72:1

(ఓ ప్రవక్తా!) ఇలా అను: "నాకు ఈ విధంగా దివ్యసందేశం పంపబడింది; నిశ్చయంగా, ఒక జిన్నాతుల సమూహం – దీనిని (ఈ ఖుర్‌ఆన్‌ను) విని – తమ జాతివారితో ఇలా అన్నారు: 'వాస్తవానికి మేము ఒక అద్భుతమైన పఠనం (ఖుర్‌ఆన్‌) విన్నాము!

72:2

" 'అది సరైన మార్గం వైపునకు మార్గదర్శ కత్వం చేస్తుంది. కావున మేము దానిని విశ్వ సించాము. మరియు మేము మా ప్రభువుకు ఎవ్వడినికూడా భాగస్వామిగా సాటికల్పించము.

72:3

" 'మరియు నిశ్చయంగా, మా ప్రభువు వైభవం ఎంతో ఉన్నతమైనది. ఆయన ఎవ్వడినీ భార్యగా (సాహిబతున్‌గా) గానీ, కుమారునిగా గానీ చేసుకోలేదు.

72:4

" 'మరియు నిశ్చయంగా, మనలోని అవివేకులు, కొందరు అల్లాహ్‌ విషయంలో దారుణమైన మాటలు పలుకుతున్నారు.

72:5

" 'మరియు వాస్తవానికి, మనం మానవులుగానీ, జిన్నాతులుగానీ అల్లాహ్‌ను గురించి అబద్ధం పలకరని భావించేవారము.

72:6

" 'మరియు వాస్తవానికి, మానవులలో నుండి కొందరు పురుషులు, జిన్నాతులలో నుండి కొందరు పురుషుల శరణువేడుతూ ఉండేవారు. ఈ విధంగా వారు, వారి (జిన్నాతుల) తలబిరుసుతనం మరింత అధికమే చేసేవారు.

72:7

" 'మరియు వాస్తవానికి, వారు (మానవులు) కూడా మీరు (జిన్నాతులు) భావించినట్లు, అల్లాహ్‌ ఎవ్వడినీ కూడా సందేశహరునిగా పంపడని భావించారు.

72:8

" 'మరియు నిశ్చయంగా, మేము ఆకాశాలలో (రహస్యాలను) తొంగి చూడ టానికి ప్రయత్నించినపుడు, మేము దానిని కఠినమైన కావలివారితో మరియు అగ్ని జ్వాలలతో నిండి ఉండటాన్ని చూశాము.

72:9

" 'మరియు వాస్తవానికి పూర్వం అక్కడి మాటలు వినటానికి మేము రహస్యంగా అక్కడ కూర్చునేవారం. కాని ఇప్పుడు ఎవడైనా (రహస్యంగా) వినే ప్రయత్నం చేస్తే, అతడి కొరకు అక్కడ ఒక అగ్నిజ్వాల పొంచి ఉంటుంది.

72:10

" 'మరియు వాస్తవానికి భూమిలో ఉన్న వారికి ఏదైనా కీడు ఉద్దేశింపబడిందా, లేక వారి ప్రభువు వారికి సరైన మార్గం చూప గోరుతున్నాడా అనే విషయం మాకు అర్థం కావడం లేదు.

72:11

" 'మరియు వాస్తవానికి, మనలో కొందరు సద్వర్తనులున్నారు, మరికొందరు దానికి విరుధ్ధంగా ఉన్నారు. వాస్తవానికి మనం విభిన్నమార్గాలను అనుసరిస్తూ వచ్చాము.

72:12

" 'మరియు నిశ్చయంగా, మేము అల్లాహ్‌ నుండి భూలోకంలో తప్పించు కోలేము, అని అర్థం చేసుకున్నాము. మరియు పారిపోయి కూడా ఆయన నుండి తప్పించుకోలేము.

72:13

" 'మరియు నిశ్చయంగా, మేము ఈ మార్గదర్శకత్వాన్ని (ఖుర్‌ఆన్‌ను) విన్నప్పుడు దానిని విశ్వసించాము. కావున ఎవడైతే తన ప్రభువును విశ్వసిస్తాడో అతడికి తన సత్కర్మల ఫలితంలో నష్టాన్ని గురించీ మరియు శిక్షలో హెచ్చింపును గురించీ భయపడే అవసరం ఉండదు.

72:14

" 'మరియు నిశ్చయంగా, మనలో కొందరు అల్లాహ్‌కు విధేయులైనవారు (ముస్లింలు) ఉన్నారు. మరికొందరు నిశ్చయంగా, అన్యాయపరులు (సత్యానికి దూరమైనవారు) ఉన్నారు. కావున ఎవరైతే అల్లాహ్‌కు విధేయత (ఇస్లాం)ను అవలం బించారో, అలాంటివారే సరైన మార్గాన్ని కనుగొన్నవారు!'

72:15

మరియు అన్యాయపరులే (సత్యానికి దూరమైనవారు) నరకానికి ఇంధనమయ్యే వారు!

72:16

ఒకవేళ వారు (సత్యతిరస్కారులు) ఋజుమార్గం మీద స్థిరంగా ఉన్నట్లైతే, మేము వారిపై పుష్కలంగా నీటిని కురిపించేవారము.

72:17

దానితో వారిని పరీక్షించటానికి! మరియు ఎవడైతే తన ప్రభువు ధ్యానం నుండి విముఖుడవుతాడో, ఆయన వానిని తీవ్రమైన శిక్షకు గురిచేస్తాడు.

72:18

మరియు నిశ్చయంగా, మస్జిదులు అల్లాహ్‌ కొరకే ప్రత్యేకించబడ్డాయి. కావున వాటిలో అల్లాహ్‌తోబాటు ఇతరులెవ్వరినీ ప్రార్థించకండి.

72:19

మరియు నిశ్చయంగా, అల్లాహ్‌ యొక్క దాసుడు (ము'హమ్మద్‌) ఆయన (అల్లాహ్‌)ను ప్రార్థించటానికి నిలబడి నప్పుడు, వారు (జిన్నాతులు) అతని చుట్టు దట్టంగా (అతని ఖుర్‌ఆన్‌ పఠనాన్ని వినటానికి) గుమిగూడుతారు.

72:20

వారితో ఇలా అను: "నిశ్చయంగా నేను, నా ప్రభువును మాత్రమే ప్రార్థిస్తాను మరియు ఆయనకు ఎవ్వరినీ సాటి కల్పించను."

72:21

వారితో ఇలా అను: "నిశ్చయంగా, మీకు కీడు చేయటంగానీ, లేదా సరైనమార్గం చూపటంగానీ నావశంలో లేదు."

72:22

ఇంకా ఇలా అను: "నిశ్చయంగా, నన్ను అల్లాహ్‌ నుండి ఎవ్వడునూ కాపాడలేడు మరియు నాకు ఆయన తప్ప మరొకరి ఆశ్రయం కూడా లేదు;

72:23

"(నా పని) కేవలం అల్లాహ్‌ ఉపదేశాన్ని మరియు ఆయన సందేశాన్ని అంద జేయటమే!" ఇక ఎవడైతే అల్లాహ్‌ మరియు ఆయన ప్రవక్త ఆజ్ఞను ఉల్లంఘిస్తాడో! అతడు నిశ్చయంగా, నరకాగ్నికి గురిఅవుతాడు; అందులో శాశ్వతంగా కలకాలం ఉంటాడు.

72:24

చివరకు వారికి వాగ్దానం చేయబడినదానిని వారు చూసినప్పుడు, ఎవరి సహాయకులు బలహీనులో, మరెవరి వర్గం సంఖ్యాపరంగా తక్కువో వారికి తెలిసి పోతుంది.

72:25

ఇలా అను: "మీకు వాగ్దానం చేయ బడినది (శిక్ష) సమీపంలోనే రానున్నదో, లేక దాని కొరకు నా ప్రభువు దీర్ఘకాల వ్యవధి నియమించాడో నాకు తెలియదు."

72:26

ఆయనే అగోచర జ్ఞానం గలవాడు, కావున ఆయన అగోచర విషయాలు ఎవ్వడికీ తెలియజేయడు.

72:27

తాను కోరి ఎన్నకొన్న ప్రవక్తకు తప్ప – ఎందుకంటే, ఆయన నిశ్చయంగా, అతని (ఆ ప్రవక్త) ముందు మరియు వెనుక రక్షకభటులను నియమిస్తాడు.

72:28

వారు, (ప్రవక్తలు) తమ ప్రభువు యొక్క సందేశాలను యథాతథంగా అందజేస్తున్నారని పరిశీలించడానికి. మరియు ఆయన వారి అన్ని విషయాలను పరివేష్టించి ఉన్నాడు మరియు ఆయన ప్రతి ఒక్క విషయాన్ని లెక్కపెట్టి ఉంచుతాడు.


**********