వాస్తవానికి, తన భర్తను గురించి నీతో వాదిస్తున్న మరియు అల్లాహ్‌తో మొర పెట్టుకుంటున్న ఆ స్త్రీ మాటలు అల్లాహ్‌ విన్నాడు. అల్లాహ్‌ మీ ఇద్దరి సంభాషణ వింటున్నాడు. నిశ్చయంగా, అల్లాహ్‌ సర్వం వినేవాడు, సమస్తం చూసేవాడు.
మీలో ఎవరైతే తమ భార్యలను "జిహార్‌ ద్వారా దూరంగా ఉంచుతారో! అలాంటి వారి భార్యలు, వారి తల్లులు కాలేరు. వారిని కన్న వారు మాత్రమే వారి తల్లులు. మరియు నిశ్చయంగా, వారు అనుచితమైన మరియు అబద్ధమైన మాట పలుకుతున్నారు. మరియు నిశ్చయంగా, అల్లాహ్‌ మన్నించే వాడు, క్షమాశీలుడు.
మరియు ఎవరైతే తమ భార్యలను "జిహార్‌ ద్వారా దూరంచేసి తరువాత తమ మాటను వారు ఉపసంహరించుకోదలిస్తే! వారిద్దరు ఒకరినొకరు తాకకముందు, ఒక బానిసను విడుదల చేయించాలి. ఈ విధంగా మీకు ఉపదేశమివ్వబడుతోంది. మరియు మీరు చేస్తున్నదంతా అల్లాహ్‌ ఎరుగును.
కాని ఎవడైతే ఇలా చేయలేడో, అతడు తన భార్యను తాకకముందు, రెండు నెలలు వరుసగా ఉపవాసముండాలి. ఇది కూడా చేయలేనివాడు, అరవై మంది నిరుపేదలకు భోజనం పెట్టాలి. ఇదంతా మీరు అల్లాహ్‌ను మరియు ఆయన ప్రవక్తను దృఢంగా విశ్వ సించటానికి. మరియు ఇవి అల్లాహ్‌ నిర్ణయించిన హద్దులు. మరియు సత్యతిరస్కా రులకు బాధాకరమైన శిక్ష పడుతుంది.
నిశ్చయంగా, అల్లాహ్‌ మరియు ఆయన ప్రవక్తను వ్యతిరేకించే్వారు, తమకు పూర్వం గతించినవారు అవమానింపబడినట్లు అవమా నింపబడతారు. మరియు వాస్తవానికి మేము స్పష్టమైన సూచనలను (ఆయాత్‌లను) అవత రింపజేశాము. మరియు సత్య తిరస్కా రులకు అవమానకరమైన శిక్ష పడుతుంది.
అల్లాహ్‌ వారందరిని మరల బ్రతికించి లేపి, వారు చేసిందంతా వారికి తెలిపే రోజున వారు (తాము చేసిందంతా) మరచిపోయి ఉండవచ్చు, కాని అల్లాహ్‌ అంతా లెక్కపెట్టి ఉంచుతాడు. మరియు అల్లాహ్‌యే ప్రతిదానికి సాక్షి.
ఏమీ? నీకు తెలియదా? నిశ్చయంగా, ఆకాశాలలో మరియు భూమిలోనున్న సర్వమూ అల్లాహ్‌కు తెలుసునని? ఏ ముగ్గురు కలిసి రహస్య సమాలోచనలు చేస్తూవున్నా ఆయన నాలుగవవాడిగా ఉంటాడు. మరియు ఏ అయిదుగురు రహస్య సమాలోచనలు చేస్తూవున్నా ఆయన ఆరవవాడిగా ఉంటాడు. మరియు అంతకు తక్కువ మందిగానీ లేక అంతకు ఎక్కువ మందిగానీ ఉన్నా ఆయన వారితో తప్పక ఉంటాడు. వారు ఎక్కడ వున్నాసరే! తరువాత ఆయన పునరుత్థాన దినమున వారు చేసిన కర్మలను వారికి తెలుపుతాడు. నిశ్చయంగా, అల్లాహ్‌కు ప్రతి విషయం గురించి బాగా తెలుసు.
ఏమీ? నీకు తెలియదా (చూడటంలేదా)? రహస్య సమాలోచనల్ని నిషేధించటం జరిగి నప్పటికీ! వారు – వారికి నిషేధింపబడిన దానినే – మళ్ళీ చేస్తున్నారని? మరియు వారు రహస్యంగా పాపం చేయడం – హద్దులు మీరి ప్రవర్తించడం మరియు ప్రవక్త ఆజ్ఞలను ఉల్లంఘించడం గురించి – సమాలోచనలు చేస్తున్నారని! (ఓ ము'హమ్మద్‌!) నీ వద్దకు వచ్చినపుడు, అల్లాహ్‌ కూడా నీకు సలాం చేయని విధంగా, వారు నీకు సలాం చేస్తూ, తమలో తాము ఇలా అనుకుంటారు: "మేము పలికే మాటలకు, అల్లాహ్‌ మమ్మల్ని ఎందుకు శిక్షించటం లేదు?" వారికి నరకమే చాలు, వారందులో ప్రవేశిస్తారు. ఎంత ఘోరమైన గమ్యస్థానం!
ఓ విశ్వాసులారా! మీరు రహస్య సమాలోచనలు చేస్తే – పాప కార్యాలు, హద్దులు మీరి ప్రవర్తించటం మరియు ప్రవక్త ఆజ్ఞలను ఉల్లంఘించటం గురించి కాకుండా – పుణ్య కార్యాలు మరియు దైవభీతికి సంబంధించిన విషయాలను గురించి మాత్రమే (రహస్య సమాలోచనలు) చేయండి. మరియు అల్లాహ్‌ పట్ల భయభక్తులు కలిగి ఉండండి. ఆయన సన్నిధిలోనే మీరు సమావేశపరచబడతారు.
నిశ్చయంగా, రహస్య సమాలోచన షై'తాన్‌ చేష్టయే. అది విశ్వాసులకు దుఃఖం కలిగించటానికే! కాని అల్లాహ్‌ అనుమతి లేనిదే అది వారికి ఏ మాత్రం నష్టం కలిగించజాలదు. మరియు విశ్వాసులు కేవలం అల్లాహ్‌ మీదే నమ్మకం ఉంచుకోవాలి.
ఓ విశ్వాసులారా సమావేశాలలో (వచ్చే వారికి) చోటు కల్పించమని మీతో అన్నప్పుడు, మీరు జరిగి, చోటు కల్పిస్తే, అల్లాహ్‌ మీకు విశాలమైన చోటును ప్రసాదిస్తాడు. మరియు ఒకవేళ మీతో (నమా'జ్‌ లేక జిహాద్‌కు) లేవండి అని చెప్పబడితే! మీరు లేవండి. మరియు మీలో విశ్వసించిన వారికి మరియు జ్ఞానం ప్రసాదించబడిన వారికి అల్లాహ్‌ ఉన్నత స్థానాలను ప్రసాదిస్తాడు. మరియు మీరు చేసేదంతా అల్లాహ్‌ బాగా ఎరుగును.
ఓ విశ్వాసులారా! మీరు ప్రవక్తతో ఏకాంతంలో మాట్లాడదలిస్తే, మాట్లాడబోయే ముందు, ఏదైనా కొంత దానం చేయండి. ఇది మీ కొరకు ఉత్తమమైనది మరియు చాలా శ్రేష్ఠమైనది. కాని (ఒకవేళ దానం చేయటానికి) మీ వద్ద ఏమీ లేకపోతే, నిశ్చయంగా, అల్లాహ్‌ క్షమాశీలుడు, అపార కరుణాప్రదాత అని తెలుసుకోండి.
ఏమీ? మీరు (ప్రవక్తతో) మీ ఏకాంత సమాలోచనలకు ముందు దానాలు చేయవలసి ఉన్నదని భయపడుతున్నారా? ఒకవేళ మీరు అలా (దానం) చేయకపోతే అల్లాహ్‌ మిమ్మల్ని మన్నించాడు, కావున మీరు నమా'జ్‌ను స్థాపించండి మరియు విధి దానం ('జకాత్‌) ఇవ్వండి. అల్లాహ్‌ మరియు ఆయన ప్రవక్తకు విధేయులుగా ఉండండి. వాస్తవానికి మీరు చేసేదంతా అల్లాహ్‌ బాగా ఎరుగును. (1/8)
ఏమీ? అల్లాహ్‌ ఆగ్రహానికి గురిఅయిన జాతివారి వైపుకు మరలినవారిని నీవు చూడలేదా? వారు మీతో చేరినవారు కారు మరియు వారితోను చేరినవారు కారు. వారు బుధ్ధిపూర్వకంగా అసత్య ప్రమాణం చేస్తున్నారు.
అల్లాహ్‌ వారి కొరకు కఠిన శిక్షను సిధ్ధపరచి ఉంచాడు. నిశ్చయంగా, వారు చేసే పనులన్నీ చాలా చెడ్డవి.
వారు తమ ప్రమాణాలను డాలుగా చేసుకొని (ప్రజలను) అల్లాహ్‌ మార్గం నుండి నిరోధిస్తున్నారు, కావున వారికి అవమాన కరమైన శిక్ష పడుతుంది.
అల్లాహ్‌ (శిక్ష) నుండి కాపాడటానికి, వారి సంపదలుగానీ, వారి సంతానంగానీ, వారికి ఏ మాత్రం పనికిరావు. ఇలాంటివారే నరకాగ్ని వాసులు. అందులో వారు శాశ్వతంగా ఉంటారు.
అల్లాహ్‌ వారందరినీ మరల బ్రతికించి లేపిన రోజు, వారు మీతో ప్రమాణాలు చేసినట్లు ఆయన (అల్లాహ్‌) ముందు కూడా ప్రమాణాలు చేస్తారు. మరియు దానివలన వారు మంచి స్థితిలో ఉన్నారని భావిస్తారు. జాగ్రత్త! నిశ్చయంగా, ఇలాంటి వారే అసత్యవాదులు!
షై'తాన్‌ వారిపై ప్రాబల్యం పొందినందు వలన వారిని అల్లాహ్‌ ధ్యానం నుండి మరపింప జేశాడు. అలాంటి వారు షై'తాన్‌ పక్షానికి చెందిన వారు. జాగ్రత్త! షై'తాన్‌ పక్షానికి చెందినవారు, వారే! నిశ్చయంగా నష్టపోయేవారు.
నిశ్చయంగా, ఎవరైతే అల్లాహ్‌ మరియు ఆయన ప్రవక్తను వ్యతిరేకిస్తారో! అలాంటి వారే, పరమ నీచులలో చేరినవారు.
"నిశ్చయంగా, నేను మరియు నా ప్రవక్తలు మాత్రమే ప్రాబల్యం వహిస్తాము." అని అల్లాహ్‌ వ్రాసిపెట్టాడు నిశ్చయంగా, అల్లాహ్‌ మహాబలశాలి, సర్వశక్తిమంతుడు!
అల్లాహ్‌ మరియు పరలోకాన్ని విశ్వసించే జనులలో, అల్లాహ్‌ మరియు ఆయన సందేశహరుణ్ణి వ్యతిరేకించేవారితో స్నేహం చేసుకునే వారిని నీవు పొందలేవు! ఆ వ్యతిరేకించేవారు, తమ తండ్రులైనా లేదా తమ కుమారులైనా లేదా తమ సోదరులైనా లేదా తమ కుంటుంబంవారైనా సరే! అలాంటి వారి హృదయాలలో ఆయన విశ్వాసాన్ని స్థిరపరచాడు. మరియు వారిని తన వైపు నుండి ఒక ఆత్మశక్తి (రూ'హ్‌) ఇచ్చి బలపరిచాడు. మరియు వారిని క్రింద కాలువలు ప్రవహించే స్వర్గవనాలలో ప్రవేశింప జేస్తాడు. అందులోవారు శాశ్వతంగా ఉంటారు. అల్లాహ్‌ వారి పట్ల ప్రసన్ను డవుతాడు మరియు వారు ఆయన పట్ల ప్రసన్ను లవుతారు. ఇలాంటి వారు అల్లాహ్‌ పక్షానికి చెందినవారు. గుర్తుంచు కోండి! నిశ్చయంగా, అల్లాహ్‌ పక్షం వారే సాఫల్యం పొందేవారు.


**********