17:1

తన దాసుణ్ణి (ము'హమ్మద్ను), మస్జిద్ అల్-'హరామ్ (మక్కా ముకర్రమా) నుండి పరిసరాలను శుభవంతంచేసిన మస్జిద్ అల్-అ'ఖ్సా (బైతుల్-మఖ్ది'స్) వరకు రాత్రి వేళ తీసుకొనిపోయిన ఆయన (అల్లాహ్) సర్వలోపాలకు అతీతుడు. ఇది మేము అతనికి మా కొన్ని నిదర్శనాలను (ఆయాత్లను) చూపటానికి చేశాము. నిశ్చయంగా, ఆయన సర్వం వినేవాడు, సర్వం చూసేవాడు.

17:2

మరియు మేము మూసాకు గ్రంథాన్ని ఇచ్చాము. మరియు దానిని ఇస్రాయీ'ల్ సంతతి వారికి మార్గదర్శినిగా చేసి, దాని ద్వారా ఇలా ఆజ్ఞా పించాము: ''నన్ను (అల్లాహ్ను) తప్ప మరెవ్వరినీ సంరక్షకు నిగా (కార్య సాధకునిగా) చేసుకోవద్దు.

17:3

''మేము నూ'హ్తో బాటు ఓడలో ఎక్కించినవారి సంతతివారలారా! నిశ్చయంగా అతను (నూ'హ్) కృతజ్ఞుడైన దాసుడు.''

17:4

మరియు మేము గ్రంథంలో ఇస్రాయీ’ల్ సంతతి వారిని ఇలా హెచ్చ రించాము: ''మీరు భువిలో రెండు సార్లు సంక్షోభాన్ని రేకెత్తిస్తారు, మరియు గొప్ప అహంకారాన్ని ప్రదర్శిస్తారు!''

17:5

ఇక ఆ రెంటిలో మొదటి వాగ్దానం రాగా మేము మీపై ఘోర యుద్ధనిపుణులైన మా దాసులను పంపాము. వారు మీ గృహాలలోకి దూసుకెళ్ళారు. మరియు ఈ విధంగా మా వాగ్దానం నెరవేర్చబడింది.

17:6

ఆ తరువాత మేము మీకు వారిపై మరల ప్రాబల్యం వహించే అవకాశం కలిగించాము. మరియు సంపదతోనూ మరియు సంతానం తోనూ మీకు సహాయం చేశాము మరియు మీ సంఖ్యా బలాన్ని కూడా పెంచాము.

17:7

(మరియు మేము అన్నాము): ''ఒక వేళ మీరు మేలుచేస్తే అది మీ స్వయంకొరకే మేలుచేసు కొన్నట్లు. మరియు ఒకవేళ మీరు కీడుచేస్తే అది మీ కొరకే!'' పిదప రెండవ వాగ్దానం రాగా మీముఖాలను (మిమ్మల్ని) అవమాన పరచటానికి, మొదటి సారి వారు మస్జిద్ అల్-అ'ఖ్సాలో దూరి నట్లు, మరల దూరటానికి మరియు వారికి అందిన ప్రతి దానిని నాశనం చేయటానికి (మీ శత్రువులను మీపైకి పంపాము).

17:8

(మరియుతౌరాత్లో ఇలాఅన్నాము): ''బహుశా మీ ప్రభువు ఇప్పుడు మిమ్మల్ని కరుణించవచ్చు! కాని ఒకవేళ మీరు అలాగే ప్రవర్తిస్తే, మేముకూడా తిరిగి అలాగేచేస్తాము. మేము నరకాగ్నిని, సత్య-తిరస్కారుల కొరకు చెరసాలగా చేసి ఉంచాము.''

17:9

నిశ్చయంగా, ఈ ఖుర్ఆన్ పూర్తిగా, సరిఅయిన (సవ్యమైన) మార్గంవైపునకు మార్గదర్శకత్వం చేస్తుంది. మరియు సత్కా ర్యాలు చేస్తూఉండే విశ్వాసులకు తప్పక గొప్ప ప్రతిఫల ముందని శుభవార్తనూ అందజేస్తుంది;

17:10

మరియు నిశ్చయంగా, పరలోకాన్ని విశ్వసించని వారికి మేము బాధాకరమైన శిక్షను సిధ్ధపరచి ఉంచామని (తెలియ జేస్తుంది).

17:11

మరియు మానవుడు (తెలియక తరచుగా) మేలుకొరకు ఎలా అర్థించాలో, కీడు కొరకు కూడా అలాగే అర్థిస్తాడు. మరియు మానవుడు చాలా తొందరపాటు గలవాడు (ఆత్రగాడు).

17:12

మరియు మేము రాత్రింబవళ్ళను రెండు సూచనలుగా చేశాము. రాత్రి సూచనను మేము కాంతిహీనం చేశాము. మరియుపగటిసూచనను –మీరు మీప్రభువు అనుగ్రహాన్ని అన్వేషించ టానికి మరియు సంవత్సరాల లెక్కపెట్టటానికి మరియు (కాలాన్ని) గణించటానికి – ప్రకాశ వంత మైనదిగా చేశాము. మరియు మేము ప్రతి విషయాన్నివివరించి స్పష్టంగా తెలిపాము.

17:13

మరియు మేము ప్రతి మానవుని మెడలో అతని కర్మలను కట్టి ఉంచాము. మరియు పునరుత్థాన దినమున అతని (కర్మ) గ్రంథాన్ని అతని ముందుపెడ్తాము, దానిని అతడు స్పష్టమైనదిగా గ్రహిస్తాడు.

17:14

(అతనితో ఇలా అనబడుతుంది): ''నీవు నీ కర్మపత్రాన్ని చదువుకో! ఈ రోజు నీ (కర్మల) లెక్క చూసుకోవటానికి స్వయంగా నీవేచాలు.''

17:15

ఎవడు సన్మార్గాన్ని అవలంబిస్తాడో, అతడు నిశ్చయంగా, తన మేలుకే సన్మార్గాన్ని అవలం బిస్తాడు. మరియు ఎవడు మార్గభ్రష్టు డవుతాడో, అతడు నిశ్చయంగా, తన నష్టానికే మార్గభ్రష్టు డవుతాడు. మరియు బరువు మోసే వాడెవ్వడూ మరొకని బరువును మోయడు. మరియు మేము ఒక ప్రవక్తను పంపనంత వరకు (ప్రజలకు) శిక్ష విధించేవారం కాము.

17:16

మరియు మేము ఒక నగరాన్ని నాశనం చేయదలచుకున్నప్పుడు (మొదట) అందులో ఉన్న స్థితిమంతులకు ఆజ్ఞ పంపుతాము; ఆ పిదప కూడా వారు భ్రష్టాచారానికి పాల్పడితే! అప్పుడు దానిపై (మా) ఆదేశం జారీచేయ బడుతుంది, అప్పుడు మేము దానిని నాశనం చేస్తాము.

17:17

మరియు మేము నూ'హ్ తర్వాత ఎన్నోతరాలవారిని ఈవిధంగానాశనంచేశాము. మరియు తన దాసుల పాపాలను తెలుసు కోవటానికి, చూడటానికి నీ ప్రభువే చాలు!

17:18

ఎవడు (ఇహలోక) తాత్కాలిక సుఖాలు కోరుకుంటాడో – మేము కోరినవానికి – దానిలో మాకు ఇష్టంవచ్చినంత, ఒసంగుతాము. తరువాత అతని కొరకు నరకాన్ని నియమిస్తాము, దానిలో అతడు అవమానంతో బహిష్కరించ బడినవాడై దహింపబడతాడు.

17:19

మరియు ఎవడు విశ్వాసిఅయి, పరలోక (సుఖాన్ని) కోరి దానికై కృషిచేయ వలసిన విధంగా కృషిచేస్తాడో, అలాంటివారి కృషి స్వీకరించబడుతుంది.

17:20

నీ ప్రభువు యొక్క బహుమానాలు వీరికీ మరియు వారికీ అందరికీ స్వేచ్ఛగా ప్రసాదించ బడతాయి. మరియు నీ ప్రభువు యొక్క బహు మానాలు (ఎవ్వరికీ) నిషేధించ బడలేదు.

17:21

చూడండి! మేము కొందరికి మరి కొందరిపై ఏవిధంగా ఘనత నొసంగామో! కాని పరలోక (జీవితసుఖ)మే గొప్పస్థానాలు గలది మరియు గొప్పఘనత గలది.

17:22

(ఓ మానవుడా!) అల్లాహ్కు తోడుగా మరొక ఆరాధ్యదైవాన్నికల్పించకు, అలా చేస్తే నీవు అవమానించబడి సహకారాలు పొందని (త్యజించ బడిన) వాడవవుతావు. (1/8)

17:23

మరియు నీ ప్రభువు: తనను తప్ప ఇతరులను ఆరాధించకూడదనీ మరియు తల్లి-దండ్రులతో మంచితనంతో వ్యవహరించాలనీ, ఆజ్ఞాపించి ఉన్నాడు. ఒకవేళ వారిలో ఏ ఒక్కరు గానీ, లేదా వారిరువురు గానీ, ముసలివారైతే, వారితో విసుక్కుంటూ: ''ఛీ! (ఉఫ్)'' అని కూడా అనకు మరియు వారిని గద్దించకు మరియు వారితో మర్యాదగా మాట్లాడు.

17:24

మరియు వారి మీద కరుణ మరియు వినయ-విధేయతల రెక్కలను చాపు మరియు వారి కొరకు ఇలా ప్రార్థించు: ''ఓ నా ప్రభూ! వారు ఏ విధంగా నన్ను బాల్యంలో పెంచారో అదే విధంగా నీవు వారి యెడల కరుణను చూపు!''

17:25

మీ మనస్సులలో ఉన్నది మీ ప్రభువుకు బాగాతెలుసు. మీరు సన్మార్గులయితే, నిశ్చయంగా ఆయన వైపునకు (పశ్చాత్తాపంతో) పలుమార్లు మరలేవారిని ఆయన క్షమిస్తాడు.

17:26

మరియు బంధువులకు, పేదలకు మరియు బాటసారులకు, వారి హక్కు ఇవ్వు. మరియు (నీ ధనాన్ని) వృథా ఖర్చులలో వ్యర్థంచేయకు.

17:27

నిశ్చయంగా, వ్యర్థమైన ఖర్చులు చేసే వారు షై'తానుల సోదరులు. మరియు షై'తాన్ తన ప్రభువు పట్ల కృతఘ్నుడైనవాడు.

17:28

మరియు నీవు ఆశించే, నీ ప్రభువు కారుణ్యాన్ని పొందటానికి – నీకు వారినుండి ముఖం త్రిప్పుకోవలసి వచ్చినా – వారితో మృదువుగా మాట్లాడు.

17:29

మరియు నీవు (పిసినారితనంతో) నీ చేతిని నీ మెడకు కట్టుకోకు మరియు దానినిపూర్తిగా స్వేచ్ఛగాకూడా వదలి పెట్టకు. అలాచేస్తే నిందలకు గురిఅవుతావు, దిక్కు లేని వాడవై కూర్చుంటావు (విచారిస్తావు).

17:30

నిశ్చయంగా, నీ ప్రభువు తాను కోరిన వారికి జీవనోపాధిని పుష్కలంగా ప్రసాదిస్తాడు మరియు తాను కోరిన వారికి తగ్గిస్తాడు. నిశ్చయంగా, ఆయనే తన దాసుల (స్థితుల)ను బాగా ఎరిగే వాడూ, చూసే వాడూను!

17:31

మరియు పేదరికానికి భయపడి మీరు మీ సంతానాన్ని చంపకండి. మేమే వారికీ మరియు మీకు కూడా జీవనోపాధిని సమకూర్చేవారము. నిశ్చయంగా, వారిని చంపటం గొప్ప నేరం.

17:32

మరియు వ్యభిచారాన్ని సమీపించ కండి. అది నిశ్చయంగా, అశ్లీలమైనది మరియు బహు చెడ్డ మార్గము.

17:33

న్యాయానికి తప్ప, అల్లాహ్ నిషేధించిన ఏ ప్రాణిని కూడా చంపకండి. ఎవడు అన్యాయంగా చంపబడతాడో, మేము అతని వారసునికి (ప్రతీకార) హక్కు ఇచ్చి ఉన్నాము. కాని అతడు హత్య (ప్రతీకార) విషయంలో హద్దులను మీర కూడదు. నిశ్చయంగా, అతనికి (ధర్మప్రకారం) సహాయ మొసంగబడుతుంది.

17:34

మరియు అతడు యుక్త వయస్సుకు చేరనంత వరకు – సక్రమమైన పద్ధతిలో తప్ప – అనాథుని ఆస్తిని సమీపించకండి. మరియు చేసిన వాగ్దానాన్ని పూర్తిచేయండి. నిశ్చయంగా, వాగ్దానం గురించి ప్రశ్నించడం జరుగుతుంది.

17:35

మరియు మీరు కొలిచి ఇచ్చేటప్పుడు కొలతపాత్ర నిండుగా కొలిచి ఇవ్వండి. మరియు (తూచి ఇచ్చేటప్పుడు) త్రాసుతో సమానంగా తూకంచేయండి. ఇదే మంచి పద్ధతి మరియు (ఇదే) చివరకు మంచిఫలితం ఇస్తుంది.

17:36

మరియు (ఓ మానవుడా!) నీకు తెలియని విషయం వెంటపడకు. నిశ్చయంగా చూపులూ, వినికిడీ మరియు హృదయం వీటన్నింటినీ గురించీ, (తీర్పు దినమున) ప్రశ్నించడం జరుగుతుంది.

17:37

మరియు భూమిపై విర్రవీగుతూ నడ వకు. నిశ్చయంగా నీవు భూమిని చీల్చనూ లేవు మరియు పర్వతాలఎత్తుకు చేరనూ లేవు!

17:38

ఇవన్నీ దుష్కార్యాలే, నీ ప్రభువు దృష్టిలో ఎంతో అసహ్యకరమైనవి.

17:39

ఇవి వివేకంతో నిండివున్న విషయాలు వాటిని నీ ప్రభువు నీకు దివ్య జ్ఞానం (వ'హీ) ద్వారా తెలియజేశాడు. మరియు అల్లాహ్తో పాటు మరొకరిని ఆరాధ్యదైవంగా చేసుకోకు. అలాచేస్తే అవమానానికి గురిఅయి, బహిష్క రించబడి నరకంలో త్రోయబడతావు.

17:40

ఏమీ? మీ ప్రభువు, మీకు ప్రత్యేకంగా కుమారులను ప్రసాదించి తన కొరకు దేవ దూత లను కుమార్తెలుగాచేసుకున్నాడా? నిశ్చయంగా మీరు పలికేది చాలా ఘోరమైన మాట.

17:41

మరియు వారు వాస్తవానికి హిత బోధ పొందుతారని, మేము ఈ ఖుర్ఆన్లో అనేక విధాలుగా బోధించాము. కాని అది వారి వ్యతిరేకతను మాత్రమే అధికం చేస్తున్నది.

17:42

వారితో అను: ''ఒకవేళ వారు వారన్నట్లు అల్లాహ్తో పాటు ఇతర ఆరాధ్యదైవాలే ఉన్నట్లైతే, వారు కూడా (అల్లాహ్) సింహాస నానికి ('అర్ష్కు) చేరే మార్గాన్ని వెతికే వారు కదా!''

17:43

ఆయన సర్వలోపాలకు అతీతుడు మరియు అత్యున్నతుడు, వారు అపాదించే మాటల కంటే మహోన్నతుడు, మహానీయుడు (గొప్పవాడు).

17:44

సప్తాకాశాలు, భూమి మరియు వాటిలో ఉన్న సమస్తమూ ఆయన పవిత్రతను కొనియాడుతూ ఉంటాయి. మరియు ఆయన పవిత్రతను కొనియాడనిది, ఆయన స్తోత్రం చేయనటువంటిది ఏదీలేదు, కాని మీరు వాటి స్తుతిని అర్థం చేసుకోలేరు. నిశ్చయంగా, ఆయన ఎంతో సహనశీలుడు, క్షమాశీలుడు.

17:45

మరియు నీవు ఖుర్ఆన్ను పఠించే టప్పుడు నీకూ మరియు పరలోకజీవితాన్ని విశ్వసించని వారికీ, మధ్య కనబడని తెరవేసి ఉన్నాము.

17:46

మరియు వారు గ్రహించకుండా, వారి హృదయాల మీద తెరలు మరియు వారి చెవులలో చెవుడు వేసి ఉన్నాము. ఒక వేళ నీవు ఖుర్ఆన్ (పారాయణం)తో నీ ప్రభువు యొక్క ఏకత్వాన్ని ప్రస్తావిస్తే వారు అసహ్యంతో వెనుదిరిగి మరలిపోతారు.

17:47

వారు నీ మాటలను వింటున్న ప్పుడు, వారు ఏమి వింటున్నారో మాకు బాగా తెలుసు. ఈ దుర్మార్గులు ఏకాంతంలో ఉన్నప్పుడు పరస్పరం గుసగుసలాడుతూ ఇలా చెప్పు కుంటారు: ''మీరు అనుసరిస్తున్న ఈ మనిషి కేవలం మంత్రజాలానికి గురి అయిన వాడు మాత్రమే.''

17:48

(ఓ ము'హమ్మద్!) చూడు! వారు నిన్ను ఎలాంటి ఉదాహరణలతో పోల్చు తున్నారో, ఎందు కంటే వారు మార్గం తప్పారు, కావున వారు (సరైన) మార్గం పొందలేరు.

17:49

మరియు వారు ఇలా అంటారు: ''ఏమీ? మేము ఎముకలుగా మరియు దుమ్ముగా (పొడిగా) మారిపోయిన తరువాత కూడా తిరిగి క్రొత్త సృష్టిగా లేపబడతామా?'' (1/4)

17:50

వారితో అను: ''మీరు రాళ్ళుగాగానీ, లేదా ఇనుముగాగానీ మారిపోయిఉండినా సరే!''

17:51

''లేదా, తిరిగి సృష్టింపబడటానికి అసాధ్య మైనదని మీ హృదయాలు భావించే దానిగా ఉన్నా సరే! (తిరిగి లేపబడతారు).'' వారు మళ్ళీ ఇలా అడుగుతారు: ''మమ్మల్ని తిరిగి బ్రతికించి లేపగల వాడుఎవడు?'' వారితో అను: ''ఆయనే, మిమ్మల్ని మొదటి సారి పుట్టించిన వాడు!'' వారు ఎగతాళిగా తలలు ఊపుతూ అంటారు: ''అయితే! అది ఎప్పుడు సంభవిస్తుంది?'' వారితో అను: ''బహుశా ఆ సమయం సమీపంలోనే ఉండవచ్చు!''

17:52

ఆ దినమున, ఆయన మిమ్మల్ని పిలిచి నపుడు! మీరు ఆయన పిలుపుకు సమాధానంగా ఆయనను స్తుతిస్తూ వస్తారు. మరియు మీరు కేవలం కొంతకాలం మాత్రమే (భూమిలో) ఉండి వున్నట్లు భావిస్తారు.

17:53

మరియు నా దాసులతో, వారు మాట్లాడే టప్పుడు మంచి మాటలనే పలకమని చెప్పు. (ఎందు కంటే) షై'తాన్ నిశ్చయంగా, వారి మధ్య విరోధాన్ని రేకెత్తించ డానికి ప్రయత్ని స్తుంటాడు. నిశ్చయంగా, షై'తాన్ మానవుడికి బహిరంగ శత్రువు.

17:54

మీ ప్రభువుకు మిమ్మల్ని గురించి బాగా తెలుసు. ఆయన కోరితే మిమ్మల్ని కరుణించ వచ్చు, లేదా ఆయన కోరితే మిమ్మల్ని శిక్షించ వచ్చు! మరియు (ఓ ము'హమ్మద్!) మేము నిన్ను వారి కార్య కర్తగా (రక్షకునిగా) నియమించి పంపలేదు.

17:55

మరియు భూమ్యాకాశాలలో ఉన్న వారందరినీ గురించి నీ ప్రభువుకు బాగా తెలుసు. మరియు వాస్తవానికి మేము కొందరు ప్రవక్తలకు మరికొందరిపై ఘనతనొసంగాము. మరియు మేము దావూద్కు 'జబూర్ ఇచ్చాము.

17:56

వారితో ఇట్లను: ''ఆయన (అల్లాహ్)ను కాదని మీరెవరినైతే (ఆరాధ్యదైవాలుగా) భావించారో, వారిని అర్థించి చూడండి; మీ ఆపదను తొలగించటానికి గానీ, దానిని మార్చటానికి గానీ వారికి ఎలాంటి శక్తిలేదు.''

17:57

వారు, ఎవరినైతే వీరు ప్రార్థిస్తూ ఉన్నారో, వారే తమ ప్రభువు సాన్నిధ్యాన్ని పొందటానికి మార్గాన్ని వెతుకుతున్నారు. మరియు వారిలో ఆయనకు ఎవరు ఎక్కువ సాన్నిధ్యం పొందుతారో అని ప్రయత్ని స్తున్నారు. మరియు ఆయన కారుణ్యాన్ని ఆశిస్తున్నారు మరియు ఆయన శిక్షకు భయపడుతున్నారు. నిశ్చయంగా నీ ప్రభువు శిక్ష, దానికి భయపడ వలసిందే!

17:58

మరియు పునరుత్థాన దినానికి ముందు మేము నాశనంచేయని, లేదా కఠిన శిక్షకు గురిచేయని, నగరమనేది ఉండదు. ఈ విషయం గ్రంథంలో వ్రాయబడి వుంది.

17:59

మరియు నిదర్శనాలను (ఆయాత్లను) పంపకుండా మమ్మల్ని ఏదీఆపలేదు. కాని పూర్వ కాలపు ప్రజలు వాటిని తిరస్క రించడమే తప్ప! మరియు మేము స'మూదు జాతి వారికి ప్రత్యక్ష నిదర్శనంగా ఒక ఆడఒంటెను పంపాము, కాని వారు దాని పట్ల క్రూరంగా ప్రవర్తించారు. మరియు మేము నిదర్శనాలను (ఆయాత్లను) పంపుతున్నది, కేవలం ప్రజలు వాటిని చూసి భయపడటానికే!

17:60

''నిశ్చయంగా, నీ ప్రభువు ప్రజలను పరివేష్టించి ఉన్నాడు.'' అని మేము నీతో చెప్పిన విషయం (జ్ఞాపకం చేసుకో)! మేము నీకు (ఇస్రా' రాత్రిలో) చూపిన దృశ్యం – మరియు ఖుర్ఆన్లో శపించబడిన (నరక) వృక్షం – మేము వారికి ఒక పరీక్షగా చేశాము. కాని మా భయ పెట్టడం, వారి తలబిరుసుతనాన్ని మాత్రమే మరింత అధికం చేస్తున్నది.

17:61

మరియు (జ్ఞాపకం చేసుకోండి!) మేము దేవదూతలతో: ''ఆదమ్కు సాష్టాంగం (సజ్దా) చేయండి.'' అని చెప్పినపుడు; ఒక్క ఇబ్లీస్ తప్ప, అందరూ సాష్టాంగపడ్డారు. అతడు అన్నాడు: ''ఏమీ? నీవు మట్టితో సృష్టించిన వానికి నేను సాష్టాంగం (సజ్దా) చేయాలా?''

17:62

ఇంకా ఇలా అన్నాడు: ''ఏమీ? నేను చూడటం లేదా? నీవు ఇతనికి నాపై ఆధిక్యత నిచ్చావు. కానీ ఒకవేళ నీవు నాకు పున రుత్థానదినం వరకు వ్యవధినిస్తే, నేను ఇతని సంతతి వారిలో కొందరిని తప్ప అందరినీ వశపరచుకొని తప్పుదారి పట్టిస్తాను.''

17:63

ఆయన (అల్లాహ్) అన్నాడు: ''సరే పో! వారిలో నిన్ను ఎవరు అనుసరిస్తారో! నిశ్చయంగా, మీరందరికీ నరకమే ప్రతిఫల మవుతుంది, పరిపూర్ణ ప్రతిఫలం!

17:64

''మరియు నీవు నీ ధ్వనితో (మాటలతో) వారిలో ఎవరెవరిని ఆశచూపి (ఆకర్షించ గలవో) ఆకర్షించు. మరియు నీ అశ్విక దళాలతో మరియు నీ పదాతి దళాలతో వారి మీదపడు. మరియు వారికి సంపదలో, సంతానంలో భాగస్వామివికా మరియు వారితో వాగ్దానాలు చెయ్యి. మరియు షై'తాన్ చేసే వాగ్దానాలు మోస పుచ్చటం తప్ప ఇంకేముంటాయి.

17:65

''నిశ్చయంగా, నా దాసులు! వారిపై నీకు ఏవిధమైన అధికారం లేదు. మరియు వారికి కార్యకర్తగా(రక్షకునిగా)నీ ప్రభువేచాలు!''

17:66

మీ ప్రభువు, ఆయనే – ఆయన అను గ్రహాన్ని అన్వేషించటానికి – మీ కొరకు సముద్రంలో నావలను నడిపింపజేసేవాడు. నిశ్చయంగా, ఆయన మీ పట్ల అపార కరుణా ప్రదాత.

17:67

మరియు ఒకవేళ సముద్రంలో మీకు ఆపదవస్తే ఆయన (అల్లాహ్) తప్ప, మీరు పిలిచేవారందరూ మిమ్మల్నిత్యజిస్తారు. కాని, ఆయన మిమ్మల్ని రక్షించి, ఒడ్డుకు చేర్చి నపుడు, మీరు ఆయన నుండి ముఖం త్రిప్పుకుంటారు. వాస్తవానికి మానవుడు ఎంతో కృతఘ్నుడు.

17:68

ఏమీ? ఆయన! నేల చీలిపోయి మిమ్మల్ని మ్రింగకుండా; లేదా తుఫాను మీపై రాకుండా; మిమ్మల్ని సురక్షితంగా ఉండనివ్వగలడని మీరు భావిస్తున్నారా? అప్పుడు మీరు ఏ రక్షకుడినీ పొందలేరు.

17:69

లేదా! మరొక సారి ఆయన మిమ్మల్ని సముద్రంలోకి తీసుకొనిపోయి – మీ కృతఘ్నతకు ఫలితంగా – మీ మీద తీవ్రమైన తుఫానుగాలిని పంపి, మిమ్మల్ని ముంచి వేయకుండా సురక్షితంగా ఉండనివ్వ గలడని భావిస్తున్నారా? అప్పుడు మాకు విరుద్ధంగా సహాయపడే వారినెవ్వరినీ మీరు పొందలేరు. (3/8)

17:70

మరియు వాస్తవానికి మేము ఆదమ్ సంతతికి గౌరవము నొసంగాము. మరియు వారికి నేలమీదనూ, సముద్రం లోనూ, ప్రయాణం కొరకు వాహనాలను ప్రసాదించాము. మరియు మేము వారికి పరిశుధ్ధమైన వస్తువులను జీవనోపాధిగా సమ కూర్చాము. మరియు మేము సృష్టించిన ఎన్నో ప్రాణులపై వారికి ప్రత్యేక ప్రాధాన్యత నిచ్చాము.

17:71

(జ్ఞాపకముంచుకోండి!) ఒక రోజు మేము మానవులందరినీ వారి వారి నాయకులతో (ఇమామ్లతో) సహా పిలుస్తాము. అప్పుడు వారి కర్మపత్రాలు కుడి చేతిలో ఇవ్వబడిన వారు, తమ కర్మ పత్రాలను చదువుకుంటారు మరియు వారికి రవ్వంత (ఖర్జూర బీజపు చీలికలోని పొరంత) అన్యాయం కూడా జరుగదు.

17:72

మరియు ఎవడు ఇహలోకంలో అంధుడై మెలగుతాడో, అతడు పరలోకంలో కూడా అంధుడిగానే ఉంటాడు మరియు సన్మార్గం నుండి భ్రష్టుడవుతాడు.

17:73

మరియు (ఓ ప్రవక్తా!) మేము నీపై అవతరింపజేసిన దివ్యజ్ఞానం (వ'హీ) నుండి నిన్ను మరలించి, నీవు అదికాక మా పేరుతో మరొక దానిని (సందేశాన్ని) కల్పించాలని నిన్ను పురికొల్పటానికి వారు ప్రయత్ని స్తున్నారు. నీవు అలా చేసిఉంటే వారు తప్పకుండా నిన్ను తమ ఆప్తమిత్రులుగా చేసుకునేవారు.

17:74

మరియు ఒకవేళ మేము నిన్ను స్థిరంగా ఉంచకపోతే నీవు వారి వైపుకు కొంతైనా మొగ్గి ఉండే వాడవు.

17:75

అలాగైతే, మేము నీకు ఈ జీవితంలో రెట్టింపు శిక్షను మరియు చనిపోయిన తరువాత కూడా రెట్టింపు శిక్షను రుచిచూపి ఉండేవారం. అప్పుడు మాకు వ్యతిరేకంగా నీకు సహాయపడే వాడినిఎవ్వడినీ నీవు పొందివుండేవాడవుకాదు.

17:76

మరియు వారు (అవిశ్వాసులు) నిన్ను కలవరపెట్టి, నిన్ను ఈ భూమినుండి వెడలగొట్ట టానికి ప్రయత్నిస్తున్నారు. అలాం టప్పుడు నీవు వెళ్ళిపోయినతరువాత, వారు కూడా కొద్ది కాలం మాత్రమే ఉండగలిగే వారు.

17:77

(ఓ ము'హమ్మద్) ఇది వాస్తవానికి! మేము, నీకు పూర్వం పంపిన ప్రవక్తలందరికీ వర్తించిన సంప్రదాయమే! నీవు మా సాంప్ర దాయంలో ఎలాంటి మార్పును పొందలేవు.

17:78

మధ్యాహ్నం సూర్యుడు వాలినప్పటి నుండి, రాత్రిఅయి చీకటి పడేవరకూ నమాజ్లను సలుపు. మరియు ప్రాతఃకాలంలో (నమా'జ్లో) ఖుర్ఆన్ పఠించు. నిశ్చయంగా ప్రాతఃకాల ఖుర్ఆన్ పఠనం (దేవదూతల ద్వారా) వీక్షింప బడుతుంది.

17:79

మరియు రాత్రివేళలో జాగరణ (తహజ్జుద్) నమా'జ్చెయ్యి; ఇది నీకొరకు అదనపు (నఫిల్) నమా'జ్. దీనితో నీప్రభువు నిన్ను(పున రుత్థానదినమున) ప్రశంసనీయమైన స్థానము (మఖామమ్ మ'హ్మూద్) నొసంగ వచ్చు!

17:80

మరియు ఇలా ప్రార్ధించు: ''ఓ నా ప్రభూ! నీవు నా ప్రతి ప్రవేశాన్ని, సత్య ప్రవేశంగా చేయి మరియు నాబహిర్గమనాన్ని కూడా సత్య బహిర్గమనంగా చేయి మరియు నీవైపు నుండి నాకు అధికారశక్తిని, సహాయాన్నీప్రసాదించు.''

17:81

మరియు ఇలా అను:''సత్యం వచ్చింది మరియు అసత్యం అంతరించింది. నిశ్చయంగా అసత్యంఅంతరించకతప్పదు.''

17:82

మరియు మేము ఈ ఖుర్ఆన్ ద్వారా విశ్వాసులకు స్వస్థతను మరియు కారుణ్యాన్ని క్రమక్రమంగాఅవతరింపజేస్తాము. కాని దుర్మార్గులకు ఇది నష్టం తప్ప మరేమీ అధికం చేయదు.

17:83

మరియు ఒకవేళ మేము మానవుణ్ణి అనుగ్రహిస్తే, అతడు ముఖం త్రిప్పుకొని (మా నుండి) మరలిపోతాడు. కాని అతనికి కీడు కలిగితే నిరాశచెందుతాడు.

17:84

వారితో ఇలా అను: ''ప్రతి ఒక్కడు తనకు తోచినట్లే పనులుచేస్తాడు, కాని మీ ప్రభువుకు మాత్రం ఎవడు సన్మార్గం పొందే వాడో బాగా తెలుసు.''

17:85

మరియు వారు నిన్ను ఆత్మ (రూ'హ్)ను గురించి ప్రశ్నిస్తున్నారు. వారితో ఇలా అను: ''ఆత్మ! నా ప్రభువు ఆజ్ఞతో వస్తుంది. మరియు (దానిని గురించి) మీకు ఇవ్వబడిన జ్ఞానం అతి స్వల్పమైనది.''

17:86

మరియు ఒకవేళ మేము కోరినట్ల యితే నీపై అవతరింపజేయబడిన సందేశాన్ని (ఖుర్ఆన్ను) లాగుకోగలము (స్వాధీన పరచుకో గలము). అప్పుడు దానిని గురించి, మాకు వ్యతిరేకంగా, నీవు ఏసహాయకుడినీపొందలేవు

17:87

కేవలం నీ ప్రభువు కారుణ్యం తప్ప! నిశ్చయంగా, నీపై ఉన్న ఆయన (నీ ప్రభువు) అనుగ్రహం ఎంతో గొప్పది.

17:88

ఇలా అను: ''ఒకవేళ మానవులు మరియు జిన్నాతులు అందరూ కలిసి, ఈ ఖుర్ఆన్ వంటి దానిని కల్పించి తీసుకురావటానికి ప్రయత్నించినా – వారు ఒకరి కొకరు తోడ్పడినప్పటికీ – ఇటువంటి దానిని కల్పించి తేలేరు.''

17:89

మరియు వాస్తవానికి, మేము ఈ ఖుర్ఆన్లో ప్రజలకు ప్రతివిధమైన ఉపమానాన్ని వివరించి బోధించి ఉన్నాము. అయినా చాలామంది ప్రజలు సత్య-తిరస్కారులు గానే ఉండిపోయారు.

17:90

మరియు వారు ఇలా అంటారు: ''(ఓ ము'హమ్మద్!) నీవు భూమి నుండి మా కొరకు ఒక చెలమను ఝల్లున ప్రవహింప జేయనంత వరకు మేము నిన్ను విశ్వసించము;

17:91

''లేదా!నీ కొరకు ఖర్జూరపు మరియు ద్రాక్షతోట ఏర్పడి, దాని మధ్య నుండి సెల యేళ్ళు పొంగి ప్రవహింపజేయనంత వరకు;

17:92

''లేదా, నీవు మమ్మల్ని భయపెట్టి నట్లు, ఆకాశం ముక్కలై మాపై పడవేయ బడనంత వరకు; లేదా అల్లాహ్ను మరియు దేవదూతలను మా ముందు ప్రత్యక్ష పరచ నంత వరకు;

17:93

''లేదా నీ కొరకు స్వర్ణగృహం ఏర్పడ నంత వరకు; లేదా నీవు ఆకాశంలోకి ఎక్కి పోయినా నీవు, మేము చదువగలిగే ఒక గ్రంథాన్ని అవత రింపజేయనంతవరకు; నీవు ఆకాశంలోకి ఎక్కటాన్ని మేము నమ్మము.'' వారితో అను: ''నా ప్రభువు సర్వలోపాలకు అతీతుడు, నేను కేవలం సందేశహరునిగా పంపబడిన మానవుడను మాత్రమే?''

17:94

మరియు ప్రజల ముందుకు మార్గదర్శ కత్వం వచ్చినపుడు, దానిని విశ్వసించకుండా వారిని ఆపిందేమిటి? వారు (మూఢ విశ్వాసంలో మునిగి): ''ఏమీ? అల్లాహ్ మానవుణ్ణి తన సందేశహరునిగా పంపాడా?'' అని పలకడం తప్ప!

17:95

ఇలా అను: ''ఒకవేళ భూమి మీద దేవదూతలునివసిస్తూ నిశ్చింతగాతిరుగుతూ ఉండినట్లయితే,మేము వారికొరకుదేవదూతనే సందేశహరునిగా పంపి ఉండే వారము.''

17:96

ఇలా అను: ''నాకూ మరియు మీకూ మధ్య అల్లాహ్యే సాక్షిగాచాలు. నిశ్చయంగా ఆయన తన దాసులను బాగాఎరుగువాడు, సర్వ దృష్టికర్త.''

17:97

మరియు ఎవడికి అల్లాహ్ మార్గ దర్శ కత్వం చేస్తాడో అతడే సన్మార్గం పొందు తాడు. మరియు ఎవడిని ఆయన మార్గ భ్రష్టత్వంలో పడనిస్తాడో వాడికి, ఆయన తప్ప, ఇతరుల నెవ్వరినీ నీవు సంరక్షకులుగా పొందలేవు. మరియు వారిని మేము పునరుత్థాన దిన మున గ్రుడ్డివారిగా, మూగవారిగా మరియు చెవిటివారిగా చేసి, వారి ముఖాల మీద బోర్లా పడవేసి లాగుతూ ప్రోగు చేస్తాము. వారి ఆశ్రయం నరకమే! అది చల్లారి నప్పు డల్లా మేమువారికై అగ్ని జ్వాలను తీవ్రం చేస్తాము.

17:98

అదే వారి ప్రతిఫలం ఎందుకంటే వాస్తవానికి వారు మా సూచనలను తిరస్కరించారు మరియు అన్నారు: ''ఏమీ? మేము ఎముకలుగా, పొడిగా మారిపోయిన తరువాత కూడా, సరిక్రొత్త సృష్టిగా మళ్ళీ లేపబడతామా?'' (1/2)

17:99

ఏమీ? వారు చూడటం లేదా (ఎరుగరా)? నిశ్చయంగా, అల్లాహ్యే ఆకాశా లనూ మరియు భూమినీ సృష్టించిన వాడనీ మరియు వారివంటి వారినీ సృష్టించగల సమర్థుడనీ మరియు ఆయనే వారి కొరకు ఒక నిర్ణీత సమయాన్ని నియ మించాడనీ, దానిని(ఆ సమయాన్ని) గురించి ఎలాంటి సందేహంలేదనీ; అయినా ఈ దుర్మార్గులు మొండిగా సత్యాన్ని తిరస్కరించ టానికే పూనుకున్నారు.

17:100

వారితో అను: ''ఒకవేళ మీరు నా ప్రభువు యొక్క అనుగ్రహపు నిధులను పొందివున్నా, అవి ఖర్చయిపోతాయేమో ననే భయంతో, వాటిని మీరు పట్టుకొని (ఖర్చు చేయకుండా) ఉండేవారు. మరియు వాస్త వానికి మానవుడు ఎంతోలోభి!''

17:101

మరియు మేము వాస్తవానికి, మూసాకు స్పష్టమైన తొమ్మిది అద్భుత సూచనలను ప్రసాదించాము. ఇస్రాయీ'ల్ సంతతివారిని అడుగు, అతను (మూసా) వారి వద్దకు వచ్చినపుడు ఫిర్'ఔన్ అతనితో అన్నాడు: ''ఓ మూసా! నిశ్చయంగా, నీవు మంత్రజాలానికి గురి అయ్యావని నేను భావిస్తున్నాను.''

17:102

(మూసా) అన్నాడు: ''నీకు బాగా తెలుసు, జ్ఞానవృధ్ధి కలుగజేసే వాటిని (సూచనలను) భూమ్యాకాశాల ప్రభువు తప్ప మరెవ్వరూ అవత రింపజేయలేరని! ఓ ఫిర్'ఔన్ నీవు నిశ్చయంగా నశింపనున్నా వని నేను భావిస్తున్నాను.''

17:103

అప్పుడు అతడు (ఫిర్'ఔన్) వారిని భూమి (ఈజిప్ట్) నుండి వెడలగొట్టాలని సంకల్పించు కున్నాడు. కావున మేము అతనిని (ఫిర్'ఔన్ను) మరియు అతనితో పాటు ఉన్న వారందరినీ ముంచివేశాము.

17:104

మరియు ఆ తరువాత, ఇస్రాయీ’ల్ సంతతివారితో మేము ఇలా అన్నాము: ''మీరు ఈ భూమిలో స్వేచ్ఛగా నివసించండి. కానీ అంతిమ వాగ్దానం ఆసన్నమైనప్పుడు, మేము మీరందరినీ ఒకేచోట చేర్చుతాము.''

17:105

మరియు మేము దీనిని (ఈ ఖుర్ఆన్ను) సత్యంతో అవతరింపజేశాము మరియు ఇది సత్యంతోనే అవతరించింది. (ఓ ప్రవక్తా!) మేము నిన్ను కేవలం శుభవార్త అందజేసే వానిగా మరియు హెచ్చరికచేసే వానిగా మాత్రమే పంపాము!

17:106

మరియు నీవు ప్రజలకు నెమ్మది నెమ్మదిగా చదివి వినిపించాలని, మేము ఖుర్ఆన్ను విభజించి, క్రమక్రమంగా అవతరింపజేశాము.

17:107

వారితో అను: ''మీరు దీనిని (ఈ ఖుర్ఆన్ను) నమ్మినా నమ్మకపోయినా; నిశ్చయంగా, ఇదివరకు జ్ఞానమొసంగబడిన వారికి దీనిని వినిపించినప్పుడు, వారు తమ ముఖాల మీద పడి సాష్టాంగం (సజ్దా) చేస్తారు.''

17:108

మరియు ఇలా అంటారు: ''మా ప్రభువు సర్వలోపాలకు ఆతీతుడు, మా ప్రభువు వాగ్దానం పూర్తయితీరుతుంది.''

17:109

మరియు వారు ఏడుస్తూ, తమ ముఖాల మీద పడిపోతారు. మరియు వారి వినమ్రత మరింత అధికమవుతుంది.

17:110

వారితో అను: ''మీరు ఆయనను, అల్లాహ్! అని పిలవండీ, లేదా అనంత కరుణామయుడు (అర్ర'హ్మాన్)! అని పిలువండీ, మీరు ఆయనను ఏ పేరుతోనైనా పిలవండీ, ఆయనకున్న పేర్లన్నీ అత్యుత్తమ మైనవే! నీ నమా'జ్లో నీవు చాలా గట్టిగా గానీ, చాలా మెల్లగా గానీ పఠించక, వాటి మధ్య మార్గాన్ని అవలంబించు.''

17:111

ఇంకా ఇలా అను: ''సంతానం లేనటు వంటి మరియు తన రాజరికంలో భాగస్వాములు లేనటువంటి మరియు తనలో ఎలాంటి లోపం లేనటువంటి మరియు సహాయకుడి అవసరం లేనటువంటి అల్లాహ్యే సర్వస్తోత్రాలకు అర్హుడు. మరియు మీరు ఆయన మహనీయతను గొప్పగా కొనియాడండి!''


**********