23:1

వాస్తవానికి విశ్వాసులు సాఫల్యం పొందుతారు;

23:2

వారే! ఎవరైతే తమ నమా’జ్‌లో వినమ్రతను పాటిస్తారో!

23:3

మరియు ఎవరైతే వ్యర్థమైన మాటల నుండి దూరంగా ఉంటారో;

23:4

మరియు ఎవరైతే విధిదానం (’జకాత్‌) సక్రమంగా చెల్లిస్తారో!

23:5

మరియు ఎవరేతే తమ మర్మాంగాలను కాపాడుకుంటారో.

23:6

తమ భార్యలతో (అ’జ్వాజ్‌లతో) లేక తమ అధీనంలో (కుడిచేతిలో) ఉన్న బానిసస్త్రీలతో తప్ప! అలాంటప్పుడు వారు నిశ్చయంగా, నిందార్హులు కారు.

23:7

కాని ఎవరైతే దీనిని మించి కోరుతారో! అలాంటి వారే వాస్తవంగా హద్దులను అతిక్రమించిన వారు.

23:8

మరియు వారు ఎవరైతే తమ పూచీలను (అమానతులను) మరియు తమ వాగ్దానాలను కాపాడుకుంటారో.

23:9

మరియు వారు ఎవరైతే తమ నమా’జ్‌లను కాపాడుకుంటారో!

23:10

అలాంటి వారే (స్వర్గానికి) వారసులు అవుతారు.

23:11

వారే ఫిర్‌దౌస్‌ స్వర్గానికి వారసులై, అందులో వారు శాశ్వతంగా ఉంటారు.

23:12

మరియు వాస్తవంగా, మేము మానవుణ్ణి మట్టి యొక్క సారంతో సృష్టించాము.

23:13

తరువాత అతనిని ఇంద్రియ బిందువుగా ఒక కోశంలో భద్రంగా ఉంచాము.

23:14

ఆ తరువాత ఆ ఇంద్రియ బిందువును రక్తపుముద్దగా (జలగగా) మార్చాము. ఆ పైన ఆ రక్తపుముద్దను (జలగను) మాంసపు ముద్దగా (జీవాణువుల పిండంగా) మార్చాము, ఆ జీవాణువుల పిండంలో ఎముకలను ఏర్పరచి, ఆ ఎముకలను మాంసంతో కప్పాము. ఆ తరువాత దానిని మరొక (భిన్న) సృష్టిగా చేశాము. కావున శుభకరుడు (శుభప్రదుడు) అయిన అల్లాహ్‌యే అత్యుత్తమ సృష్టికర్త.

23:15

ఆ తరువాత మీరు నిశ్చయంగా, మరణిస్తారు.

23:16

అటుపిమ్మట నిశ్చయంగా, మీరు పునరుత్థాన దినమున మరల లేపబడతారు.

23:17

మరియు వాస్తవానికి మేము మీ పై ఏడు మార్గాలను (ఆకాశాలను) సృష్టించాము. మరియు మేము సృష్టి విషయంలో ఏమాత్రం నిర్లక్ష్యంగాలేము.

23:18

మరియు మేము ఆకాశంనుండి ఒక పరిమాణంతో వర్షాన్ని (నీటిని) కురిపించాము, పిదప దానిని భూమిలో నిలువజేశాము. మరియు నిశ్చయంగా, దానిని వెనక్కి తీసుకునే శక్తి మాకుంది.

23:19

తరువాత దాని ద్వారా మేము మీ కొరకు ఖర్జూరపు తోటలను ద్రాక్షతోటలను ఉత్పత్తి చేశాము; అందులో మీకు ఎన్నో ఫలాలు దొరుకు తాయి. మరియు వాటి నుండి మీరు తింటారు.

23:20

మరియు సినాయి కొండ ప్రాంతంలో ఒక వృక్షం పెరుగుతున్నది, అది నూనె ఇస్తుంది మరియు (దానిఫలం) తినేవారికి రుచికర మైన (కూరగా) ఉపయోగపడు తుంది.

23:21

మరియు నిశ్చయంగా, మీ పశువులలో మీకు ఒక గుణపాఠముంది. మేము వాటి కడుపులలో ఉన్నది (పాలు) మీకు త్రాపు తున్నాము. మరియు వాటిలో మీకు ఇంకా ఎన్నో ఇతర లాభాలు కూడా ఉన్నాయి. మరియు వాటి (మాంసం) మీరు తింటారు.

23:22

మరియు వాటి మీద మరియు ఓడల మీద మీరు సవారిచేస్తారు.

23:23

మరియు వాస్తవానికి మేము నూ’హ్‌ను తన జాతి ప్రజలవద్దకు పంపాము. అతను వారితో అన్నాడు: “నా జాతి ప్రజలారా! అల్లాహ్‌నే ఆరాధించండి మీకు ఆయన తప్ప మరొక ఆరాధ్య దేవుడు లేడు! ఏమీ మీరు ఆయనయందు భయభక్తులు కలిగి ఉండరా?”

23:24

అతని జాతిలోని సత్యతిరస్కారులైన నాయకులు ఇలా అన్నారు: “ఇతను మీవంటి ఒక సాధారణ మానవుడేతప్ప మరేమీ కాడు! మీపై ఆధిక్యత పొందగోరుతున్నాడు. మరియు అల్లాహ్‌ తలుచుకుంటే దైవ దూతలను పంపి ఉండేవాడు. ఇలాంటి విషయం పూర్వీకులైన మన తాత ముత్తాతలలో కూడ జరిగినట్లు మేము వినలేదే!

23:25

“ఇతడు కేవలం పిచ్చిపట్టిన మనిషి, కావున కొంతకాలం ఇతనిని సహించండి.”

23:26

(నూ’హ్‌) అన్నాడు: “ఓ నా ప్రభూ! వీరు నన్ను అసత్యుడవని తిరస్కరిస్తున్నారు. కావున నాకుసహాయం చేయి.”

23:27

కావున మేము అతనికి ఈ విధంగా దివ్యజ్ఞానం (వ’హీ) పంపాము: “మా పర్య వేక్షణలో, మా దివ్యజ్ఞానం (వ’హీ) ప్రకారం ఒక ఓడను తయారుచెయ్యి. తరువాత మా ఆజ్ఞ వచ్చినపుడు మరియు పొయ్యి నుండి నీరు ఉబికినప్పుడు (పొంగినప్పుడు), ఆ నావలో ప్రతిరకపు జంతుజాతి నుండి ఒక్కొక్క జంటను మరియు నీ పరివారపు వారిని ఎక్కించుకో ఎవరిని గురించి అయితే ముందుగానే నిర్ణయం జరిగిందో వారు తప్ప! ఇక దుర్మార్గుల కొరకు నాతో మనవి చేయకు. నిశ్చయంగా, వారు ముంచివేయ బడతారు.

23:28

“ఆ తరువాత నీవు మరియు నీతో ఉన్నవారు నావలోకి ఎక్కినపిదప ఇలా ప్రార్థించండి: ‘సర్వస్తోత్రాలకు అర్హుడు అల్లాహ్‌ మాత్రమే, ఆయనే మమ్మల్ని దుర్మార్గుల నుండి విమోచనం కలిగించాడు.’

23:29

“ఇంకా ఇలా ప్రార్థించు: ‘ఓ నా ప్రభూ! నన్ను శుభప్రదమైన గమ్యస్థానంలో దించు. గమ్యస్థానానికి చేర్పించే వారిలో నీవే అత్యుత్తముడవు!’ ”

23:30

నిశ్చయంగా, ఇందులో (ఈ గాథలో) సూచనలున్నాయి. మరియు నిశ్చయంగా, మేము (ప్రజలను) పరీక్షకు గురిచేస్తూ ఉంటాము.

23:31

వారి తరువాత మేము మరొక తరాన్ని పుట్టించాము.

23:32

మరియు వారివద్దకు వారినుండియే, ఒక సందేశహరుణ్ణి పంపినప్పుడు, అతను): “కేవలం అల్లాహ్‌నే ఆరాధించండి. మీకు ఆయన తప్ప మరొక ఆరాధ్యదైవం లేడు. ఏమీ? మీకు దైవభీతి లేదా?” అని అన్నాడు.

23:33

దానికి, అతని జాతివారిలోని – సత్యతిరస్కారులైనట్టి వారు, పరలోక సమావేశాన్ని అబద్ధమని నిరాకరించేవారు మరియు ఇహలోక జీవితంలో మేము భాగ్యవంతులుగా చేసినట్టి – నాయకులు ఇలా అన్నారు: “ఇతను మీ వంటి సాధారణ మానవుడే తప్ప మరేమీకాడు, మీరు తినేదే ఇతనూ తింటున్నాడు మరియు మీరు త్రాగేదే ఇతనూ త్రాగుతున్నాడు.

23:34

“మరియు ఒకవేళ మీరు మీ వంటి ఒక సాధారణ మానవుణ్ణి అనుసరించినట్లైతే! నిశ్చయంగా, మీరు నష్టపడిన వారవుతారు.

23:35

“ఏమీ? మీరు మరణించి మట్టిగా ఎముకలుగా మారిపోయిన తరువాత కూడా తిరిగి లేపబడతారని ఇతను మీకు వాగ్గానం చేస్తున్నాడా? (1/8)

23:36

“అసంభవం! మీకు చేయబడే ఈ వాగ్దానం నెరవేరటం అసంభవం.

23:37

“ఇక మన జీవితం ఈ ప్రాపంచిక జీవితం మాత్రమే! మనం మరణించేది జీవించేదీ ఇక్కడే! మనం ఏ మాత్రమూ తిరిగి సజీవులుగా లేపబడము!

23:38

“ఇక ఇతను, ఈ వ్యక్తి అల్లాహ్‌ పేరుతో కేవలం అబద్ధాలు కల్పిస్తున్నాడు మరియు మేము ఇతనిని (ఇతని మాటలను) ఎన్నటికీ విశ్వసించలేము.”

23:39

(ఆ ప్రవక్త)అన్నాడు: “ఓ నా ప్రభూ! వీరు చేసే నిందారోపణలనుండి నన్ను కాపాడు.”

23:40

(అల్లాహ్‌) ఇలా సెలవిచ్చాడు: “వీరు కొంతకాలంలోనే పశ్చాత్తాపపడతారు.”

23:41

ఆ తరువాత సత్య (వాగ్దాన) ప్రకారం ఒక భయంకరమైన గర్జన (’సయ్‌’హా) వారిని చుట్టు ముట్టింది. మేము వారిని చెత్తాచెదారంగా మార్చి వేశాము. ఇక దుర్మార్గులైన జాతివారు ఈ విధం గానే దూరమైపోతారు(నాశనం చేయబడతారు)!

23:42

వారి తరువాత ఇతర తరాలవారిని పుట్టించాము.

23:43

ఏ సమాజం వారు కూడా తమకు (నియమింపబడిన) గడువుకు ముందు కాలేరు మరియు దానికి వెనుక కాలేరు.

23:44

ఆ తరువాత మేము మా సందేశ హరులను ఒకరి తరువాత ఒకరిని పంపుతూ వచ్చాము. ప్రతి సారి ఒక సమాజం వద్దకు దాని సందేశహరుడు వచ్చినప్పుడు, వారు అతనిని అసత్యుడని తిరస్కరించారు. వారిని ఒకరి తరువాత ఒకరిని నశింపజేస్తూ వచ్చాము. చివరకు వారిని గాథలుగా చేసి వదిలాము. ఇక విశ్వసించని ప్రజలు ఈ విధంగా దూరమై పోవుగాక (నాశనం చేయబడుగాక)!

23:45

ఆ తరువాత మూసా మరియు అతని సోదరుడు హారూన్‌లను మా సూచనలతో మరియు స్పష్టమైన ప్రమాణంతో పంపాము;

23:46

ఫిర్‌’ఔన్‌ మరియు అతని నాయకుల వద్దకు. కాని వారు దురహంకారం చూపారు, వారు తమ అహంభావంలో మునిగి ఉండే వారు.

23:47

అపుడు వారన్నారు: “ఏమీ? మేము మా వంటి ఈ ఇద్దరు మానవులను విశ్వసించాలా? మరియు ఎవరి జాతివారైతే మా బానిసలుగా ఉన్నారో!”

23:48

కావున వారు, ఆ ఇరువురిని అసత్యవాదులని తిరస్కరించి, నాశనం చేయబడిన వారిలో చేరిపోయారు.

23:49

మరియు వాస్తవానికి మేము మూసాకు గ్ర్గంథాన్ని ప్రసాదించాము, బహుశా వారు మార్గదర్శకత్వం పొందుతారేమోనని!

23:50

ఇక మర్యమ్‌ కుమారుణ్ణి మరియు అతని తల్లిని మేము (మా అనుగ్రహపు) సూచనగా చేశాము. మరియు వారిద్దరికి ఉన్నతమైన, ప్రశాంతమైన నీడ, ప్రవహించే సెలయేళ్ళు మరియు చెలమలు గల స్థానంలో ఆశ్రయమిచ్చాము.

23:51

ఓ సందేశహరులారా! పరిశుద్ధమైన వస్తువులనే తినండి మరియు సత్కార్యాలు చేయండి. నిశ్చయంగా, మీరు చేసేదంతా నాకు బాగా తెలుసు.

23:52

మరియు నిశ్చయంగా, మీ ఈ సమాజం ఒకేఒక్కసమాజం మరియు నేనే మీ ప్రభువును, కావున మీరు నాయందే భయభక్తులు కలిగి ఉండండి.

23:53

కాని వారు, తమ (ధర్మం) విషయంలో పరస్పర భేదాభిప్రాయాలు కల్పించుకొని, విభిన్న తెగలుగా చీలిపోయారు. ప్రతి వర్గం వారు, తాము అనుసరించే దానితో సంతోష పడుతున్నారు.

23:54

కావున వారిని కొంతకాలం వరకు వారి మూఢత్వంలోనే మునిగి ఉండనివ్వు.

23:55

ఏమీ? మేము వారికి సంపదలు మరియు సంతానం సమృద్ధిగా ఇస్తున్నా మంటే!

23:56

మేము వారికి మేలుచేయటంలో తొందర పడుతున్నమని, వారు భావిస్తున్నారా? అలా కాదు వారు గ్రహించటం లేదు!

23:57

నిశ్చయంగా, ఎవరైతే, తమ ప్రభువు భయంవల్ల, భీతిపరులై ఉంటారో;

23:58

మరియు ఎవరైతే, తమ ప్రభువు ఆయాతులను విశ్వసిస్తారో;

23:59

మరియు ఎవరైతే తమ ప్రభువుకు ఎవ్వరినీ సాటిగా (భాగస్వాములుగా) కల్పించరో;

23:60

మరియు ఎవరైతే, తాము ఇవ్వ వలసినది (’జకాత్‌) ఇచ్చేటప్పుడు, నిశ్చయంగా, వారు తమ ప్రభువువైపుకు మరలిపోవలసి ఉన్నదనే భయాన్ని తమ హృదయాలలో ఉంచుకొని ఇస్తారో;

23:61

ఇలాంటి వారే మంచిపనులు చేయటంలో పోటీపడేవారు. మరియు వారు వాటిని చేయటానికి అందరికంటే ముందు ఉండేవారు.

23:62

మరియు మేము ఏ ప్రాణిపై కూడా దాని శక్తికి మించిన భారం వేయము. మరియు మా వద్ద అంతా వ్రాయబడిన ఒక గ్రంథముంది, అది సత్యాన్ని పలుకుతుంది. మరియు వారికెలాంటి అన్యాయం జరుగదు.

23:63

అలాకాదు, వారి హృదయాలు దీనిని గురించి అజ్ఞానంలో పడిఉన్నాయి ఇంతేగాక వారు చేసే (దుష్ట) కార్యాలు ఎన్నోఉన్నాయి వారు వాటిని చేస్తూనే ఉంటారు.

23:64

చివరకు, వారిలోని ఇహలోక భోగ భాగ్యాలలో మునిగి ఉన్న వారిని శిక్షించటానికి మేము పట్టుకున్నప్పుడు, వారు మొరపెట్టు కుంటారు.

23:65

(అప్పుడు వారితో ఇలా అనబడు తుంది): “ఈ రోజు మీరు మొరపెట్టుకోకండి! నిశ్చయంగా, మా తరఫునుండి మీకు ఎలాంటి సహాయం లభించడం జరుగదు.

23:66

“వాస్తవానికి, నా సూచనలు మీకు వినిపించబడినప్పుడు, మీరు మీ మడమల మీద వెనుకకు తిరిగిపోయేవారు.

23:67

“దురహంకారంతో దానిని గురించి వ్యర్థపు ప్రలాపాలలో రాత్రులు గడుపుతూ ఉండేవారు.”

23:68

ఏమీ? వారు ఈ (దైవ) వాక్కును గురించి ఎన్నడూ ఆలోచించలేదా? లేక వారి పూర్వీకులైన, వారి తాతముత్తాతల వద్దకు ఎన్నడూ రానిది, వారి వద్దకు వచ్చిందనా?

23:69

లేక వారు తమ సందేశహరుణ్ణి ఎరుగరా? అందుకే అతన్ని తిరస్క రిస్తున్నారా?

23:70

లేక: “అతనికి పిచ్చిపట్టింది!” అని అంటున్నారా? వాసవానికి, అతను వారి వద్దకు సత్యాన్ని తెచ్చాడు. కాని చాలామంది సత్యాన్ని అసహ్యించుకుంటున్నారు.

23:71

మరియు ఒకవేళ సత్యమే వారి కోరికలకు అనుగుణంగా ఉంటే భూమ్యా కాశాలు మరియు వాటిలో ఉన్నదంతా నాశనమై పోయేది. వాస్తవానికి మేము వారి వద్దకు హితబోధను పంపాము. కాని వారు తమ హితబోధనుండి ముఖం త్రిప్పు కుంటున్నారు.

23:72

లేక నీవు (ఓ ము’హమ్మద్‌!) వారిని ప్రతిఫలం ఏమైనా అడుగుతున్నావా? నీ ప్రభువు ఇచ్చే ప్రతిఫలమే ఎంతో మేలైనది. ఆయనే అందరికంటే శ్రేష్ఠుడైన ఉపాధి ప్రదాత.

23:73

మరియు నిశ్చయంగా, నీవు వారిని ఋజుమార్గం వైపునకు పిలుస్తున్నావు.

23:74

మరియు నిశ్చయంగా, పరలోకాన్ని నమ్మని వారు (ఋజు) మార్గం నుండి వైదొలగిన వారే! (1/4)

23:75

ఒకవేళ మేము వారిని కరుణించి, (ఇహలోకంలో వారికున్న) ఆపదను తొలగించినా! వారు తలబిరుసుతనంతో పట్టు విడువకుండా త్రోవతప్పి సంచరిస్తూ ఉంటారు.

23:76

మరియు వాస్తవానికి, మేము వారిని శిక్షకు గురిచేశాము. అయినా వారు తమ ప్రభువు ముందు వంగలేదు మరియు వారు వినమ్రులు కూడా కాలేదు.

23:77

చివరకు మేము వారికొరకు కఠిన శిక్షా ద్వారాన్ని తెరిచాము. అప్పుడు వారు నిరాశ చెందిన వారయ్యారు.

23:78

మరియు ఆయనే, మీకు వినే శక్తినీ చూసే శక్తినీ మరియు (అర్థంచేసుకోవటానికి) హృదయాలను సృజించినవాడు! అయినా మీరెంత తక్కువగా కృతజ్ఞతలు తెలుపు తున్నారు!

23:79

మరియు మిమ్మల్ని భూమిపై వ్యాపింప జేసినవాడు ఆయనే. మరియు ఆయన వద్దనే మీరంతా సమావేశపరచ బడతారు.

23:80

మరియు మీకు జీవితాన్ని ఇచ్చేవాడు మరియు మరణింపజేసేవాడు ఆయనే! మరియు రాత్రింబవళ్ళ మార్పు ఆయన అధీనంలోనే ఉంది. ఏమీ? మీరిది అర్థం చేసుకోలేరా?

23:81

కాని వారు తమ పూర్వీకులు పలికినట్లే పలుకుతున్నారు.

23:82

వారంటున్నారు: “ఏమీ? మేము మరణించి, మట్టిగా మరియు ఎముకలుగా మారిపోయిన తరువాత కూడా మళ్ళీ సజీవులుగా లేపబడతామా?

23:83

“వాస్తవానికి, ఇటువంటి వాగ్దానాలు, మాకూ మరియు మాకు పూర్వం మా తాత-ముత్తాతలకు చేయబడినవే! వాస్తవానికి ఇవి కేవలం పూర్వకాలపు కట్టుకథలు మాత్రమే.”

23:84

వారిని ఇలా అడుగు: “ఈ భూమి మరియు ఇందులో ఉన్నదంతా ఎవరికి చెందినదో మీకు తెలిస్తే చెప్పండి?”

23:85

వారంటారు: “అల్లాహ్‌కే!” వారితో అను: “అయినా మీరు హితోపదేశం స్వీకరించరా?”

23:86

వారిని అడుగు: “సప్తాకాశాల ప్రభువు మరియు సర్వోత్తమ సింహాసనానికి (’అర్ష్‌కు) ప్రభువు ఎవరు?”

23:87

వారంటారు: “అల్లాహ్‌ మాత్రమే!” అని. వారితో అను: “అయితే మీరెందుకు ఆయన పట్ల భయభక్తులు కలిగి ఉండరు?”

23:88

వారిని ఇలా అడుగు: “మీకు తెలి స్తే చెప్పండి! ప్రతిదానిపై పాలనాధికారం ఎవరి చేతిలో ఉంది? మరియు ప్రతిదానికి శరణమిచ్చేవాడు ఆయనే మరియు ఆయనకు వ్యతిరేకంగా శరణమివ్వగల వాడెవ్వడూ లేనివాడు, ఎవరు?”

23:89

వారంటారు: “అల్లాహ్‌ మాత్రమే!” వారితో అను: “అయితే మీరెందుకు మాయా జాలానికి గురిఅవుతున్నారు (మోసగింప బడుతున్నారు)?”

23:90

అలాకాదు! మేము వారికి సత్యాన్ని అందజేశాము. మరియు నిశ్చయంగా, వారే అసత్యవాదులు!

23:91

అల్లాహ్‌ ఎవ్వరినీ కూడా తనకు సంతానంగా చేసుకోలేదు మరియు ఆయనతో పాటు మరొక ఆరాధ్యదేవుడు లేడు. అలా అయితే ప్రతిదేవుడు తన సృష్టితో వేరైపోయే వాడు మరియు వారు ఒకరిపైనొకరు ప్రాబల్యం పొందగోరేవారు. అల్లాహ్‌! వారు కల్పించేవాటికి అతీతుడు.

23:92

ఆయన అగోచర మరియు గోచర విషయాల జ్ఞానం గలవాడు. వారు సాటి కల్పించే భాగస్వాముల కంటే, ఆయన అత్యున్నతుడు.

23:93

(ఓ ము’హమ్మద్‌!) ఇలా ప్రార్థించు: “ఓ నా ప్రభూ! ఏ (శిక్ష అయితే) వారికి (అవిశ్వాసులకు) వాగ్దానం చేయబడి ఉన్నదో దానిని నీవు నాకు చూపనున్నచో!

23:94

“ఓ నా ప్రభూ! నన్ను ఈ దుర్మార్గ ప్రజలలో చేర్చకు.”

23:95

మరియు నిశ్చయంగా, మేము వారికి (అవిశ్వాసులకు) వాగ్దానము చేసింది (శిక్ష) నీకు చూపగల సమర్థులము.

23:96

చెడును, మంచితనముతో నివారించు. వారు ఆపాదించే విషయాలు మాకు బాగా తెలుసు.

23:97

మరియు ఇలా ప్రార్థించు: “ఓ నా ప్రభూ! షై’తానులు రేకెత్తించే కలతలనుండి (రక్షణ పొందటానికి) నేను నీ శరణు వేడుకుంటున్నాను.

23:98

“మరియు ఓ నా ప్రభూ! అవి నావద్దకు రాకుండా ఉండాలని, నేను నీ శరణు వేడుకుంటున్నాను.

23:99

చివరికి వారిలో ఒకడికి మరణం సమీ పించినప్పుడు వాడిలా వేడుకుంటాడు: “ఓ నాప్రభూ! నన్ను తిరిగి (భూలోకానికి) పంపు;

23:100

“నేను చేయకుండా వచ్చిన సత్కార్యాలు చేయటానికి.” అది కాని పని. నిశ్చయంగా, అది అతని నోటిమాట మాత్రమే! ఇక (ఈ మరణించిన) వారు తిరిగి లేపబడే దినం వరకు వారి ముందు ఒక అడ్డుతెర (బర్‌’జఖ్‌) ఉంటుంది.

23:101

ఆ తరువాత బాకా ఊదబడిన దినమున వారిమధ్య ఎలాంటిసంబంధాలు ఉండవు. మరియు వారు ఒకరినొకరు పలుకరించుకోరు కూడా!

23:102

ఇక ఎవరి (సత్కార్యాల) పళ్ళాలు బరువుగా ఉంటాయో, అలాంటి వారే సాఫల్యం పొందేవారు.

23:103

మరియు ఎవరి పళ్ళాలు తేలికగా ఉంటాయో, అలాంటివారే తమనుతాము నష్టానికి గురిచేసుకున్నవారు, వారే నరకంలో శాశ్వతంగా ఉండేవారు.

23:104

అగ్ని వారి ముఖాలను కాల్చి వేస్తుంది. వారి పెదవులు బిగించుకుపోయి పళ్ళు బయటపడతాయి.

23:105

(వారిని అల్లాహ్‌ ఇలా ప్రశ్నిస్తాడు): “ఏమీ? నా సూచనలు మీకు వినిపించబడ లేదా? అప్పుడు మీరు వాటిని అసత్యాలని తిరస్కరిస్తూ ఉండేవారు కదా?”

23:106

వారిలా అంటారు: “ఓ మా ప్రభూ! మా దురదృష్టం మమ్మల్ని క్రమ్ముకొని ఉండింది. మేము మార్గభ్రష్టులమైన వారిగా ఉండేవారం!

23:107

ఓ మా ప్రభూ! మమ్మల్ని దీని (ఈ నరకం) నుండి బయటకుతీయి. ఒకవేళ మేము మరల (పాపాలు) చేస్తే, మేము నిశ్చయంగా, దుర్మార్గులమే!”

23:108

ఆయన (అల్లాహ్‌) అంటాడు: “దానిలోనే పరాభవంతో పడి ఉండండి మరియు నాతో మాట్లాడకండి!”

23:109

నిశ్చయంగా, నాదాసులలో కొందరు ఇలా ప్రార్థించేవారున్నారు: “ఓ మా ప్రభూ! మేము విశ్వసించాము, మమ్మల్ని క్షమించు మరియు మమ్మల్ని కరుణించు మరియు కరుణించేవారిలో నీవే అత్యుత్తముడవు!”

23:110

కాని మీరు వారిని పరిహాసానికి గురిచేసేవారు, చివరకు (ఆ పరిహాసమే) మిమ్మల్ని నా ధ్యానం నుండి మరపింపజేసింది; మరియు మీరు వారిమీద నవ్వేవారు (ఎగతాళి చేసే వారు)!

23:111

నిశ్చయంగా, ఈ రోజు నేను వారికి, వారి సహనానికి తగిన ప్రతిఫలాన్ని ఇచ్చాను. నిశ్చయంగా వారే విజయం పొందినవారు!

23:112

(అల్లాహ్‌) ఇలా ప్రశ్నిస్తాడు: “మీరు భూమిలో ఎన్ని సంవత్సరాలు గడిపారు?”

23:113

వారిలా జవాబిస్తారు: “మేమక్కడ ఒక్క దినమో లేక దినపు కొంత భాగమో ఉంటిమి. లెక్క పెట్టిన వారిని అడుగు!”

23:114

(అల్లాహ్‌) అంటాడు: “మీరక్కడ ఉన్నది కొంతకాలం మాత్రమే! ఒకవేళ ఇది మీరు తెలుసుకొని ఉంటే (ఎంత బాగుండేది)!

23:115

“ఏమీ? వాస్తవానికి మేము మిమ్మల్ని వృథాగానే పుట్టించామని మరియు మీరు మా వైపునకు ఎన్నడూ మరలిరారని భావించారా?”

23:116

కావున (తెలుసుకోండి) అల్లాహ్‌ అత్యున్నతుడు, నిజమైన విశ్వసార్వ భౌముడు, ఆయన తప్ప మరొక ఆరాధ్య దేవుడు లేడు. ఆయనే గౌరవప్రదమైన సింహాసనానికి (’అర్ష్‌కు) ప్రభువు!

23:117

ఇక ఎవడైనా అల్లాహ్‌తో పాటు మరొక దైవాన్ని– తనవద్ద దానికొరకు ఎలాంటి ఆధారం లేకుండానే – ప్రార్థిస్తాడో, నిశ్చయంగా అతని లెక్క అతని ప్రభువువద్ద ఉంది. నిశ్చయంగా, సత్య తిరస్కారులు సాఫల్యము పొందలేరు.

23:118

కావున నీవు ఇలా ప్రార్థించు: “ఓ నా ప్రభూ! నన్ను క్షమించు, నన్ను కరుణించు, కరుణించేవారిలో నీవే అత్యుత్తముడవు!” (3/8)


**********