113:1

అఇలా అను: "నేను మానవుల ప్రభువు (అల్లాహ్‌)ను శరణుకై వేడుకుంటున్నాను!

113:2

"మానవుల సార్వభౌముడు!

113:3

"మానవుల ఆరాధ్యదైవం (అయిన అల్లాహ్‌ యొక్క శరణు)!

113:4

"కలతలు రేకెత్తించి తొలగిపోయేవాని కీడు నుండి;

113:5

"ఎవడైతే మానవుల హృదయాలలో కలతలు రేకెత్తిస్తాడో!


**********