107:1

తీర్పు దినాన్ని తిరస్కరించే వ్యక్తిని నీవు చూశావా?

107:2

అతడే అనాథులను కసరికొట్టేవాడు;

107:3

మరియు పేదవాళ్ళకు అన్నం పెట్టమని ప్రోత్సహించనివాడు.

107:4

కావున, నమా'జ్‌ చేసే, (ఇటువంటి) వారికి వినాశం తప్పదు!

107:5

ఎవరైతే తమ నమా'జ్‌ల పట్ల అశ్రధ్ధ వహిస్తారో!

107:6

ఎవరైతే ప్రదర్శనాబుధ్ధితో వ్యవహరిస్తారో (నమా'జ్‌ సలుపుతారో)!

107:7

మరియు (ప్రజలకు) సామాన్య ఉపకారం (సహాయం) కూడా నిరాకరిస్తారో!


**********