54:1

ఆ ఘడియ దగ్గరకు వచ్చింది మరియు చంద్రుడు పూర్తిగా చీలిపోయాడు.

54:2

అయినా (సత్యతిరస్కారులు), అద్భుత సూచనను చూసినా తమ ముఖాలను త్రిప్పు కుంటున్నారు. మరియు: "ఇది ఎప్పటినుంచో జరుగుతూ వస్తున్న మంత్రజాలమే." అని అంటున్నారు.

54:3

మరియు వారు దీనిని (ఈ ఖుర్‌ఆన్‌ను) అసత్యమని తిరస్కరించారు. మరియు తమ మనోవాంఛలను అనుసరించారు. మరియు ప్రతి వ్యవహారం ఒక పర్యవసానానికి చేరవలసి ఉంటుంది.

54:4

మరియు వాస్తవానికి, వారి వద్దకు సమాచారాలు వచ్చాయి. అందు వారికి మందలింపులు ఉండేవి.

54:5

కావలసినంత వివేకమూ ఉండేది. కాని ఆ హెచ్చరికలు వారికి ప్రయోజనకరం కాలేదు.

54:6

కావున (ఓ ము'హమ్మద్‌!) నీవు వారినుండి మరలిపో! పిలిచేవాడు భయంకర మైన ఒక విషయం వైపునకు పిలిచే రోజున;

54:7

వారి చూపులు క్రిందికి వాలి ఉంటాయి, వారు చెల్లాచెదురైన మిడతలవలే, తమ గోరీల నుండి లేచి బయటికి వస్తారు;

54:8

వేగంగా పిలిచేవాని వైపునకు! సత్య తిరస్కారులు: "ఇది చాలా కఠినమైన రోజు." అని అంటారు. (3/8)

54:9

వారికి పూర్వం నూ'హ్‌ జాతి వారు (తమ ప్రవక్తను) అసత్యవాదుడని తిరస్కరించి ఉన్నారు, అప్పుడు వారు మా దాసుణ్ణి: "అసత్యవాది!" అని అన్నారు. మరియు: "ఇతడు పిచ్చివాడు." అని అన్నారు. మరియు అతను కసిరికొట్టబడ్డాడు.

54:10

అప్పుడతను తన ప్రభువును ఇలా ప్రార్థించాడు: "నిశ్చయంగా నేను ఓడిపోయాను కావున నాకు సహాయం చేయి!"

54:11

అప్పుడు మేము ఆకాశపు ద్వారాలు తెరిచి కుంభవర్షాన్ని కురిపించాము.

54:12

మరియు భూమి నుండి ఊటలను పొంగింపజేశాము అపుడు నిర్ణీతకార్యానికిగాను నీళ్ళన్నీ కలిసిపోయాయి.

54:13

మరియు మేము అతనిని (నూ'హ్‌ను) పలకలు మరియు మేకులుగల దాని (ఓడ)పై ఎక్కించాము.

54:14

అది మా కన్నులముందు తేలియాడుతూపోయింది. (తన జాతి వారిచేత) తిరస్కరింపబడిన వానికి ప్రతిఫలంగా!

54:15

మరియు వాస్తవానికి మేము దానిని (ఆ ఓడను) ఒక సూచనగా చేసి వదలిపెట్టాము. అయితే, హితబోధ స్వీకరించేవాడు ఎవడైనా ఉన్నాడా?

54:16

చూశారా! నా శిక్ష మరియు నా హెచ్చరికలు ఎలా ఉండెనో?

54:17

మరియు వాస్తవానికి మేము ఈ ఖుర్‌ఆన్‌ను హితబోధ గ్రహించటం కోసం సులభం చేశాము. అయితే హితబోధను స్వీకరించేవాడు ఎవడైనా ఉన్నాడా?

54:18

ఆద్‌ జాతి సత్యాన్ని తిరస్కరించింది. చూశారా! నా శిక్ష మరియు నా హెచ్చరికలు ఎలా ఉండెవో?

54:19

నిశ్చయంగా, మేము పూర్తిగా దుర దృష్టమైన (అరిష్టదాయకమైన) ఒక రోజున, తీవ్రమైన ఎడతెగని తుఫాను గాలిని పంపాము.

54:20

అది ప్రజలను, వేర్లతో పెళ్ళగింపబడిన ఖర్జూరపు చెట్లవలె పెళ్ళగించి వేసింది.

54:21

ఇక చూశారా! నా శిక్ష మరియు నా హెచ్చరికలు ఎలా ఉండెనో?

54:22

మరియు వాస్తవానికి మేము ఈ ఖుర్‌ఆన్‌ను హితబోధ గ్రహించటం కోసం సులభం చేశాము, అయితే హితబోధను స్వీకరించేవాడు ఎవడైనా ఉన్నాడా?

54:23

స'మూద్‌ జాతి హెచ్చరికలను అసత్యాలని తిరస్కరించింది.

54:24

అప్పుడు వారు ఇలా అన్నారు: "ఏమీ? మాలోని ఒక వ్యక్తిని, ఒంటరివాడిని, మేము అనుసరించాలా? అలా అయితే నిశ్చయంగా, మేము మార్గభ్రష్టులం మరియు పిచ్చివారం అయినట్లే కదా?"

54:25

"ఏమీ? మా అందరిలో, కేవలం అతని మీదనే (దివ్య) సందేశం పంపబడిందా? అలా కాదు! అసలు అతను అసత్యవాది, డంబాలు పలికేవాడు!"

54:26

అసత్యవాది, డంబాలు పలికేవాడు! ఎవడో రేపే (త్వరలోనే) వారికి తెలిసిపోతుంది!

54:27

నిశ్చయంగా, మేము ఆడ ఒంటెను, వారిని పరీక్షించటం కోసం పంపుతున్నాము, కావున (ఓ 'సాలి'హ్‌!) వారి విషయంలో వేచిఉండు మరియు సహనం వహించు!

54:28

మరియు వారి మధ్య నీరు (న్యాయంగా) పంచబడాలని వారికి బోధించు. ప్రతి ఒక్కరూ తమవంతు వచ్చే రోజునే త్రాగాలని నియమించబడింది.

54:29

ఆ పిదప వారు తమ సహచరుణ్ణి పిలిచారు. వాడు దాన్ని పట్టుకొని (దాని వెనుక కాలి మోకాలి నరాలు కోసి) చంపాడు.

54:30

అప్పుడు చూశారా! నా శిక్ష మరియు నా హెచ్చరికలు ఎలా ఉండెనో?

54:31

నిశ్చయంగా, మేము వారి మీదకు ఒక భయంకరమైన శబ్దాన్ని ('సయ్‌'హను) పంపాము, దాంతో వారు త్రొక్కబడిన పశువుల దొడ్డి కంచెవలే నుగ్గునుగ్గు అయిపోయారు.

54:32

మరియు వాస్తవానికి, మేము ఈ ఖుర్‌ఆన్‌ను హితబోధ గ్రహించటానికి సులభం చేశాము, అయితే హితబోధ స్వీకరించేవాడు ఎవడైనా ఉన్నాడా?

54:33

లూ'త్‌ జాతి కూడా హెచ్చరికలను అసత్యాలని తిరస్కరించింది.

54:34

నిశ్చయంగా, మేము, లూ'త్‌ ఇంటివారు తప్ప! ఇతరుల మీదికి రాళ్ళు విసిరే 'తుఫాన్‌ గాలిని పంపాము. (లూ'త్‌ ఇంటి) వారిని మేము వేకువజామున రక్షించాము;

54:35

మా తరఫు నుండి అనుగ్రహంగా. ఈ విధంగా మేము కృతజ్ఞులకు ప్రతిఫలం ఇస్తాము.

54:36

మరియు వాస్తవానికి (లూ'త్‌ తనజాతి) వారిని మా రాబోయే శిక్షను గురించి హెచ్చ రించాడు. కాని వారు మా హెచ్చరికలను సందేహించి (మొండి) వాదనలకు దిగారు!

54:37

మరియు వాస్తవానికి వారు అతని అతిథులను అతని నుండి బలవంతంగా లాక్కోవాలని అనుకున్నారు. కావున మేము వారి కళ్ళను పోగొట్టాము. (వారితో ఇలా అన్నాము): "ఇప్పుడు నా శిక్షను మరియు నా హెచ్చరికను చవి చూడండి."

54:38

మరియు వాస్తవానికి, ఉదయపు వేళ శాశ్వతమైన శిక్ష వారిమీద పడింది:

54:39

"ఇప్పుడు మీరు నాశిక్షను మరియు నా హెచ్చరికలను చవిచూడండి."

54:40

మరియు వాస్తవానికి మేము ఈ ఖుర్‌ఆన్‌ను హితబోధ గ్రహించడానికి సులభం చేశాము. అయితే, హితబోధ స్వీకరించేవాడు ఎవడైనా ఉన్నాడా?

54:41

మరియు వాస్తవానికి ఫిర్‌'ఔన్‌ జాతివారికి కూడా హెచ్చరికలు వచ్చాయి.

54:42

వారు మా సూచనలను అన్నిటినీ అబద్ధాలని తిరస్కరించారు, కావున మేము వారిని పట్టుకున్నాము, సర్వశక్తిమంతుడు సర్వసమర్థుడు పట్టుకునే విధంగా!

54:43

(ఓ ఖురేషులారా!) ఏమీ? మీ సత్యతిరస్కారులు మీకు పూర్వం గడిచిన వారికంటే శ్రేష్ఠులా? లేక దివ్య గ్రంథాలలో మీ కొరకు (మా శిక్ష నుండి) ఏదైనా మినహాయింపు వ్రాయబడి ఉందా?

54:44

లేక వారు: "మాది ఒక శక్తిగల వర్గం, (కావున) మేము ప్రాబల్యం పొందగలం" అని అంటున్నారా?

54:45

కాని త్వరలోనే ఈ శక్తిగల వర్గం పరాజయం పొందగలదు. మరియు వారు వెన్నుచూపి పారిపోతారు.

54:46

అంతేకాదు! అంతిమ ఘడియయే, వారి వాగ్దాన సమయం మరియు ఆ ఘడియ ఎంతో దారుణమైనది మరియు ఎంతో తీవ్రమైనదీను (చేదైనదీను).

54:47

నిశ్చయంగా, పాపాత్ములు మార్గ భ్రష్టత్వంలో ఉన్నారు మరియు వారు (పరలోకంలో) నరకాగ్నిలో కాలుతారు.

54:48

ఆ రోజు వారు తమ ముఖాలమీద నరకాగ్ని లోకి ఈడ్చబడతారు; (వారితో): "నరకాగ్ని స్పర్శను చవిచూడండి!" అని అనబడుతుంది.

54:49

నిశ్చయంగా, మేము ప్రతిదానిని ఒక విధివ్రాత (ఖద్ర్‌)తో సృష్టించాము.

54:50

మరియు మా ఆజ్ఞ కేవలం ఒక్కటే చాలు, కనురెప్పపాటుది, (అది అయిపోతుంది).

54:51

మరియు వాస్తవానికి, మేము మీ వంటివారిని, ఎందరినో నాశనం చేశాము. అయితే, హితబోధ స్వీకరించేవాడు ఎవడైనా ఉన్నాడా?

54:52

మరియు వారు చేసిన ప్రతివిషయం వారి కర్మగ్రంథాలలో (చిట్టాలలో) వ్రాయబడి ఉంది.

54:53

మరియు ప్రతి చిన్న మరియు ప్రతి పెద్ద విషయం అన్నీ వ్రాయబడి ఉన్నాయి.

54:54

నిశ్చయంగా, దైవభీతి గలవారు స్వర్గవనాలలో సెలయేళ్ళ దగ్గర ఉంటారు.

54:55

సత్యపీఠం మీద, విశ్వసామ్రాట్టు, సర్వసమర్థుని సన్నిధిలో. (1/2)


**********