92:1

క్రమ్ముకొనే రాత్రి సాక్షిగా!

92:2

ప్రకాశించే పగటి సాక్షిగా!

92:3

మరియు, మగ మరియు ఆడ (జాతులను) సృష్టించిన ఆయన (అల్లాహ్‌) సాక్షిగా!

92:4

వాస్తవానికి, మీ ప్రయత్నాలు నానా విధాలుగా ఉన్నాయి;

92:5

కాని ఎవడైతే (దానధర్మాలు) చేస్తూ దైవభీతి కలిగిఉంటాడో!

92:6

మరియు మంచిని నమ్ముతాడో!

92:7

అతనికి మేము మేలు కొరకు దారిని సులభం చేస్తాము.

92:8

కాని ఎవడైతే పిసినారితనం చేస్తూ, నిర్లక్ష్యవైఖరిని అవలంబిస్తాడో!

92:9

మరియు మంచిని అబద్ధమని తిరస్కరిస్తాడో!

92:10

అతనికి మేము చెడుకొరకు దారిని సులభంచేస్తాము.

92:11

మరియు అతడు నశించిపోయి నప్పుడు, అతని ధనం అతనికి ఎలా ఉపయోగపడుతుంది?

92:12

నిశ్చయంగా, సన్మార్గం చూపడం మా పని!

92:13

మరియు నిశ్చయంగా, ఇహపర లోకాల (ఆధిపత్యం) మాకే చెందినది.

92:14

కాబట్టి నేను మిమ్మల్ని ప్రజ్వలించే నరకాగ్నిని గురించి హెచ్చరించాను.

92:15

పరమ దౌర్భాగ్యుడు తప్ప, మరెవ్వడూ అందులో కాలడు!

92:16

ఎవడైతే (సత్యాన్ని) తిరస్కరించి (దానినుండి) విముఖుడవుతాడో!

92:17

కాని దైవభీతి గలవాడు దానినుండి (ఆ నరకాగ్ని నుండి) దూరంగా ఉంచబడతాడు!

92:18

అతడే! ఎవడైతే, పవిత్రుడవటానికి తన ధనం నుండి (ఇతరులకు) ఇస్తాడో!

92:19

కాని అది, వారు అతనికి చేసిన ఏ ఉపకారానికి బదులుగా గాక;

92:20

కేవలం మహోన్నతుడైన తన ప్రభువు ప్రసన్నతను పొందటానికి మాత్రమే అయితే!

92:21

మరియు అలాంటివాడే తప్పక సంతోషిస్తాడు.


**********