60:1

ఓ విశ్వాసులారా! నాకు శత్రువులైన వారిని మరియు మీకు కూడా శత్రువులైన వారిని – వారి మీద ప్రేమ చూపిస్తూ – వారిని మీ స్నేహితులుగా చేసుకోకండి. మరియు వాస్తవానికి వారు మీ వద్దకు వచ్చిన సత్యాన్ని తిరస్కరించారు. మీ ప్రభువైన అల్లాహ్‌ను మీరు విశ్వసించి నందుకు, వారు ప్రవక్తను మరియు మిమ్మల్ని (మీ నగరం నుండి) వెడలగొట్టారు! ఒకవేళ మీరు నా ప్రసన్నత కోరి, నా మార్గంలో ధర్మయుధ్ధం కొరకు వెళితే (ఈ సత్య తిరస్కారులను మీ స్నేహితులుగా చేసుకో కండి). వారి పట్ల వాత్సల్యం చూపుతూ మీరు వారికి రహస్యంగా సందేశం పంపుతారా! మీరు దాచేది మరియు వెలిబుచ్చేది, నాకు బాగా తెలుసు. మరియు మీలో ఎవడైతే ఇలా చేస్తాడో, అతడు వాస్తవంగా, ఋజుమార్గం నుండి తప్పిపోయినవాడే!

60:2

ఒకవేళ వారు మీ మీద ప్రాబల్యం వహిస్తే, వారు మీకు విరోధులవుతారు. మరియు కీడుతో మీ వైపుకు తమ చేతులను మరియు తమ నాలుకలను చాపుతారు. మరియు మీరు కూడా సత్యతిరస్కారులై పోవాలని కోరుతారు.

60:3

మీ బంధువులుగానీ, మీ సంతానంగానీ మీకు ఏ విధంగానూ పనికిరారు. ఆయన పునరుత్థాన దినమున మీమధ్య తీర్పు చేస్తాడు. మరియుఅల్లాహ్‌ మీరుచేసేదంతాచూస్తున్నాడు.

60:4

వాస్తవానికి ఇబ్రాహీమ్‌ మరియు అతనితో ఉన్నవారిలో మీ కొరకు ఒక మంచి ఆదర్శం ఉంది. వారు తమ జాతివారితో ఇలా అన్నప్పుడు: "నిశ్చయంగా, అల్లాహ్‌ను వదలి మీరు ఆరాధించేవాటితో మరియు మీతో, మాకు ఎలాంటి సంబంధంలేదు. మేము మిమ్మల్ని త్యజించాము మరియు మీరు అద్వితీయుడైన అల్లాహ్‌ను విశ్వసించనంతవరకు, మాకూ మీకూ మధ్య విరోధం మరియు ద్వేషం ఉంటుంది." ఇక ఇబ్రాహీమ్‌ తన తండ్రితో: "నేను తప్పక నిన్ను క్షమించమని (నా ప్రభువును) వేడుకుంటాను. ఇది తప్ప, నీ కొరకు అల్లాహ్‌ నుండి మరేమీ పొందే అధికారం నాకు లేదు." అని మాత్రమే అనగలిగాడు. (అల్లాహ్‌తో ఇలా ప్రార్థించాడు): "ఓ నా ప్రభూ! మేము నిన్నే నమ్ముకున్నాము మరియు నీ వైపునకే పశ్చాత్తాపంతో మరలుతున్నాము మరియు నీ వైపుకే మా గమ్యస్థానముంది.

60:5

"ఓ మా ప్రభూ! మమ్మల్ని సత్య తిరస్కారుల కొరకు పరీక్షాసాధనంగా చేయకు మరియు ఓ మా ప్రభూ! మమ్మల్ని క్షమించు. నిశ్చయంగా కేవలం, నీవే సర్వ శక్తి మంతుడువు, మహా వివేచనాపరుడవు."

60:6

వాస్తవంగా! మీకు – అల్లాహ్‌ను మరియు అంతిమ దినాన్ని అపేక్షించేవారికి – వారిలో ఒక మంచి ఆదర్శం ఉంది. మరియు ఎవడైనా దీని నుండి మరలిపోతే! నిశ్చయంగా, అల్లాహ్‌ నిరపేక్షాపరుడు, సర్వస్తోత్రాలకు అర్హుడు (అని తెలుసుకోవాలి). (3/8)

60:7

* బహుశా, అల్లాహ్‌ మీ మధ్య మరియు మీకు విరోధులైనవారి మధ్య ప్రేమ కలిగించ వచ్చు. మరియు అల్లాహ్‌ (ప్రతిదీ చేయగల) సమర్థుడు. మరియు అల్లాహ్‌ క్షమాశీలుడు, అపార కరుణాప్రదాత.

60:8

ఎవరైతే ధర్మవిషయంలో మీతో యుద్ధం చేయరో మరియు మిమ్మల్ని మీ గృహాల నుండి వెళ్ళగొట్టరో! వారి పట్ల మీరు సత్ప్రవర్తనతో మరియు న్యాయంతో వ్యవహరించటాన్ని అల్లాహ్‌ నిషేధించలేదు. నిశ్చయంగా, అల్లాహ్‌ న్యాయవర్తనులను ప్రేమిస్తాడు.

60:9

కాని, వాస్తవానికి ఎవరైతే, ధర్మ విషయంలో మీతో యుధ్ధం చేస్తారో మరియు మిమ్మల్ని మీఇండ్లనుండి వెళ్ళగొడ్తారో మరియు మిమ్మల్ని వెళ్ళగొట్టటంలో పరస్పరం సహక రించు కుంటారో; వారితో స్నేహం చేయటాన్ని అల్లాహ్‌ మీ కొరకు నిషేధిస్తున్నాడు. మరియు ఎవరైతే వారితో స్నేహం చేస్తారో, అలాంటివారు, వారే! దుర్మార్గులు.

60:10

ఓ విశ్వాసులారా! విశ్వసించిన స్త్రీలు, మీ వద్దకు వలస వచ్చినపుడు, వారిని పరీక్షించండి. అల్లాహ్‌కు వారి విశ్వాసం గురించి బాగా తెలుసు. వారు వాస్తవంగా విశ్వసించిన వారని మీకు తెలిసినప్పుడు, వారిని సత్యతిరస్కారుల వద్దకు తిరిగి పంపకండి. (ఎందుకంటే) ఆ స్త్రీలు వారికి (సత్య తిరస్కారులకు) ధర్మసమ్మతమైన (భార్యలు) కారు మరియు వారు కూడా ఆ స్త్రీలకు ధర్మసమ్మతమైన (భర్తలు) కారు. కాని, వారు (సత్యతిరస్కారులు), వారికిచ్చిన (మహ్ర్‌) మీరు వారికి చెల్లించండి. మరియు వారికి వారి మహ్ర్‌ ఇచ్చిన తరువాత, ఆ స్త్రీలను వివాహ మాడితే మీకు ఎలాంటి దోషం లేదు. మరియు మీరు కూడా సత్యతిరస్కారులైన స్త్రీలను మీ వివాహ బంధంలో ఉంచుకోకండి. (అవిశ్వాసు లుగా ఉండిపోదలచిన) మీ భార్యల నుండి మీరు ఇచ్చిన మహర్‌ అడిగి తీసుకోండి. (అలాగే అవిశ్వాసులను, విశ్వాసు లైన తమ) భార్యల నుండి మహ్ర్‌ అడిగి తీసుకో నివ్వండి. ఇది అల్లాహ్‌ తీర్మానం. ఆయన ఈ విధంగా మీ మధ్య తీర్పు చేస్తున్నాడు. మరియు అల్లాహ్‌ సర్వజ్ఞుడు, మహా వివేచనాపరుడు.

60:11

మరియు ఒకవేళ మీ (విశ్వాసుల) భార్యలలో ఒకామె, మిమ్మల్ని విడిచి సత్య తిరస్కారుల వద్దకు వెళ్ళిపోతే! (ఆ సత్య తిరస్కారులు, మీరు ఆ స్త్రీలకు చెల్లించిన మహ్ర్‌, మీకు వాపసు ఇవ్వడానికి నిరాకరిస్తే)! ఆ తరువాత మీకు వారితో ప్రతీకారం తీర్చుకొనే అవకాశం దొరికితే (మీరు వారిపై యుద్ధం చేసి విజయం పొందితే)! దాని (విజయధనం) నుండి, ఎవరి భార్యలైతే సత్యతిరస్కారుల వద్దకు పోయారో వారికి – వారు (తమ భార్యలకు) ఇచ్చిన దానికి (మహ్ర్‌కు) సమానంగా – చెల్లించండి. మరియు మీరు విశ్వసించిన, అల్లాహ్‌యందు, భయభక్తులు కలిగి ఉండండి.

60:12

ఓ ప్రవక్తా! విశ్వసించిన స్త్రీలు ప్రమాణం (బై'అత్‌) చేయటానికి నీ వద్దకు వచ్చి, తాము ఎవరినీ అల్లాహ్‌కు సాటి కల్పించము అని మరియు దొంగతనం చేయము అని మరియు వ్యభిచారం చేయము అని మరియు తమ సంతానాన్ని హత్యచేయమని మరియు తమ చేతుల మధ్య మరియు తమ కాళ్ళ మధ్య నిందారోపణ కల్పించము అని మరియు ధర్మ సమ్మతమైన విషయాలలో నీకు అవిధేయత చూపము అని, ప్రమాణం చేస్తే, వారి నుండి ప్రమాణం (బై'అత్‌) తీసుకో మరియు వారిని క్షమించమని అల్లాహ్‌నుప్రార్థించు. నిశ్చయంగా, అల్లాహ్‌ క్షమాశీలుడు, అపార కరుణాప్రదాత.

60:13

ఓ విశ్వాసులారా! అల్లాహ్‌ ఆగ్రహానికి గురి అయిన జాతివారిని స్నేహితులుగా చేసు కోకండి. వాస్తవానికి గోరీలలో ఉన్న సత్య తిరస్కారులు, నిరాశ చెందినట్లు వారు కూడా పరలోక జీవితం పట్ల నిరాశచెంది ఉన్నారు.


**********