110:1

(ఓ ము'హమ్మద్‌!) ఎప్పడైతే అల్లాహ్‌ సహాయం వస్తుందో మరియు విజయం (లభిస్తుందో)!

110:2

మరియు నీవు ప్రజలను గుంపులు-గుంపులుగా అల్లాహ్‌ ధర్మం(ఇస్లాం)లో ప్రవేశించడం చూస్తావో!

110:3

అప్పుడు నీవు నీ ప్రభువు స్తోత్రంతో పాటు ఆయన పవిత్రతను కొనియాడు మరియు ఆయన క్షమాభిక్షను అర్థించు. నిశ్చయంగా, ఆయనే పశ్చాత్తాపాన్ని అంగీకరించేవాడు.


**********