79:1

(అవిశ్వాసుల ప్రాణాలను) కఠినంగా లాగి తీసే వారి (దేవదూతల) సాక్షిగా!

79:2

(విశ్వాసుల ప్రాణాలను) నెమ్మదిగా తీసేవారి (దేవదూతల) సాక్షిగా!

79:3

(విశ్వంలో) తేలియాడుతూ పోయేవారి సాక్షిగా!

79:4

మరియు పందెంలో వలే (ఒకరితో నొకరు) పోటీపడే వారి సాక్షిగా!

79:5

మరియు (తమ ప్రభువు) ఆజ్ఞానుసారం వ్యవహారాలు నిర్వహించేవారి (దేవదూతల) సాక్షిగా!

79:6

ఆరోజు (మొదటి) బాకా ధ్వని భూగోళాన్ని తీవ్రంగా కంపింపజేస్తుంది.

79:7

దాని తర్వాత రెండవ సారి బాకా ఊదబడుతుంది, (అప్పుడు అందరూ పునరుత్థరింపబడతారు).

79:8

ఆ రోజు (కొన్ని) హృదయాలు (భయంతో) దడదడలాడుతూ ఉంటాయి.

79:9

వారి చూపులు క్రిందికి వాలి ఉంటాయి.

79:10

వారు ఇలా అంటున్నారు: "ఏమీ? మనం మన పూర్వస్థితిలోకి మళ్ళీ తీసుకు రాబడతామా?

79:11

"మనం శిథిలమైన ఎముకలుగా మారి పోయిన తరువాత కూడానా?"

79:12

వారు (ఇంకా ఇలా) అంటారు: "అయితే ఈ తిరిగిరావట మనేది చాల నష్టదాయక మైనదే!"

79:13

కాని అది వాస్తవానికి, ఒకే ఒక (తీవ్రమైన) ధ్వని.

79:14

అప్పుడు వారందరూ, ఒకేసారి లేచి మైదానంలోకి వచ్చి ఉంటారు.

79:15

ఏమీ? నీకు మూసా వృత్తాంతం అందిందా?

79:16

అతని ప్రభువు పవిత్ర 'తువా లోయలో అతనిని పిలిచినప్పుడు,

79:17

(ఇలా అన్నాడు): "ఫిర్‌'ఔన్‌ వద్దకు వెళ్ళు, నిశ్చయంగా, అతడు ధిక్కారు డయ్యాడు.

79:18

"ఇక (అతనితో) ఇట్లను: 'ఏమీ? నీవు పాపరహితుడవు అవటానికి ఇష్టపడతావా?

79:19

'మరియు నేను నీకు నీ ప్రభువు వైపునకు మార్గదర్శకత్వం చేస్తాను, మరి నీవు ఆయన పట్ల భీతికలిగి ఉంటావా?' "

79:20

తరువాత అతను (మూసా) అతడికి (ఫిర్‌'ఔన్‌కు) గొప్ప అద్భుత నిదర్శనాన్ని చూపాడు.

79:21

కాని అతడు (ఫిర్‌'ఔన్‌) దానిని అబద్ధమని తిరస్కరించాడు మరియు (అతని మాటను) ఉల్లంఘించాడు.

79:22

ఆ తర్వాత అతడు (ఫిర్‌'ఔన్‌) వెనక్కి మరలిపోయి,(కుట్రలు) పన్నసాగాడు.

79:23

పిదప (ప్రజలను) సమావేశపరచి, ఎలుగెత్తి చాటుతూ;

79:24

ఇలా అన్నాడు: "నేనే మీ యొక్క మహోన్నత ప్రభువును!"

79:25

కావున అల్లాహ్‌ అతనిని ఇహపరలోకాల శిక్షకు గురిచేశాడు.

79:26

నిశ్చయంగా, ఇందులో (అల్లాహ్‌కు) భయపడే ప్రతివ్యక్తి కొరకు గుణపాఠముంది.

79:27

ఏమీ? మిమ్మల్ని సృష్టించడం కఠినమయిన పనా? లేక ఆకాశాన్నా? ఆయనే కదా దానిని నిర్మించింది!

79:28

ఆయన దాని కప్పు (ఎత్తు)ను చాలా పైకిలేపాడు. తరువాత దానిని క్రమపరిచాడు;

79:29

మరియు ఆయన దాని రాత్రిని చీకటిగా చేశాడు మరియు దాని పగటిని (వెలుగును) బహిర్గతం చేశాడు.

79:30

మరియు ఆ పిదప భూమిని పరచినట్లు చేశాడు.

79:31

దాని నుండి దాని నీళ్ళను మరియు దాని పచ్చికను బయటికి తీశాడు;

79:32

మరియు పర్వతాలను (దానిలో) స్థిరంగా నాటాడు;

79:33

మీకు మరియు మీ పశువులకు జీవన సామగ్రిగా!

79:34

ఇక ఆ గొప్ప దుర్ఘటన (పునరుత్థాన దినం) వచ్చినప్పుడు;

79:35

ఆ రోజు మానవుడు తాను చేసిందంతా జ్ఞాపకం చేసుకుంటాడు;

79:36

మరియు చూసే వారి యెదుటకు, నరకాగ్ని స్పష్టంగా కనబడేటట్లు తేబడు తుంది.

79:37

ఇక ధిక్కారంతో హద్దులుమీరి ప్రవర్తించిన వాడికి;

79:38

మరియు ఐహిక జీవితానికి ప్రాధాన్యతనిచ్చిన వాడికి;

79:39

నిశ్చయంగా, నరకాగ్నియే, వాని నివాసస్థానమవుతుంది!

79:40

మరియు తన ప్రభువు ముందు నిలబడవలసివుంటుందన్న భయంతో తన మనస్సును దుష్టవాంఛలకు దూరంగా ఉంచిన వ్యక్తికి;

79:41

నిశ్చయంగా, స్వర్గమే, అతని నివాస స్థానమవుతుంది!

79:42

(ఓ ము'హమ్మద్‌!) వీరు నిన్ను - ఆ ఘడియను గురించి: "అసలు అది ఎప్పడొస్తుంది?" అని అడుగుతున్నారు.

79:43

దాని గురించి చెప్పడానికి దాంతో నీకేమి సంబంధం?

79:44

దాని వాస్తవజ్ఞానం నీ ప్రభువుకే ఉంది!

79:45

(ఓ ము'హమ్మద్‌!) నిశ్చయంగా, నీవు, దానికి భయపడేవారిని హెచ్చరించే వాడవు మాత్రమే!

79:46

వారు దానిని చూసిన రోజు (తాము ప్రపంచంలో) కేవలం ఒక సాయంత్రమో లేక ఒక ఉదయమో గడిపినట్లు భావిస్తారు. (1/8)


**********