56:1

ఆ అనివార్యసంఘటన సంభవించి నపుడు;

56:2

అది సంభవించటంలో ఎలాంటి సందేహం (అసత్యం) లేదు.

56:3

అది కొందరిని హీనపరుస్తుంది, మరి కొందరిని పైకెత్తుతుంది.

56:4

భూమి తీవ్రకంపనంతో కంపించినపుడు;

56:5

మరియు పర్వతాలు పొడిగా మార్చబడినపుడు;

56:6

అప్పుడు వాటి దుమ్ము నలువైపులా నిండిపోయినపుడు;

56:7

మరియు మీరు మూడు వర్గాలుగా విభజింపబడతారు.

56:8

ఇక కుడిపక్షం వారు, ఆ కుడిపక్షము వారు ఎంత (అదృష్టవంతులు)!

56:9

మరికొందరు వామపక్షం వారుంటారు, ఆ వామపక్షపు వారు ఎంత (దౌర్భాగ్యులు)!

56:10

మరియు (ఇహలోకంలో విశ్వాసంలో) ముందున్న వారు (స్వర్గంలో కూడా) ముందుంటారు.

56:11

అలాంటివారు (అల్లాహ్‌) సాన్నిధ్యాన్ని పొందుతారు.

56:12

వారు సర్వసుఖాలు గల స్వర్గవనాలలో ఉంటారు.

56:13

మొదటి తరాల వారిలో నుండి చాలా మంది;

56:14

మరియు తరువాత తరాల వారిలో నుండి కొంతమంది.

56:15

(బంగారు) జలతారు అల్లిన ఆసనాల మీద;

56:16

ఒకరికొకరు ఎదురెదురుగా, వాటిమీద దిండ్లకు ఆనుకొని కూర్చొని ఉంటారు.

56:17

వారి చుట్టుప్రక్కలలో చిరంజీవులైన (నిత్యబాల్యంగల) బాలురు (సేవకులు) తిరుగుతూ ఉంటారు.

56:18

(మధువు) ప్రవహించే చెలమల నుండి నింపిన పాత్రలు, గిన్నెలు మరియు కప్పులతో!

56:19

దాని వలన వారికి తలనొప్పిగానీ లేక మత్తుగానీ కలుగదు.

56:20

మరియు వారు కోరే పండ్లూ, ఫలాలు ఉంటాయి.

56:21

మరియు వారు ఇష్టపడే పక్షుల మాంసం.

56:22

మరియు అందమైన కన్నులగల సుందరాంగులు ('హూరున్‌);

56:23

దాచబడిన ముత్యాలవలే!

56:24

ఇదంతా వారు చేస్తూ ఉండిన వాటికి (సత్కార్యాలకు) ప్రతిఫలంగా!

56:25

అందులో వారు వ్యర్థమైన మాటలుగానీ, పాప విషయాలుగానీ వినరు.

56:26

"శాంతి (సలాం) శాంతి (సలాం)!" అనే మాటలు తప్ప!

56:27

మరియు కుడిపక్షం వారు, ఆ కుడిపక్షం వారు ఎంత (అదృష్టవంతులు)!

56:28

వారు ముళ్ళులేని సిద్‌ర వృక్షాల మధ్య!

56:29

మరియు పండ్ల గెలలతో నిండిన అరటి చెట్లు;

56:30

మరియు వ్యాపించి ఉన్న నీడలు,

56:31

మరియు ఎల్లపుడు ప్రవహించే నీరు;

56:32

మరియు సమృధ్ధిగా ఉన్న పండ్లు, ఫలాలు;

56:33

ఎడతెగకుండా మరియు అంతం కాకుండా (ఉండే వనాలలో);

56:34

మరియు ఎత్తైన ఆసనాల మీద (కూర్చొని) ఉంటారు.

56:35

నిశ్చయంగా, మేము వారిని ప్రత్యేక సృష్టిగా సృష్టించాము;

56:36

మరియు వారిని (నిర్మలమైన) కన్యలుగా చేశాము;

56:37

వారు ప్రేమించే వారుగానూ, సమ వయస్సుగల వారుగానూ (ఉంటారు);

56:38

కుడి పక్షం వారి కొరకు.

56:39

అందులో చాలా మంది మొదటి తరాలకు చెందిన వారుంటారు;

56:40

మరియు తరువాతతరాల వారిలో నుండి కూడా చాలా మంది ఉంటారు.

56:41

ఇక వామ (ఎడమ) పక్షం వారు; ఆ వామ పక్షం వారు ఎంత (దౌర్భాగ్యులు)?

56:42

వారు దహించే నరకాగ్నిలో మరియు సలసల కాగే నీటిలో;

56:43

మరియు నల్లటిపొగఛాయలో(ఉంటారు).

56:44

అది చల్లగానూ ఉండదు మరియు ఓదార్చేదిగానూ ఉండదు;

56:45

నిశ్చయంగా, వారు ఇంతకు ముందు చాలా భోగభాగ్యాలలో పడిఉండిరి;

56:46

మరియు వారు మూర్ఖపు పట్టుతో ఘోరమైన పాపాలలో పడిఉండిరి;

56:47

మరియు వారు ఇలా అనేవారు: 'ఏమీ? మేము మరణించి, మట్టిగా మరియు ఎముకలుగా మారిపోయిన తరువాత కూడా మరల బ్రతికించి లేపబడతామా?

56:48

"మరియు పూర్వీకులైన మా తాత- ముత్తాతలు కూడానా?"

56:49

వారితో ఇలా అను: "నిశ్చయంగా, పూర్వీకులు మరియు తరువాత వారు కూడాను!

56:50

"వారందరూ ఆ నిర్ణీతరోజు, ఆ సమయమున సమావేశపరచబడతారు.

56:51

"ఇక నిశ్చయంగా, మార్గభ్రష్టులైన ఓ అసత్యవాదులారా!

56:52

"మీరు జఖ్ఖూమ్‌ చెట్టు(ఫలాల)ను తింటారు.

56:53

"దానితో కడుపులు నింపుకుంటారు.

56:54

"తరువాత, దాని మీద సలసల కాగే నీరు త్రాగుతారు.

56:55

"వాస్తవానికి మీరు దానిని దప్పికగొన్న ఒంటెలవలే త్రాగుతారు."

56:56

తీర్పుదినం నాడు (ఈ వామపక్షం వారికి లభించే) ఆతిథ్యం ఇదే!

56:57

మిమ్మల్ని మేమే సృష్టించాము; అయితే మీరెందుకు ఇది సత్యమని నమ్మరు?

56:58

ఏమీ? మీరెప్పడైనా, మీరు విసర్జించే వీర్యబిందువును గమనించారా?

56:59

ఏమీ? మీరా, దానిని సృష్టించేవారు? లేక మేమా దాని సృష్టికర్తలము?

56:60

మేమే మీ కోసం మరణం నిర్ణయించాము మరియు మమ్మల్ని అధిగమించేది ఏదీ లేదు;

56:61

మీ రూపాలను మార్చివేసి మీరు ఎరుగని (ఇతర రూపంలో) మిమ్మల్ని సృష్టించటం నుండి.

56:62

మరియు వాస్తవానికి మీ మొదటి సృష్టిని గురించి మీరు తెలుసుకున్నారు; అయితే మీరెందుకు గుణపాఠం నేర్చుకోరు?

56:63

మీరు నాటే, విత్తనాలను గురించి, మీరెప్పుడైనా ఆలోచించారా?

56:64

మీరా వాటిని పండించేది? లేక మేమా వాటిని పండించేవారము?

56:65

మేము తలచుకుంటే, దానిని పొట్టుగా మార్చివేయగలము, అప్పుడు మీరు ఆశ్చర్యంలో పడిపోతారు.

56:66

(మీరు అనేవారు): "నిశ్చయంగా, మేము పాడైపోయాము!

56:67

"కాదు కాదు, మేము దరిద్రుల మయ్యాము!" అని.

56:68

ఏమీ? మీరెప్పుడైనా మీరు త్రాగే నీటిని గురించి ఆలోచించారా?

56:69

మీరా దానిని మేఘాల నుండి కురిపించే వారు? లేక మేమా దానిని కురిపించేవారము?

56:70

మేము తలచుకుంటే దానిని ఎంతో ఉప్పుగా ఉండేలా చేసేవారము! అయినా మీరెందుకు కృతజ్ఞతలు చూపరు?

56:71

మీరు రాజేసే అగ్నిని గమనించారా?

56:72

దాని వృక్షాన్ని పుట్టించినవారు మీరా? లేక దానిని ఉత్పత్తి చేసినది మేమా?

56:73

మేము దానిని (నరకాగ్నిని), గుర్తు చేసేదిగా మరియు ప్రయాణీకులకు (అవసరం గలవారికి) ప్రయోజనకారిగా చేశాము.

56:74

కావున సర్వోత్తముడైన నీ ప్రభువు నామాన్ని స్తుతించు. (3/4)

56:75

ఇక నేను నక్షత్రాల స్థానాల (కక్ష్యల) సాక్షిగా చెబుతున్నాను.

56:76

మరియు నిశ్చయంగా, మీరు గమనించ గలిగితే, ఈ శపథం ఎంతో గొప్పది!

56:77

నిశ్చయంగా, ఈ ఖుర్‌ఆన్‌ దివ్యమైనది.

56:78

సురక్షితమైన గ్రంథంలో ఉన్నది.

56:79

దానిని పరిశుధ్ధులుతప్ప మరెవ్వరూ తాకలేరు.

56:80

ఇది సర్వలోకాల ప్రభువు తరఫు నుండి అవతరింపజేయబడింది.

56:81

ఏమీ? మీరు ఈ సందేశాన్ని తేలికగా తీసుకుంటున్నారా?

56:82

మరియు (అల్లాహ్‌) మీకు ప్రసాదిస్తున్న జీవనోపాధికి (కృతజ్ఞతలు) చూపక, వాస్తవానికి ఆయనను మీరు తిరస్కరిస్తున్నారా?

56:83

అయితే (చనిపోయేవాడి) ప్రాణం గొంతులోనికి వచ్చినపుడు, మీరెందుకు (ఆపలేరు)?

56:84

మరియు అప్పుడు మీరు (ఏమీ చేయలేక) చూస్తూ ఉండిపోతారు.

56:85

మరియు అప్పుడు, మేము అతనికి మీకంటే చాలా దగ్గరలో ఉంటాము, కాని మీరు చూడలేకపోతారు.

56:86

ఒకవేళ మీరు ఎవరి అదుపాజ్ఞలో (ఆధీనంలో) లేరనుకుంటే;

56:87

మీరు సత్యవంతులే అయితే దానిని (ఆ ప్రాణాన్ని) ఎందుకు తిరిగి రప్పించుకోలేరు?

56:88

కాని అతడు (మరణించేవాడు), (అల్లాహ్‌) సాన్నిధ్యాన్ని పొందినవాడైతే!

56:89

అతని కొరకు సుఖసంతోషాలు మరియు తృప్తి మరియు పరమానందకరమైన స్వర్గవనం ఉంటాయి.

56:90

మరియు ఎవడైతే కుడిపక్షం వారికి చెందినవాడో!

56:91

అతనితో: "నీకు శాంతి కలుగుగాక (సలాం)! నీవు కుడిపక్షంవారిలో చేరావు." (అని అనబడుతుంది).

56:92

మరియు ఎవడైతే, అసత్యవాదులు, మార్గభ్రష్టులైనవారిలో చేరుతాడో!

56:93

అతని ఆతిథ్యానికి సలసల కాగే నీరు ఉంటుంది.

56:94

మరియు భగభగ మండే నరకాగ్ని ఉంటుంది.

56:95

నిశ్చయంగా, ఇది రూఢి అయిన నమ్మదగిన సత్యం!

56:96

కావున సర్వోత్తముడైన నీ ప్రభువు పేరును స్తుతించు.


**********