70:1

ప్రశ్నించేవాడు, ఆ అనివార్యమైన శిక్షను గురించి ప్రశ్నించాడు;

70:2

సత్యతిరస్కారులకు విధించబడే దాని గురించి; దానిని ఎవ్వడూ తొలగించలేడు.

70:3

అది ఆరోహణమార్గాలకు యజమానుడైన అల్లాహ్‌ తరఫునుండి వస్తుంది.

70:4

యాభై వేల సంవత్సరాలకు సమానమైన (ప్రమాణం గల) ఒక రోజులో, దేవదూతలు మరియు ఆత్మ (జిబ్రీల్‌) ఆయన వద్దకు అధిరోహిస్తారు.

70:5

కావున (ఓ ము'హమ్మద్‌!) నీవు సహనం వహించు, ఉత్తమమైన సహనంతో!

70:6

వాస్తవానికి, వారు (ప్రజలు) అది (ఆ దినం) దూరంగా ఉందని అనుకుంటున్నారు.

70:7

కాని మాకది అతిదగ్గరలో కనిపిస్తోంది.

70:8

ఆ రోజు ఆకాశం మరిగే సీసంవలే (నూనె వలే) అయిపోతుంది.

70:9

మరియు కొండలు ఏకిన ఉన్నివలె అయిపోతాయి.

70:10

మరియు ప్రాణస్నేహితుడు కూడా తన స్నేహితుని (క్షేమాన్ని) అడగడు.

70:11

వారు ఒకరినొకరు చూసుకుంటూ ఉంటారు. ఆ రోజు అపరాధి తన సంతానాన్ని పరిహారంగా ఇచ్చి అయినా శిక్ష నుండి తప్పించుకోగోరుతాడు;

70:12

మరియు తన సహవాసిని మరియు తన సోదరుణ్ణి;

70:13

మరియు తనకు ఆశ్రయమిచ్చిన దగ్గరి బంధువులను;

70:14

మరియు భూమిలో ఉన్న వారినందరినీ కూడా ఇచ్చి అయినా, తాను విముక్తి పొందాలని కోరుతాడు.

70:15

కాని అలా కానేరదు! నిశ్చయంగా, ఆ మండే అగ్నిజ్వాల (అతని కొరకు వేచి ఉంటుంది)!

70:16

అది అతని చర్మాన్ని పూర్తిగా వలచి కాల్చివేస్తుంది.

70:17

అది (సత్యంనుండి) వెనుదిరిగి మరియు వెన్నుచూపి, పోయేవారిని (అందరినీ) పిలుస్తుంది.

70:18

అమరియు (ధనాన్ని) కూడబెట్టి, దానిని దాచే వారిని. (3/8)

70:19

నిశ్చయంగా మానవుడు ఆత్రగాడుగా (తొందరపడేవాడిగా) సృష్టించబడ్డాడు;

70:20

తనకు కీడు కలిగినప్పుడు వాడు ఆందోళన చెందుతాడు;

70:21

మరియు తనకు మేలు కలిగినపుడు స్వార్థపరునిగా ప్రవర్తిస్తాడు.

70:22

నమా'జ్‌ను ఖచ్చితంగా పాఠించేవారు తప్ప!

70:23

ఎవరైతే తమ నమా'జ్‌ను సదా నియమంతో పాటిస్తారో;

70:24

మరియు అలాంటివారు, ఎవరైతే తమ సంపదలలో (ఇతరులకు) ఉన్న హక్కును సమ్మతిస్తారో!

70:25

యాచకులకు మరియు లేమికి గురి అయిన వారికి;

70:26

మరియు అలాంటివారికి, ఎవరైతే తీర్పుదినాన్ని సత్యమని నమ్ముతారో;

70:27

మరియు ఎవరైతే తమ ప్రభువు శిక్షకు భయపడుతారో!

70:28

నిశ్చయంగా, వారి ప్రభువు యొక్క ఆ శిక్ష; దాని పట్ల ఎవ్వరూ నిర్భయంగా ఉండలేరు!

70:29

మరియు ఎవరైతే, తమ మర్మాంగాలను కాపాడుకుంటారో

70:30

తమ భార్యలు (అ'జ్వాజ్‌), లేదా ధర్మ సమ్మతంగా తమ ఆధీనంలో ఉన్న (బానిస) స్త్రీలతో తప్ప – అలాంటప్పుడు వారు నిందార్హులు కారు.

70:31

కాని ఎవరైతే వీటిని మించి పోగోరుతారో, అలాంటివారే మితిమీరి పోయేవారు.

70:32

మరియు ఎవరైతే తమ అమానతులను మరియు తమ వాగ్దానాలను కాపాడుకుంటారో;

70:33

మరియు ఎవరైతే తమ సాక్ష్యాల మీద స్థిరంగా ఉంటారో;

70:34

మరియు ఎవరైతే తమ నమాజులను కాపాడుకుంటారో;

70:35

ఇలాంటి వారంతా సగౌరవంగా స్వర్గవనాలలో ఉంటారు.

70:36

ఈ సత్యతిరస్కారులకు ఏమయ్యింది? వీరెందుకు హడావిడిగా, నీ ముందు ఇటూ అటూ తిరుగుతున్నారు?

70:37

కుడి ప్రక్క నుండి మరియు ఎడమ ప్రక్క నుండి గుంపులుగా;

70:38

ఏమీ? వారిలో ప్రతి ఒక్కడూ, తాను పరమ సుఖాలుగల స్వర్గవనంలో ప్రవేశింప జేయబడతానని ఆశిస్తున్నాడా?

70:39

అలా కానేరదు! నిశ్చయంగా, మేము వారిని దేనితో పుట్టించామోవారికి బాగా తెలుసు!

70:40

కావున! నేను తూర్పుల మరియు పడమరల ప్రభువు శపథంచేసి చెబు తున్నాను. నిశ్చయంగా, మేము అలా చేయగల సమర్థులము;

70:41

వారికి బదులుగా వారికంటే ఉత్తమమైన వారిని వారి స్థానంలో తీసుకు రావటానికి; మరియు మమ్మల్ని మించి పోయేవారు ఎవ్వరూ లేరు.

70:42

కావున వారిని – వారితో వాగ్దానం చేయ బడిన ఆ దినానికి చేరేవరకు – వ్యర్థపు మాటలలో మరియు విలాస వినోదాల్లో విడిచిపెట్టు.

70:43

ఆ రోజు వారు తమ సమాధుల నుండి లేచి, తమ గమ్యస్థానాలకు చేరుకోవటానికి తొందరపడుతూ వేగంగా బయటికి వస్తారు.

70:44

వారి చూపులు క్రిందికి వాలి ఉంటాయి, అవమానం వారిని క్రమ్ముకొని ఉంటుంది. అదే వారికి వాగ్దానం చేయబడిన దినం!


**********