75:1

అలాకాదు! నేను పునరుత్థాన దినపు శపథం చేస్తున్నాను.

75:2

అలాకాదు! నేను తనను తాను నిందించుకునే అంతరాత్మ శపథం చేస్తున్నాను.

75:3

ఏమిటి? మేము అతని ఎముకలను ప్రోగుచేయలేమని మానవుడు భావిస్తున్నాడా?

75:4

వాస్తవానికి! మేము అతని వ్రేళ్ళ కొనలను గూడా సరిగ్గా సవరించగల సమర్థులము.

75:5

అయినా, మానవుడు ఇక మీద కూడా దుష్కార్యాలు చేయగోరుతున్నాడు.

75:6

అతడు: "అయితే ఈ పునరుత్థాన దినం ఎప్పుడు వస్తుంది?" అని అడుగుతున్నాడు.

75:7

కళ్ళు మిరుమిట్లుగొన్నప్పుడు;

75:8

మరియు చంద్రునికి గ్రహణం పట్టి నప్పుడు;

75:9

మరియు సూర్యచంద్రులు కలిపివేయ బడినప్పుడు;

75:10

మానవుడు ఆ రోజు: "ఎక్కడికి పారి పోవాలి?" అని అంటాడు.

75:11

అది కాదు! (అతనికి) ఎక్కడా శరణం ఉండదు!

75:12

ఆ రోజు నీ ప్రభువు వద్దనే ఆశ్రయం ఉంటుంది.

75:13

ఆ రోజు మానవుడికి, తాను చేసి పంపింది మరియు వెనక వదలింది అంతా తెలుపబడుతుంది.

75:14

అలా కాదు! మానవుడు తనకు విరుధ్ధంగా, తానే సాక్షి అవుతాడు;

75:15

మరియు అతడు ఎన్ని సాకులు చెప్పినా సరే!

75:16

నీవు దీనిని (ఈ ఖుర్‌ఆన్‌ను గ్రహించ టానికి) నీ నాలుకను త్వరత్వరగా కదిలించకు.

75:17

నిశ్చయంగా, దీనిని సేకరించటం మరియు దీనిని చదివించటం మా భాధ్యతే!

75:18

కావున మేము దీనిని పఠించినప్పుడు నీవు ఆ పారాయణాన్ని శ్రధ్ధగా అనుసరించు.

75:19

ఇక దాని భావాన్ని అర్థమయ్యేలా చేయటం మా బాధ్యతే!

75:20

అలాకాదు! వాస్తవానికి మీరు అనిశ్చితమైన (ఇహలోక జీవితం పట్ల) వ్యామోహం పెంచుకుంటున్నారు;

75:21

మరియు పరలోక జీవితాన్ని వదలి పెడుతున్నారు!

75:22

ఆ రోజున కొన్నిముఖాలు కళకళ లాడుతూ ఉంటాయి;

75:23

తమ ప్రభువు (అల్లాహ్‌) వైపునకు చూస్తూ ఉంటాయి;

75:24

మరికొన్ని ముఖాలు ఆ రోజు, కాంతి హీనమై ఉంటాయి;

75:25

నడుమును విరిచే బాధ వారికి కలుగు తుందని భావించి.

75:26

అలాకాదు! ప్రాణం గొంతులోకి వచ్చినపుడు;

75:27

మరియు: "ఎవడైనా ఉన్నాడా? అతనిని (మరణంనుండి) కాపాడటానికి?" అని అనబడుతుంది.

75:28

మరియు అప్పుడతడు వాస్తవానికి తన ఎడబాటు కాలం వచ్చిందని గ్రహిస్తాడు;

75:29

మరియు ఒక పిక్క మరొక పిక్కతో కలిసిపోతుంది.

75:30

ఆ రోజు నీ ప్రభువు వైపునకు ప్రయాణం ఉంటుంది!

75:31

కాని అతడు సత్యాన్ని నమ్మలేదు మరియు నమా'జ్‌ సలపనూ లేదు!

75:32

మరియు అతడు (ఈ సందేశాన్ని) అసత్యమన్నాడు మరియు దాని నుండి వెనుదిరిగాడు!

75:33

ఆ తరువాత నిక్కుతూ నీల్గుతూ తన ఇంటివారి వద్దకు పోయాడు!

75:34

(ఓ సత్యతిరస్కారుడా!) నీకు నాశనం మీద నాశనం రానున్నది!

75:35

అవును, నీకు నాశనం మీద నాశనం రానున్నది!

75:36

ఏమిటి? మానవుడు తనను విచ్చల విడిగా వదలిపెట్టడం జరుగుతుందని భావిస్తున్నాడా?

75:37

ఏమీ? అతడు ప్రసరింపజేయబడిన ఒక వీర్యబిందువు కాడా?

75:38

తరువాత ఒక రక్తకండగా (జలగగా) ఉండేవాడు కాదా? తరువాత ఆయనే (అల్లాహ్‌యే) అతనిని సృష్టించి అతని రూపాన్ని తీర్చిదిద్దాడు.

75:39

ఆ తరువాత అతని నుండి స్త్రీ పురుషుల రెండు రకాలను (జాతులను) ఏర్పరచాడు.

75:40

అలాంటప్పుడు ఆయనకు మరణించిన వారిని మళ్ళీ బ్రతికించే సామర్థ్యం లేదా?


**********