84:1

ఆకాశం బ్రద్దలయిపోయినప్పుడు!

84:2

మరియు అది తన ప్రభువు ఆదేశపాలన చేసింది మరియు అదే దాని విధ్యుక్త ధర్మం.

84:3

మరియు భూమి విస్తరింపజేయబడి (చదునుగా చేయబడి) నప్పుడు;

84:4

మరియు అది తన లోపల ఉన్నదంతా బయటికి విసరివేసి, ఖాళీ అయినప్పుడు;

84:5

అది తన ప్రభువు ఆదేశపాలన చేసింది మరియు అదే దాని విధ్యుక్త ధర్మం.

84:6

ఓ మానవుడా! నిశ్చయంగా, నీవు నీ ప్రభువు వైపునకు, నీ (మంచి-చెడు) కర్మలను తీసుకొని మరలుతున్నావు, ఒక నిశ్చిత మరల్పు. అప్పుడు నీవు నీ (కర్మల ఫలితాన్ని) పొందుతావు.

84:7

అప్పుడు తన కర్మపత్రం కుడిచేతిలో ఇవ్వబడినవాడి నుండి;

84:8

అతనిలెక్క అతితేలికగా తీసుకోబడగలదు.

84:9

మరియు అతడు సంతోషంగా తనవారి దగ్గరకు మరలిపోతాడు!

84:10

ఇక తన కర్మపత్రం వీపు వెనుక నుండి ఇవ్వబడినవాడు;

84:11

అప్పుడతడు తన నాశనాన్నే కోరు కుంటాడు;

84:12

మరియు అతడు మండుతున్న నరకాగ్నిలో పడిపోతాడు.

84:13

వాస్తవానికి, అతడు (ప్రపంచంలో) తన వారి మధ్య సుఖసంతోషాలలో మునిగి ఉండే వాడు.

84:14

వాస్తవానికి, అతడు (మా వైపుకు) మరలి రాడని భావించేవాడు.

84:15

అలాకాదు! వాస్తవానికి, అతని ప్రభువు అతనిని గమనిస్తూ ఉండేవాడు.

84:16

కనుక, నేను సంధ్యకాలపు ఎరుపు సాక్షిగా చెబుతున్నాను!

84:17

రాత్రి సాక్షిగా, అది ప్రోగుచేసేవాటి సాక్షిగా!

84:18

పూర్ణచంద్రుని సాక్షిగా!

84:19

మీరందరూ తప్పనిసరిగా ఒక స్థితినుండి మరొక స్థితికి క్రమక్రమంగా మారుతూపోవలసి ఉంటుంది.

84:20

అయితే వీరికేమయింది? వీరు ఎందుకు విశ్వసించరు?

84:21

మరియు ఖుర్‌ఆన్‌ వీరి ముందు పఠింప బడినప్పుడు వీరెందుకు సాష్టాంగం (సజ్దా) చేయరు?

84:22

అలా కాదు! ఈ సత్యతిరస్కారులు దీనిని అసత్యమంటున్నారు.

84:23

మరియు వారు కూడబెట్టేదంతా అల్లాహ్‌కు బాగా తెలుసు.

84:24

కాబట్టి వారికి (పరలోకంలో) లభించే వ్యధాభరితమైన శిక్ష యొక్క వార్తనివ్వు.

84:25

విశ్వసించి సత్కార్యాలు చేసే వారికి తప్ప – వారికి ఎన్నటికీ అంతంగాని ప్రతిఫలం ఉంటుంది.


**********