77:1

ఒకదాని తరువాత ఒకటి, వరుసగా పంపబడే వాయువుల సాక్షిగా!

77:2

మరియు తీవ్రమైన వేగంతో వీచే వాయువుల సాక్షిగా!

77:3

మరియు మేఘాలను దూరదూరంగా వ్యాపింపజేసే వాయువుల సాక్షిగా!

77:4

మరియు మంచి చెడులను విశదపరచే (దైవదూతల) సాక్షిగా!

77:5

సందేశాలను ప్రవక్తల వద్దకు తెచ్చే (దైవదూత) సాక్షిగా!

77:6

సాకుగా లేక హెచ్చరికగా!

77:7

నిశ్చయంగా, మీకు వాగ్దానం చేయబడి నది, జరగవలసి ఉంది.

77:8

అప్పుడు ఎప్పుడైతే నక్షత్రాలు కాంతి హీనమైపోతాయో!

77:9

మరియు ఆకాశం చీలిపోతుందో!

77:10

మరియు పర్వతాలు పొడిగా మారి, చెల్లాచెదురుగా చేయబడతాయో!

77:11

మరియు ప్రవక్తలు తమ నిర్ణీత సమయంలో సమావేశపరచబడతారో!

77:12

ఏ దినానికిగాను, (ఇవన్నీ) వాయిదా వేయబడ్డాయి?

77:13

ఆ తీర్పు దినం కొరకా!

77:14

మరియు ఆ తీర్పు దినం అంటే ఏమిటో నీకెలా అర్థం కాగలదు?

77:15

ఆ రోజు (పునరుత్థానాన్ని) తిరస్కరించే వారికి వినాశముంది!

77:16

ఏమీ? మేము పూర్వీకులను నాశనం చేయలేదా?

77:17

తరువాత రాబోయేవారిని కూడా, మేము వారి వెనక పంపుతాము.

77:18

ఈ విధంగా మేము నేరస్థులపట్ల వ్యవహరిస్తాము.

77:19

ఆ రోజు (పునరుత్థానాన్ని) తిరస్కరించే వారికి వినాశముంది!

77:20

ఏమీ? మేము మిమ్మల్ని తుచ్ఛమైన నీటితో (వీర్యబిందువుతో) సృష్టించలేదా?

77:21

తరువాత మేము దానిని ఒక భద్రమైన స్థానంలో ఉంచాము.

77:22

ఒక నిర్ణీతకాలం వరకు.

77:23

ఈవిధంగా మేము నిర్ణయించాము, ఎందుకంటే మేమే ఉత్తమమైన నిర్ణయాలు తీసుకునేవారము.

77:24

ఆ రోజు (పునరుత్థానాన్ని) తిరస్కరించే వారికి వినాశముంది!

77:25

ఏమీ? మేము భూమిని ఒక సమీక రించే స్థానంగా చేయలేదా?

77:26

జీవులకూ మరియు మృతులకూను?

77:27

మరియు దానిలో ఎత్తైన పర్వతాలను స్థిరంగా నిలుపలేదా? మరియు మీకు త్రాగ టానికి మంచి నీటిని ప్రసాదించలేదా?

77:28

ఆ రోజు (పునరుత్థానాన్ని) తిరస్కరించే వారికి వినాశముంది!

77:29

(సత్యతిరస్కారులతో ఇలా అనబడు తుంది): "మీరు తిరస్కరిస్తూ వచ్చిన దాని వైపునకు పొండి!"

77:30

(దాని పొగ) మూడు శాఖలుగా చీలిపోయే నీడ వైపునకు పొండి;

77:31

కాని అది ఏ విధమైన (చల్ల) నీడనూ ఇవ్వదూ మరియు (నరక) జ్వాలల నుండి కూడా కాపాడదు!

77:32

వాస్తవానికి అది పెద్దపెద్ద మొద్దువంటి అగ్నికణాలను విసురుతుంది.

77:33

వాస్తవానికి ఆ అగ్నికణాలు పసుపు పచ్చని ఒంటెలవలే కనిపిస్తాయి.

77:34

ఆ రోజు (పునరుత్థానాన్ని) తిరస్కరించే వారికి వినాశముంది!

77:35

ఆ దినాన వారు మాట్లాడలేరు.

77:36

మరియు వారికి సాకులు చెప్పుకునే అవకాశం కూడా ఇవ్వబడదు.

77:37

ఆ రోజు (పునరుత్థానాన్ని) తిరస్కరించే వారికి వినాశముంది!

77:38

అది తీర్పుదినమై ఉంటుంది! మేము మిమ్మల్ని మరియు మీ పూర్వికులను సమావేశపరచి ఉంటాము!

77:39

కావున మీ వద్ద ఏదైనా పన్నాగముంటే దానిని పన్నండి.

77:40

ఆరోజు (పునరుత్థానాన్ని) తిరస్కరించే వారికి వినాశముంది!

77:41

నిశ్చయంగా భయభక్తులు గలవారు (ఆరోజు చల్లని) నీడలలో చెలమల దగ్గర ఉంటారు.

77:42

మరియు వారికి, వారు కోరే ఫలాలు లభిస్తాయి.

77:43

(వారితో ఇలా అనబడుతుంది): "మీరు చేస్తూ ఉండిన కర్మలకు ఫలితంగా హాయిగా తినండి, త్రాగండి!"

77:44

నిశ్చయంగా, మేము సజ్జనులకు ఇలాంటి ప్రతిఫలమే ఇస్తాము.

77:45

ఆరోజు (పునరుత్థానాన్ని) తిరస్కరించే వారికి వినాశముంది!

77:46

(ఓ సత్యతిరస్కారులారా!) మీరు కొంత కాలం తినండి, సుఖాలు అనుభవించండి. నిశ్చయంగా, మీరు నేరస్థులు!

77:47

ఆరోజు (పునరుత్థానాన్ని) తిరస్కరించే వారికి వినాశముంది!

77:48

మరియు వారితో: "(అల్లాహ్‌ ముందు) వంగండి (రుకూ'ఉ చేయండి)." అని అన్నప్పుడు, వారు వంగలేదు.

77:49

ఆరోజు (పునరుత్థానాన్ని) తిరస్కరించే వారికి వినాశముంది!

77:50

దీని (ఈ ఖుర్‌ఆన్‌) తరువాత, ఇక వారు మరెలాంటి సందేశాన్ని విశ్వసిస్తారు?


**********