114:1

ఇలా అను: "నేను మానవుల ప్రభువు (అల్లాహ్‌)ను శరణుకై వేడుకుంటున్నాను!

114:2

"మానవుల సార్వభౌముడు!

114:3

"మానవుల ఆరాధ్యదైవం (అయిన అల్లాహ్‌ యొక్క శరణు)!

114:4

"కలతలు రేకెత్తించి తొలగిపోయేవాని కీడు నుండి;

114:5

"ఎవడైతే మానవుల హృదయాలలో కలతలు రేకెత్తిస్తాడో!

114:6

"వాడు జిన్నాతులలోనివాడూ కావచ్చు లేదా మానవులలోనివాడూ కావచ్చు!


**********