22:1

ఓ మానవులారా! మీ ప్రభువునందు భయభక్తులు కలిగి ఉండండి! నిశ్చయంగా, ఆ అంతిమ ఘడియ యొక్క భూకంపం ఎంతో భయంకరమైనది.

22:2

ఆ రోజు ఆవరించినప్పుడు,పాలిచ్చే ప్రతి స్త్రీ తన చంటిబిడ్డను మరచిపోవటాన్ని, గర్భవతి అయిన ప్రతి స్త్రీ, తన గర్భాన్ని కోల్పోవటాన్ని నీవు చూస్తావు. మరియు మానవులందరినీ మత్తులో ఉన్నట్లు నీవు చూస్తావు,కానీ (వాస్తవానికి) వారు త్రాగి (మత్తులో) ఉండరు. కాని అల్లాహ్‌ శిక్షయే అంత తీవ్రంగా ఉంటుంది.

22:3

మరియు ప్రజలలో ఒకడుంటాడు, జ్ఞానంలేనిదే, అల్లాహ్‌ను గురించి వాదులాడే వాడు మరియు ధిక్కారి అయిన ప్రతి షై'తాన్‌ను అనుసరించేవాడు.

22:4

అతడిని (షై'తాన్‌ను) గురించి వ్రాయ బడిందేమిటంటే, వాస్తవానికి ఎవడైతే అతడి వైపునకు మరలుతాడో,వాడిని నిశ్చయంగా, అతడు మార్గభ్రష్టుడిగా చేస్తాడు మరియు వాడికి మండే నరకాగ్ని వైపునకు మార్గదర్శ కత్వం చేస్తాడు.

22:5

ఓ మానవులారా! ఒకవేళ (మరణించిన తరువాత) మరల సజీవులుగా లేపబడటాన్ని గురించి మీకు ఏదైనా సందేహముంటే! (జ్ఞాపకముంచుకోండి) నిశ్చయంగా, మేము మిమ్మల్ని మట్టితో సృష్టించాము, తరువాత వీర్యబిందువుతో, ఆ తరువాత నెత్తురుగడ్డతో, ఆ పైన మాంసపుకండతో; అది పూర్తిగా రూపం పొందవచ్చు, లేక పూర్తిగా రూపం పొందక పోవచ్చు. ఇదంతా మేము మీకు (మా శక్తిని తెలుసుకోవటానికి) స్పష్టం చేస్తున్నాము. ఆ తరువాత మేము కోరిన వారిని ఒక నిర్ణీత కాలం వరకు గర్భకోశాలలో ఉంచుతాము. పిదప మిమ్మల్ని శిశువుల రూపంలో బయటికి తీస్తాము. ఆ తరువాత మిమ్మల్ని యవ్వన దశకు చేరనిస్తాము. మీలో ఒకడు (వృధ్ధుడు కాకముందే) చని పోతాడు, మరొకడు నికృష్టమైన వృద్ధాప్యం వరకు చేర్చబడతాడు; అప్పుడతడు, మొదట అంతా తెలిసినవాడైనా ఏమీ తెలియని వాడిగా అయిపోతాడు. నీవు భూమిని ఫలింపలేని దానిగా చూస్తావు. కాని ఒకవేళ మేము దానిపై నీటిని (వర్షాన్ని) కురిపిస్తే, అది పులక రించి పొంగిపోయి అన్ని రకాల మనోహరమైన వృక్షకోటిని ఉత్పన్నం చేస్తుంది.

22:6

ఇదంతా ఎందుకంటే! నిశ్చయంగా, అల్లాహ్‌! ఆయనే సత్యం. మరియు నిశ్చయంగా ఆయన మాత్రమే చచ్చిన వారిని తిరిగి బ్రతికించగలవాడు మరియు నిశ్చయంగా ఆయనే ప్రతిదీ చేయగల సమర్థుడు.

22:7

మరియు అంతిమ ఘడియ నిశ్చయంగా రానున్నది. అందులో ఎలాంటి సందేహం లేదు మరియు నిశ్చయంగా, అల్లాహ్‌ గోరీలలోనున్న వారిని మరల బ్రతికించి లేపుతాడు.

22:8

అయినా మానవులలో – జ్ఞానంలేనిదే మరియు మార్గదర్శకత్వంలేనిదే మరియు ప్రకాశవంతమైన గ్రంథంలేనిదే – అల్లాహ్‌ను గురించి వాదులాడేవాడు ఉన్నాడు.

22:9

అలాంటివాడు) గర్వంతో తన మెడను త్రిప్పుకుంటాడు. ఇతరులను అల్లాహ్‌ మార్గం నుండి తప్పింపజూస్తాడు. వానికి ఈ లోకంలో అవమానముంటుంది. మరియు పునరుత్థాన దినమున అతనికి మేము దహించే అగ్నిశిక్షను రుచిచూపుతాము.

22:10

(అతనితో): "ఇది నీవు నీ చేతులారా చేసి పంపిన దాని (ఫలితం) మరియు నిశ్చయంగా, అల్లాహ్‌ తన దాసులకు ఎలాంటి అన్యాయం చేయడు!" (అని అనబడుతుంది).

22:11

మరియు ప్రజలలోకొందరు అంచున నిలచి (సందేహంతో) అల్లాహ్‌ను ఆరాధించే వారున్నారు. (అలాంటివాడు) తనకు లాభం కలిగితే, ఎంతో తృప్తిపొందుతాడు. కాని ఆపదకు గురిఅయితే ముఖం త్రిప్పుకొని, ఇహమును మరియు పరమును కూడా కోల్పోతాడు. స్పష్టమైన నష్టమంటే ఇదే!

22:12

అతడు అల్లాహ్‌ను వదలి తనకు నష్టం గానీ, లాభం గానీ చేకూర్చలేని వారిని ప్రార్థిస్తున్నాడు. ఇదే మార్గభ్రష్టత్వంలో చాలా దూరం పోవటం.

22:13

ఎవరివల్ల లాభంకంటే, నష్టమే ఎక్కువ రానున్నదో వారినే అతడు ప్రార్థిస్తున్నాడు. ఎంత నికృష్టుడైన సంరక్షకుడు మరియు ఎంత నికృష్టుడైన అనుచరుడు ('అషీరు).

22:14

విశ్వసించి సత్కార్యాలు చేసేవారిని, అల్లాహ్‌ నిశ్చయంగా, క్రింద సెలయేళ్ళు ప్రవహించే స్వర్గవనాలలో ప్రవేశింపజేస్తాడు. నిశ్చయంగా, అల్లాహ్‌ తానుకోరింది చేస్తాడు.

22:15

ఎవడైతే – ఇహలోకంలో మరియు పరలోకంలో కూడా – అల్లాహ్‌, అతనికి (ప్రవక్తకు) సహాయపడడని భావిస్తాడో! (వాడికి సాధ్యమైతే) వాడిని ఒక త్రాడు సహాయంతో ఆకాశంపైకి పోయి, తరువాత వాటిని (అంటే ప్రవక్తపై అవతరింపజేయబడే వ'హీ మరియు ఇతర సహాయాలను) త్రెంపి చూడమను, అతడి ఈ యుక్తి అతడి క్రోధావేశాన్ని దూరం చేయగలదేమో!

22:16

మరియు ఈ విధంగా మేము దీనిని (ఈ ఖుర్‌ఆన్‌ను) స్పష్టమైన సందేశాలతో అవతరింపజేశాము. మరియు నిశ్చయంగా, అల్లాహ్‌ తాను కోరినవారికి సన్మార్గం చూపుతాడు.

22:17

నిశ్చయంగా, (ఈ ఖుర్‌ఆన్‌ను) విశ్వ సించిన వారి మరియు యూదులు, సాబీయులు, క్రైస్తవులు, మజూసీలు మరియు బహుదైవారాధకులు అయిన వారి మధ్య పునరుత్థాన దినమున అల్లాహ్‌ తప్పక తీర్పుచేస్తాడు. నిశ్చయంగా, అల్లాహ్‌ ప్రతిదానికి సాక్షిగా ఉంటాడు.

22:18

ఏమీ? నీకు తెలియదా? నిశ్చయంగా, ఆకాశాలలో ఉన్నవన్నీ మరియు భూమిలో ఉన్నవన్నీ మరియు సూర్యుడు, చంద్రుడు, నక్షత్రాలు, పర్వతాలు, సర్వవృక్షరాశి, సర్వ జీవరాశి మరియు ప్రజలలో చాలామంది, అల్లాహ్‌కు సాష్టాంగం (సజ్దా) చేస్తూ ఉంటారని? మరియు చాలామంది శిక్షకు కూడా గురిఅవుతారు. మరియు అల్లాహ్‌ ఎవడినైతే అవమానంపాలు చేస్తాడో, అతడికి గౌరవ మిప్పించగలవాడు ఎవ్వడూలేడు. నిశ్చయంగా అల్లాహ్‌ తాను కోరిందే చేస్తాడు. ? (5/8)

22:19

ఆ రెండు విపక్ష తెగలవారు తమ ప్రభువును గురించి వాదులాడారు, కావున వారిలో సత్యతిరస్కారులకు అగ్నివస్త్రాలు కత్తి రించబడి (కుట్టించబడి)ఉంటాయి, వారి తలల మీద సలసలకాగే నీరు పోయబడు తుంది.

22:20

దానితో వారి కడుపులలో ఉన్నది మరియు వారి చర్మాలు కరిగిపోతాయి.

22:21

మరియు వారిని (శిక్షించటానికి) ఇనుప గదలు ఉంటాయి.

22:22

ప్రతిసారి వారు దాని (ఆ నరకం) నుండి దాని బాధనుండి బయటపడటానికి ప్రయత్నించి నప్పుడల్లా తిరిగి అందులోకే నెట్టబడతారు. మరియు వారితో: "నరకాగ్నిని చవిచూడండి!" (అని అనబడుతుంది).

22:23

నిశ్చయంగా, విశ్వసించి సత్కార్యాలు చేసేవారిని అల్లాహ్‌ క్రింద సెలయేళ్ళు ప్రవహించే స్వర్గవనాలలో ప్రవేశింపజేస్తాడు. అందులో వారికి బంగారం మరియు ముత్యాలతో చేయబడిన కంకణాలు తొడిగింప బడతాయి. అక్కడ వారి కొరకు పట్టువస్త్రాలు ఉంటాయి.

22:24

ఎందుకంటే వారికి మంచి మాటల వైపునకు మార్గదర్శకత్వం చూపబడింది. మరియు వారు సర్వస్తోత్రాలకు అర్హుడైన (అల్లాహ్‌) యొక్క మార్గం వైపునకు మార్గ దర్శకత్వం పొందారు.

22:25

నిశ్చయంగా, ఎవరైతే సత్యాన్ని తిరస్కరిస్తూ (ప్రజలను) అల్లాహ్‌ మార్గం నుండి మరియు మస్జిద్‌ అల్‌'హరామ్‌ నుండి ఆటంకపరుస్తారో – దేనినైతే మేము అందరి కొరకు సమానంగా చేసి ఉన్నామో – వారు అక్కడ నివసించేవారైనా సరే, లేదా బయట నుండి వచ్చిన వారైనాసరే. మరియు ఎవరైనా అందులో అపవిత్రత మరియు అన్యాయం చేయగోరుతారో, అలాంటి వారికి మేము బాధాకరమైన శిక్షను రుచిచూపుతాము.

22:26

మరియు మేము ఇబ్రాహీమ్‌కు ఈ గృహం (క'అబహ్) యొక్క స్థలాన్ని నిర్దేశించి (చూపుతూ) అతనితో: "ఎవ్వరినీ నాకు సాటిగా(భాగస్వాములుగా)కల్పించకు. మరియు నాగృహాన్ని, ప్రదక్షిణ('తవాఫ్‌) చేసేవారి కొరకు నమా'జ్‌ చేసేవారికొరకు, వంగే (రుకూ'ఉ) మరియు సాష్టాంగం (సజ్దా) చేసే వారి కొరకు, పరిశుధ్ధంగా ఉంచు." అని అన్నాము.

22:27

మరియు ప్రజలకు 'హజ్జ్‌ యాత్రను గురించి ప్రకటించు: వారు పాదాచారులుగా మరియు ప్రతి బలహీనమైన ఒంటె (సవారీ) మీద, విశాల (దూర) ప్రాంతాల నుండి మరియు కనుమలనుండి నీ వైపుకు వస్తారు.

22:28

వారు, తమ కొరకు ఇక్కడ ఉన్న ప్రయోజనాలను అనుభవించటానికి మరియు ఆయన వారికి జీవనోపాధిగా ప్రసాదించిన పశువుల మీద, నిర్ణీతదినాలలో అల్లాహ్‌ పేరును స్మరించి (జి"బ్హ్ చేయటానికి). కావున దానిని (వాటిమాంసాన్ని) తినండి మరియు లేమికి గురి అయిన నిరుపేదలకు తినిపించండి.

22:29

తరువాత వారు 'హజ్జ్‌ ఆచారాలు (తఫస్‌') మరియు మొక్కుబడులు (నుజు'ర్‌) పూర్తిచేసుకొనిన పిదప ఆ ప్రాచీన గృహం (క'అబహ్) యొక్క ప్రదక్షిణ చేయాలి.

22:30

ఇదే ('హజ్జ్‌)! మరియు ఎవడైతే అల్లాహ్‌ విధించిన నిషేధాలను (పవిత్ర నియమాలను) ఆదరిస్తాడో, అది అతనికొరకు, అతని ప్రభువువద్ద ఎంతో మేలైనది. మరియు మీ కొరకు ఇది వరకు మీకు (నిషిధ్ధమని) చెప్ప బడినవి తప్ప, ఇతర పశువులన్నీ ధర్మ సమ్మతం చేయబడ్డాయి. ఇక మీరు విగ్రహారాధనవంటి మాలిన్యంనుండి దూరంగా ఉండండి మరియు అబద్దపు (బూటకపు) మాటల నుండి కూడా దూరంగా ఉండండి.

22:31

ఏకాగ్రచిత్తంతో (ఏకదైవ సిద్ధాంతంతో) అల్లాహ్‌ వైపునకే మరలండి, ఆయనకు సాటి (భాగ-స్వాములను) కల్పించకండి. అల్లాహ్‌కు సాటి కల్పించిన వాని గతి ఆకాశంనుండి క్రింద పడిపోయే దాని వంటిదే! దానిని పక్షులైనా ఎత్తుకొని పోవచ్చు, లేదా గాలి అయినా దూర ప్రదేశాలకు ఎగుర గొట్టుకు పోవచ్చు!

22:32

ఇదే! మరియు ఎవడైతే, అల్లాహ్‌ నియమించిన చిహ్నాలను గౌరవిస్తాడో, అది నిశ్చయంగా, హృదయాలలో ఉన్న దైవభీతి వల్లనే!

22:33

ఒక నిర్ణీత కాలం వరకు మీకు వాటిలో (ఈ పశువులలో) లాభాలున్నాయి. ఆ తరువాత వాటి గమ్యస్థానం ప్రాచీన గృహమే (క'అబహ్ యే)!

22:34

మరియు ప్రతి సమాజానికి మేము ధర్మ ఆచారాలు (ఖుర్బానీ పద్దతి) నియమించి ఉన్నాము. మేము వారి జీవనోపాధి కొరకు ప్రసాదించిన పశువులను, వారు (వధించేటప్పుడు) అల్లాహ్‌ పేరును ఉచ్చరించాలి. ఎందుకంటే మీరందరి ఆరాధ్య దైవం ఆ ఏకైక దేవుడు (అల్లాహ్‌)! కావున మీరు ఆయనకు మాత్రమే విధేయులై (ముస్లింలై) ఉండండి. మరియు వినయ విధేయతలు గలవారికి శుభవార్తనివ్వు.

22:35

(వారికి) ఎవరి హృదయాలైతే, అల్లాహ్‌ పేరు ఉచ్చరించబడినప్పుడు భయంతో వణికి పోతాయో మరియు ఆపదలలో సహనం వహిస్తారో మరియు నమా'జ్‌ స్థాపిస్తారో మరియు వారికి ప్రసాదించిన జీవనోపాధి నుండి ఇతరులపై ఖర్చుచేస్తారో!

22:36

ఖుర్బానీ పశువులను, మేము మీ కొరకు అల్లాహ్‌ చిహ్నాలుగా చేశాము; మీకు వాటిలో మేలున్నది. కావున వాటిని (ఖుర్బానీ కొరకు) నిలబెట్టి వాటిపై అల్లాహ్‌ పేరును ఉచ్చ రించండి. అవి (ప్రాణం విడిచి) ప్రక్కల మీద పడిపోయిన తరువాత మీరు వాటిని తినండి. మరియు యాచించని పేదలకు మరియు యాచించే పేదలకు కూడా తినిపించండి. ఈ విధంగా మేము వాటిని మీకు ఉపయుక్తంగా చేశాము, బహుశా మీరు కృతజ్ఞులవు తారేమోనని.

22:37

వాటి మాంసంగానీ, వాటి రక్తంగానీ అల్లాహ్‌కుచేరవు! కానీ మీ భయభక్తులే ఆయనకు చేరుతాయి. మీకు సన్మార్గం చూపినందుకు, మీరు అల్లాహ్‌ ఘనతను కొనియాడటానికి, ఈ విధంగా ఆయన వాటిని మీకు వశపరిచాడు. సజ్జనులకు శుభవార్తను వినిపించు! (3/4)

22:38

నిశ్చయంగా, అల్లాహ్‌ విశ్వసించిన వారిని కాపాడుతాడు. నిశ్చయంగా అల్లాహ్‌ ఏ విశ్వాసఘాతకుణ్ణి మరియు కృతఘ్నుణ్ణి ప్రేమించడు.

22:39

తమపై దాడి చేసిన వారితో యుధ్ధం చేయటానికి అనుమతి ఇవ్వబడుతోంది. ఎందు కంటే, వారు అన్యాయానికి గురిచేయ బడ్డారు. నిశ్చయంగా, అల్లాహ్‌ వారికి సహాయం చేయగల సమర్థుడు.

22:40

వారికి ఎవరైతే కేవలం: "మా ప్రభువు అల్లాహ్‌!" అని అన్నందుకు మాత్రమే, అన్యాయంగా తమ ఇండ్లనుండి తరిమి వేయబడ్డారో! ఒకవేళ అల్లాహ్‌ ప్రజలను ఒకరి ద్వారా మరొకరిని తొలగిస్తూ ఉండక పోతే క్రైస్తవ సన్యాసుల మఠాలు, చర్చులు, యూదుల ప్రార్థనాలయాలు మరియు మస్జిదులు, ఎక్కడైతే అల్లాహ్‌ పేరు అత్యధికంగా స్మరించబడుతుందో, అన్నీ ధ్వంసం చేయబడి ఉండేవి. నిశ్చయంగా, తనకుతాను సహాయం చేసుకునే వానికి అల్లాహ్‌ తప్పకుండా సహాయంచేస్తాడు. నిశ్చయంగా, అల్లాహ్‌ మహా బలవంతుడు, సర్వ శక్తిమంతుడు.

22:41

వారే! ఒకవేళ మేము వారికి భూమిపై అధికారాన్ని ప్రసాదిస్తే, వారు నమా'జ్‌ స్థాపిస్తారు, విధిదానం ('జకాత్‌) ఇస్తారు మరియు ధర్మమును (మంచిని) ఆదేశిస్తారు మరియు అధర్మము (చెడు) నుండి నిషేధిస్తారు. సకల వ్యవహారాల అంతిమ నిర్ణయం అల్లాహ్‌ చేతిలోనే వుంది.

22:42

మరియు (ఓ ము'హమ్మద్‌!) వారు (సత్యతిరస్కారులు) ఒకవేళ నిన్ను అసత్య వాదుడవని తిరస్కరిస్తే (ఆశ్చర్యపడకు); వాస్తవానికి, వారికి పూర్వం నూ'హ్‌, 'ఆద్‌ మరియు స'మూద్‌ జాతుల వారు కూడా (తమ ప్రవక్తలను) అసత్యవాదులని తిరస్కరించారు;

22:43

మరియు ఇబ్రాహీమ్‌ జాతి వారు మరియు లూ'త్‌ జాతి వారు;

22:44

మరియు మద్‌యన్‌ వాసులు కూడాను! అంతేకాదు మూసా కూడా అసత్య వాదుడవని తిరస్కరించబడ్డాడు. కావున నేను సత్య-తిరస్కారులకు (మొదట) కొంత వ్యవధి నిచ్చి, తరువాత పట్టుకుంటాను. (చూశారా!) నన్ను తిరస్కరించడం వారి కొరకు ఎంత ఘోరమైనదిగా ఉండెనో!

22:45

(ఈ విధంగా), మేము ఎన్నో పురాలను నాశనంచేశాము. ఎందుకంటే, వాటి (ప్రజలు) దుర్మార్గులై ఉండిరి. (ఈనాడు) అవి నాశనమై, తమకప్పులమీద తలక్రిందులై పడివున్నాయి, వారి బావులు మరియు వారి దృఢమైన కోటలు గూడా పాడుపడి ఉన్నాయి!

22:46

ఏమీ? వారు భూమిలో ప్రయాణం చేయరా? దానిని, వారి హృదయాలు (మనస్సులు) అర్థం చేసుకోగలగటానికి మరియు వారి చెవులు దానిని వినటానికి? వాస్తవమేమిటంటే వారి కన్నులైతే గ్రుడ్డివి కావు, కాని ఎదలలో ఉన్న హృదయాలే గ్రుడ్డివయిపోయాయి.

22:47

మరియు (ఓ ము'హమ్మద్‌!) వారు నిన్ను శిక్ష కొరకు తొందర పెడుతున్నారు. కాని, అల్లాహ్‌ తన వాగ్దానాన్ని భంగపరచడు. మరియు నిశ్చయంగా, నీ ప్రభువు వద్ద ఒక్క దినం మీ లెక్కల ప్రకారం వేయి సంవత్స రాలకు సమానమైనది.

22:48

మరియు దుర్మార్గంలో మునిగివున్న ఎన్నో నగరాలకు నేను వ్యవధినిచ్చాను! తరు వాత వాటిని (శిక్షించటానికి) పట్టు కున్నాను. (వారి) గమ్యస్థానం నా వైపునకే కదా!"

22:49

(ఓ ము'హమ్మద్‌!) వారితో అను: "ఓ మానవులారా! నేను కేవలం మీకు స్పష్టంగా హెచ్చరిక చేసేవాడను మాత్రమే!"

22:50

కావున ఎవరైతే, విశ్వసించి సత్కా ర్యాలు చేస్తారో, వారికి క్షమాపణ మరియు గౌరవ ప్రదమైన జీవనోపాధి ఉంటాయి.

22:51

కాని ఎవరైతే మా సూచనలను కించపరచటానికి ప్రయత్నిస్తారో అలాంటి వారు తప్పక భగభగ మండే నరకాగ్ని వాసులవుతారు.

22:52

మరియు (ఓ ప్రవక్తా!) నీకు పూర్వం మేము పంపిన ఏ సందేశహరుడు గానీ, లేదా ప్రవక్త గానీ, (నా సందేశాన్ని ప్రజలకు) అందించగోరినపుడు, షై'తాన్‌ అతని కోరికలను ఆటంకపరచకుండా ఉండలేదు. కాని షై'తాన్‌ కల్పించిన ఆటంకాలను అల్లాహ్‌ నిర్మూలించాడు. ఆ తరువాత అల్లాహ్‌ తన ఆయత్‌లను స్థిరపరచాడు. మరియు అల్లాహ్‌ సర్వజ్ఞుడు, మహావివేచనాపరుడు;

22:53

ఎవరిహృదయాలలో రోగముందో! మరియు ఎవరి హృదయాలు కఠినమైనవో, వారికి షై'తాన్‌ కల్పించేవి (సందేహాలు) ఒక పరీక్షగా చేయ బడటానికి. మరియు నిశ్చయంగా ఈ దుర్మార్గులు విరోధంలో చాలా దూరం వెళ్ళిపోయారు.

22:54

మరియు జ్ఞానమొసంగబడినవారు ఇది (ఈ ఖుర్‌ఆన్‌) నీ ప్రభువు తరఫునుండి వచ్చిన సత్యమని తెలుసుకొని దానిని విశ్వసించటానికి, వారి హృదయాలు దానికి అంకితం అవటానికి. మరియు నిశ్చయంగా, అల్లాహ్‌ విశ్వసించే వారికి ఋజుమార్గం వైపునకు మార్గదర్శకత్వం చేస్తాడు.

22:55

మరియు సత్య-తిరస్కారులు దీనిని (ఈ ఖుర్‌ఆన్‌) గురించి – అకస్మాత్తుగా అంతిమ ఘడియ వచ్చేవరకు లేదా ఆ ఏకైక దినపు శిక్ష అవతరించేవరకు – సందేహంలో పడి ఉంటారు.

22:56

ఆ రోజు సర్వాధిపత్యం అల్లాహ్‌దే. ఆయన వారిమధ్య తీర్పుచేస్తాడు. కావున విశ్వసించి సత్కార్యాలు చేసేవారు పరమా నందకరమైన స్వర్గవనాలలో ఉంటారు.

22:57

కాని, ఎవరైతే సత్యతిరస్కారులై, మా సూచనలను అబద్ధాలని తిరస్కరించారో, వారికి అవమానకరమైన శిక్ష ఉంటుంది.

22:58

ఎవరు అల్లాహ్‌ మార్గంలో తమ ఇండ్లను వదలి (వలస) పోయి, ఆ తరువాత చంపబడతారో లేదా మరణిస్తారో, వారికి అల్లాహ్‌ (పరలోకంలో) శ్రేష్ఠమైన ఉపాధిని ప్రసాదిస్తాడు. నిశ్చయంగా, అల్లాహ్‌ మాత్రమే ఉత్తమ ఉపాధిప్రదాత.

22:59

ఆయన వారిని వారు తృప్తిపడే స్థలంలో ప్రవేశింపజేస్తాడు. మరియు నిశ్చయంగా, అల్లాహ్‌ సర్వజ్ఞుడు, సహన శీలుడు. (7/8)

22:60

ఇదే (వారి పరిణామం!) ఇక ఎవడైతే తనకు కలిగిన బాధకు సమానంగా మాత్రమే ప్రతీకారం తీసుకున్న తరువాత, అతనిపై మరల దౌర్జన్యంజరిగితే! నిశ్చయంగా అల్లాహ్‌ అతనికి సహాయం చేస్తాడు. నిశ్చయంగా, అల్లాహ్‌ మన్నించేవాడు, క్షమించేవాడు.

22:61

ఇలాగే జరుగుతుంది! నిశ్చయంగా, అల్లాహ్‌యే రాత్రిని పగటిలోకి ప్రవేశింపజేసే వాడు మరియు పగటిని రాత్రిలోకి ప్రవేశింప జేసేవాడు మరియు నిశ్చయంగా, అల్లాహ్‌ సర్వం వినేవాడు అంతా చూసేవాడు.

22:62

ఇది ఎందుకంటే, నిశ్చయంగా అల్లాహ్‌! ఆయనే సత్యం! మరియు ఆయనకు బదులుగా వారు ఆరాధించేవన్నీ అసత్యాలే! మరియు నిశ్చయంగా అల్లాహ్‌ ఆయన మాత్రమే మహోన్నతుడు, మహానీయుడు (గొప్పవాడు).

22:63

ఏమీ? నీకు తెలియదా? నిశ్చయంగా, అల్లాహ్‌యే ఆకాశం నుండి వర్షం కురిపించి, దానితో భూమిని పచ్చగా చేస్తాడని? నిశ్చయంగా, అల్లాహ్‌ సూక్ష్మగ్రాహి, సర్వం తెలిసినవాడు.

22:64

ఆకాశాలలో ఉన్నది మరియు భూమిలో ఉన్నది అంతా ఆయనకు చెందినదే. మరియు నిశ్చయంగా, అల్లాహ్‌! ఆయన మాత్రమే స్వయంసమృద్ధుడు, ప్రశంసనీయుడు.

22:65

ఏమీ? నీకు తెలియదా? నిశ్చయంగా, అల్లాహ్‌ భూమిలో ఉన్న సమస్తాన్ని మీకు వశపరచాడు. మరియు సముద్రంలో పడవ ఆయన అనుమతితోనే నడుస్తుంది మరియు ఆయనే! తాను అనుమతించేవరకు ఆకాశాన్ని భూమిమీద పడకుండా నిలిపిఉంచాడు. నిశ్చయంగా, అల్లాహ్‌ మానవుల పట్ల ఎంతో కనికరుడు, అపార కరుణాప్రదాత.

22:66

మరియు ఆయనే మీకు జీవితాన్ని ప్రసాదించాడు, తరువాత ఆయనే మిమ్మల్ని మరణింపజేస్తాడు. ఆ తరువాత ఆయనే మిమ్మల్ని మళ్ళీ బ్రతికిస్తాడు. నిశ్చయంగా మానవుడు ఎంతో కృతఘ్నుడు!

22:67

మేము ప్రతి సమాజం వారికి ఒక ఆరాధనా రీతిని నియమించాము. వారు దానినే అనుసరిస్తారు. కావున వారిని ఈ విషయంలో నీతో వాదులాడనివ్వకు. మరియు వారిని నీ ప్రభువు వైపుకు ఆహ్వానించు. నిశ్చయంగా నీవు సరైన మార్గదర్శ కత్వంలో ఉన్నావు.

22:68

ఒకవేళ వారు నీతో వాదులాటకు దిగితే, వారితో అను: "మీరు చేసేదంతా అల్లాహ్‌కు బాగా తెలుసు.

22:69

"అల్లాహ్‌ పునరుత్థాన దినమున, మీరు పరస్పరం కలిగి ఉన్న అభిప్రాయ భేదాలను గురించి తీర్పుచేస్తాడు."

22:70

ఏమీ? నీకు తెలియదా? ఆకాశంలో మరియు భూమిలో ఉన్నదంతా అల్లాహ్‌కు బాగా తెలుసని! నిశ్చయంగా, ఇదంతా ఒక గ్రంథంలో (వ్రాయబడి) ఉంది. నిశ్చయంగా ఇదంతా అల్లాహ్‌కు చాలా సులభమైనది.

22:71

మరియు వారు అల్లాహ్‌ను వదలి ఇతరులను ఆరాధిస్తున్నారు. దాని కొరకు ఆయన ఎలాంటి నిదర్శనాన్ని అవతరింప జేయలేదు మరియు వారికి (సత్య-తిరస్కారు లకు) దానిని గురించి ఎలాంటి జ్ఞానం లేదు. మరియు దుర్మార్గులకు సహాయపడేవాడు ఎవ్వడూ ఉండడు.

22:72

మరియు మా స్పష్టమైన సూచనలు వారికి వినిపించబడినప్పుడు, సత్య- తిరస్కారుల ముఖాల మీద తిరస్కారాన్ని నీవు గమనిస్తావు. ఇంకా వారు మా సూచనలను వినిపించే వారిపై దాదాపు విరుచుకుపడబోయే వారు. వారితో అను: "ఏమీ? నేను దీనికంటే ఘోరమైనవిషయాన్ని గురించి మీకు తెలుపనా? అది నరకాగ్ని! అల్లాహ్‌ దానిని సత్య-తిరస్కారులకు వాగ్దానం చేసిఉన్నాడు. మరియు అది ఎంత అధ్వాన్న మైన గమ్యస్థానం."

22:73

ఓ మానవులారా! ఒక ఉదాహరణం ఇవ్వబడుతోంది, దానిని శ్రధ్ధగా వినండి! నిశ్చయంగా, మీరు అల్లాహ్‌ను వదలి ఎవరినైతే ప్రార్థిస్తున్నారో, వారంతా కలిసి ఒక్క ఈగను కూడా సృష్టించలేరు. మరియు ఒకవేళ, ఆ ఈగ వారి నుండి ఏమైనా లాక్కొని పోయినా, వారు దానిని, దాని (ఆ ఈగ) నుండి విడిపించుకోనూ లేరు. ఎంత బలహీనులు, ఈ అర్థించేవారు మరియు అర్థించబడేవారు.

22:74

అల్లాహ్‌ ఘనతను వారు గుర్తించ వలసిన విధంగా గుర్తించలేదు. వాస్తవానికి, అల్లాహ్‌ మహా బలవంతుడు, సర్వ శక్తిమంతుడు.

22:75

అల్లాహ్‌ దేవదూతల నుండి మరియు మానవుల నుండి తన సందేశహరులను ఎన్నుకుంటాడు. నిశ్చయంగా, అల్లాహ్‌ సర్వం వినేవాడు, అంతా చూసేవాడు.

22:76

ఆయనకు, వారికి ప్రత్యక్షంగా ఉన్నది మరియు వారికి పరోక్షంగా ఉన్నది అంతా తెలుసు. మరియు అన్ని వ్యవహారాలు (పరిష్కారానికి) అల్లాహ్ వైపునకే మరలింప బడతాయి.

22:77

ఓ విశ్వాసులారా! (మీ ప్రభువు సన్నిధిలో) వంగండి (రుకూ'ఉ చేయండి), సాష్టాంగం (సజ్దా) చేయండి మరియు మీ ప్రభువునే ఆరాధించండి మరియు మంచి పనులు చేయండి, అప్పుడే మీరు సాఫల్యం పొందుతారు.

22:78

మరియు అల్లాహ్‌ మార్గంలో పోరాడ వలసిన విధంగా ధర్మపోరాటం చేయండి. ఆయన మిమ్మల్ని ఎన్నుకున్నాడు. మరియు ఆయన ధర్మవిషయంలో మీకు ఎలాంటి ఇబ్బంది కలిగించలేదు. ఇది మీ తండ్రి ఇబ్రాహీమ్‌ మతమే. ఆయన మొదటి నుండి మీకు అల్లాహ్‌కు విధేయులు (ముస్లింలు) అని పేరుపెట్టాడు. దీనికై మీ సందేశహరుడు మీకు సాక్షిగా ఉండటానికి మరియు మీరు ప్రజలకు సాక్షులుగా ఉండటానికి. కావున నమా'జ్‌ స్థాపించండి, విధిదానం ('జకాత్‌) ఇవ్వండి. మరియు అల్లాహ్‌తో గట్టి సంబంధం కలిగి ఉండండి, ఆయనే మీ సంరక్షకుడు. ఎంత శ్రేష్టమైన సంరక్షకుడు మరియు ఎంత ఉత్తమ సహాయకుడు!


**********