15:1

అలిఫ్-లామ్-రా. ఇవి దివ్యగ్రంథ ఆయత్లు మరియు (ఇది) ఒక స్పష్టమైన ఖుర్ఆన్.

15:2

సత్యతిరస్కారులు: ''మేము అల్లాహ్కువిధేయులమైతే (ముస్లిములమైతే) ఎంత బాగుండేది!'' అని (పునరుత్థాన దినమున), పలుమార్లు కోరుకుంటారు.

15:3

వారిని తింటూ (త్రాగుతూ) సుఖ సంతోషాలను అనుభవిస్తూ (వృథా) ఆశలలో ఉండటానికి విడిచిపెట్టు. తరువాత వారు (సత్యాన్ని) తెలుసుకుంటారు.

15:4

మరియు (దాని వ్యవధి) నిర్ణయించి వ్రాయబడి ఉండనిదే, మేము ఏ నగరాన్నీ కూడా నాశనం చేయలేదు.

15:5

ఏ సమాజం కూడా తన నిర్ణీత గడువుకు, ముందు గానీ మరియు వెనక గానీ కాజాలదు.

15:6

మరియు (సత్య తిరస్కారులు) అంటారు: ''ఓ హితబోధ (ఖుర్ఆన్) అవత రింపజేయబడిన వాడా (ము'హమ్మద్)! నిశ్చయంగా నీవు పిచ్చివాడవు.

15:7

''నీవు సత్యవంతుడవే అయితే, మా వద్దకు దేవదూతలను ఎందుకు తీసుకొని రావు?''

15:8

మేము దేవదూతలను, సత్యంతో తప్ప పంపము మరియు వారు వచ్చి నప్పుడు వీరికి ఏ మాత్రం వ్యవధి ఇవ్వ బడదు.

15:9

నిశ్చయంగా, మేమే ఈ జ్ఞాపిక (ఖుర్ఆన్)ను అవతరింపజేశాము మరియు నిశ్చయంగా మేమే దీనిని కాపాడేవారము.

15:10

మరియు (ఓ ము'హమ్మద్!) వాస్త వానికి మేము, నీకు పూర్వం గతించిన తెగల వారి వద్దకు కూడా (ప్రవక్తలను) పంపాము.

15:11

మరియు వారి వద్దకు వచ్చిన ఏ ప్రవక్తను కూడా, వారు పరిహసించకుండా ఉండలేదు.

15:12

ఈ విధంగా మేము దీనిని (సత్య తిరస్కారాన్ని) అపరాధుల హృదయాలలో ప్రవేశపెడుతున్నాము.

15:13

వారు దీనిని (ఈ ఖుర్ఆన్ను) విశ్వసించడం లేదు. మరియు వాస్తవానికి (సత్య-తిరస్కారులైన) వారి పూర్వీకుల విధానం కూడా ఇలాగే ఉండేది.

15:14

మరియు ఒకవేళ మేము వారి కొరకు ఆకాశపు ఒక ద్వారాన్ని తెరిచినా, వారు దానిపైకి ఎక్కుతూ పోతూ!

15:15

ఇలా అనేవారు: ''నిశ్చయంగా, మా చూపులు భ్రమింపజేయబడ్డాయి. అలాకాదు, మాపై మంత్రజాలం చేయబడింది.''

15:16

మరియు వాస్తవానికి, మేము ఆకాశంలో తారాగణాన్ని(నక్షత్రరాశులను) సృష్టించి, దానిని చూపరులకు అలంకార మైనదిగా చేశాము.

15:17

మరియు శపించబడిన (బహిష్క రించబడిన) ప్రతి షై'తాను నుండి దానిని (ఆకాశాన్ని) సురక్షితంగా ఉంచాము.

15:18

కాని, ఎవడైనా (ఏ షై'తానైనా) దొంగ చాటుగా వినటానికి ప్రయత్నిస్తే, స్పష్టమైన కొరవి (అగ్నిజ్వాల) అతనిని వెంబడిస్తుంది.

15:19

మరియు మేము భూమిని వ్యాపింప జేశాము మరియు దానిలో స్థిరమైన పర్వ తాలను నాటాము మరియు దానిలో ప్రతి వస్తువును తగినపరిమాణంలో ఉత్పత్తి చేశాము.

15:20

మరియు అందులో మీకూ మరియు మీరు పోషించని వాటి కొరకూ (జీవరాసుల కొరకూ) మేము జీవనోపాధిని కల్పించాము.

15:21

మరియు మా దగ్గర పుష్కలంగా నిలువలేని వస్తువు అంటూ ఏదీలేదు మరియు దానిని మేము ఒక నిర్ణీత పరిమాణంలో మాత్రమే పంపుతూ ఉంటాము.

15:22

మరియు మేము (వృక్షకోటిని) ఫలవంతం చేయటానికి గాలులను పంపుతాము! తరువాత మేము ఆకాశం నుండి నీటిని కురిపించి, దానిని మీకు త్రాగటానికి సమకూర్చుతాము మరియు దాని కోశాధికారులు మీరు మాత్రం కారు!

15:23

మరియు నిశ్చయంగా, మేమే జీవన్మర ణాలను ఇచ్చేవారము; మరియు చివరకు మేమే వారసులుగా మిగిలే వారము.

15:24

మరియు వాస్తవానికి, మీకు ముందు గడిచిపోయిన వారిని గురించి మాకు తెలుసు మరియు వాస్తవంగా మీ తరువాత వచ్చే వారిని గురించి కూడా మాకు బాగా తెలుసు.

15:25

మరియు నిశ్చయంగా, నీ ప్రభువు, ఆయనే! వారందరినీ సమావేశపరుస్తాడు. నిశ్చయంగా, ఆయన మహా వివేకవంతుడు, సర్వజ్ఞుడు.

15:26

మరియు వాస్తవంగా మేము మానవుణ్ణి మ్రోగే (ధ్వనిచేసే) మట్టి, రూపాంతరం చెందిన జిగట బురద (బంకమట్టి)తో సృష్టించాము.

15:27

మరియు దీనికి పూర్వం మేము జిన్నాతులను (పొగలేని) మండే అగ్ని జ్వాలతో సృష్టించాము.

15:28

మరియు నీ ప్రభువు దేవదూతలతో ఇలా అన్న విషయం (జ్ఞాపకం చేసుకో!): ''నిశ్చయంగా నేను మ్రోగే మట్టి, రూపాంతరం చెందిన జిగట బురదతో మానవుణ్ణి సృష్టించ బోతున్నాను.

15:29

''ఇక నేను అతనికి పూర్తిగా ఆకార మిచ్చి (రూపమిచ్చి), అతని (ఆదమ్)లో నా తరఫు నుండి ప్రాణం (రూ'హ్) ఊదిన తరువాత, మీరంతా అతని ముందు సాష్టాంగం (సజ్దా) చేయాలి.''

15:30

అప్పుడు దేవదూతలు, అందరూ కలిసి సాష్టాంగం (సజ్దా) చేశారు.

15:31

ఒక్క ఇబ్లీస్ తప్ప! అతడు సాష్టాంగం (సజ్దా)చేసేవారిలో చేరనని మొండికేశాడు.

15:32

(అల్లాహ్) ఇలాప్రశ్నించాడు: ''ఓఇబ్లీస్! నీకేమయింది, నీవు సాష్టాంగం (సజ్దా) చేసే వారిలో ఎందుకు చేరలేదు?''

15:33

(ఇబ్లీస్) ఇలా జవాబిచ్చాడు: ''మ్రోగే మట్టి, రూపాంతరం చెందిన జిగట బురదతో నీవు సృష్టించిన మానవునికి నేను సాష్టాంగం (సజ్దా) చేసేవాడను కాను.''

15:34

(అల్లాహ్) అన్నాడు: ''అయితే నీవు ఇక్కడి నుండి వెళ్ళిపో! ఇక, నిశ్చయంగా, నీవు శపించ (బహిష్కరించ) బడ్డవాడవు!

15:35

''మరియు నిశ్చయంగా, తీర్పు దినము వరకు నీపై శాపం (బహిష్కారం) ఉంటుంది.''

15:36

(ఇబ్లీస్) వేడుకున్నాడు: ''ఓ నా ప్రభూ! పునరుత్థానదినంవరకు నాకు వ్యవధినివ్వు!''

15:37

(అల్లాహ్) జవాబిచ్చాడు: ''ఇక నిశ్చయంగా, నీవు వ్యవధి ఇవ్వబడిన వారిలోని వాడవు!

15:38

''(నాకు మాత్రమే) తెలిసివున్న ఆ దినపు, ఆ సమయం వరకు!''

15:39

(ఇబ్లీస్) అన్నాడు: ''ఓ నా ప్రభూ! నీవు నన్ను అపమార్గం పట్టించావు, కావున నేను వారికి, భూమిలో (వారి దుష్కర్మ లన్నీ) మంచివిగా కనబడేటట్లు చేస్తాను మరియు నిశ్చయంగా, వారందరినీ అప-మార్గంలో పడవేస్తాను.

15:40

''వారిలో నీవు ఎన్నుకున్న (నీ ఆజ్ఞానువర్తనులైన) నీ దాసులు తప్ప!''

15:41

(అల్లాహ్) అన్నాడు: ''ఇదే నా దగ్గరకు తెచ్చే ఋజుమార్గం.

15:42

''నిశ్చయంగా, నా దాసులపై నీ అధికారం సాగదు! కేవలం మార్గభ్రష్టులై నిన్ను అనుసరించేవారి మీద తప్ప!

15:43

''మరియు నిశ్చయంగా, వారందరి కొరకు వాగ్దానం చేయబడిన (నివాసం) నరకమే!

15:44

''దానికి (నరకానికి) ఏడు ద్వారాలు ఉన్నాయి. వాటిలో ఒక్కొక్క ద్వారానికి ఒక్కొక్క వర్గం వారు ప్రత్యేకించబడి ఉన్నారు.

15:45

''నిశ్చయంగా, దైవభీతి గలవారు స్వర్గవనాలలో చెలమల మధ్య ఉంటారు.

1:46

''(వారు): 'శాంతితో సురక్షితంగా ప్రవేశించండి!' అని ఆహ్వానించబడతారు.

15:47

''వారి హృదయాలలో మిగిలివున్న కాపట్యాన్ని (మాలిన్యాన్ని) మేము తొలగిస్తాము. వారు సోదరులవలే ఎదు రెదురుగా పీఠాలపై కూర్చొని ఉంటారు.

15:48

''అక్కడ వారికి అలసట ఉండదు. మరియు అక్కడి నుండి వారు ఎన్నడూ వెడలగొట్టబడరు.'' (1/8)

15:49

నా దాసులకు ఇలా తెలియజెయ్యి: నిశ్చయంగా నేను, కేవలం నేనే! క్షమించే వాడను, కరుణించేవాడను.

15:50

మరియు నిశ్చయంగా, నా శిక్షయే అతి బాధాకరమైన శిక్ష!

15:51

మరియు వారికి ఇబ్రాహీమ్ అతిథులను గురించి తెలుపు.

15:52

వారు అతని వద్దకు వచ్చి: ''నీకు శాంతి కలుగు గాక (సలాం)! '' అని అన్నారు. అతనన్నాడు: ''నిశ్చయంగా, మాకు మీవలన భయం కలుగుతున్నది.''

15:53

వారు జవాబిచ్చారు: ''నీవు భయ పడకు! నిశ్చయంగా, మేము జ్ఞాన వంతుడైన ఒక కుమారుని శుభవార్తను నీకు ఇస్తున్నాము.''

15:54

(ఇబ్రాహీమ్) అన్నాడు: ''మీరు ఈ ముసలితనంలో నాకు (కుమారుడు కలుగుననే) శుభవార్తను ఇస్తున్నారా? మీరు ఎలాంటి (అసాధ్యమైన) శుభవార్తను ఇస్తున్నారు?''

15:55

వారన్నారు: ''మేము నీకు సత్యమైన శుభవార్తను ఇచ్చాము. కనుక నీవు నిరాశచెందకు.''

15:56

(ఇబ్రాహీమ్) అన్నాడు: ''తన ప్రభువు కారుణ్యం పట్ల నిరాశచెందేవారు మార్గభ్రష్టులు తప్ప మరెవరు?''

15:57

(ఇంకా) ఇలా అన్నాడు: ''ఓ దైవ దూత లారా! మరి మీరు వచ్చిన కారణ మేమిటి?''

15:58

వారన్నారు: ''వాస్తవానికి మేము అపరాధులైన జాతివారి వైపునకు పంప బడ్డాము

15:59

''లూ'త్ ఇంటి వారు తప్ప – నిశ్చయంగా వారందరినీ రక్షిస్తాము;

15:60

''అతని భార్య తప్ప!(ఆమెను గురించి అల్లాహ్ అన్నాడు): 'నిశ్చయంగా, ఆమె వెనుక ఉండిపోయేవారిలో చేరాలని మేము నిర్ణయించాము.' ''

15:61

తరువాత ఆ దేవదూతలు లూ'త్ ఇంటి వారి వద్దకు వచ్చినపుడు;

15:62

(లూ'త్) అన్నాడు: ''నిశ్చయంగా, మీరు (నాకు) పరాయివారిగా కన్పిస్తున్నారు.''

15:63

వారన్నారు: ''కాదు! వాస్తవానికి వారు (దుర్మార్గులు) దేనిని గురించి సందేహంలో పడిఉన్నారో, దానిని (ఆ శిక్షను) తీసుకొని నీ వద్దకు వచ్చాము.

15:64

''మరియు మేము నీవద్దకు సత్యాన్ని తెచ్చాము. మరియు మేము నిశ్చయంగా, సత్యం పలుకుతున్నాము.

15:65

''కావున నీవు కొంత రాత్రి మిగిలి ఉండగానే, నీ ఇంటి వారిని తీసుకొని బయలు దేరు, నీవు వారి వెనుక పో! మీలో ఎవ్వరూ కూడా వెనుదిరిగి చూడరాదు; మరియు మీరు, మీకు ఆజ్ఞాపించిన వైపునకే, పోతూ ఉండండి.''

15:66

మరియు (మా దూతలద్వారా) మా ఆదేశాన్ని అతనికి ఇలా తెలియజేశాము: ''నిశ్చయంగా, తెల్లవారే సరికి వారందరూ సమూలంగా నిర్మూలించబడతారు.''

15:67

మరియు నగరవాసులు ఉల్లాసంతో అక్కడికి వచ్చారు.

15:68

(లూ'త్) అన్నాడు: ''వాస్తవానికి, వీరు నా అతిథులు, కావున నన్ను అవమానం పాలు చేయకండి.

15:69

''మరియు అల్లాహ్ పట్ల భయ-భక్తులు కలిగి ఉండండి మరియు నా గౌర వాన్ని పోగొట్టకండి.''

15:70

వారన్నారు: '' 'ప్రపంచంలోని (ప్రతి వాణ్ణి) వెనకేసు కోకు!' అని మేము నిన్ను వారించలేదా?''

15:71

(లూ'త్) అన్నాడు: ''మీకు (ఏమైనా) చేయాలనే ఉంటే, నా కుమార్తెలు (జాతి స్త్రీలు) ఉన్నారు.''

15:72

''నీ ప్రాణం సాక్షి! నిశ్చయంగా, వారు తమ (కామ) మత్తులో త్రోవతప్పి తిరుగు తున్నారు.''

15:73

ఆ పిదప సూర్యోదయ సమయ మున ఒక భయంకరమైన గర్జన (సయ్'హా) వారిని పట్టుకున్నది.

15:74

తరువాత మేము ఆ నగరాన్ని తల క్రిందులుగా చేశాము మరియు వారిపై కాల్చిన మట్టి గులకరాళ్ళను కురిపించాము.

15:75

నిశ్చయంగా, ఇందులో దూరదృష్టి గలవారికి ఎన్నో సూచనలున్నాయి.

15:76

మరియు వాస్తవానికి ఆ ప్రాంతం ఒక రహదారిపైననే ఉన్నది.

15:77

నిశ్చయంగా, ఇందులో విశ్వసించిన వారికి ఒక సూచన ఉంది.

15:78

మరియు అయ్కహ్ (మద్యన్) వాసులు కూడా దుర్మార్గులుగానే ఉండే వారు.

15:79

కావున మేము వారి మీద కూడా ప్రతీకారం తీర్చుకున్నాము. మరియు ఆ రెండు (శిథిలాలు) కూడా ఒక స్పష్టమైన మార్గం మీద ఉన్నాయి.

15:80

మరియు వాస్తవానికి 'హిజ్ర్ వాసులు కూడా ప్రవక్తలను అసత్య-వాదులన్నారు.

15:81

మరియు వారికి కూడా మేము అద్భుత సూచన(ఆయాత్)లను ఇచ్చి ఉంటిమి. కాని వారు వాటినుండి విముఖులై ప్రవర్తించారు.

15:82

మరియు వారు కొండలను తొలచి గృహాలను నిర్మించుకునే వారు, సురక్షితంగా ఉండగలమని (భావిస్తూ)!

15:83

చివరకు ఒక ఉదయమున ఒక తీవ్రమైన గర్జన ('సయ్'హా) వారిపై కూడా వచ్చిపడింది.

15:84

అప్పుడు వారు సంపాదించింది వారికి ఏ మాత్రం పనికిరాలేక పోయింది.

15:85

మరియు మేము ఆకాశాలనూ, భూమినీ మరియు వాటి మధ్యనున్న సర్వాన్ని కేవలం సత్యంతోనే సృష్టించాము. మరియు నిశ్చయంగా, తీర్పుగడియ రానున్నది. కావున నీవు ఉదారభావంతో వారిని ఉపేక్షించు!

15:86

నిశ్చయంగా, నీ ప్రభువు ఆయనే సర్వ సృష్టికర్త, సర్వజ్ఞుడు.

15:87

మరియు మేము నిశ్చయంగా, నీకు తరచుగా పఠింపబడే ఏడు (సూక్తులను) మరియు సర్వోత్తమ ఖుర్ఆన్ను ప్రసాదించాము.

15:88

వారిలో (అవిశ్వాసులలో) కొందరికి మేము ఒసంగిన ఐహిక సంపదలను నీవు కన్నెత్తి కూడా చూడకు. మరియు వారి (అవిశ్వాస) వైఖరికి బాధపడకు. మరియు విశ్వసించిన వారికి ఆశ్రయం (ఛాయ) ఇవ్వటానికి నీ రెక్కలను విప్పు.

15:89

మరియు (ఓ ము'హమ్మద్!) వారితో ఇలా అను: ''నిశ్చయంగా, నేను స్పష్టమైన హెచ్చరిక చేసేవాడను మాత్రమే!''

15:90

ఏ విధంగానైతే మేము (గ్రంథాన్ని), విభజించే వారిపై అవతరింపజేశామో!

15:91

ఎవరైతే ఈ ఖుర్ఆన్ను (తమ తిరస్కారంతో) ముక్కలు ముక్కలుగా చేశారో!

15:92

నీ ప్రభువు సాక్షిగా! నిశ్చయంగా, మేము వారందరినీ ప్రశ్నిస్తాము;

15:93

వారు చేస్తూ ఉండిన కర్మలను గురించి.

15:94

కావున నీకు ఆజ్ఞాపించబడిన దానిని బహిరంగంగా చాటించు. మరియు అల్లాహ్కు సాటికల్పించే వారి (ముష్రికీన్) నుండి విముఖుడవగు.

15:95

నిశ్చయంగా, నీతో పరిహాసాలాడే వారినుండి నిన్నురక్షించటానికి మేమే చాలు!

15:96

ఎవరైతే అల్లాహ్తో పాటు ఇతర దైవాలను కూడా (ఆరాధనకు) నియమించు కుంటున్నారో, వారు త్వరలోనే (సత్యాన్ని) తెలుసుకుంటారు.

15:97

మరియు వాస్తవానికి వారు పలికే మాటల వలన నీ హృదయానికి తప్పక కష్టం కలుగుతుందని మాకు బాగా తెలుసు.

15:98

కావున నీవు నీ ప్రభువు పవిత్రతను కొనియాడుతూ స్తోత్రం చేస్తూఉండు. మరియు సాష్టాంగం (సజ్దా) చేసే వారిలో చేరు.

15:99

మరియు తప్పక రాబోయే ఆ అంతిమ ఘడియ (మరణం) వచ్చేవరకు, నీ ప్రభువును ఆరాధిస్తూ ఉండు. (1/4)


**********