89:1

ప్రాతఃకాలం సాక్షిగా!

89:2

పది రాత్రుల సాక్షిగా!

89:3

సరి బేసీల సాక్షిగా!

89:4

గడచిపోయే రాత్రి సాక్షిగా!

89:5

వీటిలో బుధ్ధిగల వాని కొరకు ఏ ప్రమాణమూ లేదా ఏమిటి?

89:6

నీ ప్రభువు 'ఆద్‌ (జాతి) వారి పట్ల ఎలా వ్యవహరించాడో నీకు తెలియదా?

89:7

ఎత్తైన స్తంభాల (భవనాలుగల) ఇరమ ప్రజల పట్ల?

89:8

వారిలాంటి జాతి భూమిలో ఎన్నడూ సృష్టించబడలేదు.

89:9

మరియు లోయలలోని కొండరాళ్ళలో (భవనాలను)తొలిచిన సమూద్‌ జాతిపట్ల?

89:10

మరియు మేకులవాడైన ఫిర్‌'ఔన్‌ పట్ల?

89:11

వారంతా ఆయా దేశాలలో తల బిరుసుతనంతో ప్రవర్తించారు;

89:12

మరియు వాటిలో దౌర్జన్యాన్ని రేకెత్తించారు.

89:13

కాబట్టి నీ ప్రభువు వారిపైకి అనేక రకాల బాధాకరమైన శిక్షలను పంపాడు.

89:14

వాస్తవానికి, నీ ప్రభువు మాటువేసి ఉన్నాడు (అంతా కనిపెడ్తూ ఉంటాడు)!

89:15

అయితే మానవుడు ఎలాంటి వాడంటే: అతని ప్రభువు అతన్ని పరీక్షించ టానికి, అతనికి గౌరవప్రతిష్టల నిచ్చి అనుగ్రహించినప్పుడు: "నా ప్రభువు నన్ను గౌరవించాడు." అని అంటాడు;

89:16

కాని, అతన్ని పరీక్షించటానికి, అతని ఉపాధిని తగ్గించినప్పుడు: "నా ప్రభువు నన్ను అవమానించాడు." అని అంటాడు.

89:17

అలాకాదు, వాస్తవానికి మీరు అనాథులను ఆదరించరు;

89:18

మరియు మీరు పేదలకు అన్నం పెట్టే విషయంలో ఒకరినొకరు ప్రోత్స హించుకోరు;

89:19

మరియు వారసత్వపు ఆస్తిని పేరాశతో అంతా మీరే తినేస్తారు.

89:20

మరియు మీరు ధనవ్యామోహంలో దారుణంగా చిక్కుకుపోయారు!

89:21

అలాకాదు, భూమి, దంచి పిండిపిండిగా చేయబడినపుడు;

89:22

మరియు నీ ప్రభువు (స్వయంగా) వస్తాడు మరియు దేవదూతలు వరుసలలో వస్తారు.

89:23

ఆ రోజు నరకం (ముందుకు) తీసుకు రాబడుతుంది. ఆ రోజు మానవుడు (తన కర్మలన్నీ) జ్ఞప్తికి తెచ్చుకుంటాడు; కాని ఆ రోజు జ్ఞప్తికి తెచ్చుకోవడం వల్ల అతనికి కలిగే ప్రయోజనమేమిటీ?

89:24

అతడు: "అయ్యో! నా పాడుగాను! నా ఈ జీవితం కొరకు నేను (సత్కార్యాలు) చేసి పంపుకొని ఉంటే ఎంతబాగుండేది!" అని వాపోతాడు.

89:25

అయితే ఆరోజు, ఆయన (అల్లాహ్‌) శిక్షించినట్లు, మరెవ్వడూ శిక్షించలేడు!

89:26

మరియు ఆయన (అల్లాహ్‌) బంధించి నట్లు, మరెవ్వడూ బంధించ లేడు.

89:27

(సన్మార్గునితో ఇలా అనబడుతుంది): "ఓ తృప్తి పొందిన ఆత్మా!

89:28

"నీ ప్రభువు సన్నిధికి మరలి రా! (నీకు లభించే సత్ఫలితానికి) ఆనందిస్తూ మరియు (నీ ప్రభువునకు) ప్రియమైన దానివై!

89:29

"నీవు (పుణ్యాత్ములైన) నా దాసు లలో చేరిపో!

89:30

"మరియు నీవు నా స్వర్గంలో ప్రవేశించు!"(5/8)


**********