108:1

(ఓ ము'హమ్మద్‌!) నిశ్చయంగా, మేము నీకు కౌస'ర్‌ ప్రసాదించాము.

108:2

కనుక, నీవు నీ ప్రభువు కొరకే నమా'జ్‌ చెయ్యి మరియు బలి (ఖుర్బానీ) కూడా (ఆయన కొరకే) ఇవ్వు!

108:3

నిశ్చయంగా నీ శత్రువు, వాడే! వేరు తెగినవాడిగా (వారసుడూ, పేరూ లేకుండా) అయిపోతాడు.


**********