104:1

అపనిందలుమోపే, చాడీలుచెప్పే ప్రతిఒక్కడికీ వినాశం తప్పదు.

104:2

ఎవడైతే ధనాన్ని కూడబెట్టి, మాటి మాటికి దాన్ని లెక్కబెడుతూఉంటాడో!

104:3

తనధనం, తనను శాశ్వతంగా ఉంచుతుందని అతడు భావిస్తున్నాడు!

104:4

ఎంతమాత్రం కాదు! అతడు (రాబోయే జీవితంలో) తప్పకుండా అణగద్రొక్కబడే నరకాగ్నిలో వేయబడతాడు.

104:5

ఆ (అణగద్రొక్కబడే) నరకాగ్ని అంటే ఏమిటో నీకు తెలుసా?

104:6

అల్లాహ్‌, తీవ్రంగా ప్రజ్వలింపజేసిన అగ్ని;

104:7

అది గుండెలదాకా చేరుకుంటుంది.

104:8

నిశ్చయంగా, అది వారిమీద క్రమ్ముకొంటుంది;

104:9

పొడుగాటి (అగ్ని) స్తంభాలవలె!


**********