78:1

ఏ విషయాన్ని గురించి వారు (ఒకరినొకరు) ప్రశ్నించుకుంటున్నారు?

78:2

ఆ మహా వార్తను గురించేనా?

78:3

దేనిని గురించైతే వారు భేదాభిప్రా యాలను కలిగి ఉన్నారో!

78:4

అదికాదు! వారు త్వరలోనే దానిని తెలుసుకోగలరు.

78:5

ఎంత మాత్రము కాదు! వారు త్వరలోనే దానిని తెలుసుకోగలరు.

78:6

ఏమీ? మేము భూమిని పరుపుగా చేయలేదా?

78:7

మరియు పర్వతాలను మేకులుగా?

78:8

మరియు మేము మిమ్మల్ని (స్త్రీ-పురుషుల) జంటలుగా సృష్టించాము.

78:9

మరియు మేము నిద్రను, మీకు విశ్రాంతి నిచ్చేదిగా చేశాము.

78:10

మరియు రాత్రిని ఆచ్ఛాదంగా చేశాము.

78:11

మరియు పగటిని జీవనోపాధి సమయంగా చేశాము.

78:12

మరియు మేము మీపైన పటిష్ఠమైన ఏడు (ఆకాశాలను) నిర్మించాము.

78:13

మరియు (అందులో) ప్రకాశించే దీపాన్ని (సూర్యుణ్ణి) ఉంచాము.

78:14

మరియు మేఘాల నుండి ధారా పాతంగా వర్షాన్ని కురిపించాము.

78:15

దానితో మేము ధాన్యం మరియు పచ్చికను (చెట్లు చేమలను) పెరిగించ టానికి!

78:16

మరియు దట్టమైన తోటలను.

78:17

నిశ్చయంగా, తీర్పుదినం ఒక నిర్ణీత సమయం.

78:18

ఆ రోజు బాకా ఊదబడినప్పుడు! అప్పుడు మీరంతా గుంపులు గుంపులుగా లేచివస్తారు.

78:19

మరియు ఆకాశం తెరువబడుతుంది, అందులో ద్వారాలు ఏర్పడుతాయి;

78:20

మరియు పర్వతాలు ఎండమావు లుగా అదృశ్యమైపోతాయి.

78:21

నిశ్చయంగా, నరకం ఒక మాటు;

78:22

ధిక్కారుల గమ్యస్థానం;

78:23

అందులో వారు యుగాల తరబడి ఉంటారు.

78:24

అందులో వారు ఎలాంటి చల్లదనాన్ని గానీ మరియు (చల్లని) పానీయాన్నిగానీ చవి చూడరు.

78:25

సలసల కాగే నీరు మరియు చీములాంటి మురికి (పానీయం) తప్ప!

78:26

(వారి కర్మలకు) తగిన పూర్తి ప్రతిఫలంగా!

78:27

వాస్తవానికి వారు లెక్క తీసుకోబడు తుందని ఆశించలేదు.

78:28

పైగా వారు మా సూచనలను (ఆయాత్‌లను) అసత్యాలని తిరస్కరించారు.

78:29

మరియు మేము (వారు చేసిన) ప్రతిదానిని ఒక పుస్తకంలో వ్రాసిపెట్టాము.

78:30

కావున మీరు (మీ కర్మల ఫలితాన్ని) చవిచూడండి. ఎందుకంటే, మేము మీకు శిక్ష తప్ప మరేమీ అధికం చేయము.

78:31

నిశ్చయంగా, దైవభీతి గలవారికి సాఫల్యం (స్వర్గం) ఉంది;

78:32

ఉద్యానవనాలూ, ద్రాక్ష తోటలూ!

78:33

మరియు ఈడూజోడూగల (యవ్వన) సుందర కన్యలు;

78:34

మరియు నిండిపొర్లే (మధు) పాత్ర.

78:35

అందులో (స్వర్గంలో) వారు ఏలాంటి వ్యర్థపు మాటలుగానీ, అసత్యాలుగానీ వినరు.

78:36

(ఇదంతా) నీ ప్రభువు తరఫునుండి లభించే ప్రతిఫలం, చాలినంత బహుమానం.

78:37

భూమ్యాకాశాలు మరియు వాటి మధ్య ఉన్న సమస్తానికీ ప్రభువైన అనంత కరుణామయుని (బహుమానం), ఆయన ముందు మాట్లాడే సాహసం ఎవ్వరికీ లేదు.

78:38

ఏ రోజునయితే ఆత్మ (జిబ్రీల్‌) మరియు దేవదూతలు వరుసలలో నిలిచి ఉంటారో! అప్పుడు ఆ అనంత కరుణా మయుడు అనుమతించిన వాడు తప్ప, మరెవ్వరూ మాట్లాడలేరు; ఒకవేళ ఎవడైనా మాట్లాడినా అతడు సరైన మాటే మాట్లాడుతాడు.

78:39

అదే అంతిమ సత్యదినం. కావున ఇష్టమున్నవాడు, తన ప్రభువు వైపునకు చేరే మార్గాన్ని అవలంబించాలి!

78:40

నిశ్చయంగా, మేము అతి సమీపంలో ఉన్న శిక్షనుగురించి మిమ్మల్ని హెచ్చరించాము. ఆ రోజు ప్రతి మనిషి తన చేజేతులా చేసుకొని ముందు పంపుకున్న దంతా ప్రత్యక్షంగా చూసు కుంటాడు. మరియు సత్యతిరస్కారి: "అయ్యో, నా పాడుగాను! నేను మట్టినయి ఉంటే ఎంత బాగుండేది!" అని వాపోతాడు.


**********