82:1

ఆకాశం చీల్చబడినప్పుడు!

82:2

మరియు నక్షత్రాలు చెదిరిపోయినప్పుడు!

82:3

మరియు సముద్రాలు పొంగి పొరలిపోయి నప్పుడు!

82:4

మరియు సమాధులు పెళ్ళగింప (తెరువ) బడినప్పుడు!

82:5

ప్రతి వ్యక్తికి తాను చేసి పంపుకున్నది మరియు వెనుక వదలిపెట్టింది అంతా తెలిసిపోతుంది.

82:6

ఓ మానవుడా! పరమదాత అయిన నీ ప్రభువును గురించి, ఏ విషయం నిన్ను ఏమరుపాటుకు గురిచేసింది?

82:7

ఆయనే నిన్ను సృష్టించాడు, తరువాత ఎలాంటి లోపం లేకుండా నిన్ను తీర్చిదిద్దాడు మరియు నిన్ను తగిన ప్రమాణంలో రూపొందించాడు.

82:8

తాను తలచిన ఆకారంలో నిన్ను మలిచాడు.

82:9

అలాకాదు! వాస్తవానికి మీరు (పరలోక) తీర్పును అబద్ధమని తిరస్కరిస్తున్నారు!

82:10

మరియు, నిశ్చయంగా! మిమ్మల్ని కనిపెట్టుకొని ఉండేవారు (దేవదూతలు) ఉన్నారు.

82:11

వారు, గౌరవనీయులైన లేఖకులు;

82:12

మీరు చేసేదంతా తెలుసుకునేవారు!

82:13

నిశ్చయంగా పుణ్యాత్ములు సుఖ సంతోషాలలో తేలియాడుతూ ఉంటారు.

82:14

మరియు నిశ్చయంగా, దుష్టులు భగగమండే నరకాగ్నిలో ఉంటారు.

82:15

తీర్పు దినమున వారు అందులో ప్రవేశిస్తారు.

82:16

మరియు వారు దానినుండి ఎంతమాత్రం తప్పించుకోలేరు.

82:17

మరియు ఆ తీర్పుదినం అంటే ఏమిటో నీకెలా తెలుస్తుంది?

82:18

అవును మరి! ఆ తీర్పుదినం అంటే ఏమిటో నీకెలా తెలుస్తుంది?

82:19

ఆ దినమున ఏ మానవునికి కూడా ఇతరునికి ఎలాంటి సహాయం చేసే అధికారం ఉండదు. మరియు ఆ రోజు నిర్ణయాధికారం కేవలం అల్లాహ్‌కే ఉంటుంది.


**********