69:1

* ఆ అనివార్యసంఘటన (పునరుత్థానం)!

69:2

ఏమిటా అనివార్యసంఘటన?

69:3

మరియు ఆ అనివార్య సంఘటన, అంటే ఏమిటో నీకేమి తెలుసు?

69:4

స'మూద్‌ మరియు 'ఆద్‌ జాతి వారు అకస్మాత్తుగా విరుచుకుపడే ఆ ఉపద్రవాన్ని అసత్యమని తిరస్కరించారు.

69:5

కావున స'మూద్‌ జాతివారైతే ఒక భయంకరమైన గర్జన ద్వారా నాశనం చేయబడ్డారు.

69:6

మరియు ఆద్‌ జాతివారేమో అతి తీవ్రమైన తుఫాను గాలి ద్వారా నాశనం చేయబడ్డారు.

69:7

ఆయన (అల్లాహ్‌), దానిని వారి మీద ఏడురాత్రులు మరియు ఎనిమిది పగళ్ళ వరకు ఎడతెగకుండా ఆవరింపజేశాడు. దానివలన వారు వేళ్ళతో పెళ్ళగించబడిన ఖర్జూరపు బోదెలవలే పాడైపోవటం, నీవు చూస్తావు!

69:8

అయితే ఇప్పుడు వారిలో ఎవరైనా మిగిలి ఉన్నట్లు నీవు చూస్తున్నావా?

69:9

ఫిర్‌'ఔన్‌ మరియు అతనికి పూర్వం గతించిన వారూ మరియు తలక్రిందులు చేయబడిన నగరాలవారూ, అందరూ గొప్ప నేరాలకు పాల్పడినవారే.

69:10

మరియు వారు తమ ప్రభువు పంపిన ప్రవక్తలకు అవిధేయత కనబరచారు, కావున ఆయన వారిని కఠినమైన పట్టుతో పట్టుకున్నాడు.

69:11

నిశ్చయంగా, ఎప్పుడైతే (నూహ్‌ తుఫాన్‌) నీరు హద్దు లేకుండా ఉప్పొంగి పోయిందో! అప్పుడు మేము, మిమ్మల్ని పయనించే (నావలో) ఎక్కించాము.

69:12

దానిని, మీకొక హితబోధగానూ మరియు జ్ఞాపకముంచుకోగల చెవి, దానిని జ్ఞాపకం ఉంచుకోవటానికి అనువైనదిగా చేశాము.

69:13

ఇక ఎప్పుడైతే ఒక పెద్ద ధ్వనితో బాకా ఊదబడుతుందో!

69:14

మరియు భూమి మరియు పర్వతాలు పైకి ఎత్తబడి ఒక పెద్ద దెబ్బతో తుత్తునియలుగా చేయబడతాయో!

69:15

అప్పుడు, ఆ రోజున సంభవించ వలసిన ఆ అనివార్య సంఘటన సంభవిస్తుంది.

69:16

మరియు ఆ రోజున ఆకాశం బ్రద్దలై పోతుంది మరియు దాని వ్యవస్థ సడలి పోతుంది.

69:17

మరియు దేవదూతలు దాని ('అర్ష్‌) ప్రక్కలలోఉంటారు. మరియు నీప్రభువు యొక్క సింహాసనాన్ని ('అర్ష్‌ను), ఆ రోజు ఎనిమిది మంది (దేవదూతలు) ఎత్తుకొని ఉంటారు.

69:18

ఆ రోజు మీరు (తీర్పు కొరకు) హాజరు చేయబడతారు. మీరు దాచిన ఏ రహస్యం కూడా (ఆ రోజు) దాగి ఉండదు.

69:19

ఇక ఎవనికైతే తన కర్మపత్రము కుడి చేతిలో ఇవ్వబడుతుందో, అతడు ఇలాఅంటాడు: "ఇదిగో నా కర్మపత్రాన్ని తీసుకొని చదవండి!

69:20

"నిశ్చయంగా, నా లెక్క నాకు తప్పకుండా లభిస్తుందని నేను భావించేవాడిని!"

69:21

కావున, అతడు సంతోషకరమైన జీవితం గడుపుతాడు.

69:22

అత్యున్నతమైన స్వర్గవనంలో;

69:23

దాని పండ్లగుత్తులు, సమీపంలో వ్రేలాడుతూ ఉంటాయి.

69:24

(వారితో ఇలా అనబడుతుంది): "గడిచి పోయిన దినాలలో మీరు చేసి పంపిన కర్మలకు ప్రతిఫలంగా, ఇప్పుడు మీరు హాయిగా తినండి మరియు త్రాగండి!"

69:25

ఇక ఎవడికైతే, తన కర్మపత్రం ఎడమ చేతికిఇవ్వబడుతుందో, అతడు ఇలావాపోతాడు: "అయ్యో నా పాడుగాను! నా కర్మపత్రం అసలు నాకు ఇవ్వబడకుండా ఉంటే ఎంత బాగుండేది!

69:26

"మరియు నా లెక్క ఏమిటో నాకు తెలియకుంటే ఎంత బాగుండేది!

69:27

"అయ్యో, నా పాడుగాను! అది (ఆ మరణమే) నాకు అంతిమ మరణమై ఉంటే ఎంత బాగుండేది!

69:28

"నా సంపద నాకేమీ పనికిరాలేదు;

69:29

"నాఅధికారమంతా అంతమై పోయింది!"

69:30

(అప్పుడు ఇలా ఆజ్ఞ ఇవ్వబడు తుంది): "అతన్ని పట్టుకోండి మరియు అతని మెడలో సంకెళ్ళువేయండి;

69:31

"తరువాత అతనిని భగభగ మండే నరకాగ్నిలో వేయండి.

69:32

"ఆ తరువాత అతనిని డెభ్భై మూరల పొడువుగల గొలుసుతో బంధించండి!"

69:33

వాస్తవానికి అతడు సర్వోత్తముడైన అల్లాహ్‌ను విశ్వసించేవాడు కాదు.

69:34

మరియు నిరుపేదలకు ఆహారం పెట్టమని ప్రోత్సహించేవాడు కాదు.

69:35

కావున, ఈనాడు అతనికి ఇక్కడ ఏ స్నేహితుడూ లేడు;

69:36

మరియు అసహ్యకరమైన గాయాల కడుగు తప్ప, మరొక ఆహారమూ లేదు!

69:37

దానినిపాపులుతప్ప మరెవ్వరూ తినరు!

69:38

కావున, నేను మీరు చూడగలిగే వాటి శపథం చేస్తున్నాను;

69:39

మరియు మీరు చూడలేనట్టి వాటి (శపథం) కూడా!

69:40

నిశ్చయంగా, ఇది (ఈ ఖుర్‌ఆన్‌) గౌరవ నీయుడైన సందేశహరుని (పై అవతరింపజేయ బడిన) వాక్కు.

69:41

మరియు ఇది ఒక కవి యొక్క వాక్కు కాదు. మీరు విశ్వసించేది చాలా తక్కువ.

69:42

మరియు ఇది ఏ జ్యోతిష్యుని వాక్కు కూడా కాదు! మీరు గ్రహించేది చాలా తక్కువ.

69:43

ఇది సర్వలోకాల ప్రభువు తరఫునుండి అవతరించింది.

69:44

ఒకవేళ ఇతను (ఈ ప్రవక్త), మా (అల్లాహ్‌ను) గురించి ఏదైనా అబద్ధపు మాట కల్పించి ఉంటే!

69:45

మేము అతనికుడిచేతిని పట్టుకునేవారం.

69:46

తరువాత అతని (మెడ) రక్తనాళాన్ని కోసే వారం.

69:47

అప్పుడు మీలో నుండి ఏ ఒక్కడు కూడా అతనిని (మాశిక్షనుండి) కాపాడలేకపోయేవాడు.

69:48

మరియు నిశ్చయంగా, ఇది (ఈ ఖుర్‌ఆన్‌) దైవభీతి గలవారికొక హితోపదేశం. .

69:49

మరియు నిశ్చయంగా మీలో కొందరు దీనిని (ఈ ఖుర్‌ఆన్‌ను) అసత్యమని అనేవారు ఉన్నారని మాకు బాగా తెలుసు.49. మరియు నిశ్చయంగా మీలో కొందరు దీనిని (ఈ ఖుర్‌ఆన్‌ను) అసత్యమని అనేవారు ఉన్నారని మాకు బాగా తెలుసు.

69:50

మరియు నిశ్చయంగా, ఇది (ఈ తిరస్కారం) సత్యతిరస్కారులకు దుఃఖ కారణ మవుతుంది.

69:51

మరియు నిశ్చయంగా, ఇది (ఈ ఖుర్‌ఆన్‌) నమ్మదగిన సత్యం.

69:52

కావున నీవు సర్వోత్తముడైన నీ ప్రభువు పవిత్ర నామాన్ని స్తుతించు.


**********