83:1

కొలతలలో, తూనికలలో తగ్గించి ఇచ్చే వారికి వినాశముంది.

83:2

వారు ప్రజల నుండి తీసుకునేటప్పుడు పూర్తిగా తీసుకుంటారు.

83:3

మరియు తాము ప్రజలకు కొలిచిగానీ లేక తూచిగానీ ఇచ్చేటప్పుడు మాత్రం తగ్గించి ఇస్తారు.

83:4

ఏమీ? ఇలాంటివారు తిరిగి బ్రతికించి లేపబడరని భావిస్తున్నారా?

83:5

ఒక గొప్ప దినమున!

83:6

సర్వ లోకాల ప్రభువు సమక్షంలో ప్రజలు అందరూ నిలబడే రోజు.

83:7

అలాకాదు! నిశ్చయంగా, దుష్టుల కర్మపత్రం సిజ్జీనులో ఉంది.

83:8

ఆ సిజ్జీన్‌ అంటే నీవు ఏమను కుంటున్నావు?

83:9

వ్రాసిపెట్టబడిన (చెరగని) గ్రంథం.

83:10

సత్యాన్ని తిరస్కరించేవారికి ఆ రోజు వినాశముంది.

83:11

వారికే! ఎవరైతే తీర్పుదినాన్ని తిరస్కరిస్తారో!

83:12

మరియు మితిమీరి ప్రవర్తించే పాపిష్ఠుడు తప్ప, మరెవ్వడూ దానిని (తీర్పు దినాన్ని) తిరస్కరించడు.

83:13

మా సూచనలు (ఆయాత్‌లు) అతడికి వినిపించబడినప్పుడు అతడు: "ఇవి పూర్వకాలపు కట్టుకథలే!" అని అంటాడు.

83:14

అలాకాదు! వాస్తవానికి వారి హృదయాలకు వారి (దుష్ట) కార్యాల త్రుప్పు పట్టింది.

83:15

అంతేకాదు, ఆ రోజు నిశ్చయంగా, వారు తమ ప్రభువు కారుణ్యం నుండి నిరోధింప బడతారు.

83:16

తరువాత వారు నిశ్చయంగా, భగభగ మండే నరకాగ్నిలోకి పోతారు.

83:17

అప్పుడు వారితో: "దేనినైతే మీరు అసత్యమని తిరస్కరిస్తూ వచ్చారో, అది ఇదే!" అని చెప్పబడుతుంది.

83:18

అలా కాదు! నిశ్చయంగా, ధర్మ నిష్ఠాపరుల (పుణ్యాత్ముల) కర్మపత్రం మహోన్నత గ్రంథం ('ఇల్లియ్యీన్)లో ఉంది.

83:19

మరి ఆ 'ఇల్లియ్యూన్‌ అంటే నీవు ఏమనుకుంటున్నావు?

83:20

అది వ్రాసిపెట్టబడిన ఒక గ్రంథం.

83:21

దానికి, (అల్లాహ్‌కు) సన్నిహితులైన వారు (దేవదూతలు) సాక్ష్యంగా ఉంటారు.

83:22

నిశ్చయంగా, పుణ్యాత్ములు సుఖ సంతోషాలలో ఉంటారు.

83:23

ఎత్తైన ఆసనాలపై కూర్చొని (స్వర్గ దృశ్యాలను) తిలకిస్తూ.

83:24

వారి ముఖాలు సుఖసంతోషాలతో కళకళలాడుతూ ఉండటం నీవు చూస్తావు.

83:25

సీలు చేయబడిన నాణ్యమైన మధువు వారికి త్రాగటానికి ఇవ్వబడుతుంది.

83:26

దాని చివరి చుక్కలోనూ కస్తూరి సువాసన ఉంటుంది. కాబట్టి దానిని పొంద టానికి అపేక్షించే వారంతా ప్రయాసపడాలి.

83:27

మరియు దానిలో (ఆ మధువులో) తస్నీమ్‌ కలుపబడి ఉంటుంది.

83:28

అదొక చెలమ, (అల్లాహ్‌) సాన్నిధ్యం పొందినవారే దాని నుండి త్రాగుతారు.

83:29

వాస్తవానికి (ప్రపంచంలో) అపరాధులు విశ్వసించిన వారిని హేళన చేసేవారు.

83:30

మరియు వీరు (విశ్వాసులు), వారి (అవిశ్వాసుల) యెదుటనుండి పోయి నప్పుడు, వారు (అవిశ్వాసులు) పరస్పరం కనుసైగలు చేసుకునేవారు.

83:31

మరియు (అవిశ్వాసులు) తమ ఇంటి వారి దగ్గరికి పోయినప్పుడు (విశ్వాసులను గురించి) పరిహసిస్తూ మరలేవారు.

83:32

మరియు (విశ్వాసులను) చూసినపు డల్లా: "నిశ్చయంగా, వీరు దారితప్పినవారు!" అని అనేవారు.

83:33

మరియు వారు (అవిశ్వాసులు) వీరి (విశ్వాసుల) మీద కాపలాదారులుగా పంపబడలేదు!

83:34

కాని ఈ రోజు (పురుత్థాన దినంనాడు) విశ్వసించినవారు, సత్యతిరస్కారులను చూసి నవ్వుతారు.

83:35

ఎత్తైన ఆసనాలపై కూర్చొని (స్వర్గ దృశ్యాలను) తిలకిస్తూ (ఇలా అంటారు):

83:36

"ఇక! ఈ సత్యతిరస్కారులకు, వారి చేష్టలకు తగిన ప్రతిఫలం తప్ప మరేమైనా దొరుకునా?" (3/8)


**********