిగంబర మైదానంలో పడవేశాము.

37:146

మరియు అతనిపై ఒక ఆనప జాతి తీగను మొలిపించాము.

37:147

మరియు అతనిని ఒక లక్ష లేదా అంతకంటే ఎక్కువ మంది (ప్రజల) వద్దకు పంపాము.

37:148

వారు విశ్వసించారు, కావున మేము ఒక నిర్ణీత కాలం వరకు వారిని సుఖ సంతోషాలు అనుభవించనిచ్చాము.

37:149

అయితే వారిని ఇలా అడుగు: "ఏమీ? నీ ప్రభువుకైతే కుమార్తెలు మరియు వారి కొరకు కుమారులా?"

37:150

"లేక మేము దేవదూతలను స్త్రీలుగా పుట్టించామా? మరియు వారు దానికి సాక్షులా?"

37:151

అలా కాదు! నిశ్చయంగా, వారు (ఖురైషులు) తమ బూటకపు నమ్మకాల ఆధారంగా అంటున్నారు:

37:152

"అల్లాహ్‌కు సంతానముంది!" అని. మరియు వారు నిశ్చయంగా, అబద్ధాలాడు తున్నారు!

37:153

ఆయన (అల్లాహ్‌) కుమార్తెలను – కుమారులకుబదులుగా – ఎన్నుకున్నాడా?

37:154

మీ కేమయింది? మీరెలాంటి నిర్ణయాలు చేస్తున్నారు?

37:155

ఏమీ? మీరు గ్రహించలేరా?

37:156

లేక! మీవద్ద ఏదైనా స్పష్టమైన ప్రమాణం ఉందా?

37:157

మీరు సత్యవంతులే అయితే మీ గ్రంథాన్ని తీసుకురండి!

37:158

మరియు వారు, ఆయన (అల్లాహ్‌) మరియు జిన్నాతుల మధ్య బంధుత్వం కల్పించారు. కాని వాస్తవానికి జిన్నాతు లకు తెలుసు, తాము ఆయన (అల్లాహ్‌) ముందు (లెక్క కొరకు) హాజరుచేయ బడతామని!

37:159

వారు కల్పించే విషయాలకు అల్లాహ్‌ అతీతుడు (పరమపవిత్రుడు)!

37:160

ఎన్నుకోబడిన అల్లాహ్‌ దాసులు తప్ప!

37:161

ఇక నిశ్చయంగా, మీరు మరియు మీ ఆరాధ్య దైవాలు (కలిసి);

37:162

ఎవ్వడినీ కూడా, దుష్టకార్యాలు చేయటానికి పురికొలుపలేరు;

37:163

భగభగ మండే నరకాగ్నిలో కాలి పోనున్నవాడిని తప్ప!

37:164

(దైవదూతలు ఇలా అంటారు): "మరియు మాలో ఒక్కడు కూడా తన స్థానం నియమింపబడకుండా లేడు.

37:165

మరియు నిశ్చయంగా, మేము కూడా (ఆయనను ప్రార్థించటానికి) వరుసలు దీరి నిలుచుంటాము.

37:166

మరియు నిశ్చయంగా, మేము కూడా ఆయన పవిత్రతను కొనియాడే వారమే!

37:167

మరియు (సత్య-తిరస్కారులు) ఇలా అంటూ ఉండేవారు:

37:168

"ఒకవేళ మా పూర్వీకుల నుండి మాకు ఇలాంటి బోధన లభించి ఉంటే!

37:169

"మేము కూడా, అల్లాహ్‌ యొక్క ఎన్నుకున్న, భక్తులమై ఉండేవారము!"

37:170

కాని,వారిప్పుడు దీనిని (ఈ ఖుర్‌ఆన్‌ను) తిరస్కరిస్తున్నారు. ఇక త్వరలోనే వారు తెలుసుకుంటారు!

37:171

మరియు వాస్తవానికి మా దాసులైన, మేము పంపిన సందేశహరుల విషయంలో మా నిర్ణయం జరిగింది;

37:172

నిశ్చయంగా, వారు సహాయం (విజయం) పొందుతారని!

37:173

మరియు నిశ్చయంగా, మా సైనికులే తప్పక విజయం పొందుతారని!

37:174

కావున నీవు వారిని (సత్య-తిరస్కారులను) కొంతకాలం వదలిపెట్టు.

37:175

మరియు వారిని చూస్తూ ఉండు. ఇక త్వరలోనే వారు కూడా (తమ పర్యవసానాన్ని) చూడగలరు!

37:176

ఏమీ? వారు మా శిక్ష కొరకు తొందరపెడుతున్నారా?

37:177

కాని, అది వారి ఇంటి ప్రాంగణంలో దిగినప్పుడు, హెచ్చరించబడిన వారికి అది దుర్భరమైన ఉదయం కాగలదు!

37:178

కావున నీవు ప్రస్తుతానికి వారిని వదలిపెట్టు;

37:179

మరియు చూస్తూ ఉండు. ఇక త్వరలోనే వారు కూడా (తమ పర్యవసానాన్ని) చూడగలరు!

37:180

నీ ప్రభువు సర్వలోపాలకు అతీతుడు; సర్వ శక్తిమంతుడైన ప్రభువు, వారి కల్పనలకు అతీతుడు.

37:181

మరియు సందేశహరులందరికి శాంతి కలుగుగాక (సలాం)!

37:182

మరియు సర్వస్తోత్రాలకు అర్హుడైన అల్లాహ్‌యే సమస్త లోకాలకు ప్రభువు!


**********