61:1

ఆకాశాలలోనున్న సమస్తమూ మరియు భూమిలోనున్న సమస్తమూ, అల్లాహ్‌ పవిత్రతను కొనియాడుతూ ఉంటాయి. మరియు ఆయనే సర్వశక్తి మంతుడు, మహా వివేకవంతుడు.

61:2

ఓ విశ్వాసులారా! మీరు చేయని దానిని ఎందుకు పలుకుతున్నారు?

61:3

మీరు చేయనిదానిని పలకటం అల్లాహ్‌ దృష్టిలో చాలా అసహ్యకరమైన విషయం.

61:4

నిశ్చయంగా, అల్లాహ్‌! తన మార్గంలో దృఢమైన కట్టడంవలే బారులుతీరి పోరాడే వారిని ప్రేమిస్తాడు.

61:5

మరియు మూసా తన జాతివారితో ఇలా అన్న విషయం (జ్ఞాపకం చేసుకోండి): "ఓ నా జాతి ప్రజలారా! వాస్తవానికి, నేను మీ వద్దకు పంపబడిన అల్లాహ్‌ యొక్క సందేశ హరుడనని రూఢిగా తెలిసి కూడా, మీరు నన్ను ఎందుకు బాధిస్తున్నారు?" అయినా వారు వక్రమార్గం అవలంబించినందుకు, అల్లాహ్‌ వారి హృదయాలను వక్రమార్గంలో పడవేశాడు. మరియు అల్లాహ్‌ దుర్జనులకు (ఫాసిఖీన్‌లకు) సన్మార్గం చూపడు.

61:6

మరియు మర్యమ్‌ కుమారుడు 'ఈసా (తన జాతివారితో) ఇలా అన్నది (జ్ఞాపకం చేసుకోండి): "ఓ ఇస్రా'యీల్‌ సంతతి వారలారా! నిశ్చయంగా, నేను మీ వద్దకు పంపబడిన అల్లాహ్‌ యొక్క సందేశహరుణ్ణి, నాకు పూర్వం, వచ్చి ఉన్న తౌరాత్‌ గ్రంథాన్ని ధృవపరుస్తున్నాను. మరియు నా తరువాత అ'హ్మద్‌ అనే సందేశహరుడు రాబోతున్నాడు, అనే శుభ వార్తను ఇస్తున్నాను." తరువాత అతను (అ'హ్మద్‌) వారి వద్దకు, స్పష్టమైన సూచనలు తీసుకొని వచ్చినపుడు వారు ఇలా అన్నారు: "ఇది కేవలం స్పష్టమైన మంత్ర జాలమే!"

61:7

తనను ఇస్లామ్‌ వైపునకు పిలిచి నప్పుడు, అల్లాహ్‌ మీద అపనిందలు మోపే వాని కంటే పరమ దుర్మార్గుడు ఎవడు? మరియు అల్లాహ్‌ దుర్మార్గులైన ప్రజలకు మార్గదర్శకత్వం చేయడు.

61:8

వారు అల్లాహ్‌ జ్యోతిని (ఇస్లాంను) తమ నోటితో ఊది, ఆర్పివేయాలనుకుంటున్నారు. కాని సత్యతిరస్కారులకు ఎంత అసహ్య కరమైనా! అల్లాహ్‌ తన జ్యోతిని వ్యాపింప జేయాలని నిర్ణయించుకున్నాడు.

61:9

ఆయనే, తన ప్రవక్తకు మార్గదర్శ కత్వాన్ని మరియు సత్యధర్మాన్ని ఇచ్చి పంపి, దానిని సకల ధర్మాలపై ఆధిక్యత వహించే ధర్మంగా చేశాడు – అది బహు దైవారాధకులకు ఎంత అసహ్యకరమైనా!

61:10

ఓ విశ్వాసులారా! మిమ్మల్ని బాధా కరమైన శిక్ష నుండి కాపాడే వ్యాపారాన్ని మీకు సూచించాలా?

61:11

(అది), మీరు అల్లాహ్‌ను మరియు ఆయన ప్రవక్తను విశ్వసించడం మరియు అల్లాహ్‌ మార్గంలో మీ సంపదలను మరియు మీ ప్రాణాలను వినియోగించి పోరాడటం. మీరు తెలుసుకుంటే! ఇదే మీకు ఎంతో మేలైనది.

61:12

(ఇలా చేస్తే) ఆయన మీ పాపాలను క్షమిస్తాడు మరియు మిమ్మల్ని క్రింద సెల యేళ్ళు ప్రవహించే స్వర్గవనాలలో ప్రవేశింప జేస్తాడు. మరియు శాశ్వతమైన స్వర్గ వనాలలో మంచి గృహాలను ప్రసా దిస్తాడు. అదే ఆ గొప్ప విజయం.

61:13

మరియు మీకు ప్రీతికరమైన, మరొక (అనుగ్రహం) కూడా ఉంది! (అది) అల్లాహ్‌ సహాయం మరియు శీఘ్రవిజయం. మరియు ఈ శుభవార్తను విశ్వాసులకు తెలుపు.

61:14

ఓ విశ్వాసులారా! మర్యమ్‌ కుమారుడు 'ఈసా తన శిష్యులకు (హవారియ్యూన్‌లకు) ఉపదేశించిన విధంగా, మీరు కూడా అల్లాహ్‌కు సహాయకులుగా ఉండండి. (ఆయన వారితో ఇలా అన్నాడు): "అల్లాహ్‌ మార్గంలో నాకు తోడ్పడేవారు ఎవరు?" ఆ శిష్యులు ఇలా జవాబిచ్చారు: "మేము అల్లాహ్‌ (మార్గంలో) తోడ్పడే వారము!" అప్పుడు ఇస్రా'యీల్‌ సంతతి వారిలో ఒక వర్గం వారు విశ్వసించారు, మరొక వర్గంవారు తిరస్కరించారు. తరువాత మేము విశ్వసించిన వారికి, వారి శత్రువులకు వ్యతిరేకంగా సహాయం చేశాము, కావున వారు ఆధిక్యతను పొందారు! (1/2)


**********