109:1

ఇలా అను: "ఓ సత్యతిరస్కారులారా!

109:2

"మీరు ఆరాధిస్తున్న వాటిని నేను ఆరాధించను;

109:3

"మరియు నేను ఆరాధిస్తున్న ఆయనను (అల్లాహ్ ను) మీరు ఆరాధించేవారు కారు.

109:4

"మరియు మీరు ఆరాధిస్తున్నవాటిని నేను ఆరాధించేవాణ్ణి కాను;

109:5

"మరియు నేను ఆరాధిస్తున్న ఆయనను మీరు ఆరాధించేవారు కారు.

109:6

"మీ ధర్మం మీకూ మరియు నా ధర్మం నాకు!"


**********