97:1

నిశ్చయంగా, మేము దీనిని (ఈ ఖుర్‌ఆన్‌ను) ఘనతగల ఆరాత్రి (అల్‌-ఖద్ర్‌)లో అవతరింపజేశాము.

97:2

మరియు ఆ ఘనతగల రాత్రి అంటే ఏమిటో నీకేం తెలుసు?

97:3

ఆ ఘనతగల రాత్రి వేయి నెలలకంటే శ్రేష్ఠమైనది.

97:4

ఆ రాత్రిలో దేవదూతలు మరియు ఆత్మ (జిబ్రీల్‌), తమప్రభువు అనుమతితో, ప్రతి (వ్యవహారానికి సంబంధించిన) ఆజ్ఞలు తీసుకుని దిగివస్తారు.

97:5

ఆ రాత్రిలో తెల్లవారే వరకు శాంతి వర్థిల్లుతుంది.


**********