101:1

ఆ! అదరగొట్టే మహా ఉపద్రవం!

101:2

ఏమిటా అదరగొట్టే మహా ఉపద్రవం?

101:3

మరియు ఆ అదరగొట్టే మహా ఉపద్రవం, అంటే ఏమిటో నీకేం తెలుసు?

101:4

ఆ రోజు మానవులు చెల్లాచెదురైన చిమ్మెటలవలే అయిపోతారు.

101:5

మరియు పర్వతాలు రంగురంగుల ఏకిన దూదివలే అయిపోతాయి.

101:6

అప్పుడు ఎవడి త్రాసుపళ్ళాలు (సత్కార్యాలతో) బరువుగా ఉంటాయో!

101:7

అతడు (స్వర్గంలో) సుఖవంతమైన జీవితం గడుపుతాడు.

101:8

మరియు ఎవడి (సత్కార్యాల) త్రాసు పళ్ళాలు తేలికగా ఉంటాయో!

101:9

అతని నివాసం అధఃపాతాళమే.

101:10

మరియు అది ఏమిటో నీకేం తెలుసు?

101:11

అదొక భగభగమండే అగ్ని (గుండం).


**********