68:1

నూన్‌. కలం సాక్షిగా! మరియు వారు (దేవ దూతలు) వ్రాస్తున్న దాని సాక్షిగా!

68:2

నీ ప్రభువు అనుగ్రహం వలన నీవు (ఓ ము'హమ్మద్‌) పిచ్చివాడవు కావు!

68:3

మరియు నిశ్చయంగా, నీకు ఎన్నటికీ తరిగిపోని ప్రతిఫలం ఉంది.

68:4

మరియు నిశ్చయంగా, నీవు ఉత్తమమైన శీలవంతుడవు!

68:5

కావున త్వరలోనే నీవు చూడగలవు మరియు వారు కూడా చూడగలరు;

68:6

మీలో ఎవరికి పిచ్చి ఉందో!

68:7

నిశ్చయంగా, నీ ప్రభువు! ఆయనకు ఎవడు మార్గభ్రష్టుడయ్యాడో తెలుసు మరియు ఎవడు సన్మార్గం మీద ఉన్నాడో కూడా ఆయనకు బాగా తెలుసు!

68:8

కావున నీవు ఈ అసత్యవాదులను అనుసరించకు.

68:9

ఒకవేళ నీవు (ధర్మం విషయంలో) మెత్తపడితే వారు కూడా మెత్తపడ గోరుతున్నారు.

68:10

కావున నీవు ప్రమాణాలు చేసే ప్రతి నీచుడిని అనుసరించకు;

68:11

చాడీలు చెప్పేవాడిని, ఎత్తి పొడుస్తూ ఉండేవాడిని;

68:12

మంచిని నిరోధించేవాడిని, హద్దు మీరి ప్రవర్తించే పాపిష్ఠుడిని;

68:13

నిర్దయుడిని, ఇంతే గాకుండా అపఖ్యాతి గల (నిందార్హుడైన) వాడిని;

68:14

వాడు ధనవంతుడూ మరియు సంతానభాగ్యంతో తులతూగుతూ ఉన్నవాడు అయినా సరే!

68:15

ఒకవేళ వాడికి మా సూచనలు (ఆయాత్‌) వినిపిస్తే, అందుకు వాడు: "ఇవి పూర్వకాలపు కట్టుకథలే!" అని అంటాడు.

68:16

మేము త్వరలోనే వాడి ముక్కు మీద వాతపెడ్తాము.

68:17

నిశ్చయంగా, మేము ఆ తోట వారిని పరీక్షించినట్లుగా వీరిని కూడా పరీక్షిస్తాము. ఎవరైతే తెల్లవారగానే తప్పక దాని పంట కోసుకుందామని ప్రతిజ్ఞ చేసుకున్నారో!

68:18

మరియు (అల్లాహ్‌ కోరితే) అనే, మినహాయింపుకు తావు ఇవ్వకుండా!

68:19

కావున వారు పడుకొని ఉండగానే నీ ప్రభువు తరఫునుండి దానిపై (ఆ తోటపై) ఒక ఆపద వచ్చిపడింది.

68:20

దాంతో తెల్లవారేసరికి అది (ఆ తోట) పంటకోసిన పొలంవలే మారి పోయింది.

68:21

తరువాత ఉదయం లేచి వారు ఒకరితో నొకరు ఇలా చెప్పుకోసాగారు:

68:22

"మీరు పంటను కోయదలచు కుంటే, ఉదయమే మీ పొలానికి వెళ్ళండి."

68:23

ఆ తరువాత వారు ఒకరితోనొకరు (ఈ విధంగా)మెల్లగా చెప్పుకుంటూ బయలుదేరారు.

68:24

"ఈ రోజు ఏ పేదవాడిని కూడా మీ దగ్గరకు రానివ్వకండి!"

68:25

మరియు వారు (పేదవారిని) దగ్గరకు రానివ్వకూడదని గట్టి నిర్ణయంతో, తెల్లవారు ఝామున బయలుదేరారు.

68:26

వారు దానిని (తోటను) చూసి ఇలా వాపోయారు: 'నిశ్చయంగా, మనం దారి తప్పాము!

68:27

"కాదుకాదు! మనం సర్వం కోల్పోయాము!"

68:28

వారిలో మధ్యరకానికి చెందినవాడు ఇలా అన్నాడు: "ఏమీ? నేను మీతో అనలేదా? మీరు ఎందుకు ఆయన (అల్లాహ్) పవిత్రతను కొనియాడరని ('ఇన్షా- అల్లాహ్!' అనరని)?"

68:29

వారు ఇలా అన్నారు: "మా ప్రభువు సర్వలోపాలకూ అతీతుడు! నిశ్చయంగా, మేమే దుర్మార్గులము!"

68:30

తరువాత వారు అభిముఖులై ఒకరి నొకరు నిందించుకోసాగారు.

68:31

వారు ఇలా వాపోయారు: "అయ్యో! మా పాడుగాను! నిశ్చయంగా, మేము తలబిరుసుతనం చూపాము!

68:32

"బహుశా! మన ప్రభువు మనకు దీనికి బదులుగా దీనికంటే శ్రేష్ఠమైన దానిని ప్రసాదించ వచ్చు! నిశ్చయంగా, మనం మన ప్రభువు వైపునకు (పశ్చాత్తాపంతో) మరలుదాము!"

68:33

ఈ విధంగా ఉంటుంది శిక్ష! మరియు పరలోక శిక్ష దీనికంటే ఘోరంగా ఉంటుంది. వారు ఇది తెలుసుకుంటే ఎంత బాగుండేది!

68:34

నిశ్చయంగా, దైవభీతి గలవారికి వారి ప్రభువు వద్ద పరమానందకరమైన స్వర్గవనాలు ఉంటాయి.

68:35

ఏమీ? మేము విధేయులను (ముస్లింలను) నేరస్థులతో సమానంగా ఎంచుదుమా?

68:36

మీ కేమయింది? మీరు ఏ విధమైన నిర్ణయాలు చేస్తున్నారు?

68:37

మీ వద్ద ఏదయినా (దివ్య) గ్రంథ ముందా? దానినుండి మీరు నేర్చుకోవటానికి!

68:38

నిశ్చయంగా, అందులో మీకు, మీరు కోరేదంతా ఉందని?

68:39

లేక, పునరుత్థానదినం వరకు, మీరు నిర్ణయించుకున్నదే మీకు తప్పక లభిస్తుందని, మేము మీత చేసిన గట్టిప్రమాణం ఏదైనా ఉందా?

68:40

వారిలో దీనికి ఎవడు హామీగా ఉన్నాడో అడుగు.

68:41

లేక, వారికి ఎవరైనా (వారు అల్లాహ్‌కు కల్పించిన) భాగస్వాములు ఉన్నారా? ఒకవేళ వారు సత్యవంతులే అయితే తమ ఆ భాగస్వాములను తీసుకురమ్మను.

68:42

(జ్ఞాపకముంచుకోండి) ఏ రోజయితే పిక్కఎముక తెరిచి వేయబడుతుందో! మరియు వారు సాష్టాంగం (సజ్దా) చేయటానికి పిలువబడతారో, అప్పుడు వారు (కపట విశ్వాసులు), అలా (సజ్దా) చేయలేరు!

68:43

వారి చూపులు క్రిందికి వాలిపోయి ఉంటాయి, అవమానం వారిని ఆవరించి ఉంటుంది. మరియు వాస్తవానికి వారు నిక్షే పంగా ఉన్నప్పుడు సాష్టాంగం (సజ్దా) చేయ టానికి ఆహ్వానించబడితే (తిరస్కరించే వారు)!

68:44

కావున నన్ను మరియు ఈ సందేశాన్ని అబద్ధమని తిరస్కరించే వారిని వదలండి. వారు గ్రహించని విధంగా మేము వారిని క్రమక్రమంగా (వినాశంవైపునకు) తీసుకొనిపోతాము.

68:45

మరియు నేను వారికి కొంత వ్యవధి నిస్తున్నాను. నిశ్చయంగా, నా పన్నాగం చాలా దృఢమైనది.

68:46

లేక, (ఓ ప్రవక్తా!) నీవు వారిని ఏదైనా ప్రతిఫలం ఇవ్వమని అడుగుతున్నావా? వారికి దాని రుణం భారమవటానికి?

68:47

లేక, వారివద్ద ఏదైనా అగోచరజ్ఞానం ఉందా? వారు దానిని వ్రాసిపెట్టడానికి?

68:48

కావున నీవు నీ ప్రభువు ఆజ్ఞ కొరకు వేచిఉండు. మరియు నీవు, చేపవాని (యూనుస్‌) వలే వ్యవహరించకు. (గుర్తుకు తెచ్చుకో) అతను దుఃఖంలో ఉన్నప్పుడు (తన ప్రభువును) మొరపెట్టు కున్నాడు.

68:49

అతని ప్రభువు అనుగ్రహమే గనక అతనికి అందకపోయి ఉంటే, అతను అవమానకరమైన స్థితిలో (చేపకడుపులో పడి ఉండేవాడు కాని మేము అతనిని క్షమించాము). కావున అతను చౌట (బంజరు) మైదానంలో విసరివేయ బడ్డాడు.

68:50

చివరకు అతని ప్రభువు అతనిని ఎన్నుకొని సత్పురుషులలో చేర్చాడు.

68:51

మరియు ఈ సత్యతిరస్కారులు, ఈ సందేశాన్ని (ఖుర్‌ఆన్‌ను) విన్నప్పుడు, తమ చూపులతో నీ కాళ్ళు ఊడగొడతారా అన్నట్లు (నిన్ను జారించి పడవేసేటట్లు) నిన్ను చూస్తున్నారు. మరియు వారు నిన్ను (ఓ ముహమ్మద్‌!): "నిశ్చయంగా ఇతడు పిచ్చివాడు!" అని అంటున్నారు.

68:52

కాని సర్వలోకాల (వారికి) ఇదొక హితోపదేశం మాత్రమే! (1/4)


**********