88:1

హఠాత్తుగా ఆసన్నమయ్యే ఆవిపత్తు (పునరుత్థానదినపు) సమాచారం నీకు అందిందా?

88:2

కొన్ని ముఖాలు ఆ రోజు వాలి (క్రుంగి) పోయి ఉంటాయి.

88:3

(ప్రపంచంలోని వృథా) శ్రమకు, (పరలోకంలో జరిగే) అవమానానికి,

88:4

వారు దహించే అగ్నిలోపడి కాలుతారు.

88:5

వారికి సలసలకాగే చెలమ నీరు త్రాగటానికి ఇవ్వబడుతుంది.

88:6

వారికి చేదు ముళ్ళగడ్డ ('దరీ'అ) తప్ప మరొక ఆహారం ఉండదు.

88:7

అది వారికి బలమూ నియ్యదు మరియు ఆకలీ తీర్చదు!

88:8

ఆ రోజున, మరికొన్ని ముఖాలు కళకళలాడుతూ ఉంటాయి;

88:9

తాము చేసుకున్న సత్కార్యాలకు (ఫలితాలకు) వారు సంతోషపడుతూ ఉంటారు.

88:10

అత్యున్నతమైన స్వర్గవనంలో.

88:11

అందులో వారు ఎలాంటి వృథా మాటలు వినరు.

88:12

అందులో ప్రవహించే సెలయేళ్ళు ఉంటాయి;

88:13

అందులో ఎత్తైన ఆసనాలు ఉంటాయి;

88:14

మరియు పేర్చబడిన (మధు) పాత్రలు;

88:15

మరియు వరుసలుగా వేయబడిన, దిండ్లు;

88:16

మరియు పరచబడిన నాణ్యమైన తివాచీలు.

88:17

ఏమిటీ? వారు ఒంటెలవైపు చూడరా? అవి ఎలా సృష్టించబడ్డాయో?

88:18

మరియు ఆకాశంవైపుకు (చూడరా)? అది ఎలా పైకి ఎత్తబడి ఉందో?

88:19

మరియు కొండలవైపుకు చూడరా? అవి ఎలా గట్టిగా నాటబడి ఉన్నాయో?

88:20

మరియు భూమివైపుకు (చూడరా)? అది ఎలా విశాలంగా పరచబడి ఉందో?

88:21

కావున (ఓ ము'హమ్మద్‌!) నీవు హితోపదేశం చేస్తూఉండు, వాస్తవానికి నీవు కేవలం హితోపదేశం చేసేవాడవు మాత్రమే!

88:22

నీవు వారిని (విశ్వసించమని) బలవంతం చేసేవాడవు కావు.

88:23

ఇక, ఎవడైతే వెనుదిరుగుతాడో మరియు సత్యాన్ని తిరస్కరిస్తాడో!

88:24

అప్పుడు అతనికి అల్లాహ్‌ ఘోరశిక్ష విధిస్తాడు.

88:25

నిశ్చయంగా, మా వైపునకే వారి మరలింపు ఉంది;

88:26

ఆ తర్వాత నిశ్చయంగా, వారి లెక్క తీసుకునేదీ మేమే!


**********